4 Ix of Jaguar

daar spelen katers
rennen over garages
dragen mauwend
de zon naar binnen
vluchten bij regen
door deuren
van buren

daar spelen mensen
rennen agenda’s rond
toetsen letters
in op vensters naar
een virtuele wereld
door metalen
van ver weg

 

there playing tomcats
run about garages
carry meowing
the sun inside
flee in the rain
through doors
of neighbors

there people play
run around with agendas
keys letters
in on windows to
a virtual world
through metals
from far away

 

spielen dort Kater
rennen über Garagen
tragen miauend
die Sonne hinein
fliehen im Regen
durch Türen
der Nachbarn

dort spielen Menschen
rennen mit Tagebüchern herum
tippen Buchstaben
an Fenstern zu
einer virtuellen Welt
durch Metalle
aus weiter Ferne

 

3 Aj

de dames
en heren
jongleren
met water
geweld
staan blijven
in golven
die beuken
opleuken
van een zon
overgoten
middag
waarin lach
en pret
de toon zet

 

the ladies
and gentlemen
juggle
with water
violence
remain standing
in waves
that pound
up
of a sun
flooded
afternoon
in which laughter
and fun
set the tone

 

die Damen
und Herren
jonglieren
mit Wasser
Gewalt
bleiben stehen
in Wellen
hämmern
auf
einer Sonne
sonnenbeschienen
Nachmittag
an dem Lachen
und Spaß
den Ton angeben

2 E of Weg

Wegen slaan zich
een slag naar binnen
en wederom naar buiten

buiten lopen katers
verstroppertje en
krijgertje te spelen

de wolken dragen water
het feest vangt later
deze dag voor mij

en enige vrienden
ergens in de duinen
aan …

 

Roads turn
a stroke inward
and out again

outside run tomcats
scatter and
tug of war

the clouds carry water
the party catches later
this day for me

and some friends
somewhere in the dunes

Straßen biegen
nach innen
und wieder hinaus

draußen laufen Kater
zerstreuen sich und
spielen im Krieg

die Wolken tragen Wasser
die Party fängt später an
dieser Tag für mich

und einige Freunde
irgendwo in den Dünen
am …

1 B’atz of Chuen

He, speel je mee?

Gevlogen zijn we
in een tempelvloot
naar een groot
speelveld
vol water en later
gezwommen
en gedanst

He, speel je mee?

Tekenen, borduren
weven en zweven
rondom de dromen
waterstromen vol
gevoel en beeld
we tekenen
ze uit

schrijven woorden
in ons hart.

He, speel je mee?

 

Hey, are you playing along?

Flown we are
in a temple fleet
to a large
playing field
full of water and later
swam
and danced

Hey, are you playing?

Drawing, embroidering
weaving and floating
around the dreams
streams of water full of
feeling and image
we draw
them

write words
in our hearts.

Hey, will you play along?

 

Hey, spielst du mit?

Geflogen sind wir
in einer Tempelflotte
zu einem großen
Spielfeld
voll mit Wasser und später
schwammen
und tanzte

Hey, spielst du mit?

Zeichnen, sticken
weben und schweben
um Träume herum
Wasserströme voll von
Gefühl und Bild
wir zeichnen
sie

schreiben Worte
in unsere Herzen.

Hey, spielst du mit?

13 T’z’i

de dag draagt regen
uit de nacht en wacht
op voetstappen van
levende wezens

beneden wacht een kat
waar de slaap en loomheid
het lijf nog omvat

hij zat te wachten
was bedaard en stil
hongerig het eten
onderzoekend

tot ik dat zakje pak
hij ruikt, mauwt en benen
omwandeld
hij velt een oordeel

dit is wat ik wil
eet geconcentreerd
en stil
wil dan nog brokken

geen gekromde ruggen
en onrustige rondjes meer

stil zichzelf wassend
laat ik hem thuis
rusten

 

the day carries rain
from the night and waits
for footsteps of
living creatures

below waits a cat
where sleep and languor
still encompasses the body

he was waiting
was subdued and silent
Hungry the food
inquisitive

Until I grab that bag
He smells, meows and legs
wanders
He passes judgment

This is what I want
eat with concentration
and quietly
still wants kibble

no more crooked backs
and restless laps anymore

quietly washing himself
I leave him at home
rest

der Tag trägt den Regen
aus der Nacht und wartet
auf die Fußstapfen der
Lebewesen

