5 Kame of Transformatie

Laat je de wind waaien
door de trauma’s in het DNA

weldra gepatenteerd
opnieuw
wederom
geleden
vergeleken
over gemaakt

ze kraken codes
als zijnde Wralda

zonder weerga
de hel versterkend

werken wij met Fryas
vriendelijke vrijdheid?

 

Do you let the wind blow
through the traumas in the DNA

soon patented
again
again
suffered
compared
about made

they crack codes
as being Wralda

unprecedented
raising hell

are we working with Fryas
friendly freedom?

 

Lass den Wind wehen
durch die Traumata in der DNA

die bald patentiert werden sollen
wieder
wieder
erlitten
verglichen
über gemacht

sie knacken Codes
als Wralda zu sein

noch nie dagewesene
Stärkung der Hölle

arbeiten wir mit Fryas
freundlichen Freiheit?

maandag – 4 Kan

de tijd kruipt richting echt
beslecht het draadje dat binnenin
mij het bewegende deel
ondermijnend heeft verdeeld

de tijd staat op en slaat alarm
Heidense en buitenaardse waarheden
besteden hun geweten uit
aan priesters en lakijen van de Hel

wie vertelt wat waar en zuiver is
de ziel zingt zachtkens naar het hart
dat verwart de oren opent
voor oeroude ware werkelijkheden

time creeps toward real
resolves the thread that inside
me the moving part
has subverted

time stands up and sounds the alarm
Pagan and alien truths
outsource their conscience
To priests and lacquers of Hell

who tells what is true and pure
the soul sings softly to the heart
that confounded ears open
for ancient true realities

 

die Zeit schleicht der Wirklichkeit entgegen
setzt den Faden, der in mir
mich das bewegende Teil
unterwandert hat

die Zeit steht auf und schlägt Alarm
Heidnische und fremde Wahrheiten
lagern ihr Gewissen aus
zu Priestern und Lakaien der Hölle

der sagt, was wahr und rein ist
die Seele singt sanft zum Herzen
das verwirrend seine Ohren öffnet
für die alten wahren Realitäten

 

 

Reis

ik zie je in het midden
van een bos staan
een wiel vol cirkels
danst en draait
rondom

I see you in the middle
of a forest
a wheel full of circles
dances and spins
around

Ich sehe dich in der Mitte
eines Waldes
ein Rad voll von Kreisen
tanzt und dreht sich
um

8 Ajmaq of Zielspad

in het natte waterbad
waar ik met voeten in zat
pak ik de lakens uit
de tas en kast
vouw mijn katoenen sprei
zij aan zij, met herinneringen
aan een hete zomer

voor de koude winter
nemen wij de rode dekens
van wol uit de hooglanden
handen kleuren rood
van de Yakwol …

 

in the wet pool of water
where I sat with feet in
I unwrap the sheets from
the bag and closet
Fold my cotton bedspread
side by side, with memories
of a hot summer

for the cold winter
we take the red blankets
of wool from the highlands
hands color red
from the yak wool …

 

im nassen Wasserbad
wo ich mit den Füßen drin saß
Ich wickelte die Laken aus der
der Tasche und dem Kleiderschrank
faltete meine Baumwollbettdecke
Seite an Seite, mit Erinnerungen
an einen heißen Sommer

für den kalten Winter
wir nehmen die roten Decken
aus Wolle aus dem Hochland
rot gefärbte Hände
aus der Yak-Wolle …

 

 

7 Tzi’kin of Adelaar

vliegt ver hoog
valt diep laag

doorheen  leven
lichte veren
zware klauwen

hauwen zich in
een prooi

een tooi en kroon
ongewone schoonheid

die geen tijd kent

 

flies far high
falls deep low

through life
light feathers
heavy claws

claws into
a prey

an ornament and crown
unusual beauty

that knows no time

 

fliegt weit hoch
fällt tief hinab

durch das Leben
leichte Federn
schwere Krallen

krallt sich in
eine Beute

eine Zierde und Krone
ungewöhnliche Schönheit

die keine Zeit kennt

6 Ix of Jaguar

In zachte herfst lage druk gebieden
ziet de storm kans wat blad te roven

lopen katers in de nacht te struinen
bazuinen hun etens nood met groot
geklaag, hij wil maar wat graag
zijn eten
kleine Tijger …

