4 Aj of Stok Staf

waar je thuis bent
je staf en gids
in jezelf vindt

waar je als kind
gevoed bij je moeder
de hoeder nog voelt

uit celgeheugen
doorgegeven
eindeloze heimwee

waar je thuis bent
je staf en weten
in jezelf vindt …

 

where you are at home
your staff and guide
in yourself

where as a child
nourished by your mother
still feel the guardian

from cellular memory
passed on
endless homesickness

where you are at home
your staff and knowing
find in yourself …

3 E of Weg

we gaan onze eigen weg
zonder uitleg en ontzegging
verwondering die keer op keer
een leer langs de muur
naar hoger weten plaatst

we go our own way
without explanation and denial
wonder that time after time
a teaching along the wall
to higher knowledge

gehen wir unseren eigenen Weg
ohne Erklärung und Verleugnung
wundern uns, dass immer wieder
eine Lehre entlang der Mauer
zu höherem Wissen

1 Tz’i of Hond

Het gezag over jezelf
een gewelf in kelders
onder grachten
koude ziekten wachten
verkilde botten
verkoelde lijven
we verblijven in een
stil verdroten waan
bestaan we nog
bij de gratie Gods

het lot tekent
een overgeleverd verhaal
verteld rond het vuur
oeroud geland
hier op Aarde

ik adem ruimte
licht en liefde

authority over yourself
a vault in cellars
under canals
cold diseases await
chilled bones
chilled bodies
we dwell in a
silent withered delusion
we still exist
by the grace of God

fate draws
a handed down story
told around the fire
ancient landed
here on Earth

I breathe space
light and love

 

 

Autorität über sich selbst
ein Gewölbe in Kellern
unter Kanälen
warten kalte Krankheiten
kalte Knochen
gekühlte Körper
wir leben in einer
stummen, verdorrten Wahn
wir existieren noch
durch die Gnade Gottes

Das Schicksal zeichnet
eine überlieferte Geschichte
erzählt am Feuer
uralt gelandet
hier auf der Erde

Ich atme den Raum
Licht und Liebe

13 Toj

Hoe ver draagt het geluid
fluiten de tonen waar we wonen
zinderen de bewegingen
doorheen helmhoog gras

dichters met een pas gedacht
onverwacht dieper weten
in vergeten onvergankelijke
wijsheid

kind met een grastasje

how far does the sound carry
whistle the tones where we live
the movements sway
through waist-high grass

poets with a newly thought
unexpected deeper knowing
in forgotten imperishable
wisdom

child with a grass bag

 

Wie weit trägt der Ton?
Pfeifen die Töne, wo wir leben
wiegen sich die Bewegungen
durch hüfthohes Gras

Dichter mit einem neuen Gedanken
unerwartetes tieferes Wissen
in vergessener unvergänglicher
Weisheit

Kind mit Grasbeutel

 

 

12 Q’anil of Ster

de overvloed
aan kennis en weten
vergeten wijsheden
tijden doorheen
het niets
iets spreekt
iets zwijgt

ik kijk met ogen
en een open hart
de wereldse smart
het klein geluk
dat zo groots is

 

 

the abundance
of knowledge and knowing
forgotten wisdoms
times through
nothingness
something speaks
something is silent

I look with eyes
and an open heart
the worldly sorrow
the small happiness
that is so great

11 Kej of Hert

De bodem slaat haar handen
ineen en zoekt naar alleenzaamheid
de tijd van zomerzoete wraak
lijkt aangebroken

De oceanen slaan handen
ineen en zoeken naar zuiverheid
de tijd van zomerzoete wraak
lijkt aangebroken

kennen en kunnen wij nog?

 

The soil beats its hands
together and seeks solitude
the time of summer sweet revenge
seems to have arrived

The oceans join hands
and seek purity
the time of summer sweet revenge
seems to have arrived

Do we still know and can we?

 

Der Boden schlägt die Hände zusammen
zusammen und sucht die Einsamkeit
die Zeit der süßen Rache des Sommers
scheint angekommen zu sein

Die Ozeane reichen sich die Hände
und suchen die Reinheit
die Zeit der süßen Rache des Sommers
scheint gekommen zu sein

wissen wir noch und können wir?

