3 Iq’ of Wind

Ze waaien zachtjes
de vlaggetjes
in Vrouwe Magnolia
ik zit daar
uit de wind
in de zon
voor mijn deur

 

They blow gently
the little flags
in Lady Magnolia
I sit there
out of the wind
in the sun
in front of my door

 

Sie wehen sanft
die kleinen Fahnen
in Lady Magnolia
Ich sitze dort
gegen den Wind
in der Sonne
vor meiner Tür

2 Imox – waterlelie

Een morgen
zorgen voorbij
kruiden bouillon
begon te geuren
ze kleuren groen
en roze bloemen
op de tijm …

lila bloemen in rozemarijn
ik hou van mijn tuin, het leven

 

One morning
worries past
herb broth
began to smell
they color green
and pink flowers
on the thyme …

lilac flowers in rosemary
I love my garden, life

 

Eines Morgens
Sorgen über
Kräuterbrühe
begann zu riechen
sie färben grün
und rosa Blüten
auf dem Thymian …

fliederfarbene Blüten im Rosmarin
ich liebe meinen Garten, das Leben

Rietplas

Mijn plas
onze wandelruimte
een schoonheid
die de tand
des tijds wil doorstaan

Nog immer
niet rolstoel proof
een strakke oprit
hoeft niet veel
moeite te kosten

Houten fiets-
en rolstoelvriendelijk
in een hart-rijke
overgang
tussen land
en water

vogels praten
hier dagelijks
met luisterende
tweevoeters

 

foto vanuit het Groentje:

 

1 Ajpu of Licht – kleine ijstijd

De lift naar zomer
heeft geknakte kabels
ze sabelt ijstijd
naar de bovenwereld

dit jaar welgeteld
een dag zonder jas
dat was pas anders
jaren zomer in april
de gril draait
overuren …

 

The elevator to summer
has snapped cables
she sabers ice age
to the upper world

this year at least
One day without a coat
That was different
Years of summer in April
the grill
overtime …

 

Der Aufzug zum Sommer
hat gerissene Kabel
sie säbelt die Eiszeit
in die Oberwelt

dieses Jahr
ein Tag ohne Mantel
Das war anders
Sommerjahre im April
der Grill
Überstunden …

Eff helpen

Een kind dat hyper lenig op een winkelwagen klimt
grijp snel, houdt de wagen spontaan vast en in balans
vader glimlacht pakt de andere zijde en het kind wint

Een vrouw met rollator krijgt haar rugtas niet om
ze staat daar kwetsbaar wankel te worstelen
je helpt haar de tas aan te doen en doet ritsen dicht

Het is nog vroeg vanmorgen als de deurbel gaat
grinnikend, de buurjongen van zes, heeft papa bij de les
gelaten, heeft geen sleutel, slechts kind en hond en belt mama

zoek mijn bril en ril van de koude
schaterlachend van binnen en buiten

12 Thyax of Vuursteen.

https://bouweninfrastructuur.files.wordpress.com/2021/01/samenstellingvandelucht.jpg?w=974

De politieke arena
aapt de goden na
die oorlog, list
en bedrog uit de trog
lepelen met lange
koeientongen

longen gevuld
met graffeen
zuurstof en CO2
laat een mens
voor twee tellen
bellen rinkelen
alarm

klokken luiden
over gevaar
leed en ellende
ik kende het script
als kind nog niet
leerde het later
veel te laat …

 

synoniemen.net

samenstelling Lucht

 

The political arena
mimics the gods
that war, stratagem
and deceit from the trough
spooning with long
cow’s tongues

lungs filled
with grafeen
oxygen and CO2
makes a man
for two seconds
bells ring
alarm

bells ring
about danger
suffering and misery
I knew the script
as a child
learned it later
far too late …

 

Die politische Arena
ahmt die Götter nach
die Krieg, List und Tücke
und Betrug vom Trog aus
löffelnd mit langen
Kuhzungen

Lungen gefüllt
mit graffeen
Sauerstoff und CO2
macht einen Mann
für zwei Sekunden
Glocken läuten
Alarm

Glocken läuten
über Gefahr
Leid und Elend
Ich kannte das Drehbuch
als Kind
lernte es später
viel zu spät …

