Divergeren

Als je niet welkom bent

Veeg je je voeten

Stampt het zand eraf
en zoekt een huis
waar je welkom bent

Indringers en vredeverstoorders
mogen door de mensen
die vrede lieven
buiten de sloten gehangen

liefdevol het eten
op de stoep gezet

beletten wij hen
onze levens
te divergeren

8 Aj of Stok-Staf

bewegen langs
de banen van
dna dat gecorrumpeerd

de degens heeft gekruist
met A.I en AI en ai
pijnlijk helder de waan

ruim baan voor echt leven
omgeven door planten
dieren, waar mieren

voorleven …

 

move along
the pathways of
dna that has corrupted

has crossed swords
with A.I and AI and ai
painfully clear the delusion

wide open for real life
surrounded by plants
animals, where ants

live for …

 

bewegen sich entlang
die Bahnen der
dna, die korrumpiert

die Schwerter gekreuzt hat
mit K.I. und KI und KI
die Täuschung schmerzhaft auflösen

weit offen für das wirkliche Leben
umgeben von Pflanzen
Tieren, wo Ameisen

vorleben …

 

7 E of Weg

cirkels dansen snel
in samen op en neer
gelijk de dolfijnen
in een keer op keer
springen en duiken
buiken en ruggen

gekromd
gestrekt

hun roep klinkt
onhoorbaar
voor mensen

tot zielen
zich openen
voor een
diepzee gesprek

 

circles dance fast
in together up and down
like dolphins
in a time after time
jumping and diving
bellies and backs

curved
stretched

their call sounds
inaudible
to humans

until souls
open up
for a
deep sea conversation

Kreise tanzen schnell
gemeinsam auf und ab
wie Delphine
in einer Zeit nach der anderen
springen und tauchen
Bäuche und Rücken

geschwungen
gestreckt

ihre Rufe klingen
unhörbar
für Menschen

bis sich die Seelen
sich öffnen
für ein
Tiefseegespräch

6 B’atz of Aap

spelend in de weide
bloeiende bloemen
geurende seringen
zingende vogels

hoog boven mij
diep binnenin
de dans om leven
omgeven door licht

uit liefde geboren
is ons verloren weten
vergeten geweten
een nood die dood schept

spelend in de weide
bloeiende bloemen
danst de dankbaarheid
de tijdsgeest open

 

playing in the meadow
blooming flowers
fragrant lilacs
singing birds

high above me
deep inside
the dance for life
surrounded by light

born of love
is our lost knowing
forgotten conscience
a need that creates death

playing in the meadow
blossoming flowers
gratitude dances
opens the spirit of the age

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
duftender Flieder
singende Vögel

hoch über mir
tief im Inneren
der Tanz um das Leben
umgeben von Licht

geboren aus Liebe
ist unser verlorenes Wissen
vergessenes Gewissen
ein Bedürfnis, das den Tod schafft

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
Dankbarkeit tanzt
öffnet den Geist der Zeit

5 Tz’i of Hond

in een zachte parabel
een tel van onachtzaamheid
bewegingen, ze slingeren
door de stilstanden heen

alleen met de vogels
die stoelen onder poepen
gefloept uit het achtergat
zonder onderin te zien

of grijze stoelen te zien
als te bevruchten aarde

 

in a gentle parable
a beat of negligent
movements, they meander
through the stillnesses

alone with the birds
who defecate chairs under
fluttered out of the back hole
without seeing underneath

or seeing gray chairs
as earth to be fertilized

 

in a gentle parable
a beat of negligent
movements, they sway
through the silences

alone with the birds
defecating chairs under
fluttered out of the back hole
without seeing below

or seeing grey chairs
as earth to be fertilised

 

 

4 Toj of Water

waar water en vuur
een uur later
dan verwacht
in verlangen
naar ruimte
hun wegen vinden

winden we
speelpoppen op
draaien ze
pirouetten
op spitsen

 

where water and fire
an hour later
than expected
in longing
for space
find their ways

we wind up
puppets
they spin
pirouettes
on spires

 

wo Wasser und Feuer
eine Stunde später
als erwartet
in Sehnsucht
nach Raum
ihre Wege finden

wir wickeln
Marionetten
sie drehen
Pirouetten
auf Türmen

kap

met de kap
op mijn hoofd
gebied ik het
geweld
nog even een halt toe

moe van de jaren
uit macht en jaloezie
gemaakte regels
waar de een zijn brood
de ander zijn magere hand bood

met een kap
rondom mijn ogen
kijk ik weg
geweld
en wapengekletter
laten geen letter
heel