10 kame

Muizen op zolder

vallen klemmen

we rennen en remmen

zacht vouwen we

vertrouwen dat het werkt

gesterkt door boerenslimheid

en ongekende vernuftigheid

van een muizenvolk

Mice in the attic

traps clamp

we run and brake

softly we fold

trust that it works

strengthened by peasant cleverness

and unparalleled ingenuity

of a mouse peoples

9 Kan of Slang

vrouwen spelen op hun fluit
voeren met de trom het hartritme
op. over en langs de velden
vol klaprozen en korenbloemen
bijen zoemen nog

women play their flutes
perform with the drum the heartbeat
up. over and along the fields
full of poppies and cornflowers
bees are still buzzing

Frauen spielen auf ihren Flöten
spielen den Herzschlag mit der Trommel
über und entlang der Felder
voll von Mohn und Kornblumen
die Bienen summen noch

8 K’at of Hagedis

Er is bewijs
betaalt een prijs
niets dat minder
uit meer

de beweging
tintelingen in
groen gras
een waterplas

elfen dansen
langs de druppel
op fris groen blad
lente feest …

 

There is evidence
pays a price
nothing less
from more

the movement
tingling in
green grass
a pond

fairies dance
along the drop
on fresh green leaves
spring festival …

Es gibt Beweise
zahlt einen Preis
nicht weniger
von mehr

die Bewegung
Kribbeln im
grünem Gras
ein Teich

Feen tanzen
entlang des Tropfens
auf frischen grünen Blättern
Frühlingsfest …

 

 

7 Aq’ab’al

bang voor het duister
zoeken naar gefluister
in diep donkere grond

rondom de verwarming
omarming van vader
en moeder

die creaties inzetten

afraid of the dark
searching for whispers
in deep dark ground

around the heating
embrace of father
and mother

who deploy creations

Angst vor der Dunkelheit
auf der Suche nach Flüstern
im tiefen dunklen Boden

rund um die Heizung
Umarmung von Vater
und Mutter

die Schöpfungen entfalten

6 Iq’ of Wind

draag me dan mee
zwevend op de wind
draaiend om mijn as

paragliding in tandem
voeren we bewegingen
op thermiek, voelen

ether en ledigheid
in vol bewustzijn

 

then carry me along
floating on the wind
spinning on my axis

paragliding in tandem
we move
on thermals, feeling

ether and emptiness
in full consciousness

 

dann trage mich mit
treibend im Wind
mich um die eigene Achse drehend

Gleitschirmfliegen im Tandem
wir bewegen uns
auf der Thermik, spüren

Äther und Leere
bei vollem Bewusstsein

5 Imox of Waanzin

Welk begin
klopt het einde
aan de spiraal
van satanisme
nu dan aan?

Welk begin
beweegt naar nieuw
waar de spiraal
van creatie
mag bestaan?

What beginning
beats the end
to the spiral
of satanism
now then?

What beginning
moves to new
where the spiral
of creation
may exist?

Welcher Anfang
ist das Ende
der Spirale
des Satanismus
nun also?

Welcher Anfang
bewegt sich zu neuem
wo die Spirale
der Schöpfung
existieren kann?

Moederdag

Wie is moeder?
Wie is kind?

Generaties terug
zoeken in herinnering
de zindering
tinteling in de ziel

er vallen stukjes weten
van boven naar beneden
gevoed door de grote moeder
haar hartslag geraakt
door de zon
begint de dag

met jou en je moeder
die je baarde …

Who is mother?
Who is child?

Generations back
searching in memory
the shimmer
tingle in the soul

bits of knowledge fall
from top to bottom
fed by the great mother
her heartbeat touched
by the sun
the day begins

with you and your mother
who gave birth to you …

 

Wer ist die Mutter?
Wer ist Kind?

Generationen zurück
in der Erinnerung suchen
das Schimmern
Kribbeln in der Seele

Bits des Wissens fallen
von oben nach unten
genährt von der großen Mutter
ihr Herzschlag berührt
von der Sonne
der Tag beginnt

mit dir und deiner Mutter
die dich geboren hat …

4 Ajpu of Licht

het blauw wordt vervuild
met draden zonsverduistering
de fluistering van het leven
wordt verweven met het dicht
diepe duister van de dood

groot is het verlangen
om ons te behangen
met lichtvoetige beweging …

 

 

 

the blue is polluted
with threads of solar eclipse
the whisper of life
is interwoven with the dense
deep darkness of death

great is the desire
to wallpaper us
with nimble movement …

3 Kawoq

vleugellamme duif
valt zichtbaar af
deze dagen een toevlucht
in onze tuin

laat zich niet vangen
we verlangen ook niets
iets van argwaan en
intergenerationeel

trauma vol vluchten
ik hoor het dier zuchten
hartjes boven de snavel
tussen het groen

