1 Quej of Hert

het laatste
in het midden
temidden
van het oog
orkaankracht

de heks lacht
wacht op vachten
van geschoten beren
jongleert met kleren
van de keizer

de illusies

last
in the middle
amid
of the eye
hurricane force

the witch laughs
waits for furs
of shot bears
juggles with clothes
of the emperor

the illusions

 

zuletzt
in der Mitte
inmitten von
des Auges
Orkanstärke

lacht die Hexe
wartet auf Felle
von erlegten Bären
jongliert Kleider
des Imperators

die Illusionen

13 Kame of Transformatie

Waar heb jij jezelf gelaten?
We praten in zachte fluisterwoorden
horen de dieren zingen
van ziel tot ziel als wij ons hart
open stellen voor meer
dan de ratio …

 

Where have you left yourself?
We talk in soft whispers
hear the animals sing
from soul to soul as we open our hearts
open to more
than reason …

 

Wo hast du dich selbst verlassen?
Wir sprechen im leisen Flüsterton
hören die Tiere singen
von Seele zu Seele, wenn wir unsere Herzen öffnen
offen für mehr
als die Vernunft …

12 Kan of Slang

naar behoren
horen wij
al dan niet
bij een stam
een stronk
geworteld
in de grote Moeder
hoeders van
het leven
verblijven nog even
ondergronds …

properly
do we
whether or not
to a trunk
a stump
rooted
in the great Mother
guardians of
life
stay for a while
underground …

 

richtig
tun wir
ob oder ob nicht
zu einem Baumstamm
einem Stumpf
verwurzelt
in der großen Mutter
Hüter des
des Lebens
bleiben noch eine Weile
unter der Erde …

11 K’at of Hagedis

De wind
regen die
takken
en klokken
vertikt
verzwakt
bepakt
en beladen
de paden
betredend

 

The wind
rain that
branches
and bells
stunted
weakened
packed
and laden
the paths
treading

Der Wind
Regen, der
Zweige
und Glocken
verlangsamt
geschwächt
verpackt
und beladen
die Wege
getreten

10 Aq’ab’al of Dageraad

zacht de handen
van geliefden
die sensationeel
het orgaan raken

we maken de tederheid
in volle verbinding
tot zoete werkelijkheid

 

softly the hands
of lovers
that sensationally
touch the organ

we make the tenderness
in full connection

sanft die Hände
von Liebenden
die sensationslüstern
die Orgel berühren

wir machen die Zärtlichkeit
in voller Verbindung
zur süßen Wirklichkeit

8 Imox

Mijn oma’s met Kerst in de keuken

bloemetjesschort voor

haren in staart en knot

kippensoep en braadvlees

bloemkool, aardappels en stoofperen

 

my grandmothers at Christmas in the kitchen

flowered apron for

hair in ponytail and bun

chicken soup and roast

cauliflower, potatoes and stewed pears

 

Meine Großmütter zu Weihnachten in der Küche

geblümte Schürz für

Haare in Pferdeschwanz und Dutt

Hühnersuppe und Braten

Blumenkohl, Kartoffeln und Birnenkompott

7 Ajpu of Licht

Talen brengen woorden
die kwetsen en raken
waar het hart in angst en beven
de twijfel projecteerd

hoe leren wij het leven
beschermen in termen
van Bewust-Zijn?

 

Languages bring words
that hurt and touch
where the heart in fear and trembling
projects the doubt

how do we learn to
protect life in terms
of Being Conscious?

 

 Sprachen bringen Worte
die verletzen und berühren
wo das Herz in Furcht und Zittern
den Zweifel projiziert

wie können wir lernen
im Sinne
des Bewusstseins?

6 Kawoq of Regenstorm

In storm en regen
Jule, het blok
van eikenhout
met offergaven
om het duister
in afwezigheid
van licht
bij bijna volle maan
in wind en storm
onder ogen te zien

het leven vieren

daar in de kring
soep en ketelvocht
zang klinkt zacht
intuïtief
door het Waterland
daar achter de As
van Delft.

 

In storm and rain
Jule, the block
of oak wood
with offerings
To the darkness
in the absence
of light
at nearly full moon
in wind and storm
to face

celebrate life

there in the circle
soup and kettle juice
singing sounds soft
intuitively
through the Waterland
there behind the Axis
of Delft.

