9 Aq’ab’al

Ik hou van mij
hou ik van alles
van mij?

Ik hou van mij
hou ik van licht
in mij?

Ik  hou van mij
hou ik van duister
in mij?

vlieg hoger en duik diep
zie de tranen en de pijn
van afgesneden zijn
wortels diep verankerd
verwoest in eeuwen
machtswellust

 

i love me
do I love everything
from me?

i love me
do I love light
in me?

i love me
do I love darkness
in me?

fly higher and dive deep
See the tears and the pain
of being cut off
roots anchored deep
ravaged over centuries
lust for power

 

Ich liebe mich
liebe ich alles
von mir?

liebe ich mich
liebe ich das licht
in mir?

liebe ich mich
liebe ich die Dunkelheit
in mir?

fliege höher und tauche tief
sieh die Tränen und den Schmerz
des Abgeschnittenwerdens
Wurzeln tief eingebettet
verwüstet über Jahrhunderte
Gier nach Macht

6 Ajpu … of Bedrog

waar het verstoten zijn
uit je eigen groep
een roep van leegte en hel
verdwazing en ongeloof
over je minuten en eeuwen tekent

ongekende loyaliteit
altijd weer die aanwezigheid
van het verdeel en heers
in MK-Ultra, het hard leerse
pijnlijke verdwalen

in het (over-)leven
de mensen die je omgeven
trekken aan het kortste eind
om overeind te blijven
moet de pijn er uit

de Aarde en haar bomen
omsluiten je voetstappen
een stormachtige geest
beheerst orkanische gedachten

 

where being disowned
from your own group
a cry of emptiness and hell
stupor and disbelief
draws across your minutes and centuries

unprecedented loyalty
always that presence
of the divide and conquer
in MK-Ultra, the hard-learning
painful getting lost

in the (over-)life
the people who surround you
pull the short straw
To stay upright
the pain has to come out

The earth and its trees
surround your footsteps
a stormy spirit
controls orcanic thoughts

 

wo man aus der eigenen Gruppe
aus der eigenen Gruppe
ein Schrei der Leere und der Hölle
Stumpfsinn und Unglaube
Spuren über Minuten und Jahrhunderte

noch nie dagewesene Loyalität
immer diese Präsenz
des Teilens und Eroberns
in MK-Ultra, das mühsam erlernte
schmerzhafte Verlorengehen

im (Über-)Leben
die Menschen, die dich umgeben
den kurzen Strohhalm ziehen
um zu überleben
der Schmerz muss herauskommen

die Erde und ihre Bäume
umgeben deine Fußstapfen
ein stürmischer Geist
kontrolliert orkanartige Gedanken

 

8 No’j of Denker

de denker en wijnschenker
liggen in het gras te wachten
op de ene mooie regenbui
de schuifpui op een brede kier
hier koelen wij de hitte mee

de denker en de wijsgeer
leren hun heer te kijken
met een open hart, opdat
de start vanaf de winter
een kind danst zingend …

 

the thinker and wine pourer
lie in the grass waiting
for the one nice rain shower
the sliding door ajar
here we cool the heat

The thinker and the sage
Teach their lord to look
with an open heart, that
the start from winter
a child dances singing …

 

der Denker und der Weinausschenker
liegen im Gras und warten
auf den einen schönen Regenschauer
die Schiebetür ist angelehnt
hier kühlen wir die Hitze

der Denker und der Weise
lehren ihren Herrn zu schauen
mit offenem Herzen, so dass
der Start vom Winter
ein Kind tanzt und singt …

1 N’oj of Aarde

In duizenden bewegingen
keerkringen en pontjes
rondjes over grindpaden

we laten zorgen thuis
pluizen de ruimte en warme
zomersfeer uit in gevoel

het doel was leven en water
wind en zon in vurige passie
op Moeder aarde ervaren

 

 

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

7 Oc of Hond

de netten van verledens
dna en cel geheugen
verheugen zich
op de Thing, die de zang
van gerechtigheid vangt

zijn woorden in wijsheid
door de tijd heen
zij aan zij vergelijkt
met de wijze woorden

van Frya
haar kinderen
zonen en dochters
hervinden de Moeder
en Wralda ademt
meer en meer
weer de zeer
heilige creatie bries

the nets of pasts
dna and cell memory
rejoice
to the Thing, which captures the song
of justice captures

his words in wisdom
through time
compare side by side
with the wise words

of Frya
her children
sons and daughters
regain the Mother
and Wralda breathes
more and more
again the very
sacred creation breeze

 

die netzwerke der vergangenheit
dna und Zellgedächtnis
freu dich
dem Ding, das das Lied einfängt
der Gerechtigkeit einfängt

seine Worte in Weisheit
durch die Zeit
vergleiche Seite an Seite
mit den klugen Worten

von Frya
ihre Kinder
Söhne und Töchter
gewinnen die Mutter zurück
und Wralda atmet
mehr und mehr
wieder den sehr
heilige Schöpfungsbrise

Gelselaar

in dat kleine
veilig omcirkelde
door bomen
oeroude
heiligdom
komen we
binnen

in
het kerkje
waar voorheen
een kapelletje
stond

waar mijn voorvaderen
als koster en schrijfleraren
stonden en hun
leven rondom
vorm gaven

 

in that little
safely encircled
by trees
ancient
sanctuary
we enter
inside

into
the little church
where previously
a little chapel
stood

where my ancestors
as sexton and writing teachers
stood and lived their
life around
shaped

