1- Tz’i of Hond

trouw aan jezelf
aan het leven
we beleven
in stilte
de gave
genadebrood
uitvergroot
betekend

trouw aan leven
gegeven om niet
we beleven
dansend met
passievolle
pleziertjes
de taal
der liefde

 

true to yourself
to life
we live
in silence
the gift
grace bread
magnified
means

fidelity to life
given for nothing
we experience
dancing with
passionate
pleasures
the language
of love

 

sich selbst treu bleiben
zum Leben
wir leben
in der Stille
das geschenk
Gnadenbrot
vergrößert
bedeutet

Treue zum Leben
umsonst gegeben
wir erleben
tanzend mit
leidenschaftlich
Vergnügungen
die Sprache
der Liebe

 

9 Toj

Waar karma een warme hand
over het ijskoude getijde
strijkt

blijkt
dieper gelegen waanzin
het begin van een einde

aan te jagen
hier dragen wij
in vrijheid
vlaggen naar haarden
aanvaarden schoonheid
die de lentetijd
ons aanbiedt
het ziet er stralend
veelbelovend uit

 

Where karma extended a warm hand
over the icy tide
strokes

turns out
deeper madness
the beginning of an end

chase
here we
in freedom
flags to hearths
accept beauty
that springtime
offers us
it looks radiant
promising

Houten en haar verleden

Romeinse hoven
verschoven verhaallijnen
schijnen door Houten

kinderen spelen doorheen
herinnering en toekomst

Haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm. De Japanse dichter Basho
(1644-1694) bracht de haiku tot bloei. Een haiku is een kort gedicht en
bestaat meestal uit drie regels van 5-7-5 lettergrepen. Een rijmvorm is
ongebruikelijk. Het ritme en de klank zijn belangrijk om de
gevoelswaarde van de haiku te versterken. In een haiku komt de
natuurbeleving veel voor. Waardeoordelen, zoals bijvoorbeeld mooi of
verdrietig, komen zelden voor in een haiku. De emotie wordt niet
benoemd, maar wordt opgeroepen.

Senryu (川柳) is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid
van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen.
Daarmee heeft het dezelfde vorm als de haiku, die echter eerder de
volkomenheid van de wereld beschrijft.

De tanka is een lyrisch gedicht, bestaande uit vijf regels met
doorgaans 5-7-5-7-7 lettergrepen, zonder bedoeld rijm of vastgestelde
maat. De bakermat van de tanka ligt in de Japanse cultuur van de vijfde
eeuw. In de tanka raakt een natuurimpressie aan een diep gevoel of valt
er op een natuurlijke wijze mee samen. De tanka verwoordt hoe een
natuurindruk en een eigen beleving elkaar vinden; met elkaar een
gedicht vormen.[1]

en ik leer zelf ook nog iets, die kende ik zelf nog niet:

De kyoka is de aardse, ook ironische, speelse, humoristische of
bedrukte tegenvoeter van de tanka. De kyoka kreeg bekendheid in de
achttiende eeuw en gaat over wat ons, mensen, zoal bezighoudt of ons
overkomt; over wat we zien gebeuren of menen dat er plaatsvindt. De
vormkenmerken van de kyoka zijn dezelfde als die van de tanka.[1]

8 Q’anil of Ster

hé kleine meid
het is tijd voor
een spelletje
met bellen
geblazen
uit paardenbloemen

blaas het leven vooruit
tuit je mond
en speel
de wind

het kind
danst door de bloemenweide
beide handen uitgespreid

hey little girl
it’s time for
a game
with bubbles
blown
from dandelions

blow life forward
spout your mouth
and play
the wind

the child
dances through the flower meadow
both hands spread out

Hallo kleines Mädchen
es ist Zeit für
ein Spiel
mit Seifenblasen
geblasen
aus Löwenzahn

puste das Leben vorwärts
spucke deinen Mund aus
und spiele
der Wind

das Kind
tanzt durch die Blumenwiese
beide Hände ausgebreitet

7 Kej of Hert

de wanen bestaan
bij d e gratie van stemmen
die ongeremd
toeslaan in momenten
dat je getraumatiseerd
en kwetsbaar

de lessenaar met levenslessen
sluit en alles
binnenste buiten plaats
om maar niet de pijn
onder ogen te komen
en de lessen te leren
die alles wat je dacht
de wacht aanzeggen

 

the delusions exist
by the grace of voices
that strike
strike in moments
when you are traumatized
and vulnerable

the lectern with life’s lessons
and everything
inside out
in order not to
face the pain
and learn the lessons
that put everything you thought
put on hold