In Sturm und Regen
Jule, der Block
aus Eichenholz
mit Opfergaben
an die Dunkelheit
in Abwesenheit
des Lichts
bei fast Vollmond
bei Wind und Sturm
Gesicht

das Leben feiern

dort im Kreis
Suppe und Kesselsaft
singen klingt leise
intuitiv
durch das Wasserland
dort hinter der Achse
von Delft.

 

5 Thijax of Vuursteen

handen vouwen zich
om een glas koffie
wind stoft de lagen pluis
met een grote vlaag
van de grijze tafel
waarna een stralend
kristal
zich openbaart

 

hands fold
around a glass of coffee
wind dusts the layers of fluff
with a great gust
from the gray table
after which a radiant
crystal
reveals itself

 

Hände falten
um ein Glas Kaffee
Wind staubt die Flusenschichten
mit einer großen Böe
vom grauen Tisch
wonach ein strahlender
Kristall
sich offenbart

4 N’oj of Aarde

ze staart naar het venster
zie doorheen de nevelen
en harde westen winden
takken zwiepen, tikken
rode bessen wiegen
alarm

ze staart door het venster
ziet doorheen de nevelen
wondermooie watervallen
langs een kleurrijke rots
dankbaarheid zingt
in haar

 

she stares at the window
see through the mists
and harsh westerly winds
branches sway, tapping
red berries sway
alarm

she stares through the window
sees through the mists
beautiful waterfalls
along a colorful rock
gratitude sings
in her

 

starrt sie auf das Fenster
sieht durch den Nebel
und raue Westwinde
Zweige wiegen sich, klopfen
rote Beeren wiegen sich
Alarm

sie starrt durch das Fenster
sieht durch den Nebel
schöne Wasserfälle
entlang eines bunten Felsens
Dankbarkeit singt
in ihr

Einde van hoven

aan het einde
van een uur gaans
over banen
vol beton
grauw grijs blik

wat blikken
onder elkaar
over gevaar
onoplettendheid
overmoedig gedrag
van verstand op nul
en blik op oneindig

tot boem ho is
er één leven eindigt
het is oneindigheid
die de tijd verslaat

3 I’x of Jaguar

zacht openen zich
de gedachten
gedaanten zweven

zij zwerven in leegte
vegen vloeren aan
liggen in de armen

van het zachte vel
dat de beer schonk
aan het koude stel

softly opening
the thoughts
shapes float

they roam in emptiness
sweep floors
lie in the arms

of the soft skin
that the bear gave
to the cold couple

sanft öffnend
die Gedanken
Formen schweben

sie wandern in der Leere
fegen Böden
liegen in den Armen

der weichen Haut
die der Bär gab
an das kalte Paar

2 Tz’ikin of Adelaar

het verbinden van inzichten
doorzien en doorgronden
om de wonden van de Moeder

te helen, zal de onderdelen
vol liefde helen

 

connecting insights
to see through and fathom
to heal the wounds of the Mother

heal, the parts will
heal full of love

Einsichten verbinden
zu durchschauen und zu ergründen
um die Wunden der Mutter zu heilen

heilen, die Teile werden
voller Liebe heilen

1 Ix of Jaguar

in het landen
op aarde
bewaarde zij
een klein geheim
in de kiem
van haar oorsprong
pas bij het ouder zijn
het tranformeren
van de eeuwoude pijn
is er ruimte
voor dat klein geheim

in landing
on earth
she kept
a little secret
in the germ
of her origins
only when she grew older
the transforming
of the age-old pain
is there room
for that little secret

 

bei der Landung
auf der Erde
behielt sie
ein kleines Geheimnis
im Keim
ihrer Ursprünge
erst als sie älter wurde
die Umwandlung
des jahrhundertealten Schmerzes
gibt es Raum
für das kleine Geheimnis

 

13 Aj of Stok staf

diep in jou en mij
een graankorrel
die wacht op lente
om te ontspruiten
te groeien
naar het licht

deep within you and me
a grain of wheat
waiting for spring
to sprout
to grow
towards the light

 

tief in dir und mir
ein Weizenkorn
das auf den Frühling wartet
um zu sprießen
um zu wachsen
dem Licht entgegen

12 E of Weg

Reflectie en evaluatie
een sensitieve sensatie
overlangs en onderdoor
voor buitenaf onzichtbaar
de gewaarwordende baar
gouden gevoelens en gedachten
die lachend wachten
op vertaling

