8 B’atz of Aap

dag lieve
scheppers
weef jij
bewust
en ziels gelukkig
je dagen

stel je je vragen
spreek je jouw dank uit
luidt de bel
sla de trom
en dans
in je regenboog
kleed

 

Morning dear
Creators
weave you
aware
and soul happy
your days

do you ask your questions
express your thanks
rings the bell
beat the drum
and dance
in your rainbow
dress

 

Fietsen eind november

de regen
regenpakKan een afbeelding zijn van boom, gras, natuur, lucht en weg
nieuwe jas

de plas rechts
van mij, stroomt
vol water

naar later
wachten in Rhenen

koude benen
op kaal beton
geen kachel kon
er meer af

ze gaven me
een extra jas

visboer aan de overkant
rond twaalf de fiets klaar
eerst nog kibbeling om
warm te worden

energie voor de tocht
op te doen …

70 km in weer en nevel

4 Kej of Hert

de persona
woont
in duizenden
kaartenbakken
zullie kakken
over namen
zetten hakken
op nekken
en strekken
de fraude
verstrekkend
met grote
kracht en macht
voort
tot het kind
hoort
van het bedrog
en zoekt
tussen de goden
naar de persona’s
hun doel zin
en wanen
die de lanen
met ziekte
vullen

 

the persona
Lives
in thousands
card boxes
They mock
about names
put heels
on necks
and stretching
the fraud
far-reaching
with large power
and power forth
to the child
Hear
of deception
and searches
among the gods
to the personas
their purpose
sense and delusions
those avenues
with illness
fill

Goyerbrug

Don Quixote bedot
de mensen die molens
als oplossing
van een probleem ervaren
niet te evenaren schoonheid
waar recyclebaarheid
in deze tijd niet echt
een item is,
hier rot over jaren
het plastic het laatste
restje leven kapot

 

Don Quixote vecht tegen
volledig verwaande zinnen
tegen spoken en wieken
we spieken  in stukken
rukken winden uit plastic
villen draaiend de laatste
insecten, vogels en vissen
verstoren het leven
dat we willen sparen

de upperclass spint garen
bij de waan van de molen

3 Kame of Transformatie

woon je in je hart
beweeg je vlinderend
met je ziel
langsheen de bloemen

bloemen bloeien
uit conceptie
bij hoogzomer inspiratie
en ijskoude winters

 

do you live in your heart
move your butterfly
with your soul
along the flowers
flowers blooming
from conception
at high summer inspiration
and frigid winters

2 Kan of Slang

waar het leven
gelijk esculapen
een ring
in cirkels
pulseert

jongleert macht
met laatste kracht
om de volmacht
veilig te stellen
velen bellen aan

met vragen over
het voortbestaan
van fictieve namen

 

where life
equal esculapen
a ring
in circles
pulses
juggles power
with last force
to obtain the power
of attorney
secure many
ring the bell
with questions
about survival
of fictitious names

1 K’at of Hagedis

wist je dit
vertel je dat
de lat
laag
presentatie
hoog
geheven
en een bericht
dat een
zeker licht
op vermoedens werpt

aangescherpte blik
een ogenblik van
helderheid
in een bijzondere tijd

 

did you know
this tell you
that the bar
low
presentation
high
Levied
and a message
that a
definitely light
raises suspicions
sharpened look
a moment of brightness
in a special time

13 Aq’ab’al

stil
draaien
nacht

gedachten

hard
gillen
zij

ongeloof

openen zich rozen
teer en kwetsbaar
gevaar overal

 

silent
scream
night
thoughts
hard
yell
they
disbelief
roses open up
tar and vulnerable
danger everywhere

10 Ajpu of Licht

 

dans met het moment in ongekende vreugde

zie dan
ze deugden niet
zochten hangende honger
in machtswellust kusten ze de Baäl

namen een nieuwe religie aan
om hun bestaan
als vazal van de macht
in verkrachting van het leven
voor eeuwig
vorm te geven …

zie het aan en dans in vrede
licht, liefde en blijdschap
vol dankbaarheid en respect