 

wingless pigeon
visibly falls off
these days a refuge
in our garden

cannot be caught
nor do we desire anything
something of suspicion and
intergenerational

trauma full of flight
I hear the animal sigh
hearts above the beak
among the greenery

2 Tijax of Vuursteen

de zon straalt over
bloemen en groen blad

we hebben vragen gehad
stellen onderzoeken in

dansen met bloemen
zoemende bijen

gedijen in liefde

 

the sun beams over
flowers and green leaves

we have had questions
investigate

dancing with flowers
buzzing bees

thrive in love

1 N’oj of Aarde

we dragen ons
in de wolkenwagen
liggen dekens

we dragen ons
in de bekkenkom
er ligt dna

we spiegelen ons
delen met graagte
tot het midden
balans houdt

wir tragen uns
im Wolkenwagen
liegen Decken

wir tragen uns
in der Schüssel
da ist dna

wir spiegeln uns selbst
teilen mit Eifer
bis die Mitte
Gleichgewicht

 

13 Ajmaq of Uil

de lijnen wandelen
door tijd en ruimte
spreken zacht
in frequenties
soms verstoord
door technische natuur

puur leven
omgeven door
zuivere vormen
en levenskracht

de duivel lacht
wacht op de dood
groot zijn genoegen

van binnen
spreekt de wijsheid
neem je tijd
spreidt je vleugels
vlieg hoger
dan de waanzin
in beperking
dans en zing

 

the lines walks
through time and space
speak softly
in frequencies
sometimes disturbed
by technical nature

pure life
surrounded by
pure forms
and life force

the devil smiles
waits for death
great his pleasure

within
wisdom speaks
take your time
spread your wings
fly higher
than madness
in limitation
dance and sing

12 Tz’ikin of Adelaar

waar het zaad valt
knallen vezels rondom
stom en strak
vlakken we uit
wat zinloos en eindeloos
gebleken is

where the seed falls
popping fibres all around
dumb and tight
we flatten out
what is pointless and endless
proved

wo der Samen fällt
die Fasern platzen rundherum
stumm und fest
wir flachen ab
was sinnlos und endlos ist
bewiesen

8 B’atz of Aap

rollen we de tijden af en op
dertien maal in eindeloos
spiralerend ritme

zacht de woorden gezongen
in een heilige frequentie …

we roll the times off and on
thirteen times in endless
spiralling rhythm

softly the words sung
in a sacred frequency …

7 Tzí of Hond

Foto: René vd Brandt

dans met de herinnering
op de top van je kunnen
in het dal van je wanhoop
dans met de seconden
dat jij jij bent …

 

speel met de woorden
gedachten en spinsels
door spin in taal en weefsels
doorgegeven …

 

dance with the memory
at the peak of your powers
in the valley of your despair
dance with the seconds
that you are you …

play with the words
thoughts and spins
by spider in language and tissues
passed on …

6 Toj of offer

vuur laait op
ik stop met zaaien
zoek bloemen
en bladeren
om te eten …

natte aarde en grond
rondom de erfenis
van patentieel onweder

fire flares up
I stop sowing
look for flowers
and leaves
to eat …

wet earth and soil
around the legacy
of pathetic storm

 

 

 

5 Q’anil of Ster

de dromen en wensen
kennen geen grenzen

bewegen in stromen
duizende spiralen
verhalen in vele talen

fluisterend verteld
snel … tel

droom en verlang

the dreams and wishes
know no boundaries

move in streams
thousands of spirals
stories in many languages

whispered told
fast … count

dream and long

 

4 Kej of Hert

onder bloemengezet
schoonheid zoekt
inspiratie
sensatie

prikkelingen in de neus
voor de ogen
verhogen zo
de vreugde …

 

 

 