Reflection and evaluation
a sensitive sensation
along and under
invisible to the outside
the sensing hand
golden feelings and thoughts
waiting smilingly
for translation

 

Reflexion und Bewertung
ein sensibles Gefühl
entlang und unter
nach außen hin unsichtbar
die empfindende Bahre
goldene Gefühle und Gedanken
lachend und wartend
auf Übersetzung

11 B’atz of Aap

in de dans rondom het vuur
puur vervlogen verbindingen
die zich traag voorwaarts
herstellend bewegen …

in the dance around the fire
pure bygone connections
that slowly move forward
recovering movement …

 

im Tanz um das Feuer
pure vergangene Verbindungen
sich langsam vorwärts bewegen
Bewegung wiedererlangen …

10 Oc of Hond

Het dieper weten
vergeten we niet
echte waarden
te (h)erkennen
en omarmen
hiermee warmen
we de koude
op tot
comfortabele
momenten …

The deeper knowing
we do not forget
real values
recognize
and embrace
thus warming
we warm the cold
up to
comfortable
moments …

 

Das tiefere Wissen
wir vergessen nicht
wahre Werte
erkennen
und umarmen
So erwärmen
wir wärmen die Kälte
bis zu
angenehm
Momente …

9 Toj of Water

de vrouwen dragen water
vouwen was en zoeken kruiden
de kinderen maken vuur
koken soep en dansen rond

de mannen zingen en brengen
vlees, gegeven door een bison
opdat de kinderen kunnen leven
ontvellen een wervelende dans

 

the women carry water
fold laundry and look for herbs
the children make fire
cook soup and dance around

the men sing and bring
meat, given by a bison
so that the children can live
Unfelling and whirling dance

 

die Frauen tragen Wasser
falten Wäsche und suchen nach Kräutern
die Kinder machen Feuer
kochen Suppe und tanzen herum

die Männer singen und bringen
Fleisch, gegeben von einem Bison
damit die Kinder leben können
Entfesselungs- und Wirbeltanz

8 Q’anil of Ster

de overvloed
draaiende wielen
overvallen en vielen
vilein ten deel
aan een onderdeel
van de grote val

the abundance
spinning wheels
ambushed and fell
flimsy to part
to a part
of the great fall

 

der Überfluss
spinnende Räder
überfallen und fallen
bösartig zum Nutzen
zu einem Teil
des großen Sturzes

 

 

6 Kame of Transformatie

die zachte stem
zuivere woorden
in stilte gesproken
en ook gezwegen

in haar witte regels zit
een schat verborgen

that soft voice
pure words
spoken in silence
and also silenced

in her white lines
a treasure hidden

 

diese sanfte Stimme
reine Worte
in der Stille gesprochen
und auch zum Schweigen gebracht

in ihren weißen Linien
ein verborgener Schatz

Paarse vrijdag

De kleur van de dagen
van zwart naar Paars
dieprood de wateren
van de oversterfte
we verwerven weten
het geweten staat stil
ik wil geen gegil
ook geen achterbaks gefluister

De kleur van deze dag
van wit naar Paars
blauw oplichtende ogen
een twinkeling vol leven
het geweten spreekt zich
uit in waarden
en een prachtig perspectief

 

The color of the days
From black to purple
deep red the waters
of excess mortality
we acquire know
conscience stands still
I want no screams
nor any furtive whispering

The color of this day
from white to purple
Blue glowing eyes
a twinkle full of life
conscience speaks
in values
and a beautiful perspective

 

Die Farbe der Tage
Von Schwarz bis Violett
Tiefrot die Wasser
der Übersterblichkeit
wir erwerben Wissen
Das Gewissen steht still
Ich will keine Schreie
und kein hinterhältiges Flüstern

Die Farbe dieses Tages
von weiß bis violett
Blau leuchtende Augen
ein Glitzern voller Leben
Das Gewissen spricht
in Werten
und eine schöne Perspektive

5 Kan of Slang

deze bode gebruikt een stilleven
omgeven door twijfel staan wij stil
bij het zacht ruisen van ijswind
ze fluistert schoonheid en verstilling
raakt de verwondering

this messenger uses a still life
surrounded by doubt we stand still
by the gentle rustling of ice wind
she whispers beauty and stillness
touches the wonder

dieser Bote benutzt ein Stillleben
umgeben von Zweifel stehen wir still
beim sanften Rauschen des Eiswindes
sie flüstert Schönheit und Stille
berührt das Wunder