 

in diesem kleinen
sicher eingekreist
von Bäumen
uralten
Heiligtum
betreten wir
in

in
die kleine Kirche
wo vorher
eine kleine Kapelle
stand

wo meine Vorfahren
als Küster und Schreiblehrer
standen und ihr Leben
Leben um
gestaltet

13 Aq’ab’al of nacht

in het duister van de nacht
wacht de potentiële kracht
van de vrouw die weet
een plant dat is vergeten

we heten het welkom

 

in the darkness of the night
waits the potential power
of the woman who knows
a plant that has been forgotten

we welcome it

 

in der Dunkelheit der Nacht
wartet die potentielle Macht
der Frau, die weiß
eine Pflanze, die in Vergessenheit geraten ist

wir heißen sie willkommen

 

8 Etznab

Het kind in jou
dat trouw je
leven stuurt
als je het niet heelt
deelt het kleine
onder-bewuste
speldenprikken uit

tot je besluit
het in je armen
te verwarmen
tot het bewuste
alles (h)erkent.

The child in you
that faithfully guides your
life
if you don’t heal it
shares the tiny
subconscious
Pinpricks

until you decide
in your arms
to warm it
until the conscious
recognizes everything.

Das Kind in Ihnen
das treu
Leben
wenn du es nicht heilst
teilt das winzige
Unterbewusstsein
Nadelstiche

bis du dich entscheidest
in deinen Armen
es zu wärmen
bis das Bewusstsein
alles erkennt.

3 Aj

de dames
en heren
jongleren
met water
geweld
staan blijven
in golven
die beuken
opleuken
van een zon
overgoten
middag
waarin lach
en pret
de toon zet

 

the ladies
and gentlemen
juggle
with water
violence
remain standing
in waves
that pound
up
of a sun
flooded
afternoon
in which laughter
and fun
set the tone

 

die Damen
und Herren
jonglieren
mit Wasser
Gewalt
bleiben stehen
in Wellen
hämmern
auf
einer Sonne
sonnenbeschienen
Nachmittag
an dem Lachen
und Spaß
den Ton angeben

1 B’atz of Chuen

He, speel je mee?

Gevlogen zijn we
in een tempelvloot
naar een groot
speelveld
vol water en later
gezwommen
en gedanst

He, speel je mee?

Tekenen, borduren
weven en zweven
rondom de dromen
waterstromen vol
gevoel en beeld
we tekenen
ze uit

schrijven woorden
in ons hart.

He, speel je mee?

 

Hey, are you playing along?

Flown we are
in a temple fleet
to a large
playing field
full of water and later
swam
and danced

Hey, are you playing?

Drawing, embroidering
weaving and floating
around the dreams
streams of water full of
feeling and image
we draw
them

write words
in our hearts.

Hey, will you play along?

 

Hey, spielst du mit?

Geflogen sind wir
in einer Tempelflotte
zu einem großen
Spielfeld
voll mit Wasser und später
schwammen
und tanzte

Hey, spielst du mit?

Zeichnen, sticken
weben und schweben
um Träume herum
Wasserströme voll von
Gefühl und Bild
wir zeichnen
sie

schreiben Worte
in unsere Herzen.

Hey, spielst du mit?

5 Iq of Wind

voorafgaand
aan een bestaand
verzoek
doeken wij
en vangen
zonlicht
gezicht gebruind
de kruin open
voor het hoog
vibrerend licht

 

prior
to an existing
request
we canvass
and catch
sunlight
face tanned
the crown open
for the high
vibrating light

 

vor
vor einer bestehenden
Anfrage
prüfen wir
und fangen
Sonnenlicht
das Gesicht gegerbt
die Krone offen
für das hoch
vibrierenden Licht

4 Imox

dag lief (poezen)kind
hier vinden wij
het binnenste
dat buitenom
links of rechtsom
uiteindelijke
onderdoor glipt

 

hello sweet (cat) child
here we find
the inner
that outside
left or right
ultimate
slips underneath

 

 

hallo süßes (Katzen-)Kind
hier finden wir
das Innere
das Äußere
links oder rechts
ultimativ
darunter rutscht

10 Ix of Jaguar

in het waterbad
zat een kikker
te kwaken

zijn kaken als ballon
een balkon gevuld
met bloemen

daarachter een meisje
dat geniet en vergeet
hoeveel pijn het leven haar deed

in de geluiden van Moeder natuur
puur en zuiver
nagelaten …

 

in the water bath
sat a frog
croaking

its jaws like a balloon
a balcony filled
with flowers

behind it a girl
who enjoys and forgets
how much life hurt her

in the sounds of Mother Nature
pure and pure
bequeathed …

im Wasserbad
saß ein Frosch
quakend

sein Maul wie ein Ballon
ein Balkon voller
mit Blumen

dahinter ein Mädchen
das genießt und vergisst
wie sehr das Leben sie verletzt hat

in den Klängen von Mutter Natur
rein und sauber
vermacht …

Aannames

de verhalen over
zonder in gesprek te gaan met het subject
zijn giftige pijlen
voor hele groepen
direct en indirect
betrokken mensen

de verhalen over
zonder in gesprek te gaan met het subject
kleuren de beelden
vatten post als zweer.

Wanneer keren we ons
hand in hand naar binnen

bezinnend op de band
die hand en hand
van hart tot hart
hersteld mag worden
als we kiezen
voor Frya’s lessen …

roddel, laster en aannames, maken zoveel meer kapot dan ons lief is.