In mild autumn low pressure areas
storm sees chance to loot some leaves

hangovers roam in the night
trumpeting their food needs with great
moaning, he is only too happy to
his food
little Tiger …

In milden Herbsttiefdruckgebieten
Sturm sieht Chance, Blätter zu plündern

Kater streifen durch die Nacht
trompeten ihre Nahrungsbedürfnisse mit großem
stöhnend, ist er nur zu gerne bereit
sein Futter
kleiner Tiger …

5 Aj of stroming

Stroom je mee op de golven
van de leegte die haar volheid
door de tijd heen laat varen?

 

Flow along on the waves
of the void that lets its fullness
letting go through time?

 

Fließe auf den Wellen
der Leere, die ihre Fülle lässt
durch die Zeit gehen lässt?

 

 

4 E of Weg

Hoe bewandel jij je wegen
tegenover en binnen-in
het begin, steek over
het lover kleurt en valt
de wegen drogen nu
najaars zonlicht zijn
gezicht over de aarde
spreidt?

How do you walk your paths
across and within
the beginning, cross over
the sequin colours and falls
the roads dry now
autumn sunlight its
face over the earth
spreads?

Wie gehen Sie Ihre Wege
quer und innerhalb
den Anfang, überqueren
die Paillettenfarben und Fälle
die Straßen sind jetzt trocken
das herbstliche Sonnenlicht sein
Gesicht über die Erde
ausbreitet?

 

 

3 B’atz of Aap – i.c.-vonk

de grappen en grollen
wiebelen in de wind
een kind ontwaakt
staakt het fatsoen
wil spelen en doen …

elementen in gesproken woord
vertaald en ingehaald
door spel in weer en wind
op natte aarde
wervelende wind
de kleur van vuur …

 

 

the jokes and antics
wobble in the wind
a child awakens
ceases the decency
wants to play and do …

elements in spoken word
translated and overtaken
by play in wind and weather
on wet earth
swirling wind
the color of fire …

die Witze und Gags
wackeln im Wind
ein Kind erwacht
hört auf mit dem Anstand
will spielen und tun …

Elemente im gesprochenen Wort
übersetzt und überholt
vom Spiel in Wind und Wetter
auf nasser Erde
wirbelnder Wind
die Farbe des Feuers …

 

 

 

 

2 Tz’i of Hond

oog om oog
tand om tand
hand voor hand
is geen liefde
is schuld opschuld
laden

we baden in lucht
kleuren de nacht
wachten en prachtig
de schaduwen
van bomen en bollen …

eye for an eye
tooth for tooth
hand for hand
is not love
is guilt upon guilt
load

we bathe in air
color the night
waiting and beautiful
the shadows
of trees and bulbs …

Auge um Auge
Zahn um Zahn
Hand um Hand
ist keine Liebe
ist Schuld auf Schuld
laden

wir baden in Luft
färbt die Nacht
wartend und schön
die Schatten
der Bäume und Glühbirnen..

1 Toj of Water Offer

regen, wind, ja elementen
geven ons de krenten uit
de Herfstpap

ik hap stukjes rook en vuur
droog op en dan die grote
klap

noodweer
ommekeer
wij jongeleren
met de elementen

 

rain, wind, yes elements
give us the currants from
the Autumn porridge

I munch on bits of smoke and fire
dry and then that big
blow

storm
reversal
we juggle
with the elements

 

Regen, Wind, ja Elemente
gib uns die Johannisbeeren aus
dem Herbstbrei

Ich beiße in Stücke von Rauch und Feuer
trocken und dann der große
blasen

Sturm
Umkehrung
wir jonglieren
mit den Elementen

11 Kame of Transformatie

in het leven
omgeven door mensen

en natuur

in de dood
omgeven door zielen

en liefde

 

in life
surrounded by people

and nature

in death
surrounded by souls

and love

 

im Leben
umgeben von Menschen

und der Natur

im Tod
umgeben von Seelen

und Liebe

10 Kan

Rijen dansers rond het vuur
eten en drinken in overvloed
doet kinderen lachen en spelen

moeders die zoete brokjes honing delen …

Rows of dancers around the fire
food and drink in abundance
Makes children laugh and play

mothers sharing sweet chunks of honey …

 