 

Wahnvorstellungen existieren
durch die Gnade der Stimmen
die schlagen
in Momenten schlagen
wenn man traumatisiert ist
und verletzlich

das Rednerpult mit Lebenslektionen
und schließen alles
von innen nach außen
um sich dem Schmerz nicht zu stellen
sich dem Schmerz zu stellen
und die Lektionen zu lernen
dass alles, was du dachtest
auf Eis gelegt hast

6 Kame

ga je mee op reis
de prijs is hoger
dan de hemel

weven we draden
naden stappen
rap en retro

perspectief
voor lief
genomen wijsheid

neemt de tijd
weerom te
ontwaken …

 

will you join us on our journey
the price is higher
than the sky

we weave threads
seams step
rap and retro

perspective
for granted
wisdom taken

takes time
to
awaken …

Voor S

Lief mens
zo boos
om onrecht
dat meer
dan duivels slecht

Jouw energie gestolen
door de holenberen
die macht en wellust
in ongereguleerd
begeren

normen en moreel besef
met lef verloren waanzin


Natuurlijk
ben je boos
machteloos

Maar weet
het is hun karma

het kost even
we leven
en ademen
beaam jezelf.

Doe aangifte en geef het terug
geef het terug
door de angst
en boosheid heen
je hoeft dat niet
alleen te doen …

Purmerend

Het is een pokke-end rijden
van mijn woonplaats
waar ik sinds enige momenten verblijf
ik schrijf u vol verbazing
glazen worden beslagen gevuld

Omhuld door gouden koetsen
mogen we de vlag blijkbaar niet poetsen
nog wimpelkleuren dragen
als gedrogeerd
klootjesvolk

In een wolk van vertwijfeling
schrijft u een zoekende eenling
wat te dragen op koningsdag
verboden kleuren oranje, rood, wit en blauw
is grijs de kleur
met zwart en groen
wat streepjes rood
gelijk het bloedend staatsrecht

(ff niet te serieus nemen graag)

Geschreven op basis van een foutief en later gecorrigeerd persbericht dat men op koningsdag geen kleding met Nederlandes vlaggen, of oranje mag dragen. Bericht is gecorrigeerd: foutje-in-artikel-oranje-kleding-toch-toegestaan-op-de-koemarkt-tijdens-koningsdag/

Ik kwam een foutief persbericht tegen op het web, inmiddels is het gecorrigeerd. Hierop een parodie geschreven.

5 Kan of Slang

Dolle gedachten die samen komen
dromen die vervliegen en winden
wiegend tot een lentestorm

is er nog enig normbesef
of zijn de psychopaten de aflaten
aan het uitvullen en hun spullen
aan het verbranden opdat
liefdevolle handen het niet vinden

we winden op en af
lezen en leren
zien de kleren
van de keizer
die ons echt niet
wijzer maken …

 

Fond thoughts coming together
dreams that dissipate and winds
swaying to a spring storm

Is there any sense of normality left
Or are the psychopaths
filling out and burning their stuff
burning so that
loving hands don’t find it

we wind up and down
read and learn
see the clothes
of the emperor
that really don’t
wiser …

Liebevolle Gedanken kommen zusammen
Träume verblassen und Winde
wiegen sich zum Frühlingssturm

Gibt es noch ein Gefühl von Normalität
oder sind die Psychopathen
aus und verbrennen ihre Sachen
verbrennen, damit
damit liebende Hände es nicht finden

wir winden uns auf und ab
lesen und lernen
sehen die Kleider
des Imperators
die wirklich nicht
klüger …

 

 

Liefde en hoop

Als liefde
lente vindt
hoop
en
angst
zich afwisselen

In een onzekere stap
naar een onbekend landschap …

Zijn we dan samen
in alleenzaamheid
met altijd
wel ergens
een hand of een oor?