 

put under flowers
beauty seeks
inspiration
sensation

tingling in the nose
for the eyes
thus increase
the joy …

3 Kame of Transformatie

los gebroken kippen
pikken wormen uit
nat gras, pas hierna
het gekukel en gekakel
op zondagmorgen
een hekel gekrakeel …

pok pok pok

pok pok pok

het gekukel en gekakel
op zondagmorgen
een hekel gekrakeel …

 

chickens broken loose
pick worms out of
wet grass, only after this
the cackling and clucking
on Sunday morning
a delicate squawking …

pok pok pok

pok pok pok

the cackling and clucking
on Sunday morning
a delicate squabble …

Haiku’s

Forten

groene gras vlakten
staal gesteunde betonmuur
bloed gekleurd leven

~

kastanje bomen
kaarsen in pastel kleuren
bruin ronde vruchten

~

waterjuffer zweeft
wolken spiegelen water
ragfijne aders

~

waterjuffer vliegt
wolken spiegelen water
ragfijne stilte

Tuin

lavendel geuren
kleuren zomer avonden
adel benevelt

~

Brhee de tuinman kwam
voor zijn Baes kruiden planten
keukenmeiden feest

~

Tanka Tuin

Halling roept Brhee op
lavendel plantenbakken
te restaureren

bijen volken dansen blij
rond paarse zomer weelde

 

Tanka Tuin

Halling roept Brhee op
lavendel plantenbakken
te restaureren

bijen volken dansen vrij
rond paarse bloemen weelde

 

 

 

 

1 K’at of Hagedis

is er iets hier
dat wil bloeien
boeiend de weg
het net omgeslagen
een doek als net
zet je in vuur en vlam
nam de ballast
vastgezette koude
houdt je warm

is there something here
that wants to bloom
fascinating the way
the net turned
a canvas like net
set you ablaze
took the ballast
trapped cold
keeps you warm

gibt es hier irgendetwas
das blühen will
faszinierend die Art und Weise
das Netz umgedreht
ein leinwandartiges Netz
dich in Flammen setzte
nahm den Ballast
fängt die Kälte ein
hält dich warm

 

 

zoeken

betast de  dichte energie
de waarden en de normen

stromannen vereffenen
de weg en leggen
stroppen verstopt
in het dicht donk’re woud

 

gropes the dense energy
the values and norms

straw men settle
the way and lay
slings hidden
In the dense dark forest

Reis

wijde weide velden koolraap
golvende bewegingen die
voor onze ogen voorbij trekt

langzaam en snel
donkere en lichte luchten
het zuchen van

hen die verstaan waarvoor
de molens en leugens staan …

wide meadow fields turnip
undulating movements that
passes before our eyes

slow and fast
dark and light skies
the sighing of

those who understand what
the mills and lies stand …

weite Wiesenfelder Rübe
wellenförmige Bewegungen, die
vor unseren Augen vorbeizieht

langsam und schnell
dunkler und heller Himmel
das Seufzen der

derer, die verstehen, was
die Mühlen und Lügen stehen …

 

 

 

4 Ix of Jaguar

kleuren en geuren
in lila en paars
blauwen met goudaders
in lapiz lazilu

bloemen bloeien
een ode aan de dagen
soms gevangen
in een zeldzame straal

zon

 

colors and scents
in lilac and purple
blues with veins of gold

in lapiz lazilu
flowers bloom
an ode to the days
sometimes caught
in a rare ray

sun

Farben und Düfte
in Flieder und Purpur
Blautöne mit goldenen Adern
in Lapizlazuli

Blumen blühen
eine Ode an die Tage
manchmal eingefangen
in einem seltenen Lichtstrahl

Sonne

 

 

 

 

 

 

Hoogheid

Eén priester die elitaire wezens kroont
waarmee zij in de waarde wonen
van aanbeden hoogheid aangesteld
door om het even welke Hemel God

goud of koper, het wordt gevierd
versierd met stenen en juwelen

delen uit de waterruimtesloop
hoop op wijsheid
redding van het kwaad

Lang leve de koning!

Lang leve Wim!

 

2 E of Weg

zoveel woorden
vinden oren
luisteren
raken
treffen
beseffen
dat je zoveel
hebt te delen
mag delen
onderdeel zijn

van …

iedereen in zijn
haar eigen wijze leef-tijd

 

 

so many words
find ears
listen
touch
meet
realize
that you have so much
to share
may share
be part

of …

everyone in their
her own wise life-time

so viele Worte
Ohren finden
zuhören
berühren
treffen
erkennen
dass du so viel hast
so viel zu teilen hast
teilen können
Teil sein

von …

jeder in seiner
ihre eigene weise Lebenszeit

vlinders

spelden op takken
gelakte herinneringen
aan zoveel leven dat
traag vergaat in gif
en straling een virus
dat onzichtbaar
merkbaar alles
tot AI en chaos
terugbrengt
de dood vergroot

vlinders op takken
gelakte herinneringen
aan het ware leven

13 Tz’i of Hond

geslepen kristallen
doorschijnende diamanten
randen en spanten
met bladgoud bedekt

ergens lekt een kraan …

 

cut crystals
translucent diamonds
edges and trusses
covered with gold leaf

somewhere a faucet leaks …

 

geschliffene Kristalle
durchscheinende Diamanten
Kanten und Traversen
bedeckt mit Blattgold

irgendwo leckt ein Wasserhahn …

 