unten, eine Katze wartet
wo Schlaf und Trägheit
den Körper noch umgibt

Er hat gewartet
war gedämpft und still
hungrig nach Futter
neugierig

bis ich die Tüte in die Hand nehme
er riecht, miaut und läuft
wandert
er urteilt

das ist es, was ich will
mit Konzentration essen
und leise
will immer noch Krokant

keine krummen Rücken mehr
und unruhige Schöße mehr

wäscht sich still und leise
Ich lasse ihn zu Hause
Ruhe

 

12 Toj of kattenleed

het regent en drijft
de kat verblijft
een zwoele nacht
en wacht me nat
verdrietig op

hij stopt met eten
als ik boven
inspecteer en mij
heer en meester
maak van geuren

die stank en overlast
ongepast de maat
van onrust stimuleren

een zielig gemiauw
onderaan de trap
hij springt zelfs even
op de stoel om samen
een stukje liefde
te beleven
onrustig met
gebogen rug
rondjes draaiend

 

it rains and floats
the cat stays
a balmy night
and waits for me wet
sadly

he stops eating
when I upstairs
inspect and
lord and master
of odors

that stench and nuisance
inappropriate the measure
of unrest stimulate

a pathetic mewing
at the bottom of the stairs
he even briefly jumps
on the chair to share
a piece of love
experience
restlessly with
arched back
spinning in circles

 

es regnet und schwimmt
die Katze bleibt
eine laue Nacht
und wartet nass auf mich
traurig

sie hört auf zu fressen
wenn ich die Treppe hinaufgehe
inspiziert und macht mich
Herr und Meister
der Gerüche

dieser Gestank und die Belästigung
unziemlich das Maß
der Unruhe anregend

ein jämmerliches Miauen
am Fuß der Treppe
und springt sogar kurz
auf den Stuhl und teilt
ein Stück der Liebe
Erfahrung
unruhig mit
gewölbtem Rücken
sich im Kreis drehend

De kleine

in een verlaten moment
geboren zonder geborgenheid
gaf en geeft het leven
een harde strijd
waar een op een

verloren gewaande verbanden
uiteen gereten in overlevingsdrang
de tang van gemis en warmte

geeft eindeloos geduldig
het klein kwestbaar leven
even maar geraakt

altijd gevaar
gewaar
van onnoembaar
gemis
aan de borst
vol troost

 

Het pad van de Slang (Runa)

ze draagt aaibare haren
gevlochten schoenendoos|
die door de velden met
hoog gemaaid gras rent

ze kent de weg nu wel
ik tel de keren dat ze
kruipend en springend
de wereld aanschouwt

ze houdt van spelen
en wandelen
dat kleine Rune ding

sie trägt kuscheliges Haar
geflochtenen Schuhkarton|
läuft durch Felder mit
hoch geschnittenem Gras

läuft
sie kennt den Weg inzwischen
Ich zähle die Male, die sie
Krabbelnd und springend
die Welt

sie liebt es zu spielen
und läuft
dieses kleine Rune-Ding

Een hond
tweede hond
derde hond

Drie van de vijf
hangen aan mijn handen
benen en zoeken
aandacht

twee kleine hondjes
mag ik mee
mag ik mee

de oudste van de twee
met wee en moed

de jongste
dansend, springend
spelend

 

Ein Hund
Zweiter Hund
Dritter Hund

Drei von fünf
hängen an meinen Händen
Beine und suchen nach
Aufmerksamkeit

Zwei kleine Hunde
darf ich mit dir kommen
kann ich mit euch kommen

der Älteste der beiden
mit Traurigkeit und Mut

der Jüngste
tanzend, springend
spielt

En hund
Anden hund
tredje hund

Tre ud af fem
hænger fra mine hænder
ben og søger
opmærksomhed

To små hunde
må jeg komme med
må jeg komme med

den ældste af de to
med sorg og mod

den yngste
dansende, hoppende
leger

5 Iq of Wind

voorafgaand
aan een bestaand
verzoek
doeken wij
en vangen
zonlicht
gezicht gebruind
de kruin open
voor het hoog
vibrerend licht