11 N’oj of Aarde

Bewaar je boodschap
schrap de vragen
draag bij en deel mede
tevreden zien wij aan
bestaan bij de gratie
van een scheppende
wijsheid

 

 

 

Save your message
delete the questions
contribute and share
satisfied we see
exist by the grace
of a creative
wisdom

Speichern Sie Ihre Nachricht
die Fragen freirubbeln
beitragen und teilen
zufrieden sehen wir
existieren durch die Gnade
einer schöpferischen
Weisheit

Treurwilg

Door weer en wind
vindt zij haar weg
altijd weer, mee bewegend
als de armen
van een treurwilg
die slechts schommelen
in de storm

om uiteindelijk toch
opeens bewegingloos
ergens het doel
te bereiken en het nakijken
van de regen

aan de waanzin
en leugen
overlaat …

10 Ajmaq of Uil

Levens lang verbleven zij
vrij voorbij de hemelen
staan hun winden stil
of stormen zij vol regen
langs de wegen van een
waan-beeld?

 

For lifetimes they resided
free beyond the heavens
Do their winds stand still
Or storm they full of rain
along the roads of a
delusion?

 

Ein Leben lang wohnten sie
frei jenseits des Himmels
Stehen ihre Winde still
Oder stürmen sie voller Regen
entlang der Straßen einer
Wahns?

8 Ix of Jaguar II

de zachte tintelingen
vervliegen in aanvallen
van stralingsfrequenties

suggesties tot verlaten
van deze meetbare chaos
houden nog geen stand

het land vult zich meer en meer
met de zwarte maden van dood
en doorgeslagen waanzin

de zachte tintelingen
van zuivere zielen
vallen nog immer …

 

the gentle tingling
dissipate in attacks
of radiation frequencies

suggestions to leave
of this measurable chaos
do not yet hold

the land fills more and more
with the black maggots of death
and madness gone mad

the gentle tingling
of pure souls
are still falling …

 

das sanfte Kribbeln
löst sich in Angriffen
von Strahlungsfrequenzen

Anregungen zum Verlassen
aus diesem messbaren Chaos
halten noch nicht

das Land füllt sich mehr und mehr
mit den schwarzen Maden des Todes
und verrückt gewordenem Wahnsinn

das sanfte Kribbeln
der reinen Seelen
fallen immer noch …

7 Aj of Staf

laat me dansen
met jouw blijdschap

kind in mij springt
op en ziet tulpen
maagdelijk wit
uit het keukenraam

bij het zetten
van de eerste koffie

 

let me dance
with your joy

child in me jumps
up and sees tulips
virginal white
from the kitchen window

when making
of the first coffee

 

lass mich tanzen
mit deiner Freude

das Kind in mir springt
auf und sieht Tulpen
in makellosem Weiß
vom Küchenfenster aus

bei der Zubereitung
des ersten Kaffees

 

6 E of Weg

jij jouw wegen
waarheid
minderheden
in meerderheid

neem de tijd
te voelen
heel je wonden
in overgave …

 

you your ways
truth
minorities
in majority

take time
to feel
heal your wounds
in surrender …

 

du deine Wege
Wahrheit
Minderheiten
in der Mehrheit

nimm dir die Zeit
zu fühlen
heile deine Wunden
in Hingabe …

5 B’atz of Aap

lieve jij dans met mij
jij lieve lachende tegenover

het lover groen
de bloemen wit
stenen in formaat

was die wit hangt
te drogen in de zon
lente in tulpen

gevangen en vlinders
bijen en hommels
die zoetheid snoepen

uit kleurrijk bloeiende
gewassen die om niet groeien

 

dear you dance with me
you sweet smiling opposite

the sequin green
the flowers white
stones in size

laundry hanging white
drying in the sun
spring in tulips

caught and butterflies
bees and bumblebees
snacking sweetness

from colorfully blooming
crops that grow for no reason

 

 

Persmoment III

foto: Willy Kruijssen

De receptioniste
en de pater laten
hun ogen rollen
het kleurrijke dollen
aan de grote houten
tafel in het huis
van Houten, daar tegenover
het andere lekkende Huis

Pluis konijntjes
uit een bloemkool
Holenberen aan tafel
met een schaterlach
veelkleurig vissenkleed
heet het
“thuis in Houten”.