 

12 Toj

water en vuur
duur betaalde huur
van het leven
even geven wij
adem aan de orde
van Rosenkwarts
tegenspelers
voor de Rosenkruisers

water and fire
dearly paid rent
of life
for a moment we give
breath to the order
of Rosenkwarts
adversaries
for the Rosenkruisers

Wasser und Feuer
teuer bezahlte Miete
des Lebens
für einen Moment geben wir
den Atem der Ordnung
von Rosenkwarts
Widersacher
für die Rosenkreuzer

 

 

Texel 2

Bollen en wind
water en licht

vergezicht
versluierd
we kuieren
luieren
aan een tafel
bij paal zoveel

ons aandeel
in genieten
gesprekken
proeven …

 

Bulbs and wind
water and light

vista
veiled
we stroll
lazing
at a table
at pole so many

our share
in enjoyment
conversations
tasting …

 

Glühbirnen und Wind
Wasser und Licht

Ausblick
verschleiert
wir schlendern
faulenzen
an einem Tisch
am Pol so viele

unser Anteil
an genussvollen
Gesprächen
Verkostung …

 

 

Texel

stortregen, stormwind
zonneschijn
ik verdwijn in de wind
vindt kracht om
door te gaan
stop en stap af
stap op en ga door
ik hoor alleen wind
geen verkeer achter mj

 

stormwind
zonneschijn
auto’s en volle terrassen
in Den Burg
uit de wind
in de zon
zomer gevoel

6 Aq’ab’al

deze dagen schrijven lente
tulpen bloeien en groeien
bladeren uit hun schulp
de hulp om te leven
omgeven door beloften
creatiekracht in beeld

these days write spring
tulips bloom and grow
leaves from their shell
the help to live
surrounded by promises
creative power in the picture

 

diese Tage schreiben Frühling
Tulpen blühen und wachsen
Blätter schlüpfen aus ihrer Schale
die Hilfe zum Leben
umgeben von Verheißungen
schöpferische Kraft im Bild

5 Iq of Wind

de regen en wind
razen langs de ramen
namen geschreven
in het zilte zand

golven komen
wissen weg en af
laf de namen die
samen de strijd voeren

achter schermen
van laptops en i phones
versleten woorden
schone schijn …

de regen en wind
razen langs in stuifzand
namen geschreven
in een hoge golf

 

the rain and wind
race past the windows
names written
in the salty sand

waves come
erase away and off
cowardly the names that
battle together

behind screens
of laptops and i phones
worn out words
clean appearance …

the rain and wind
race past in drifting sand
names written
in a high wave

der Regen und der Wind
rasen an den Fenstern vorbei
Namen geschrieben
in den salzigen Sand geschrieben

Wellen kommen
radieren weg und weg
feige die Namen, die
zusammen kämpfen

hinter den Bildschirmen
von Laptops und I-Phones
abgenutzte Worte
sauberes Aussehen …

der Regen und der Wind
rasen im Treibsand vorbei
Namen geschrieben
in einer hohen Welle

4 Imox

zomer rent
door de dromen
verlangen
naar zee en water
bikini en blote voeten

ergens een open
zandstrand
aan de rand
van het land

 

summer runs
through the dreams
longing
for sea and water
bikini and bare feet

somewhere an open
sandy beach
at the edge
of the country

Der Sommer läuft
durch die Träume
Sehnsucht
nach Meer und Wasser
Bikini und nackte Füße

einem offenen
Sandstrand
am Rande
des Landes

3 Ajpu

laat het licht schijnen
verdwijnen kan altijd nog
open je hart en handen

landen op aarde
gevaarlijk avontuur
soms duur betaald

in ons haalt de dag
een nacht in en
vice versa

let the light shine
you can always disappear
open your heart and hands

land on earth
dangerous adventure
sometimes dearly paid

in us the day catches up
overtakes a night and
vice versa

 

lass das Licht scheinen
du kannst immer verschwinden
öffne dein Herz und deine Hände

lande auf der Erde
gefährliches Abenteuer
manchmal teuer bezahlt

in uns holt der Tag auf
überholt die Nacht und
vice versa

1 Thijax of Vuursteen

armen om mijn middel heen
alleen met de kleuren
in de tuin en gouden dromen

verlangen naar nabijheid
in vrijheid naast elkaar
gewaar zijn in alleen saam

arms around my waist
alone with the colours
in the garden and golden dreams

longing for closeness
in freedom side by side
being aware in alone together

Arme um meine Taille
allein mit den Farben
im Garten und goldenen Träumen

Sehnsucht nach Nähe
in Freiheit Seite an Seite
bewusst in der Einsamkeit zusammen sein