 

prior
to an existing
request
we canvass
and catch
sunlight
face tanned
the crown open
for the high
vibrating light

 

vor
vor einer bestehenden
Anfrage
prüfen wir
und fangen
Sonnenlicht
das Gesicht gegerbt
die Krone offen
für das hoch
vibrierenden Licht

4 Imox

dag lief (poezen)kind
hier vinden wij
het binnenste
dat buitenom
links of rechtsom
uiteindelijke
onderdoor glipt

 

hello sweet (cat) child
here we find
the inner
that outside
left or right
ultimate
slips underneath

 

 

hallo süßes (Katzen-)Kind
hier finden wir
das Innere
das Äußere
links oder rechts
ultimativ
darunter rutscht

3 Ajpu of Licht

vang het duister
in je armen
en warm
verijsde harten

laat ons het leven
van harte starten
en dansen
tussen bloemen

zomervruchten
snoepend

 

catch the darkness
in your arms
and warm
icy hearts

let us live life
with all our hearts
and dance
among flowers

summer fruits
snacking

 

fange die Dunkelheit
in deinen Armen
und wärmt
eisige Herzen

lass uns das Leben leben
mit all unseren Herzen
und tanzen
zwischen Blumen

Sommerfrüchte
Naschen

2 Kawoq de regenstorm

stormen krijgen vormen
razen bij wolkenluchten
die vluchtende razernij
ten toon spreiden …

honden spelen met wol
draden door gangen
gevangen half omgewaaide
vlinderstruiken

we duiken onder en weer op

 

storms take shape
rage at clouds
that show fleeing fury
display …

dogs play with wool
threads through corridors
caught half fallen
butterfly bushes

we dive under and up again

 

Stürme nehmen Gestalt an
wüten auf Wolkenlandschaften
die fliehende Wut zeigen
angezeigt …

Hunde spielen mit Wolle
Fäden durch Korridore
gefangen halb geflogen
Schmetterlingssträucher

wir tauchen unter und wieder auf

1 Thijax of Vuursteen

heel me teder en zacht
steel en straal de liefde
doorheen jouw handen
die mij raken …

heel mijn wezen en hart
streel en straal de liefde
doorheen jouw woorden
die mij raken …

heel mijn denken en ziel
streel en straal de liefde
doorheen jouw wijsheid
die hier beweegt

 

whole me tender and soft
steal and shine the love
through your hands
that touch me …

all my being and heart
caress and beam the love
through your words
that touch me …

all my mind and soul
caress and beam the love
through your wisdom
that moves here

 

heile mich zärtlich und sanft
stehle und strahle Liebe
durch deine Hände
die mich berühren …

mein ganzes Wesen und Herz
streicheln und strahlen die Liebe
durch deine Worte
die mich berühren …

mein ganzer Geist und meine Seele
streicheln und strahlen die Liebe
durch deine Weisheit
die sich hier bewegt

 

13 No’j of Aarde

spaar me je dagen
leef met mij
en dans rondom
de vuurplaats

dans met denken
voedt het diep weten
vergeten gaven
uit water

zweef door je dromen
in zevende hemelen
tel de momenten
van geluk

blote voeten hier
op een bedauwd
grasveld vol bloemen
een schoonheid

 

spare me your days
live with me
and dance around
the fire pit

dance with thinking
feed the deep knowing
forgotten gifts
from water

float through your dreams
in seventh heavens
count the moments
of happiness

bare feet here
on a dewy
lawn full of flowers
a beauty

 

verschone mich mit deinen Tagen
lebe mit mir
und tanze um
die Feuerstelle

tanze mit dem Denken
nähre das tiefe Wissen
vergessene Geschenke
vom Wasser

schweben durch deine Träume
in siebten Himmeln
zähle die Momente
des Glücks

nackte Füße hier
auf einem taufrischen
Rasen voller Blumen
eine Schönheit

12 Ajmaq of Lineage

dravende paarden
tot denderende galop
een stop op de ketel
vermetele gedachten
ze lachten

de aarde splijt
hier lijdt de geleide
aan wanen, zij banen
zich wegen over
de klif

doodse stilte
een gil verstompt

 