 

mijn keel droog
van geween

kijk daar bewoog
een muis …

De kruidentuin

kom snel
weet je wel
welk kruid
dit bloedspuiten
kan stelpen?

wil wel helpen
kan er niet bij
vertrapte planten

wanneer
deze waanzin
de strijd stopt

klopt de tijd dan
nog voor jou
lieve buurman

ik kan niet
meer dan bidden

vandaag die haag
van mensen
vertrapte planten

de restanten
van een ooit
zo mooie
leef-tijd

(herderstasje)

3 Q’anil of Ster

He lieve, de overvloed
in eigen huis en doorheen
de prachtig opgebloeide tuin

ik struin en werk
sterk armspieren
dieren plezieren zich
laten zich minder zien
misschien de gifstoffen
die hen zo sterk
hebben getroffen

nee geen CO2, daar kunnen ze mee
net als zuurstof

al die troep in de lucht
als bio-wapen uitgesmeerd
over onze mooie Moeder

Hey dear, the abundance
at home and throughout
the beautifully blossomed garden

I stroll and work
strong arm muscles
animals please themselves
show themselves less
perhaps the toxins
that have
affected them

no no CO2, they can do with that
just like oxygen

all that junk in the air
spread like a bio-weapon
on our beautiful Mother

Hallo meine Liebe, der Überfluss
zu Hause und überall
dem schön erblühten Garten

Ich schlendere und arbeite
starke Armmuskeln
Tiere erfreuen sich
zeigen sich weniger
vielleicht die Gifte
die sie
sie beeinflusst haben

nein kein CO2, das können sie gebrauchen
genau wie Sauerstoff

Der ganze Müll in der Luft
verbreitet sich wie eine Biowaffe
auf unsere schöne Mutter

2 Kej of Hert

De keus
welk bospad

dat besluit
beïnvloedt

de loop
van je weg

 

this choice
which forest path

that decision
affected

the course
of your path

 

diese Wahl
welcher Waldweg

diese Entscheidung
betroffen

den Verlauf
deines Weges

1 Kame of Transformatie

sensationeel
valt het ten deel

een zachte
landing om
handen ineen
te slaan en
ruim baan
te maken
we schaken

zetten matte stukken
van koningin en keizer
in een breekijzer

stop en val ineen
lief leven
het systeem
van stalisten
geeft finalisten
in gender gebouwen
scheve kansen
ze dansen
om de gehoornde
ram en gouden stier

hier is het rustig
stil en vredig …

 

sensational
it falls to

a soft
landing to
join hands
and
make way
make way
we play chess

set mate pieces
of queen and emperor
into a crowbar

stop and collapse
sweet life
the system
of stalwarts
gives finalists
in gender buildings
skewed opportunities
they dance
around the horned
ram and golden bull

here it is quiet
quiet and peaceful …

sensationell
es fällt

eine weiche
Landung zu
sich die Hände zu reichen
und
Platz machen
Platz machen
wir spielen Schach

setzen matte Figuren
der Königin und des Kaisers
in eine Brechstange

anhalten und zusammenbrechen
süßes Leben
das System
der Stalwarts
gibt Finalisten
in geschlechtsspezifischen Gebäuden
verzerrte Möglichkeiten
sie tanzen
um den gehörnten
Widder und den goldenen Stier

hier ist es ruhig
ruhig und friedlich …

 

5 Noj of Aarde

bid voor ons
de mensen
van gisteren
die morgen
de geboorte
van liefde
vrede
vrijheid
wakker dromen

pray for us
the people
of yesterday
who tomorrow
the birth
of love
peace
freedom
dreaming awake

beten Sie für uns
das Volk
von gestern
die morgen
die Geburt
der Liebe
des Friedens
Freiheit
wach träumend

4 Ajmaq

Eer uw vader en uw moeder
deze moederdag die wat
immer de wezenlijke kracht is
in traagheid commercieel
toelacht en hier toedicht

eer uw kinderen en hen
die na hen komen, hun dromen
staan in onze D N A codes
diep verborgen ingeschreven
leven we hier bewust …

 

Honor your father and your mother
this mother’s day which is what
is ever the essential force
in inertia commercial
smiles and here dedicates

honor your children and those
who come after them, their dreams
are inscribed in our D N A codes
inscribed deep within
we live here consciously …

 

Ehre deinen Vater und deine Mutter
an diesem Muttertag, der das ist, was
ist immer die wesentliche Kraft
in der Trägheit kommerziell
lächelt und hier widmet

ehrt eure Kinder und diejenigen
die nach ihnen kommen, ihre Träume
sind in unseren D N A Codes eingeschrieben
tief verborgen eingeschrieben
wir leben hier ganz bewusst …