 

13 april II

op vrije vrijers voeten
verlangen verlaten
cirkels de droom
cirkelen dromen
doorheen vrije woorden
op vrijers voeten gezet
op Fryas vrijdagavond

met een krentenbollen droom
in de zoom van een b(r)oek
rondom een kraag van wiskey
waar een tent die asiel zoekt
ruimte inneemt en weer gaat

we praten een slag in de ruimte
lachen om de natte droom
door regen gevulde tonnen
die bron zijn van
ja, van wat
wat

 

13 april

graag grillen grappen en grollen
we rollen door lente bloesem
hoog opstaand groeiend gras
waar paardenbloemen hun
stengels om de dwaasheid
van dit ene droommoment krullen

we vervullen dagen met woorden

zien  zacht muzikale klanken
we bedanken de muze en kiezen
voor woorden op toon en klank

gedragen golven delven wegen
door deze theatrale ruimte …

 

 

12 Ajmaq of 7 generaties

zeven generaties
waar meer of minder
hinder is ondervonden

niet geheelde wonden
etteren en spetteren
bloed doorheen

een goede vrijdag

waar de groepsdruk
uit een stuk
onder leiding van haat
uit een stuk opstaat
tegen de liefde

 

seven generations
where more or less
hindered

unhealed wounds
festering and splattering
blood through

a good Friday

where peer pressure
in one piece
led by hatred
rises in one piece
against love

 

sieben Generationen
wo mehr oder weniger
behindert

Unverheilte Wunden
eitern und spritzen
Blut durch

einen guten Freitag

wo Gruppenzwang
in einem Stück
geführt von Hass
sich in einem Stück erhebt
gegen die Liebe

11 Tz’ikin of Adelaar

het gevaar
van binnen uit
duizend rozen die
zich kruisen
met doornen

vormen voren
en lijnen
die de aarde
openbaren zal

een geval van
vruchtbaarheid
geweldadige strijd

the danger
from within
a thousand roses that
intersect
with thorns

form furrows
and lines
that the earth
will reveal

a case of
fertility
violent struggle

 

die Gefahr
von innen
tausend Rosen, die
sich kreuzen
mit Dornen

Furchen bilden
und Linien
die die Erde
offenbaren wird

ein Fall von
Fruchtbarkeit
gewaltsamer Kampf

10 I’x of Jaguar

boeren bezem door een kast vol rag
van spinnen, waar weveressen
hun levenslessen verwerken
in geheimzinnige patronen
hier wonen de wezens van stand

 

farmers broom through a closet full of rag
of spiders, where weaveresses
process their life lessons
In mysterious patterns
Here live the creatures of rank

 

Bauernbesen durch einen Schrank voller Lappen
von Spinnen, wo Weberinnen
ihre Lebenslektionen verarbeiten
in geheimnisvollen Mustern
hier leben die Kreaturen der Klass

 

 

 

 

9 Aj

de lente vraagt zaden
lokt mijn handen naar
grond tot zaaien

planten zo je wilt
iets in mij schreeuwt
gilt om aandacht

spring demands seeds
lures my hands to
soil to sow

planting if you will
something in me screams
screams for attention

 

der Frühling verlangt nach Samen
lockt meine Hände zum
Boden zu säen

pflanzen, wenn man will
etwas in mir schreit auf
schreit nach Aufmerksamkeit

8 E of levensweg

de weg legt stappen vooruit
onderlangs sluiten we de bomen
in ons hart

the road lays steps forward
below we close the trees
in our hearts

 

die Straße legt Schritte vorwärts
unten schließen wir die Bäume
in unseren Herzen