Ze willen wel wat …

delen woorden vol gevoel
bedoelen het niet kwaad
het laat te raden over
deze bende van vier
met twee fotografen
aan de houten tafel
in het gemeentehuis van Houten

De wethouder al ouder
houdt haar kruit maar droog
hoog gelegen klanken
bang gemaakte droge thee
maakt wel en wee
een klucht, die een zucht
op levert
opgetekend in “Ons Houten”.

Persmoment II

een kleine meid
en renende jongen
op de achtergrond

oma belt nu in het rond
ze stond zo klaar, maar
het blauwtje houdt haar

nu zowaar aan de tafel
met bouwstenen voor morgen
die grijze zorgen geven

we leven in een dwaze soap
een hoop is ongezegd
het andere dicht verzwegen

mensen vallen tegen
als ze hun professie
boven het hart stellen

prestige steelt de ziel

Geïnspireerd op vanmiddag en een uitleg over het boek 'Oera Linda'.
oeralinda.org

Persmoment I

foto: Willy Kruijssen

een telefoontje
vijftig minuten
voor de afspraak

het gaat niet door
de genodigde pers
kan niet komen

onze eigen pers
staat er gewoon
een ongewoon

staaltje overheidsfalen

wie schrijft, die blijft
we hebben onze eigen
teksten en beelden

zo ook fotografen mee
één dichter telt voor twee
drie schrijven blij mee …

4 Oc of Hond

Spinnen bewandelen
muren en takken
vrij onzichtbaar

je wordt ze gewaar
tegen witte muren

of langs lang geweven
draden die je
beplakken met
pikstof ergens
in het buiten-land

 

Spiders walk
walls and branches
quite invisible

you become aware of them
Against white walls

or along long woven
threads that you
plastered with
nitrogen somewhere
in the out-country

 

Spinnen laufen
Wände und Äste
ganz unsichtbar

man wird sich ihrer bewusst
an weißen Wänden

oder entlang langer gewebter
Fäden, die
verputzt mit
Stickstoff irgendwo
auf dem Lande

3 Toj of Offer

Lief je mij
met vuur
en water
in balans
gebracht
wacht
pure vreugde

laat de hemel
de aarde raken
maak je voeten
bloot en dans
in het jong
verse gras …

 

Do you love me
with fire
and water
balanced
brought
awaits
pure joy

let the sky
touch the earth
make your feet
bare and dance
in the young
fresh grass …

 

Liebst du mich
mit Feuer
und Wasser
ausgeglichen
gebracht
erwartet
pure Freude

lass den Himmel
die Erde berühren
lass deine Füße
entblößen und tanzen
im jungen
frischem Gras …

2 Q’anil of Ster Konijn

Zonder de pijn
in het lichte
zilt-zoete
dropbusje
bewaart zij
dubbele bodems
gedroomd
in een zilte zee
oceanen verbergen
haar geheim

 

Without the pain
in the light
salty-sweet
licorice can
she keeps
double bottoms
dreamed
in a salty sea
oceans hide
her secret

 

Ohne den Schmerz
im Licht
salzig-süß
Lakritze-Dose
die sie aufbewahrt
doppelte Böden
geträumt
in einem salzigen Meer
Ozeane verbergen
ihr Geheimnis

Dromen voor Houten

Ik pluk woorden
uit de hemel
leg ze neer op
zwarte aarde

Ik hoor woorden
en verhalen
uit duizend zon –
en maan momenten

schrijf ze op
spreek ze uit
blaas ze hart-e-lijk
over een rood
taal-tapijt

leg twee handen
op mijn hart
en lief deelzaamheid
tegen eenzaamheid
vol  samenhorigheid

 

1 Kej of Hert

Draag je de doeken
wikkel jij je in en over
de daken vliegen
laatste vrije vogels

neem jij je oren
en boor je licht
in de dag
zacht geboren

ochtendgloren

 

You wear the cloths
you wrap yourself in and over
the rooftops fly
last free birds

You take your ears
and drill your light
in the day
softly born

dawn

 