Wenn die Liebe
den Frühling findet
Hoffnung
und
Angst
alternativ

In einem unsicheren Schritt
in eine unbekannte Landschaft …

Sind wir denn gemeinsam
in Einsamkeit
Mit immer
irgendwo
eine Hand oder ein Ohr

2 Iq’of Wind

laat me helder
weten en denken
schenk levenssap
met kleur en smaak
zo raak ik leven
en versterk het
lijf dat stijf van
generaties respijt
en dwangbevelen
achter laat …

 

let me clearly
know and think
pour life juice
with color and flavor
so I touch life
and strengthen the
body that is stiff from
generations of respite
and injunctions
leaves behind …

 

lassen Sie mich klar
wissen und denken
gieße Lebenssaft
mit Farbe und Geschmack
so berühre ich das Leben
und stärke den
Körper, der steif ist von
Generationen des Aufschubs
und Anordnungen
hinterlässt …

1 Imox of Waterlelie

de waanzinnige beelden
uit werelden van zo ver
en dichterbij in onze
fantasie scheppen illusies

conclusies te snel getrokken
brokkelen af en tekenen
betekenis uit duister, tot zij
in het licht gelegen beven

en vergaan …

 

the mad images
from worlds so far
and closer on our
imagination create illusions

conclusions drawn too quickly
crumble and draw
meaning out of darkness until they
tremble in the light

and decay …

13 Ajpu of Licht

Stel mij de vragen niet meer
haal wonden niet open
omarm mij en troost me

lief me
kijk me aan.

Bestaan wij
bij de gratie
van creatie
kracht?

 

Don’t ask me the questions anymore
do not open wounds
Embrace me and comfort me

Love me
look at me.

Do we exist
by the grace
of creation
power?

 

 

12 Kawoq of Regenstorm

draag je mij mee doorheen de lanen
paden dragen het mindere over
aan een lege huls die daar ligt
te vergaan een bestaan dienst gedaan

nu voedsel voor het leven
dat in etalages en kringlopend
opent

 

carry me along through the avenues
paths carry the lesser
To an empty shell that lies there
to decay an existence served

now food for life
that in windows and circles
opens

11 Thijax of Vuursteen

laat me wandelen met opgeheven hoofd
spreken met zuivere woorden
een open hart

soms ontglippen er pijnen
de wijn is zoet zuur
duur betaald ook …

 

let me walk with my head held high
speak with pure words
an open heart

sometimes pains slip away
the wine is sweet and sour
dearly paid too …

10 N’oj of Aarde

bewaar jij voor mij
het gouden graan
de korrel die het geheim
van het leven draagt

er wordt gevraagd
deze in te leveren
bevend stel ik de vraag
mijn maag keert om

ik bewaar voor jou
het gouden graan
een zilveren graal
die leven opdraagt

 

you save for me
the golden grain
The grain that carries the secret
of life

I am asked
to hand it in
trembling I ask the question
my stomach turns over

I save for you
the golden grain
a silver grail
that dedicates life

7 I’x of Jaguar

in de jungle
lopen monsters
klonteren
bijen samen
in eigen
woningen
van was

pas op de plaats
laatst gedroomd
omzoomd door
lichte schoonheid
liefde en
bijbehorende tranen

wanen spannen samen
tegen de liefde
die tegen alles in
was, is en zal zijn

I never promissed you a rosegarden

 

in the jungle
monsters walk
clump
bees together
in their own
dwellings
of wax

beware
last dreamed
bordered by
light beauty
love and
accompanying tears

delusions conspire
against the love
that against everything
was, is and will be

 

Leugens

Kan een afbeelding zijn van de tekst '"The things that women reclaim are often their own voice, their own values, their imagination, their clairvoyance, their stories, their ancient memories. If we go for the deeper, and the darker, and the less known we will touch the bones." -Clarissa Pinkola Estés'

Je zegt
dat we liegen
als we diep gevoel
pure liefde
vertalen
in woorden
en meer nog
in daden

 

je zegt dat we liegen
kinderen roven
alle jaren dat we er waren
als jij werkte
ons eigen leven
offerden
om hen thuis te houden
op afstand
nabij
avonden lang

 

je zegt dat we liegen
als we liefde
en veiligheid van kinderen
voor alles plaatsten
je beroofden
van  je kind
als wij er waren
ten koste van onze leeftijd
zo nu en dan

waar jij je ziek werkte
en wij je vroegen
voorzichtig te zijn
is het nu de pijn
van acceptatie

dat je ons
de liefde verwijt
we je kinderen roofden?