 

die Geschichten über
ohne sich mit dem Thema zu befassen
seine giftigen Pfeile
auf ganze Gruppen
direkt und indirekt
betroffene Menschen

die Geschichten über
ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
die Bilder zu färben
Post als Geschwür begreifen.

Wann wenden wir uns
Hand in Hand nach innen

und reflektieren über das Band
dass Hand und Hand
Herz an Herz
wiederhergestellt werden kann
wenn wir uns entscheiden
Fryas Lehren zu befolgen …

Klatsch und Tratsch, Verleumdung und Unterstellungen zerstören mehr, als uns lieb ist.

 

9 Aj

vrouwen geprikt door duister
verworpen intuïtie

vrouwen vrij en onafhankelijk
met omarmde intuïtie

ze wenen

ze dansen

kansen keren ooit een keer
bij leven of bij sterven

tussentijds vieren wij de adem
van scheppende vibraties

 

women pricked by dark
rejected intuition

women free and independent
with embraced intuition

they weep

they dance

chances turn one day
in life or in death

In between we celebrate the breath
of creative vibrations

 

Frauen, die von der Dunkelheit gestochen wurden
abgelehnte Intuition

Frauen, die frei und unabhängig sind
mit umarmter Intuition

sie weinen

sie tanzen

Chancen wenden sich eines Tages
im Leben oder im Tod

Dazwischen feiern wir den Atem
der kreativen Schwingungen

8 E of Weg

de wegen slingeren
doorheen de jouwe
en de mijne
schijnen voorbij
mij, vrij geboren
lieflijk leven

we wegen de zaden
miniscuul geoogst
gezaaid en opgegroeid
eetbaar leven
de moeder-vader
voor het volgend jaar

 

the roads meander
through yours
and mine
shine past
me, born free
sweet life

we weigh the seeds
miniscule harvested
sown and raised
edible life
the mother-father
for the next year

 

die Straßen schlängeln sich
durch deine
und meine
scheinen vorbei
ich, frei geboren
süßes Leben

wir wiegen die Samen
winzig geerntet
gesät und aufgezogen
essbares Leben
die Mutter und der Vater
für das nächste Jahr

6 Tz’i

twee honden paren
evenaren passie
groepsdruk
stuk gevochten

haren vliegen rondom
het veld in bloed gedrengt
vermengd met instinct
zingt het bos geheimen

die het daglicht
aan het zicht
wil onttrekken
Freya huilt

 

two dogs mate
match passion
peer pressure
piece fought

hairs fly all around
the field soaked in blood
mingled with instinct
The forest sings secrets

that daylight
from sight
wants to hide
Freya cries

 

zwei Hunde paaren sich
Passion
Gruppenzwang
Stück gekämpft

Haare fliegen überall herum
das Feld ist mit Blut getränkt
vermengt mit Instinkt
der Wald singt Geheimnisse

das Tageslicht
vor dem Blick
verbergen will
Freya weint

 

 

5 Toj

als een naam
haas is
fris en fruitig
binnenste buiten
het aangename
verenigt
met het boze
dat voorligt

gezicht op de Aarde
een niet te evenaren
bezigheid

de was hangt aan een lijntje
gordijntje voor het licht

gezicht naar de Hemel
een niet te beschrijven
genoegen

 

as a name
hare is
fresh and fruity
inside out
the pleasant
unites
with the evil
that lies ahead

face on the Earth
an unmatchable
occupation

laundry hangs on a line
curtain to the light

face to Heaven
an indescribable
pleasure

 

als Name
Hase ist
frisch und fruchtig
von innen nach außen
das Angenehme
vereint
mit dem Bösen
das vor uns liegt

Gesicht auf der Erde
eine unvergleichliche
Beruf

Wäsche hängt auf einer Leine
Vorhang für Licht

Gesicht zum Himmel
eine unbeschreibliche
Freude

3 Kej of Hert

bewaar jezelf
voor de waanzin
van stormwinden
die zich opwinden
om de kinderen
van het licht
te vinden en
vermorzelen
opdat hun macht
en kracht
in bloed gesterkt
nog even werkt

bewaar jezelf
voor de waanzin
beperk je niet
zing je eigen lied
en laat de dans
in het midden
jouw licht zijn

save yourself
from the madness
of stormy winds
that agitate
to the children
of light
find and
crush
so that their power
and strength
strengthened in blood
works for a little while longer

preserve yourself
from madness
don’t limit yourself
sing your own song
and let the dance
in the middle
be your light

 

retten Sie sich
vor dem Wahnsinn
der stürmischen Winde
die aufgewühlt
zu den Kindern
des Lichts
finden und
zermalmen
so dass ihre Macht
und Stärke
in Blut gestärkt
noch ein wenig länger wirkt

bewahre dich
vor dem Wahnsinn
schränke dich nicht ein
sing dein eigenes Lied
und lass den Tanz
in der Mitte
sei dein Licht

8 Kawoq of Regenstorm

de normen
van dorre
vlakten
en eugenitica
slijpt weldra
het mes
met de gedaante
van een draak
wolf in schaapskledij
maakt het de wereld
vrij van leven

de normen
van leven
ademend
diepe creatie
boetseren zij
weldra de vorm
een fantasie-rijk kind
maakt de wereld kleurrijk
een tapijt vol geur …

 

the standards
of barren
plains
and eugenics
soon sharpens
the knife
with the guise
of a dragon
wolf in sheep’s clothing
it makes the world
free of life

the standards
of life
breathing
deep creation
they mould
soon the form
an imaginative child
makes the world colorful
a carpet full of fragrance …

 

die Normen
der unfruchtbaren
Ebenen
und Eugenik
schärft bald
die Klinge
mit dem Gewand
eines Drachens
Wolf im Schafspelz
er macht die Welt
frei vom Leben

die Normen
des Lebens
atmend
tiefe Schöpfung
sie formen
bald die Form
ein phantasievolles Kind
macht die Welt bunt
einen Teppich voller Duft …

Cultuurplein Houten zoekt asiel

Wij boeken in een bouwval
vallen van ellende van het rek
we trekken alle registers open
sluiten regendruppels op ons
schaarse blad, niet meer buiten.