trotting horses
to thunderous gallop
a halting
audacious thoughts
they laughed

the earth splits
here the led
From delusions, they pave
their way over
the cliff

deathly silence
a scream hushed

 

trabende Pferde
zu donnerndem Galopp
ein Halt für den Kessel
kühne Gedanken
sie lachten

die Erde spaltet sich
hier leiden die Geführten
an Wahnvorstellungen, sie pflastern
ihren Weg über
die Klippe

tödliche Stille
ein Schrei verstummt

Immuunsysteem

Zelf regelulerend
wordt genaamd
immuun systeem

tegenover
de bombardementen
van gif en gruis

een huis dat thuis
wil zijn voor een ziel
het wiel is al reeds

lang geleden subliem gevormd
omgevormd door entiteiten
tot te kraken koker

Zijn wij niet simpelweg
een pure creatie …
die bij de gratie
van Freya’s kinderen
ongehinderd
voort wil leven

11 Tz’ikin of Adelaar

gezonde rust
een vertrouwde
muts of hoed
doet een mens
man of vrouw
bij zon of regen
veelal goed

 

healthy rest
a familiar
cap or hat
does a man
man or woman
In sun or rain
mostly good

 

gesunde Erholung
eine vertraute
Hut oder Mütze
hat ein Mann
Mann oder Frau
bei Sonne oder Regen
meist gut

10 Ix of Jaguar

in het waterbad
zat een kikker
te kwaken

zijn kaken als ballon
een balkon gevuld
met bloemen

daarachter een meisje
dat geniet en vergeet
hoeveel pijn het leven haar deed

in de geluiden van Moeder natuur
puur en zuiver
nagelaten …

 

in the water bath
sat a frog
croaking

its jaws like a balloon
a balcony filled
with flowers

behind it a girl
who enjoys and forgets
how much life hurt her

in the sounds of Mother Nature
pure and pure
bequeathed …

im Wasserbad
saß ein Frosch
quakend

sein Maul wie ein Ballon
ein Balkon voller
mit Blumen

dahinter ein Mädchen
das genießt und vergisst
wie sehr das Leben sie verletzt hat

in den Klängen von Mutter Natur
rein und sauber
vermacht …

Aannames

de verhalen over
zonder in gesprek te gaan met het subject
zijn giftige pijlen
voor hele groepen
direct en indirect
betrokken mensen

de verhalen over
zonder in gesprek te gaan met het subject
kleuren de beelden
vatten post als zweer.

Wanneer keren we ons
hand in hand naar binnen

bezinnend op de band
die hand en hand
van hart tot hart
hersteld mag worden
als we kiezen
voor Frya’s lessen …

roddel, laster en aannames, maken zoveel meer kapot dan ons lief is.

 

die Geschichten über
ohne sich mit dem Thema zu befassen
seine giftigen Pfeile
auf ganze Gruppen
direkt und indirekt
betroffene Menschen

die Geschichten über
ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
die Bilder zu färben
Post als Geschwür begreifen.

Wann wenden wir uns
Hand in Hand nach innen

und reflektieren über das Band
dass Hand und Hand
Herz an Herz
wiederhergestellt werden kann
wenn wir uns entscheiden
Fryas Lehren zu befolgen …

Klatsch und Tratsch, Verleumdung und Unterstellungen zerstören mehr, als uns lieb ist.

 

9 Aj

vrouwen geprikt door duister
verworpen intuïtie

vrouwen vrij en onafhankelijk
met omarmde intuïtie

ze wenen

ze dansen

kansen keren ooit een keer
bij leven of bij sterven

tussentijds vieren wij de adem
van scheppende vibraties

 

women pricked by dark
rejected intuition

women free and independent
with embraced intuition

they weep

they dance

chances turn one day
in life or in death

In between we celebrate the breath
of creative vibrations

 

Frauen, die von der Dunkelheit gestochen wurden
abgelehnte Intuition

Frauen, die frei und unabhängig sind
mit umarmter Intuition

sie weinen

sie tanzen

Chancen wenden sich eines Tages
im Leben oder im Tod

Dazwischen feiern wir den Atem
der kreativen Schwingungen

8 E of Weg

de wegen slingeren
doorheen de jouwe
en de mijne
schijnen voorbij
mij, vrij geboren
lieflijk leven

we wegen de zaden
miniscuul geoogst
gezaaid en opgegroeid
eetbaar leven
de moeder-vader
voor het volgend jaar

