5 Q’anil of Ster

de dromen en wensen
kennen geen grenzen

bewegen in stromen
duizende spiralen
verhalen in vele talen

fluisterend verteld
snel … tel

droom en verlang

the dreams and wishes
know no boundaries

move in streams
thousands of spirals
stories in many languages

whispered told
fast … count

dream and long

 

4 Kej of Hert

onder bloemengezet
schoonheid zoekt
inspiratie
sensatie

prikkelingen in de neus
voor de ogen
verhogen zo
de vreugde …

 

 

 

 

put under flowers
beauty seeks
inspiration
sensation

tingling in the nose
for the eyes
thus increase
the joy …

3 Kame of Transformatie

los gebroken kippen
pikken wormen uit
nat gras, pas hierna
het gekukel en gekakel
op zondagmorgen
een hekel gekrakeel …

pok pok pok

pok pok pok

het gekukel en gekakel
op zondagmorgen
een hekel gekrakeel …

 

chickens broken loose
pick worms out of
wet grass, only after this
the cackling and clucking
on Sunday morning
a delicate squawking …

pok pok pok

pok pok pok

the cackling and clucking
on Sunday morning
a delicate squabble …

Haiku’s

Forten

groene gras vlakten
staal gesteunde betonmuur
bloed gekleurd leven

~

kastanje bomen
kaarsen in pastel kleuren
bruin ronde vruchten

~

waterjuffer zweeft
wolken spiegelen water
ragfijne aders

~

waterjuffer vliegt
wolken spiegelen water
ragfijne stilte

Tuin

lavendel geuren
kleuren zomer avonden
adel benevelt

~

Brhee de tuinman kwam
voor zijn Baes kruiden planten
keukenmeiden feest

~

Tanka Tuin

Halling roept Brhee op
lavendel plantenbakken
te restaureren

bijen volken dansen blij
rond paarse zomer weelde

 

Tanka Tuin

Halling roept Brhee op
lavendel plantenbakken
te restaureren

bijen volken dansen vrij
rond paarse bloemen weelde

 

 

 

 

1 K’at of Hagedis

is er iets hier
dat wil bloeien
boeiend de weg
het net omgeslagen
een doek als net
zet je in vuur en vlam
nam de ballast
vastgezette koude
houdt je warm

is there something here
that wants to bloom
fascinating the way
the net turned
a canvas like net
set you ablaze
took the ballast
trapped cold
keeps you warm

gibt es hier irgendetwas
das blühen will
faszinierend die Art und Weise
das Netz umgedreht
ein leinwandartiges Netz
dich in Flammen setzte
nahm den Ballast
fängt die Kälte ein
hält dich warm

 

 

zoeken

betast de  dichte energie
de waarden en de normen

stromannen vereffenen
de weg en leggen
stroppen verstopt
in het dicht donk’re woud

 

gropes the dense energy
the values and norms

straw men settle
the way and lay
slings hidden
In the dense dark forest

Reis

wijde weide velden koolraap
golvende bewegingen die
voor onze ogen voorbij trekt

langzaam en snel
donkere en lichte luchten
het zuchen van

hen die verstaan waarvoor
de molens en leugens staan …

wide meadow fields turnip
undulating movements that
passes before our eyes

slow and fast
dark and light skies
the sighing of

those who understand what
the mills and lies stand …

weite Wiesenfelder Rübe
wellenförmige Bewegungen, die
vor unseren Augen vorbeizieht

langsam und schnell
dunkler und heller Himmel
das Seufzen der

derer, die verstehen, was
die Mühlen und Lügen stehen …

 

 

 

4 Ix of Jaguar

kleuren en geuren
in lila en paars
blauwen met goudaders
in lapiz lazilu

bloemen bloeien
een ode aan de dagen
soms gevangen
in een zeldzame straal

zon

 

colors and scents
in lilac and purple
blues with veins of gold

in lapiz lazilu
flowers bloom
an ode to the days
sometimes caught
in a rare ray

sun

Farben und Düfte
in Flieder und Purpur
Blautöne mit goldenen Adern
in Lapizlazuli

Blumen blühen
eine Ode an die Tage
manchmal eingefangen
in einem seltenen Lichtstrahl

Sonne

 

 

 

 

 

 

Hoogheid

Eén priester die elitaire wezens kroont
waarmee zij in de waarde wonen
van aanbeden hoogheid aangesteld
door om het even welke Hemel God

goud of koper, het wordt gevierd
versierd met stenen en juwelen

delen uit de waterruimtesloop
hoop op wijsheid
redding van het kwaad

Lang leve de koning!

Lang leve Wim!