Wij potscherven uit de kerstening
en nog ouder, hier ondergronds gevonden
liefdevol gesorteerd, ontberen
enige ruimte geschikt voor de kinderen
van morgen, opdat zij ongehinderd

hun verleden kunnen bestuderen
leren van de het verhaal dat in duizend
talen door onverschilligheid verdaan
met een bestaan zonder toekomst:
Wij zoeken asiel.

In Vianen vechten een bibliotheek
en museale stukken zich een slag
in de rondte om de grond te benutten:
Wij zoeken de beschutting
in de Vrijstad Vianen.

Het wiel in Houten is vastgelopen
in appels en peren, de heren
en dames doen nu alles
om boeken, erfgoed en lokaal geheugen
veilig onder te brengen
voor de kinderen van morgen.

Heren en dames van het lokaal bestuur
geef ons toch hier in Houten een plaats
zodat de Heeren van Vianen hun vrijstad
en vrijstaat ons niet inlaten
en alsnog ons mooie Houten verslaan.

7 Kan of Slang

A-I gegenereerde foto (bron https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a43685235/ai-foto-herkennen-tips)

jij in mij
vrij ademen
wij

mij en zij
stil strijden
bijen

om een restje
echt stuifmeel
veel is vergaan

we bestaan
bij de Harari’s
in een A-I

jij in mij
vrij ademen
wij

 

you inside me
breathe freely
we

me and her
silently fighting
bees

for a scrap
real pollen
much has perished

we exist
with the Harari’s
in an A-I

you in me
breathe freely
we

 

 

 

du in mir
frei atmen
wir

ich und sie
leise kämpfend
Bienen

um ein Stückchen
echter Pollen
vieles ist untergegangen

wir existieren
mit den Harari’s
in einem A-I

du in mir
atme frei
wir

6 K’at of Hagedis

We lopen op blote voeten
door het hoge gras
haren in spinnenwebben
die vannacht doorheen
bomen geweven
gesponnen om vliegen
af te vangen
die meer en meer
verloren gaan
in een klimaatwaanzin
die wel een begin
nog geen einde
in zich lijkt te dragen

we vragen ons af
hoe we dit gaan stoppen
kloppen de zaden
van de kleding
en zitten met koffie
in de hand
aan de bosrand

We walk barefoot
through the tall grass
hair in cobwebs
that last night through
trees woven
spun to catch flies
catching flies
that are increasingly
lost
in a climate frenzy
that has a beginning
yet no end
in him

we wonder
how we are going to stop it
knock the seeds
from the clothes
and sit with coffee
in hand
at the edge of the forest

 

Wir laufen barfuß
durch das hohe Gras
Haare in Spinnweben
die letzte Nacht durch
Bäume gewebt
gesponnen um Fliegen zu fangen
Fliegen fangen
die sich zunehmend
verloren
in einem Klima-Wahnsinn
der einen Anfang hat
und doch kein Ende
in ihm

fragen wir uns
wie wir ihn aufhalten können
die Samen abklopfen
von den Kleidern
und sitzen mit Kaffee
in der Hand
am Rande des Waldes

4 Iq’of Wind

De ziel fluistert woorden
vol boosheid over die waanzin
Ik begin in het midden
van de orkaan een weg
te banen …

trots en fier, vieren wij
het leven en beleven traag
de weg naar binnen, buiten
onze comfortzone
vieren wij …

de band met de grond
waarop en waaruit wij
leven …

 

Die Seele flüstert Worte
voller Wut über diesen Wahnsinn
Ich beginne in der Mitte
des Wirbelsturms
und bahne mir meinen Weg …

stolz und stolz feiern wir
das Leben und erleben langsam
den Weg hinein, hinaus aus
unserer Komfortzone
wir feiern …

die Verbundenheit mit dem Boden
auf dem und von dem wir
leben …

 

 

The soul whispers words
full of anger at that madness
I start in the middle
of the hurricane
making my way …

proud and proud, we celebrate
life and slowly experience
the way in, out of
our comfort zone
we celebrate …

the bond with the ground
on which and from which we
live …

 

3 Imox of waterlelie

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke duisternis laat wachten
verzachten de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een kind van hot naar haar

het gevaar van kinderhandel
en intergenerationeel trauma
zou hier de waanzin versterken
we werken niet meer aan heling
verveling en vervaging nemen toe …

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke wijsheid en liefde laat wachten
verzilveren de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een leven naar de overkant …

 

 

when the dream leaves a stream of thoughts
await the inner darkness
the threads of spiders soften
they win moments and arrange
through the wind a child moves from one place to another

the danger of child trafficking
and intergenerational trauma
would amplify madness here
we no longer work at healing
boredom and blurring increase …

as the dream a stream of thoughts
awaiting inner wisdom and love
galvanise the threads of spinning
they win moments and arrange
through the wind a life to the other side …