 

the roads meander
through yours
and mine
shine past
me, born free
sweet life

we weigh the seeds
miniscule harvested
sown and raised
edible life
the mother-father
for the next year

 

die Straßen schlängeln sich
durch deine
und meine
scheinen vorbei
ich, frei geboren
süßes Leben

wir wiegen die Samen
winzig geerntet
gesät und aufgezogen
essbares Leben
die Mutter und der Vater
für das nächste Jahr

7 B’atz of Aap

in het licht
een middelpunt
rent een haas

de baas roept hond
deze loopt cirkels
om geursporen

verloren geraakt
in de stortregen
het ongeval met

ondefinieerbaar gif

in het licht
een middelpunt
speelt een kind

de moeder roept haar
ze danst vrolijk rond
tot ze moeders
armen
voelt

in the light
a center
runs a hare

the boss calls dog
this one runs circles
around scent trails

lost
in the pouring rain
the accident with

indefinable poison

in the light
a center
a child plays

the mother calls her
she dances around merrily
until she finds mother’s
arms
feels

im Licht
ein Zentrum
ein Hase läuft

der Chef ruft Hund
dieser rennt Kreise
um Duftspuren

verloren
im strömenden Regen
der Unfall mit

undefinierbarem Gift

im Licht
ein Mittelstück
ein Kind spielt

die Mutter ruft sie
es tanzt fröhlich herum
bis es die Arme der Mutter
Arme findet
fühlt

6 Tz’i

twee honden paren
evenaren passie
groepsdruk
stuk gevochten

haren vliegen rondom
het veld in bloed gedrengt
vermengd met instinct
zingt het bos geheimen

die het daglicht
aan het zicht
wil onttrekken
Freya huilt

 

two dogs mate
match passion
peer pressure
piece fought

hairs fly all around
the field soaked in blood
mingled with instinct
The forest sings secrets

that daylight
from sight
wants to hide
Freya cries

 

zwei Hunde paaren sich
Passion
Gruppenzwang
Stück gekämpft

Haare fliegen überall herum
das Feld ist mit Blut getränkt
vermengt mit Instinkt
der Wald singt Geheimnisse

das Tageslicht
vor dem Blick
verbergen will
Freya weint

 

 

5 Toj

als een naam
haas is
fris en fruitig
binnenste buiten
het aangename
verenigt
met het boze
dat voorligt

gezicht op de Aarde
een niet te evenaren
bezigheid

de was hangt aan een lijntje
gordijntje voor het licht

gezicht naar de Hemel
een niet te beschrijven
genoegen

 

as a name
hare is
fresh and fruity
inside out
the pleasant
unites
with the evil
that lies ahead

face on the Earth
an unmatchable
occupation

laundry hangs on a line
curtain to the light

face to Heaven
an indescribable
pleasure

 

als Name
Hase ist
frisch und fruchtig
von innen nach außen
das Angenehme
vereint
mit dem Bösen
das vor uns liegt

Gesicht auf der Erde
eine unvergleichliche
Beruf

Wäsche hängt auf einer Leine
Vorhang für Licht

Gesicht zum Himmel
eine unbeschreibliche
Freude

4 Q’anil

Lieve, als we de graankorrels
zien wuiven als volwassen
gewas dat weer zaad
voor nieuwe tijden
heeft aangemaakt
rijpt in de zomerzon
verbindt de aarde
water, lucht en vuur
en geeft ons puur brood

 

Dear one, when we see the grains
see waving like mature
crop that seeds again
for new times
has created
ripens in the summer sun
connects the earth
water, air and fire
and gives us pure bread

 

Lieber, wenn wir die Körner sehen
winken sehen als reife
Ernte wieder Samen trägt
für neue Zeiten
geschaffen hat
reift in der Sommersonne
verbindet die Erde
Wasser, Luft und Feuer
und gibt uns reines Brot