7 B’atz of Creatiekracht

weven is tekenen
met draden

dansen is bewegen
schept leven

overgave is rust
momenten vol uit

ervaren

 

to weave is to draw
with threads

to dance is to move
creates life

to surrender is to rest
moments full of

experience

weben heißt zeichnen
mit Fäden

tanzen heißt sich bewegen
schafft Leben

sich hingeben heißt ruhen
Momente voll von

Erfahrung

6 Tz’i of Hond – misbruik

de uitstapjes
tot in het midden
uitgemeten
vergeten zijn wij

de dijen open
gewelddadigheid
medogenloosheid
oneindigheid

de ziel van het kind
bevindt zich in leegte
voelt en ziet

niets meer

the trips
to the middle
measured out
we forgot

the thighs open
violence
compassionlessness
infinity

the child’s soul
is in emptiness
feels and sees

nothing more

die Ausflüge
genau in der Mitte
ausgemessen
wir haben vergessen

die offenen Schenkel
Gewalt
Unbarmherzigkeit
Unendlichkeit

das Seele des Kindes
ist in der Leere
fühlt und sieht

nichts mehr

5 Toj of Water en Vuur

razendsnel
geteld en gebeden
beneden alle pijl
dweilen wij

met de kraan open
tot het laatste water

in de zandbak loopt

 

raving
counted and prayed
below all standards
we are mopping

with the tap running
until the last water

runs into the sandbox

rasend
gezählt und gebetet
unter allen Standards
wir wischen auf

bei laufendem Wasserhahn
bis das letzte Wasser

in den Sandkasten läuft

4 Q’anil of Ster Konijn

dragend en verwerkend
de leugens vertragen
vragen vervliegen vrolijk
doorheen het midden
tevoren gaan we achteruit

 

bearing and processing
the lies slow down
questions merrily dissipate
through the middle
beforehand we go backwards

 

tragen und verarbeiten
die Lügen verlangsamen sich
Fragen zerstreuen sich fröhlich
durch die Mitte
vorher gehen wir rückwärts

 

 

waanzin … voor 21 maart

de waanzin
van loze woorden
beloften gedaan
verwachtingen gewekt
mooi weer gespeeld
nee medegedeeld
verpakt in beloften
die gedaan zijn
voor tijdelijke rust
gesust de droom
de politiek leugen
synoniemen genoeg
ik zwoeg mij er
niet doorheen
omheen
steen en been
geklaagd
belagen wij
nog immer
in woorden

3 Kej of Hert

rustig verschuilen wij ons
dragen de gebeden naar beneden
om onderlangs naar boven
uit te vliegen
de goden verleidend

quietly we hide
carry the prayers down
to fly upwards
fly out
tempting the gods

 

 

leise verstecken wir uns
tragen die Gebete hinunter
um nach unten zu fliegen
fliegen hinaus
verführen die Götter

Dorpsdichter in Houten

de waanzin
van loze woorden
beloften gedaan
verwachtingen gewekt
mooi weer gespeeld

nee medegedeeld
verpakt in beloften
die gedaan zijn
voor tijdelijke rust

gesust de droom
de politiek leugen
synoniemen genoeg

ik zwoeg mij er
niet doorheen
omheen

steen en been
geklaagd

belagen wij
nog immer
in woorden

13 K’at of Hagedis

zacht gedragen voetensokken
blokken die teneinde raad spreken
gesprekken gevoerd in luchtledige

bewegingen
omzwervingen

die ten einde raad
verzonnen zinnen in vlagen
naar de waanzin dragen

 

 

softly worn foot socks
blocks speaking in order to council
conversations conducted in vacuum

movements
wanderings

that in the end
invented sentences in fits and starts
to madness

Bella

ze rent en draait|ballen vol zand
in haar stoel een kussen haar mand
zacht dwingende blikken vragen|

om een actie van de mensenroedel

 

she runs and spins|balls full of sand
in her chair a pillow her basket
softly compelling looks ask|

for action from the human pack

 

 

Warm water

ik dacht dat ik goud was
warme baden en zopas
uitgevonden dat het gas
niet goed aangesloten was

hoe mijn gouden kranen
mij koel in staal aanstaren
we varen op de handen
van vermeende welvaart

 

Ich dachte, ich wäre Gold wert
heiße Bäder und gerade jetzt
herausgefunden, dass das Gas
nicht richtig angeschlossen war

wie meine goldenen Wasserhähne
starrt mich an, kühl in Stahl
wir segeln auf den Händen
des angeblichen Wohlstandes

9 Ajpu of Licht

de regen over de roze weelde
tegen zoveel vergeelde herinneringen
is geen kruid meer gewassen
maar zo de schoonheid mij
voedt met hoop en liefde
vangt de dagenraad aan

in stilte

 

 