 

wenn der Traum einen Strom von Gedanken hinterlässt
warten auf die innere Dunkelheit
die Fäden der Spinnen werden weich
sie gewinnen Momente und ordnen sich
durch den Wind bewegt sich ein Kind von einem Ort zum anderen

die Gefahr des Kinderhandels
und generationenübergreifendes Trauma
würde den Wahnsinn hier verstärken
wir arbeiten nicht mehr an der Heilung
Langeweile und Unschärfe nehmen zu …

wie der Traum ein Strom von Gedanken
in Erwartung innerer Weisheit und Liebe
galvanisieren die Fäden des Spinnens
gewinnen sie Momente und ordnen
durch den Wind ein Leben auf der anderen Seite …

13 Thijax of vuursteen

In het licht gezet
verwarmd in de zon
gekoeld in volle maan

liggen en staan
de stenen
benen gestrekt

insecten zwermen
prikken en tasten
de huidlagen af

 

Set in the light
heated in the sun
cooled in full moon

lie and stand
the stones
legs stretched

insects swarm
sting and probe
the layers of skin

 

Ins Licht gesetzt
erhitzt in der Sonne
abgekühlt im Vollmond

liegen und stehen
die Steine
Beine gestreckt

Insekten schwärmen
stechen und sondieren
die Hautschichten

 

7 E of Weg

cirkels dansen snel
in samen op en neer
gelijk de dolfijnen
in een keer op keer
springen en duiken
buiken en ruggen

gekromd
gestrekt

hun roep klinkt
onhoorbaar
voor mensen

tot zielen
zich openen
voor een
diepzee gesprek

 

circles dance fast
in together up and down
like dolphins
in a time after time
jumping and diving
bellies and backs

curved
stretched

their call sounds
inaudible
to humans

until souls
open up
for a
deep sea conversation

Kreise tanzen schnell
gemeinsam auf und ab
wie Delphine
in einer Zeit nach der anderen
springen und tauchen
Bäuche und Rücken

geschwungen
gestreckt

ihre Rufe klingen
unhörbar
für Menschen

bis sich die Seelen
sich öffnen
für ein
Tiefseegespräch

6 B’atz of Aap

spelend in de weide
bloeiende bloemen
geurende seringen
zingende vogels

hoog boven mij
diep binnenin
de dans om leven
omgeven door licht

uit liefde geboren
is ons verloren weten
vergeten geweten
een nood die dood schept

spelend in de weide
bloeiende bloemen
danst de dankbaarheid
de tijdsgeest open

 

playing in the meadow
blooming flowers
fragrant lilacs
singing birds

high above me
deep inside
the dance for life
surrounded by light

born of love
is our lost knowing
forgotten conscience
a need that creates death

playing in the meadow
blossoming flowers
gratitude dances
opens the spirit of the age

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
duftender Flieder
singende Vögel

hoch über mir
tief im Inneren
der Tanz um das Leben
umgeben von Licht

geboren aus Liebe
ist unser verlorenes Wissen
vergessenes Gewissen
ein Bedürfnis, das den Tod schafft

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
Dankbarkeit tanzt
öffnet den Geist der Zeit

3 Q’anil of Ster

He lieve, de overvloed
in eigen huis en doorheen
de prachtig opgebloeide tuin

ik struin en werk
sterk armspieren
dieren plezieren zich
laten zich minder zien
misschien de gifstoffen
die hen zo sterk
hebben getroffen

nee geen CO2, daar kunnen ze mee
net als zuurstof

al die troep in de lucht
als bio-wapen uitgesmeerd
over onze mooie Moeder

Hey dear, the abundance
at home and throughout
the beautifully blossomed garden

I stroll and work
strong arm muscles
animals please themselves
show themselves less
perhaps the toxins
that have
affected them

no no CO2, they can do with that
just like oxygen

all that junk in the air
spread like a bio-weapon
on our beautiful Mother

Hallo meine Liebe, der Überfluss
zu Hause und überall
dem schön erblühten Garten

Ich schlendere und arbeite
starke Armmuskeln
Tiere erfreuen sich
zeigen sich weniger
vielleicht die Gifte
die sie
sie beeinflusst haben

nein kein CO2, das können sie gebrauchen
genau wie Sauerstoff

Der ganze Müll in der Luft
verbreitet sich wie eine Biowaffe
auf unsere schöne Mutter

1 Kame of Transformatie

sensationeel
valt het ten deel

een zachte
landing om
handen ineen
te slaan en
ruim baan
te maken
we schaken

zetten matte stukken
van koningin en keizer
in een breekijzer

stop en val ineen
lief leven
het systeem
van stalisten
geeft finalisten
in gender gebouwen
scheve kansen
ze dansen
om de gehoornde
ram en gouden stier

hier is het rustig
stil en vredig …

 

sensational
it falls to

a soft
landing to
join hands
and
make way
make way
we play chess

set mate pieces
of queen and emperor
into a crowbar

stop and collapse
sweet life
the system
of stalwarts
gives finalists
in gender buildings
skewed opportunities
they dance
around the horned
ram and golden bull

here it is quiet
quiet and peaceful …

sensationell
es fällt

eine weiche
Landung zu
sich die Hände zu reichen
und
Platz machen
Platz machen
wir spielen Schach

setzen matte Figuren
der Königin und des Kaisers
in eine Brechstange

anhalten und zusammenbrechen
süßes Leben
das System
der Stalwarts
gibt Finalisten
in geschlechtsspezifischen Gebäuden
verzerrte Möglichkeiten
sie tanzen
um den gehörnten
Widder und den goldenen Stier

hier ist es ruhig
ruhig und friedlich …

 