Trägst du die Tücher
hüllst du dich ein und über
die Dächer fliegen
letzte freie Vögel

du nimmst deine Ohren
und bohrst dein Licht
in den Tag
sanft geboren

Morgengrauen

13 Kame

Als loslaten een uitdaging is
haar liefde in duizend stukjes
gebroken wordt

intense haat
de dagen tekent in verderf
doodsculturen blijven vuren

als loslaten een opgave is
als liefde met golven terug
aanspoelt

Op een eenzaam strand
aan de rand een grote grot
als baarmoeder gevormd

de helende plaats daar
stil omarmende momenten
wonden welke in rust helen …

 

When letting go is a challenge
her love in a thousand pieces
is broken

intense hatred
draws the days in destruction
Cultures of death continue to fire

When letting go is a task
When love returns in waves
washes ashore

On a lonely beach
At the edge a large cave
shaped like a womb

the healing place there
silently embracing moments
wounds which heal in peace …

 

Wenn das Loslassen eine Herausforderung ist
ihre Liebe in tausend Stücke
gebrochen ist

intensiver Hass
markiert die Tage der Zerstörung
Todeskulturen feuern weiter

wenn das Loslassen eine Aufgabe ist
Wenn die Liebe in Wellen zurückkehrt
an Land gespült wird

an einem einsamen Strand
am Rande einer großen Höhle
geformt wie eine Gebärmutter

der heilende Ort dort
schweigend Momente umarmt
Wunden, die in Frieden heilen …

12 Kan of Slang

Diep in mij
die tranen
omgezette
woede
tot in
de diepste pijn

azijn in de wond
grond blijft
monden
voeden

we behoeden ons
voor de zwarte dood

Deep inside me
those tears
transformed
anger
to the
the deepest pain

vinegar in the wound
soil remains
mouths
feed

we guard ourselves
from the black death

 

Tief in mir
diese Tränen
umgewandelt
Wut
in
den tiefsten Schmerz

Essig in der Wunde
Erde bleibt
Mäuler
füttern

wir schützen uns
vor dem schwarzen Tod

11 K’at of Hagedis

Droom lieve
fluister troost
in vogelvlucht

en zucht diep
zij liep
voorop in achteruit

 

Dream dear
whisper comfort
in a bird’s-eye view

and sigh deeply
she walked
ahead in reverse

 

Lieb träumen
Trost flüstern
aus der Vogelperspektive

und seufzen tief
sie ging
im Rückwärtsgang voran

N.a.h.

Leef je leven

geef ons de ruimte

om de inzichten

uit die laatste brieven

te verwerken (met hulp).

 

 

Geef ons die tijd

en accepteer dat je ons

nu op dit moment

niet bij elkaar kunt brengen.

 

 

Iemand die ons zo heeft behandeld

die zo met ons omgaat

die zo het leven van de familie

heeft vermorzeld …

moedwillig heeft geschaad

 

Wat ik wel zeker weet nu, is dat ik verantwoordelijk ben gemaakt voor
alle lastige, moeilijke en pijnlijke dingen uit zijn leven en daar ga ik
niet in mee.
Het kan zelfs zijn dat de pijn zo groot is dat ik het zaterdag niet red om naar de reunie te gaan.
Nee, het helpt niet om de relatie te herstellen en de relatie is momenteel NIET te herstellen.

10 Aq’ab’al of Nacht

Slaap je nog
diep verstopt
op de bodem
van je hart

ligt de gouden kraal
je verdwaalt in denken
wenkt de bode die
node het verraad

onschuldig
aan elkaar praat

Slaap je nog
diep verstopt
in de aarde
van je droom

ligt de gouden kraal
je verdwaalt in bossen
hoort de vogels
leert hen stil verstaan

Are you still sleeping
deep down
at the bottom
Of your heart

lies the golden bead
You get lost in thought
beckons the messenger who
node the betrayal

innocent
talks together

Are you still asleep
deep down
in the earth
of your dream

lies the golden bead
you get lost in forests
hear the birds
learns to understand them silently

 

Schläfst du noch
tief unten
auf dem Grund
deines Herzens

liegt die goldene Perle
du verlierst dich in Gedanken
winkt der Bote, der
Knoten den Verrat

unschuldig
spricht zusammen

Schläfst du noch
tief unten
in der Erde
deines Traumes

liegt die goldene Perle
du verlierst dich in Wäldern
hörst die Vögel
lerne sie in der Stille zu verstehen