6 Aj of Stok Staf

als je je stok en staf
laf genoeg aan de kant
schuift omdat je
het vermogen
tot reflectie mist
je vergist in de waarde
van liefde en gelijk

 

kijk ik met pijn en verdwazing
naar de verkrachting van
liefde en creatie

 

If you put your stick and staff
cowardly enough
push it aside because you have
lack the ability
to reflect
you mistake the value
Of love and right

 

 

I watch with pain and bewilderment
at the rape of
love and creation

4 B’atz of Aap

Laaf je en schep schapen
met een zwarte hond
er tussen geklemd
het hemd nader dan de rok
met de kippen op stok
eieren die niet meer komen
de droom van genoeg
voor jou en mij voorbij

vrij ver boven ons de
heren van stand met
alles op aarde verstopt
in hun hand
en weggedragen in
een wolkenwagen …

laaf je aan de kracht die
de schepping opwacht
het gouden licht uit liefde
voor ons voortgedragen

in een eindeloze dans die kansen
op genezing en voldragen leven
als heiligdom heeft gegeven.

 

 

Laze and scoop sheep
with a black dog
sandwiched between them
the shirt closer than the skirt

With chickens on the roost
Eggs that won’t come again
The dream of enough
Gone for you and me
Quite far above us the
gentlemen of standing with
everything on earth hidden
in their hand
carried off in
a chariot of clouds …

bask in the power that
awaits creation
and the golden light out of love
carried forward for us

in an endless dance that chances
of healing and fulfilled life
has given as sanctuary.

2 Toj of Offer

waar draag je het licht
in je hart
dat torenhoog boven

de geboren tempels
tempeliers bewegen zich
doorheen huizen

laten bloedsporen als
sporen voor hun goden
stromen over akkers …

 

where do you carry the light
in your heart
that towers above

the temples born
temples move
through houses

leaving blood trails as
tracks for their gods
flow across fields …

1 Q’anil of Ster/konijn

De angst voor het dieper weten
vergeten wijsheden is zo groot

verlangen naar zuivere dagen
vragen die behoeften duiden

op het zuiden de overvloed
van een oogst die alle verbeelding
overgroeit.

 

The fear of deeper knowing
forgotten wisdom is so great

longing for pure days
questions that indicate needs

to the south the abundance
of a harvest that all imagination
overgrows.

13 Kej of Hert

Waar de kracht
werkelijk wacht
op jouw ja

ga je mee
naar buiten
sluit je af

wat niet dienstbaar is
aan de komende tijden
het lijden voorbij?

 

Where the power
is really waiting
for your yes

will you go
outside
close off

what does not serve
to the times to come
beyond suffering?

12 Kame of Transformatie

vliegen wij over
generaties pijn
lijden en onderdrukking
van bewegingen en symptomen

wonen we in vertrouwen
land vol hoop
waar liefde nog wil wonen
vol beweging en overgave

aan de scheppende
handen van creatiekracht
die liefdevol wacht
op ons be-ademen

 

we fly over
generations of pain
suffering and oppression
of movements and symptoms

we live in trust
land full of hope
where love still wants to live
full of movement and surrender

to the creative
hands of creative power
that lovingly waits
for us to breathe

11 Kan of heilig leven

Waar zijn we gebleven
achtergelaten
in gesprekken
over nu en later
praten we in stilte
wil het leven
niets meer dan
genadebrood
dat wij erven uit
verderf

verlossing is gelegen

in vragen

vragen

vragen

stellen we ze nog

deze existentiële vragen?

 

where were we
left behind
in conversations
about now and later
we talk in silence
life wants
nothing more than
bread of grace
that we inherit from
destruction

salvation lies

in asking

ask

questions

do we still ask them

these existential questions?

10 K’at

Waar zie je nog
verstrengelingen
in je leven
het systeem
omgeven door
het midden
uit verbindingen
verstoort
door archonten
en demonen?

 

Waar zie je nu
openbaringen
ervaringen die
helen het systeem
omgeven door
helende liefde
en scheppingskracht
er wacht
een geschenk …

 

Where else do you see
vestry
in your life
the system
surrounded by
the middle
from connections
disrupted
by archons
and demons?

 

 

Where do you see
revelations
experiences that
heal the system
surrounded by
healing love
and creative power
there awaits
a gift …

9 Aq’ab’al of Nacht

dans de liefde
speel woorden rond
een wachtende mond

die warme aanraking
van een hand
een lip
stip
in de morgen
vol overgaven
laven
aan de zon

verbonden zielen

 

dance love
play words around
a waiting mouth

that warm touch
of a hand
a lip
dot
in the morning
full of surrender
hart
to the sun

linked souls

 

 

8 Iq’ of Wind

ramen dicht
stilte open
we lopen
op kussentjes
de trap af
rap
want knap
dat blikje
is het klikje
dat mij wekt

 

@Tijger

 

windows closed
silence open
we walk
on pillows
down the stairs
rap
because handsome
that can
is the click
that wakes me up