3 Tz’ikin of Adelaar

de zon hoog aan de hemel
zwevend van oost naar west
diepte zoekend in noord en zuid

mooie kruiden komen geurend
tot leven, verheffen de tuin
een hemels paradijs op Aarde

 

the sun high in the sky
floating from east to west
seeking depth in north and south

beautiful herbs come fragrant
to life, elevating the garden
a heavenly paradise on Earth

 

die Sonne hoch am Himmel
schwebend von Ost nach West
sucht die Tiefe im Norden und Süden

schöne Kräuter kommen duftend
zum Leben und erheben den Garten
ein himmlisches Paradies auf Erden

13 E of Weg

Slagen in de slangen
water stageneert
je genereert spanning
verbanning omdat
ict je mee neemt in wanen
banen getrokken in je
bloedbanen
vanen kleuren rood
verkalken en zwalken
een trage dood
door een onwetend
wezen

 

Strokes in the hoses
water stagnates
you generate tension
exile because
ict takes you into delusions
orbits drawn in your
bloodstreams
pennants turn red
calcify and swallow
a slow death
by an ignorant
being

 

Schläge in den Schläuchen
das Wasser stagniert
Sie erzeugen Spannung
Exil, weil
ict führt dich in Wahnvorstellungen
Fahrspuren in deinem
Blutströme
Wimpel färben sich rot
verkalken und verschlucken
einen langsamen Tod
durch ein unwissendes
Wesen

11 T’zi of Hond

Deze schoonheid
geuren en kleuren
spatten en springen
doorheen de tuin
struinen in verwondering
de rondingen van
het leven
omgeven mij

stil geluk

 

This beauty
scents and colours
splash and jump
through the garden
wandering in wonder
the curves of
life
surround me

quiet happiness

 

 

Diese Schönheit
Düfte und Farben
plätschern und springen
durch den Garten
wandernd im Staunen
die Kurven des
des Lebens
umgeben mich

stilles Glück

7 Kame of Transformatie

en nacht
zonder weerga
weldra
staan wij
op en open

 

een kat
glazenwasser
onrust
eten en
naar buiten

 

een fiets
vrouw onderweg
bloesem
wij gaan
in verwondering

 

A night
unprecedented
soon
we
up and open

a cat
window cleaner
unrest
eat and
outside

a bicycle
woman on the road
blossom
we go
in wonder

 

Eine Nacht
noch nie da gewesene
bald
werden wir uns erheben
auf und öffnen

eine Katze
Fensterputzer
Unruhe
essen und
draußen

ein Fahrrad
Frau auf der Straße
Blüte
wir gehen
im Staunen

 

4 Aq’ab’al of Nacht

Langs de randen
van een dichte nacht
lacht de ochtend
mij met keffende honden
we lopen een ronde
door het huis
zetten koffie
in een paars kloffie

kleden ons en groeten
de nieuwe boombewoner
kabouter lichtkind
die in de een weg zoekt
en vast wel vindt
in onze tuin …

 

Along the edges
of a dense night
morning smiles
me with yapping dogs
we walk a lap
through the house
make coffee
in a purple suit

dress and greet
the new tree dweller
gnome child of light
Who looks for a way in
and is sure to find
into our garden …

 

Entlang der Ränder
einer dichten Nacht
Der Morgen lächelt
ich mit kläffenden Hunden
wir gehen eine Runde
durch das Haus
kochen Kaffee
in einem lila Anzug

ziehe mich an und begrüße
den neuen Baumbewohner
Zwerg Kind des Lichts
sucht nach einem Weg hinein
und wird ihn sicher finden
in unseren Garten …

 

12 Thyax of Vuursteen.

https://bouweninfrastructuur.files.wordpress.com/2021/01/samenstellingvandelucht.jpg?w=974

De politieke arena
aapt de goden na
die oorlog, list
en bedrog uit de trog
lepelen met lange
koeientongen

longen gevuld
met graffeen
zuurstof en CO2
laat een mens
voor twee tellen
bellen rinkelen
alarm

klokken luiden
over gevaar
leed en ellende
ik kende het script
als kind nog niet
leerde het later
veel te laat …

 

synoniemen.net

samenstelling Lucht

 

The political arena
mimics the gods
that war, stratagem
and deceit from the trough
spooning with long
cow’s tongues

lungs filled
with grafeen
oxygen and CO2
makes a man
for two seconds
bells ring
alarm

bells ring
about danger
suffering and misery
I knew the script
as a child
learned it later
far too late …

 

Die politische Arena
ahmt die Götter nach
die Krieg, List und Tücke
und Betrug vom Trog aus
löffelnd mit langen
Kuhzungen

Lungen gefüllt
mit graffeen
Sauerstoff und CO2
macht einen Mann
für zwei Sekunden
Glocken läuten
Alarm

Glocken läuten
über Gefahr
Leid und Elend
Ich kannte das Drehbuch
als Kind
lernte es später
viel zu spät …