8 Thijax

kijk
lach
gelijk
kinderen

spring
dans
gelijk
kinderen

kies
wik en weeg
gelijk
een wijze

doe
(be)handel
gelijk
een wijze

Behold
laugh
equal
children

Spring
dance
equal
children

molar weigh and weigh equal a sage

Do (be)trade equal a sage

I. M Ingrid

Behalve je kind
verlies je alles
wat ze zo zorgvuldig
heeft bewaard

vernietigd
door de weduwnaar
die de nare zwarte
kanten toont

verdriet woont in grotten
onvindbaar tot je voelt
en kijkt

Behalve je zus
verlies je alles
en herinneringen
verloren in
ja wat

5 Tzi’kin of Adelaar

ze vliegt, de zeearend
wiegt zacht

de zon vormt
een schaduw
langs een boom
waar mannelijk
en vrouwelijk

samen het leven
de vrede en vriendschap
respectvol dragen

 

she flies, the bald eagle
cradles softly
the sun forms
a shadow
along a tree
where masculine
and female
life together
peace and friendship
wearing respectfully

 

 

4 I’x of Jaguar

de vrowe zij speelt
met rood en grijs
wordt red purple
in november zon

harten vormen
een speelse basis
in een huwelijk
met het eeuwige
rollen de lemniscaat

ze praat met de koude
over haar onbedekte
lichaamsdelen
en tekent beweging
scheppingskracht
op herbruikbare
doeken …

 

the lady she plays
with red and grey
becomes red purple
in November sun
forming hearts
a playful base
in a marriage
with the eternal
rollen de lemniscate
she talks to the cold
about her uncovered
Parts and draws
movement creative power
on reusable Cloths…

3 Aj of Stok Staf

de grote zware lagen
van familiaire patronen
die gewoon weer
de kop opsteken en verleiden
beloven venijnige tijden

 

de grote zware lagen
van systemische patronen
hangen en hellen
vertellen fictieve sprookjes
beloven hemel, geven hel

 

the cave e heavy layers
of familial patterns
which just goes back
rearing your head and
seducing promise
vitriolic times
the large heavy layers
of systemic patterns
hanging and sloping
tell fictional fairy tales
promise heaven, give hell

 

13 Tz’i of Hond

foto: Nico Croes

hoe jij jezelf heelt
opdeelt in duizend
facetten
niets kan beletten
dat het leven viert
je zwiert door de nacht
de bezemsteel wacht
in de garage
waar je droom
vrij beweegt …

 

how you heal yourself
divided into a thousand
Facets
nothing can prevent
that celebrates life
you swing through the night
the broomstick is waiting
in the garage
where your dream
moves freely…

11 Q’anil

Overvloed
overvloedig
water en wind
een volle maan
en duisternis
winden woest
de wilden aan

overvloed
overvloedig
vuur en aarde
bewaren diep in
de maan en zon
voeden herinneringen
die verborgen
liggen in de schoot

 

 

Abundance
abundant
water and wind
a full moon
and darkness
winds ferocious
the savages
to abundance
abundant
fire and earth
store deep in
the moon and sun
nourish memories
those hidden
lying in your lap

Grenzeloze Poëzie

Johan voert verhalen op …
bevend de kaken
brekende takken
voeden de droom

woorden blijven stromen
als dilemma’s
dilbo’s en diabolische
stokken.

Hier blijven meisjes
stokje haken
sokken stoppen.

Onderwijl tekenen
schilderijen betekenis
kleuren, in lege
woorden.

8 Kan of Slang

leef in harmonie met je natuur
lief mensenkind die zo puur
tast naar zuivere waarheden

illusies schrijven sprookjes
brookers knippen strookjes
van liefde, vrede en waarheid

de tijdbom tikt voort en ongehoorde
wanen banen zich wegen in duisternis
doorheen de oeroude erfenis

vanuit de ware oorsprong

 

live in harmony with your nature
sweet human child who is so pure
gropes for pure truths
illusions write fairy tales
brookers cut strips of love, peace and truth t
he time bomb is ticking along and unheard
of delusions make their way in darkness
through the ancient heritage
from the true origin

 

7 K’at of Hagedis

Zie je de kringloop?

Een grote hoop
in- en uitloop
van kippen zonder
kop die buigen
voor een enkele haan
die pontificaal
koning kraait en helemaal
de tijd kwijt is

 

Do you see the cycle?
A big pile
ingress and exit
from chickens
without head
that bend
for a single rooster
that pontifical
king crows
and all the way
time is wasted