4 K’at of Hagedis

stroom je mee op de golven
van lome dromen
in het hart vol verwachten
wachtend op de bron
die verborgen onder modder
wacht op haar heropening

 

you flow along on the waves
of languid dreams
in the heart full of expectation
waiting for the source
hidden under mud
awaits its reopening

du fließt auf den Wellen
der trägen Träume
im Herzen voller Erwartung
wartend auf die Quelle
verborgen unter Schlamm
wartet darauf, dass sie sich wieder öffnet

3 Aq’ab’al of Nacht

zacht straalt de winter in ijslagen
op een dak dat uitsteekt, het gras
steekt bleek de kop op en slokt
de laatste restjes zonlicht op
evenals de C O 2, die zich tweevoudig
in de nevel en waanzin uittekent

wie berekent de waarde?

softly winter shines in layers of ice
on a roof that sticks out, the grass
rears its head pale and swallows
the last vestiges of sunlight
as does the C O 2, which doubles up
in the haze and madness

who calculates the value?

sanft glänzt der Winter in Schichten von Eis
auf ein Dach, das aus dem Boden ragt, das Gras
erhebt sein Haupt bleich und verschluckt
die letzten Reste des Sonnenlichts
wie auch das C O 2, das sich verdoppelt
im Dunst und Wahnsinn

wer errechnet den Wert?

 

 

 

2 Iq’of Wind

stuur je dromen voorwaarts
binnengaats of buitenom
wonen dromen en stromen
door bezielde harten tot

in de diepste zee met dolfijnen,
walvissen en Orka’s
tot in de hoogste hemelen
met de Buizerd en de Adelaar …

 

 

 

send your dreams forward
inwards or outwards
live dreams and flow
through inspired hearts to

into the deepest sea with dolphins,
whales and orcas
to the highest heavens
with the Buzzard and the Eagle …

 

Schicken Sie Ihre Träume auf die Reise
nach innen oder nach außen
Träume leben und fließen
durch inspirierte Herzen zu

ins tiefste Meer mit Delphinen,
Walen und Orcas
in die höchsten Himmel
mit dem Bussard und dem Adler …

1 Imox of Draak

zachte waarheden
omgeven en bekleden
het midden

vuurwerk raast en ruist
door de hemel
laat het knallen

zachte handen die
mij omarmen en voeden
met liefde …

soft truths
surround and clothe
the center

fireworks race and rustle
through the sky
makes it pop

soft hands that
embrace and feed me
with love …

 

sanfte Wahrheiten
umgeben und bekleiden
die Mitte

Feuerwerk rast und rauscht
durch den Himmel
lässt es knallen

weiche Hände, die
mich umarmen und füttern
mit Liebe …

 

13 Ajpu of Licht

Leer je nog je lach in houden
behouden we nog de onschuld
van onze kinderen die spelend
leren nadoen, wat wij  voorleven

waar zijn we gebleven
als mens?

Still learn to hold back your laughter
we still retain the innocence
of our children playing
learning to imitate what we live by

where have we gone
as human beings?

 

Lerne immer noch, dein Lachen zurückzuhalten
wir bewahren uns noch die Unschuld
unserer spielenden Kinder
und lernen zu imitieren, was wir leben

Wo sind wir geblieben
als menschliche Wesen?

 

I.m. oom Dick

Hij ging traag terug
vloog verder van
geliefden
is Thuis nu

dag lieve oom Dick …

Je humor, grappen en grollen

een rotsvast geloof in een thuis
buiten de Aarde om
we zullen je missen en
je leeft voort …

 

 

He went back slowly
flew on from
loved ones
is home now

bye dear uncle Dick …

Your humor, jokes and antics

a rock-solid belief in a home
beyond the Earth
we will miss you and
you live on …

 

Er ging langsam zurück
flog weiter von
geliebten Menschen
ist jetzt zu Hause

auf Wiedersehen lieber Onkel Dick …

Dein Humor, deine Witze und Possen

ein felsenfester Glaube an ein Zuhause
jenseits der Erde
wir werden dich vermissen und
du lebst weiter …

 

10 Noj, winternacht

als ik de lakens uitdeel
vervelen de dorre bladeren
zich op een ijskoude
ondergrond

when I hand out the sheets
the barren leaves
themselves on an icy
ground

 

wenn ich die Blätter verteile
langweilen sich die kargen Blätter
auf einer eisigen
Oberfläche