8 Ix of Jaguar II

de zachte tintelingen
vervliegen in aanvallen
van stralingsfrequenties

suggesties tot verlaten
van deze meetbare chaos
houden nog geen stand

het land vult zich meer en meer
met de zwarte maden van dood
en doorgeslagen waanzin

de zachte tintelingen
van zuivere zielen
vallen nog immer …

 

the gentle tingling
dissipate in attacks
of radiation frequencies

suggestions to leave
of this measurable chaos
do not yet hold

the land fills more and more
with the black maggots of death
and madness gone mad

the gentle tingling
of pure souls
are still falling …

 

das sanfte Kribbeln
löst sich in Angriffen
von Strahlungsfrequenzen

Anregungen zum Verlassen
aus diesem messbaren Chaos
halten noch nicht

das Land füllt sich mehr und mehr
mit den schwarzen Maden des Todes
und verrückt gewordenem Wahnsinn

das sanfte Kribbeln
der reinen Seelen
fallen immer noch …

Persmoment III

foto: Willy Kruijssen

De receptioniste
en de pater laten
hun ogen rollen
het kleurrijke dollen
aan de grote houten
tafel in het huis
van Houten, daar tegenover
het andere lekkende Huis

Pluis konijntjes
uit een bloemkool
Holenberen aan tafel
met een schaterlach
veelkleurig vissenkleed
heet het
“thuis in Houten”.

Ze willen wel wat …

delen woorden vol gevoel
bedoelen het niet kwaad
het laat te raden over
deze bende van vier
met twee fotografen
aan de houten tafel
in het gemeentehuis van Houten

De wethouder al ouder
houdt haar kruit maar droog
hoog gelegen klanken
bang gemaakte droge thee
maakt wel en wee
een klucht, die een zucht
op levert
opgetekend in “Ons Houten”.

Persmoment II

een kleine meid
en renende jongen
op de achtergrond

oma belt nu in het rond
ze stond zo klaar, maar
het blauwtje houdt haar

nu zowaar aan de tafel
met bouwstenen voor morgen
die grijze zorgen geven

we leven in een dwaze soap
een hoop is ongezegd
het andere dicht verzwegen

mensen vallen tegen
als ze hun professie
boven het hart stellen

prestige steelt de ziel

Geïnspireerd op vanmiddag en een uitleg over het boek 'Oera Linda'.
oeralinda.org

Persmoment I

foto: Willy Kruijssen

een telefoontje
vijftig minuten
voor de afspraak

het gaat niet door
de genodigde pers
kan niet komen

onze eigen pers
staat er gewoon
een ongewoon

staaltje overheidsfalen

wie schrijft, die blijft
we hebben onze eigen
teksten en beelden

zo ook fotografen mee
één dichter telt voor twee
drie schrijven blij mee …

4 Oc of Hond

Spinnen bewandelen
muren en takken
vrij onzichtbaar

je wordt ze gewaar
tegen witte muren

of langs lang geweven
draden die je
beplakken met
pikstof ergens
in het buiten-land

 

Spiders walk
walls and branches
quite invisible

you become aware of them
Against white walls

or along long woven
threads that you
plastered with
nitrogen somewhere
in the out-country

 

Spinnen laufen
Wände und Äste
ganz unsichtbar

man wird sich ihrer bewusst
an weißen Wänden

oder entlang langer gewebter
Fäden, die
verputzt mit
Stickstoff irgendwo
auf dem Lande

13 Kame

Als loslaten een uitdaging is
haar liefde in duizend stukjes
gebroken wordt

intense haat
de dagen tekent in verderf
doodsculturen blijven vuren

als loslaten een opgave is
als liefde met golven terug
aanspoelt

Op een eenzaam strand
aan de rand een grote grot
als baarmoeder gevormd

de helende plaats daar
stil omarmende momenten
wonden welke in rust helen …

 

When letting go is a challenge
her love in a thousand pieces
is broken

intense hatred
draws the days in destruction
Cultures of death continue to fire

When letting go is a task
When love returns in waves
washes ashore

On a lonely beach
At the edge a large cave
shaped like a womb

the healing place there
silently embracing moments
wounds which heal in peace …

 

Wenn das Loslassen eine Herausforderung ist
ihre Liebe in tausend Stücke
gebrochen ist

intensiver Hass
markiert die Tage der Zerstörung
Todeskulturen feuern weiter

wenn das Loslassen eine Aufgabe ist
Wenn die Liebe in Wellen zurückkehrt
an Land gespült wird

an einem einsamen Strand
am Rande einer großen Höhle
geformt wie eine Gebärmutter

der heilende Ort dort
schweigend Momente umarmt
Wunden, die in Frieden heilen …

12 Kan of Slang

Diep in mij
die tranen
omgezette
woede
tot in
de diepste pijn

azijn in de wond
grond blijft
monden
voeden

we behoeden ons
voor de zwarte dood

Deep inside me
those tears
transformed
anger
to the
the deepest pain

vinegar in the wound
soil remains
mouths
feed

we guard ourselves
from the black death

 