Reihen von Tänzern um das Feuer
Essen und Trinken in Hülle und Fülle
lässt Kinder lachen und spielen

Mütter teilen süße Honigstückchen …

I.M. Oom Jo

Het boertje
op de arme
Voorsterklei
blij met de uitkoop
de doorloop
vele levens jaren

De rust en humor
de verborgen moeite
met het leven
soms

Het boertje
in de rijke
kruidenstraat
blij met zijn tuin
twee jaren terug
gestopt met groenten

Je laatste weken
een langzaam proces
van versterven
en afscheid

het was tijd
om te gaan …

8 Aq’ab’al of Nacht

zacht de wind
woest de golven
langs panden
die de rondingen
versterken

hard de wind
zacht de golven
in harten
van geliefden
die delen

 

soft the wind
wild the waves
along properties
the curves
strengthen

hard the wind
soft the waves
in hearts
of loved ones
who share

sanft der Wind
wild die Wellen
entlang der Gebäude
betonen die Kurven
verbessern

hart der Wind
sanft die Wellen
in den Herzen
der Liebenden
die teilen

6 Imox

in het licht
van de zachte waanzin
is daar geen begin
ook geen einde …

 

in the light
of soft madness
there is no beginning there
nor end …

im Licht
des sanften Wahnsinns
es gibt dort keinen Anfang
noch ein Ende …

 

4 Kawoq of Regenstorm

er zijn beginnelingen
die beminnen en dansen

de kansen grijpen
zij blijken samen te gaan

we bestaan nog
leven we werken

dansen op aarde
aanvaarden de dag

there are beginners
who love and dance

seize the opportunities
they turn out together

We still exist
living and working

dance on earth
accept the day

 

es gibt Anfänger
die lieben und tanzen

die Gelegenheiten ergreifen
sie stellen sich gemeinsam heraus

es gibt uns noch
leben und arbeiten

tanzen auf der Erde
akzeptiere den Tag

3 Thijax of Vuursteen

Waar is de lijn doorbroken?
Spoken vliegen over velden
geweld en gedwaal
verlies van de taal der liefde
zwaarden kliefden
kerfden harten in bomen

Waterstromen doorbroken
spoken in gedachten
wachten op daglicht
en heling.

Where has the line been crossed?
Ghosts fly across fields
violence and wandering
loss of the language of love
swords cleaved
carved hearts in trees

Streams of water broken
ghosts in thoughts
waiting for daylight
and healing.

 

Wo wurde die Grenze überschritten?
Gespenster fliegen über Felder
Gewalt und Wanderschaft
Verlust der Sprache der Liebe
gespaltene Schwerter
geschnitzte Herzen in Bäumen

Ströme von Wasser gebrochen
Geister in Gedanken
die auf Tageslicht warten
und Heilung.

2 Noj of Aarde

de zachte fluisteringen
van de voorouders
in mijn hart, start
een nieuw leven, daar
waar wij gaan luisteren
en verstaan

 

the soft whispers
of the ancestors
in my heart, start
a new life, there
where we will listen
and understand

 

das leise Flüstern
der Ahnen
in meinem Herzen, beginnen
ein neues Leben, dort
wo wir hören werden
und verstehen

1 Ajmaq of uil

de voorgeschiedenis
in de belevenis
kleine erfenis schetst
morgen uit vandaag
doorheen gisteren

we glinsteren met
pret-oogjes
kralen vol waarde
in zielstekens
geschreven

 

the past history
in the experience
small legacy outlines
tomorrow from today
through yesterday

we glisten with
fun eyes
beads full of value
in soul-signs
written

 

der vergangenen Geschichte
in der Erfahrung
kleines erbe skizziert
das Morgen aus dem Heute
durch das Gestern

wir glänzen mit
lustigen Augen
Perlen voll von Wert
in Seelen-Zeichen
geschrieben