 

2 E of Weg

zoveel woorden
vinden oren
luisteren
raken
treffen
beseffen
dat je zoveel
hebt te delen
mag delen
onderdeel zijn

van …

iedereen in zijn
haar eigen wijze leef-tijd

 

 

so many words
find ears
listen
touch
meet
realize
that you have so much
to share
may share
be part

of …

everyone in their
her own wise life-time

so viele Worte
Ohren finden
zuhören
berühren
treffen
erkennen
dass du so viel hast
so viel zu teilen hast
teilen können
Teil sein

von …

jeder in seiner
ihre eigene weise Lebenszeit

vlinders

spelden op takken
gelakte herinneringen
aan zoveel leven dat
traag vergaat in gif
en straling een virus
dat onzichtbaar
merkbaar alles
tot AI en chaos
terugbrengt
de dood vergroot

vlinders op takken
gelakte herinneringen
aan het ware leven

13 Tz’i of Hond

geslepen kristallen
doorschijnende diamanten
randen en spanten
met bladgoud bedekt

ergens lekt een kraan …

 

cut crystals
translucent diamonds
edges and trusses
covered with gold leaf

somewhere a faucet leaks …

 

geschliffene Kristalle
durchscheinende Diamanten
Kanten und Traversen
bedeckt mit Blattgold

irgendwo leckt ein Wasserhahn …

 

 

12 Toj

water en vuur
duur betaalde huur
van het leven
even geven wij
adem aan de orde
van Rosenkwarts
tegenspelers
voor de Rosenkruisers

water and fire
dearly paid rent
of life
for a moment we give
breath to the order
of Rosenkwarts
adversaries
for the Rosenkruisers

Wasser und Feuer
teuer bezahlte Miete
des Lebens
für einen Moment geben wir
den Atem der Ordnung
von Rosenkwarts
Widersacher
für die Rosenkreuzer

 

 

Texel 2

Bollen en wind
water en licht

vergezicht
versluierd
we kuieren
luieren
aan een tafel
bij paal zoveel

ons aandeel
in genieten
gesprekken
proeven …

 

Bulbs and wind
water and light

vista
veiled
we stroll
lazing
at a table
at pole so many

our share
in enjoyment
conversations
tasting …

 

Glühbirnen und Wind
Wasser und Licht

Ausblick
verschleiert
wir schlendern
faulenzen
an einem Tisch
am Pol so viele

unser Anteil
an genussvollen
Gesprächen
Verkostung …

 

 

Texel

stortregen, stormwind
zonneschijn
ik verdwijn in de wind
vindt kracht om
door te gaan
stop en stap af
stap op en ga door
ik hoor alleen wind
geen verkeer achter mj

 

stormwind
zonneschijn
auto’s en volle terrassen
in Den Burg
uit de wind
in de zon
zomer gevoel

6 Aq’ab’al

deze dagen schrijven lente
tulpen bloeien en groeien
bladeren uit hun schulp
de hulp om te leven
omgeven door beloften
creatiekracht in beeld

these days write spring
tulips bloom and grow
leaves from their shell
the help to live
surrounded by promises
creative power in the picture

 

diese Tage schreiben Frühling
Tulpen blühen und wachsen
Blätter schlüpfen aus ihrer Schale
die Hilfe zum Leben
umgeben von Verheißungen
schöpferische Kraft im Bild

5 Iq of Wind

de regen en wind
razen langs de ramen
namen geschreven
in het zilte zand

golven komen
wissen weg en af
laf de namen die
samen de strijd voeren

achter schermen
van laptops en i phones
versleten woorden
schone schijn …

de regen en wind
razen langs in stuifzand
namen geschreven
in een hoge golf

 

the rain and wind
race past the windows
names written
in the salty sand

waves come
erase away and off
cowardly the names that
battle together

behind screens
of laptops and i phones
worn out words
clean appearance …

the rain and wind
race past in drifting sand
names written
in a high wave

der Regen und der Wind
rasen an den Fenstern vorbei
Namen geschrieben
in den salzigen Sand geschrieben

Wellen kommen
radieren weg und weg
feige die Namen, die
zusammen kämpfen

hinter den Bildschirmen
von Laptops und I-Phones
abgenutzte Worte
sauberes Aussehen …

der Regen und der Wind
rasen im Treibsand vorbei
Namen geschrieben
in einer hohen Welle

4 Imox

zomer rent
door de dromen
verlangen
naar zee en water
bikini en blote voeten

ergens een open
zandstrand
aan de rand
van het land

 

summer runs
through the dreams
longing
for sea and water
bikini and bare feet

somewhere an open
sandy beach
at the edge
of the country

Der Sommer läuft
durch die Träume
Sehnsucht
nach Meer und Wasser
Bikini und nackte Füße

einem offenen
Sandstrand
am Rande
des Landes

3 Ajpu

laat het licht schijnen
verdwijnen kan altijd nog
open je hart en handen

landen op aarde
gevaarlijk avontuur
soms duur betaald

in ons haalt de dag
een nacht in en
vice versa

let the light shine
you can always disappear
open your heart and hands

land on earth
dangerous adventure
sometimes dearly paid

in us the day catches up
overtakes a night and
vice versa

 

lass das Licht scheinen
du kannst immer verschwinden
öffne dein Herz und deine Hände

lande auf der Erde
gefährliches Abenteuer
manchmal teuer bezahlt

in uns holt der Tag auf
überholt die Nacht und
vice versa