Tief in mir
diese Tränen
umgewandelt
Wut
in
den tiefsten Schmerz

Essig in der Wunde
Erde bleibt
Mäuler
füttern

wir schützen uns
vor dem schwarzen Tod

9 Iq of Wind

de balans
in de mens
waar vrouw
en man hun
genen
deelden

een nieuw leven
omstandigheden
ongebonden
verbleven
in een aards perspectief
ik heb het leven lief

meer nog
het ultieme
gefluister
in pijn
waar zijn
als gouden
zaad

gelijk de lente
altijd weer
opstaat …

 

the balance
in man
where woman
and man share their
genes
shared

a new life
circumstances
unbound
resided
in an earthly perspective
I love life

even more
the ultimate
whisper
in pain
where be
like golden
seed

like spring
always
rises …

 

das Gleichgewicht
beim Mann
wo Frau
und Mann ihre
Gene
gemeinsam

ein neues Leben
Umstände
ungebunden
wohnte
in einer irdischen Perspektive
Ich liebe das Leben

noch mehr
das ultimative
Geflüster
im Schmerz
wo sein
wie goldene
Samen

wie der Frühling
immer
aufgeht …

De Dorpsdichter(es)

Ze zweetten en zwierden
door de Houtense dreven
verbleven min of meer
ondergronds
een gesloten verbond
met elkaar en hun muze
gesproken en geschreven taal

het verhaal van alle dag
belevingen van de ziel vullen
bezielde straten
laten zich
in geletterde
en omgezette klank
op een bankje
op het plein
met olie en azijn
luid of stil horen

niet tegen de muur te zetten
gebrek aan geld en energie
zal ons wellicht beletten om
op gelijke voet voort te gaan
het uiteindelijke doel is bereikt.

Uit niets blijkt
begrip voor
benodigde rust
om door en uit
te bouwen …

We sjouwen onze koffers
naar zolder en zien u
in 2026 wederom hier
in de Raadszaal.

Hoe zal het sprookje dorpsdicher(es) dan geleefd zijn of wederom groot worden?

8 Q’anil of Ster

hé kleine meid
het is tijd voor
een spelletje
met bellen
geblazen
uit paardenbloemen

blaas het leven vooruit
tuit je mond
en speel
de wind

het kind
danst door de bloemenweide
beide handen uitgespreid

hey little girl
it’s time for
a game
with bubbles
blown
from dandelions

blow life forward
spout your mouth
and play
the wind

the child
dances through the flower meadow
both hands spread out

Hallo kleines Mädchen
es ist Zeit für
ein Spiel
mit Seifenblasen
geblasen
aus Löwenzahn

puste das Leben vorwärts
spucke deinen Mund aus
und spiele
der Wind

das Kind
tanzt durch die Blumenwiese
beide Hände ausgebreitet

Brief aan mijn tienertijd

he natte meid
ik zie je strijd
je rijdt in tranen
alleen over
de koude dijk
daar bij die sluis
huilend
halverwege

zal ze springen
gewoon gaan
het bestaan
is niet te verstaan
zo leeg en pijnvol
het bordje te vol
de moeder altijd
in bed en zwanger
belet je te praten
over de natte dwijlen
die in de klas
worden gegooid
het getreiter van
de lagere school
gaat frivool door

 

he lieve meid
ik zie je strijd
je rijdt in tranen
alleen over
de koude dijk
het ijs bijna gezet
iets belet je
te gaan

je moeder kan het bestaan
alleen niet aan
en wie zorgt er voor haar
als jij nu vertrekt?

Een koude band
verkleumde hand
een meisje alleen
tussen school en thuis
geen veilige plek
in haar leven …

3 Imox

de waanzin van de wereld
het grote rad van fortuin
opent wat kruinen

In duizenden tuinen
groeien  hoge bomen
die de wind niet kunnen vangen

ze dronen met geweld
de rust terug
eisen waarnaar
ze verlangen

 

zuiver bloed en geen weldenkend mens
die de grens van de morgen nog zal halen
slechts de AI gekoppelde zombie
zal de norm en normie in duister dragen

 

 

the madness of the world
the great wheel of fortune
opens some crowns
In thousands of gardens
tall trees grow
who can’t catch the wind
they drone by force
peace back
requirements
to which they desire
pure blood and not a right-thinking person
who will still reach the limit
of the morning just the AI linked zombie
will carry the norm and norm in darkness

1 K’at of Hagedis

wist je dit
vertel je dat
de lat
laag
presentatie
hoog
geheven
en een bericht
dat een
zeker licht
op vermoedens werpt

aangescherpte blik
een ogenblik van
helderheid
in een bijzondere tijd

 

did you know
this tell you
that the bar
low
presentation
high
Levied
and a message
that a
definitely light
raises suspicions
sharpened look
a moment of brightness
in a special time

4 I’x of Jaguar

de vrowe zij speelt
met rood en grijs
wordt red purple
in november zon

harten vormen
een speelse basis
in een huwelijk
met het eeuwige
rollen de lemniscaat

ze praat met de koude
over haar onbedekte
lichaamsdelen
en tekent beweging
scheppingskracht
op herbruikbare
doeken …

 

the lady she plays
with red and grey
becomes red purple
in November sun
forming hearts
a playful base
in a marriage
with the eternal
rollen de lemniscate
she talks to the cold
about her uncovered
Parts and draws
movement creative power
on reusable Cloths…

11 Tz’ikin of Adelaar

we vliegen hoog en droog
over de vlakte
vol gekleurd en vallend
blad

dat
kleine overvolle veld dat
groen was en nu vol-ledig
vele aarde kleuren bevat

de zegen en regen van blad
knispert onder ons
dons en vertering leerkringen
over kringlopen hopen op

we fly high and dry
across the plain
full colored and falling
leaf

this small crowded field
that green and now full-empty
contains many earth colors
the blessing and rain of leaves

crackling among us
down and digestion learning circles
about cycles hope for