3 Kej of Hert

bewaar jezelf
voor de waanzin
van stormwinden
die zich opwinden
om de kinderen
van het licht
te vinden en
vermorzelen
opdat hun macht
en kracht
in bloed gesterkt
nog even werkt

bewaar jezelf
voor de waanzin
beperk je niet
zing je eigen lied
en laat de dans
in het midden
jouw licht zijn

save yourself
from the madness
of stormy winds
that agitate
to the children
of light
find and
crush
so that their power
and strength
strengthened in blood
works for a little while longer

preserve yourself
from madness
don’t limit yourself
sing your own song
and let the dance
in the middle
be your light

 

retten Sie sich
vor dem Wahnsinn
der stürmischen Winde
die aufgewühlt
zu den Kindern
des Lichts
finden und
zermalmen
so dass ihre Macht
und Stärke
in Blut gestärkt
noch ein wenig länger wirkt

bewahre dich
vor dem Wahnsinn
schränke dich nicht ein
sing dein eigenes Lied
und lass den Tanz
in der Mitte
sei dein Licht

IM Georgette

De laatste keer
bracht ik jou
je gedicht terug
een vlugge ontmoeting
met zoveel vragen
voor jou en mij
de laatste keer
dat ik je zag en sprak
het lag er niet bovenop
onze lichtvoetige band
gekleurd door liefde
onze passie voor creëren
en scheppen
lachen door tranen heen …
later zag ik je nog daar
waar ik vandaag
deze foto maakte …
liefde voor leven en schoonheid
of we nog even blijven
vroeg een dichtvriend
ja wij blijven
tot het leven
in lichamelijke zin
ons verlaat …

 

IK
Toen ik nog gewoon ik was
En alles heel gewoon was
Geen zorgen
voor morgen
leven met passie
geen regen maar zon zie
tot de ziekte kruipt onder je huid
er in het sterke lijf een invalide schuilt
dan begint het gevecht
want zo ben ik niet echt
thuis zitten in je eentje
geen enkel steentje
voeg ik toe aan de maatschappij
ik hoor er niet meer bij
Dan komt de dag dat je de kracht weer vindt
Dan kan je weer terug naar het onbezorgde kind
Het ging niet vanzelf het was een strijd
Die ben ik nu meestal kwijt
Dan ben ik weer ik
Gewoon ik.
IK
Georgette Goené
juni 2022
RIP juni 2023

2 Kame of Transformatie

waar de dood
dagelijks het leven
inkruipt
gebruiken we
de leegte
om volheid
te bereiken

 

where death
daily creeps into life
creeps in
we use
the void
to reach fullness
reach

 

wo der Tod
sich täglich ins Leben schleicht
schleicht sich ein
nutzen wir
die Leere
um Fülle zu erreichen
zu erreichen.

 

 

1 Kan of Slang

de vrouwen baren leven
mannen heftig jaloers
penisnijd is in deze tijd …
een exponentiële groei

de bloei van elk leven
vertekend in stikstof
dat veel mensen blind
het hof heeft gemaakt

vrouwen baren leven, stil
achteraf in een hof, ver van
de smartcity’s waar 5 G
inter-city’s heeft gekaapt

 

women give birth to life
men violently jealous
penis envy in this day and age …
an exponential growth

the flowering of every life
distorted in nitrogen
that has blindly
courted

women give birth to life, silently
behind in a court far from
the smartcities where 5 G
inter-city’s has hijacked

 

Frauen gebären das Leben
Männer heftig eifersüchtig
Penisneid ist in der heutigen Zeit …
ein exponentielles Wachstum

die Blüte jedes Lebens
verzerrt in Stickstoff
das blindlings
umworben

Frauen gebären das Leben, schweigend
hinten in einem Hof, weit weg von
den Smartcities, wo 5G
die Intercitys entführt hat

13 K’at of Hagedis

dwalend door gedachten
inzichten die komen en gaan
bestaan op losse schroeven

we hoeven geen bevestiging
in een kring waar liefde bloeit
en harten open zijn …

 

wandering through thoughts
insights that come and go
existence at odds

we need no affirmation
in a circle where love blooms
and hearts are open …

durch die Gedanken wandern
Einsichten, die kommen und gehen
Existenz im Zwiespalt

wir brauchen keine Bestätigung
in einem Kreis, wo die Liebe blüht
und die Herzen offen sind …