9 Iq of Wind

de balans
in de mens
waar vrouw
en man hun
genen
deelden

een nieuw leven
omstandigheden
ongebonden
verbleven
in een aards perspectief
ik heb het leven lief

meer nog
het ultieme
gefluister
in pijn
waar zijn
als gouden
zaad

gelijk de lente
altijd weer
opstaat …

 

the balance
in man
where woman
and man share their
genes
shared

a new life
circumstances
unbound
resided
in an earthly perspective
I love life

even more
the ultimate
whisper
in pain
where be
like golden
seed

like spring
always
rises …

 

das Gleichgewicht
beim Mann
wo Frau
und Mann ihre
Gene
gemeinsam

ein neues Leben
Umstände
ungebunden
wohnte
in einer irdischen Perspektive
Ich liebe das Leben

noch mehr
das ultimative
Geflüster
im Schmerz
wo sein
wie goldene
Samen

wie der Frühling
immer
aufgeht …

8 Imox

waar waanzin
de spiegel
raadpleegt
vegen voetjes
de mossige
bosvloer aan
zachte kussens
raken krakende
takken

geruisloos
beweegt zij
voorbij
realiteit
dromen brengend
spiegelingen
uit het leven

 

where madness
the mirror
consults
sweeping feet
the mossy
forest floor to
soft pillows
touch creaking
branches

silently
she moves
past
reality
bringing dreams
reflections
from life

 

wo der Wahnsinn
der Spiegel
konsultiert
schwingende Füße
den moosigen
Waldboden zu
weichen Kissen
berühren knarrende
Äste

leise
bewegt sie sich
vorbei
Realität
bringt Träume
Reflexionen
des Lebens

Weemoedig

Zal het ooit wennen
de verjaardag van je broertje
zonder samen te zijn
waar je beide in leven bent?

Zal het ooit wennen
feestdagen zonder enige
bloedeigen familie?

Opeens vliegt het aan
het komt en gaat
in gesprek met gevoel

dat blijkbaar nog immer
een weemoedig doel
in pijnlijke pijlen bereikt …

7 Ajpu of Licht

he zie je mij
voel jij je vrij
adem je open
kom
we lopen mee
tevree
met de kleine
druppels
zielsgeluk

 

hey do you see me
do you feel free
you breathe open
come
We walk along
happy
with the little
drops
soul happiness

Hey, siehst du mich?
fühlst du dich frei
du atmest frei
komm
Wir gehen entlang
glücklich
mit den kleinen
Tropfen
Seelenglück

5 Etznab of Vuursteen

waar je gezondheid
nog immer verglijdt
in vergetelheid
in waarachtigheid
verborgen in wanen

we bestaan bij de gratie
van de liefde en geluk
dat in een klein lachje
gelegen je dag
niet meer stuk krijgt

dat geluk
draagt je leven

 

where your health
still slips
into oblivion
in truthfulness
hidden in delusions

we exist by the grace
of love and happiness
that in a little smile
Lying your day
won’t break

that happiness
carries your life

 

wo Ihre Gesundheit
noch rutscht
in Vergessenheit gerät
in Wahrhaftigkeit
verborgen in Täuschungen

wir existieren durch die Gnade
der Liebe und des Glücks
die in einem kleinen Lächeln
dein Tag liegt
nicht zerbrechen wird

dass das Glück
dein Leben trägt

De Dorpsdichter(es) II

Voel je je gedragen
gesteund en omgeven?

Even knapt de draad
als de spreekster die
daar staat, zonder blikken
of blozen namens velen
stelt

€ 250,00 mag
de dorpsdichter(es)
kosten, per jaar.

Een man spreekt uit
luidt een standpunt in.

Dit is toch onbeschoft
onbeschaamd.

Beraamt men
een coupe als regent
op de tiende cent
van de burger.

Wie vertegenwoordigt zij?
Een persoonlijke mening
buiten  andere ondertekenaars om
ik lig krom van

ja van wat …?