 

the rain over the pink opulence
Against so many yellowed memories
No spice is washed away
But if the beauty
Feeds me with hope and love
The council of days begins

in silence

 

der Regen über der rosa Opulenz
Gegen so viele vergilbte Erinnerungen
Es gibt keine Würze mehr
Doch wenn die Schönheit
mit Hoffnung und Liebe
Der Rat der Tage beginnt

in der Stille

 

7 Thijax

in het vurige midden
daar binnen en buiten
gekeerde pijnpunten
munten die vallen
kwartjes die springen
krokussen verdorren
tulpen gaan open

 

in the fiery middle
there inside and outside
turned pain points
coins falling
quarters jumping
crocuses wither
tulips open

in der feurigen Mitte
dort innen und außen
gedrehte Schmerzpunkte
Münzen fallen
Vierteldollar springen
Krokusse verwelken
Tulpen öffnen sich

6 No’j of Aarde

zacht bewegen zij en leven
in de dampen van moerasgas

ze krioelen bij duizenden
muizen bewegen zich tegen

de berg op en de buyzerd
klopt er een af in zijn nest

 

softly they move and live
in the fumes of swamp gas

they swarm by the thousands
mice move against

up the mountain and the buyzerd
knocks one off in his nest

 

sanft bewegen sie sich und leben
in den Dämpfen des Sumpfgases

sie schwärmen zu Tausenden
Mäuse bewegen sich gegen

den Berg und der Kaufherr
stößt einen in seinem Nest ab

5 Ajmaq of Uil

daar in de duinen
een konijn op de pan
gevangen in het midden
tot het uiterste getergd
onzichtbare straling
die toenadering
belemmert …

 

there in the dunes
a rabbit on the pan
caught in the middle
tormented to the limit
invisible radiation
that approaches
impedes …

 

dort in den Dünen
ein Kaninchen auf der Pfanne
mittendrin gefangen
verhöhnt bis zur Grenze
unsichtbare Strahlung
behindert die Annäherung
behindert …

4 Tz’ikin of Adelaar

vaar je mee op de golven
van de einder en draag je me
mee met de vingers
in de gaten van de dijk

vaar je mee op de golven
drink je een glas lente limonade
de spade de grond in
zaden in voorzaaibakken

 

 

you sail along on the waves
of the horizon and carry me
along with the fingers
in the gaps of the dyke

Do you sail along on the waves
you drink a glass of spring lemonade
the spade into the ground
seeds in seed trays

 

3 I’x of Jaguar

sluipend door het woud
oud hout krakt en kraakt
het leven maakt
omtrekkende bewegingen
we zingen lente
deze maart dag …

 

prowling through the forest
old wood creaks and creaks
life makes
circumambulations
we sing spring
this March day …

 

schleicht durch den Wald
altes Holz knarrt und knarrt
das Leben macht
Umrundungen
wir singen den Frühling
an diesem Märztag …

2 Aj of Stok Staf

het thuiskomen
in en bij jezelf
de stijlen die jou
ophouden en bouten
in oude houten
steunberen
veren mee in stormen
en orkanen

vlaggen en vanen
wapperen in winden

 

coming home
in and with yourself
the styles that keep you
hold up and bolt
in old wooden
buttresses
spring along in storms
and hurricanes

flags and vanes
wave in winds

 

nach Hause kommen
in und mit sich selbst
die Stile, die dich halten
hochhalten und verschrauben
in alten hölzernen
Strebepfeilern
in Stürmen mitschwingen
und Wirbelstürmen

Fahnen und Windfahnen
winken im Wind

 

 

1 E of Weg

stevig stappen we over keitjes
stenen benemen mij de adem
laat het zakken in de aarde
die zaden van hoop die leven
herscheppen …

briskly we step over cobblestones
stones take my breath away
let it sink into the earth
those seeds of hope that life
recreate …

zügig schreiten wir über Kopfsteinpflaster
Steine rauben mir den Atem
lass ihn in die Erde sinken
diese Samen der Hoffnung, die das Leben
neu erschaffen …

12 Tz’i of de weg van de ziel

Ik val zacht
laat me rollen
dollen om en om
kromme takken
pakken de haren
van een spelend kind
het windt op en af
de tijd van leven
die is gegeven …

 

I fall softly
let me roll
bob around and around
crooked branches
grab the hair
of a playing child
it winds up and down
the time of life
that is given …

Ich falle sanft
lass mich rollen
wippe herum und herum
krumme Äste
packe das Haar
eines spielenden Kindes
es windet sich auf und ab
die Zeit des Lebens
die gegeben ist …