 

4 Noj of Aarde

De denker en wegwijzer
prijst zich gelukkig en
zet stukken vergeten
waarheid in perspectief

de vrouwe hief haar staf
gaf de graal haar kracht
weer …

 

The thinker and signpost
rejoices and
puts pieces of forgotten
truth in perspective

The lady raised her staff
gave the grail her strength
again …

 

Der Denker und Wegweiser
freut sich und
setzt Teile der vergessenen
Wahrheit ins rechte Licht

die Dame hob ihren Stab
gab dem Gral ihre Kraft
wieder …

De Dorpsdichter(es)

Ze zweetten en zwierden
door de Houtense dreven
verbleven min of meer
ondergronds
een gesloten verbond
met elkaar en hun muze
gesproken en geschreven taal

het verhaal van alle dag
belevingen van de ziel vullen
bezielde straten
laten zich
in geletterde
en omgezette klank
op een bankje
op het plein
met olie en azijn
luid of stil horen

niet tegen de muur te zetten
gebrek aan geld en energie
zal ons wellicht beletten om
op gelijke voet voort te gaan
het uiteindelijke doel is bereikt.

Uit niets blijkt
begrip voor
benodigde rust
om door en uit
te bouwen …

We sjouwen onze koffers
naar zolder en zien u
in 2026 wederom hier
in de Raadszaal.

Hoe zal het sprookje dorpsdicher(es) dan geleefd zijn of wederom groot worden?

3 Ajmaq of Uil

daar staan ze
mijn voorouders
op hun schouders
bekijk ik de dagen
hun vragen
krijgen antwoorden
we hoorden
de vogels
vanmorgen
nog weer …

 

there they are
my ancestors
on their shoulders
I watch the days
their questions
get answers
we heard
the birds
this morning
yet again …

 

Da sind sie
meine Vorfahren
auf ihren Schultern
Ich beobachte die Tage
ihre Fragen
bekommen Antworten
wir hörten
die Vögel
heute Morgen
wieder …

2 Tz’ikin of Adelaar

vlieg hoog
droog gevallen
landerijen
vrijen
daden en gedachten
we lachten
integer
hevelen over
lover ontluikt
tulpen bloeien
leven blijft
groeien
kleuren
geuren …

 

fly high
fallen dry
lands
free
deeds and thoughts
we laughed
with integrity
siphon over
lover budded
tulips bloom
life continues
grow
colors
scents …

 

Hoch fliegen
trocken gefallen
landet
frei
Taten und Gedanken
wir lachten
mit Integrität
Siphon über
Geliebte knospen
Tulpen blühen
das Leben geht weiter
wachsen
Farben
Düfte …

 

 

 

 

1 I’x of Jaguar

Spring jij daar
zomaar doorheen
alleen met mij
vrij gelaten
bespreken wij
de geslagen gaten
in de wereld van
hoop
liefde
menswaardigheid

spring jij daar
door de hoepel een
koepel die draait
vrij bewegend
cirkelen zij
verborgen geheimen
verbeelden de tijd
hoop
liefde
rechtvaardigheid

 

You jump through that
just like that
alone with me
left alone
we discuss
the punched holes
in the world of
hope
love
humanity

you jump there
through the hoop a
dome spinning
moving freely
they circle
hidden secrets
represent time
hope
love
justice

 

Du springst da durch
genau wie das
allein mit mir
allein gelassen
wir diskutieren
die gestanzten Löcher
in der Welt der
Hoffnung
Liebe
Menschheit

du springst dort
durch den Reifen einer
sich drehende Kuppel
sich frei bewegt
sie kreisen
verborgene Geheimnisse
die Zeit darstellend
Hoffnung
Liebe
Gerechtigkeit

 

13 Aj of Stok-Staf

Geef me de ruimte
om alles te halen
te laten
in te dalen

stamcellen herstellen
vernieuwen

opdat de groei
die als een boei
in de storm

licht uitzendt
alles brengt

 

Give me the space
to get everything
let
descend

repair stem cells
renew

so that the growth
that like a buoy
in the storm

emits light
brings everything

 

Gib mir den Raum
um alles herauszuholen
Lassen Sie
hinabsteigen

Stammzellen reparieren
erneuere

damit das Wachstum
das, wie eine Boje
im Sturm

Licht ausstrahlt
alles bringt