Narcis

de narcis, uitgebloeid
salie ontwaakt
bieslook bloeit

deze taal maakt salades
van waanzin in grootsheid
doelgerichte misinformatie
die sensationeel
een deel van het geheel
op verkeerde benen zet

de narcis, bloeit uit
verloren ondergronds
een beeld schept verderf
verft onzekerheid tot kroon
zij woont weer onderaards

plexus solaris …
diepe tunnels
in gemanipuleerd
oranje, zonder basis
het rood verloren

 

the daffodil, flowered out
sage awakens
chives bloom

this language makes salads
of madness in grandeur
purposeful misinformation
that sensationalizes
a part of the whole
on wrong legs

the daffodil, blooming out
lost underground
an image creates destruction
paints uncertainty to crown
she dwells underground again

plexus solaris …
deep tunnels
in manipulated
orange, without base
the red lost

die Narzisse, fertig geblüht
Salbei erwacht
Schnittlauch blüht

diese Sprache macht Salate
des Wahnsinns in Pracht
gezielte Fehlinformation
die sensationsheischend
einen Teil des Ganzen
auf falschen Beinen

die Narzisse, die aufblüht
verloren unter der Erde
ein Bild schafft Zerstörung
malt die Ungewissheit zu einer Krone
sie verweilt wieder unter der Erde

Plexus Solaris …
tiefe tunnels
in manipuliertem
Orange, ohne Basis
das verlorene Rot

 

3 Tz’ikin of Adelaar

de zon hoog aan de hemel
zwevend van oost naar west
diepte zoekend in noord en zuid

mooie kruiden komen geurend
tot leven, verheffen de tuin
een hemels paradijs op Aarde

 

the sun high in the sky
floating from east to west
seeking depth in north and south

beautiful herbs come fragrant
to life, elevating the garden
a heavenly paradise on Earth

 

die Sonne hoch am Himmel
schwebend von Ost nach West
sucht die Tiefe im Norden und Süden

schöne Kräuter kommen duftend
zum Leben und erheben den Garten
ein himmlisches Paradies auf Erden

2 I’x of Jaguar

De ziel roept
zachte zoden
zaden zoeken
ruimte
om te wortelen

en de hoge hemel
aan te raken

zacht natte aarde
onder mijn voeten
zoete geuren
duizend kleuren
omgeven
mijn simpele leven

 

The soul calls
soft sod
seeds seek
space
to take root

and the high heavens
touch

soft wet earth
beneath my feet
sweet scents
a thousand colors
surrounded
my simple life

Die Seele ruft
weicher Rasen
Samen suchen
Raum
um Wurzeln zu schlagen

und der hohe Himmel
berühren

weiche feuchte Erde
unter meinen Füßen
süße Düfte
tausend Farben
umgeben
mein einfaches Lebe

1 Aj of Stok/staf

Waar straling
4- en 5 G
zeer ziekmakend

je meenemen
naar de nieuwe
transhumane tijd

lijdt de ziel
zo ook elke cel
die levend is

biowapens
verspreid
onder snel slim
gemak

dat achter
de Great Reset
steekt

leven verbleekt

 

Where radiation
4- and 5 G
very sickening

take you
to the new
transhuman age

the soul suffers
so does every cell
that is alive

bioweapons
spread
among fast smart
convenience

that is behind
the Great Reset
sticks

life fades

 

 

 

 

13 E of Weg

Slagen in de slangen
water stageneert
je genereert spanning
verbanning omdat
ict je mee neemt in wanen
banen getrokken in je
bloedbanen
vanen kleuren rood
verkalken en zwalken
een trage dood
door een onwetend
wezen

 

Strokes in the hoses
water stagnates
you generate tension
exile because
ict takes you into delusions
orbits drawn in your
bloodstreams
pennants turn red
calcify and swallow
a slow death
by an ignorant
being

 

Schläge in den Schläuchen
das Wasser stagniert
Sie erzeugen Spannung
Exil, weil
ict führt dich in Wahnvorstellungen
Fahrspuren in deinem
Blutströme
Wimpel färben sich rot
verkalken und verschlucken
einen langsamen Tod
durch ein unwissendes
Wesen

12 B’atz of Aap

Leef je met mij
vrij in de wereld
dansend door
tijden
bevrijd …

 

Schrijf je met mij
deel je de tijd in
dansen door
levens
als jij

 

Live with me
free in the world
dancing through
times
liberated …

Do you write with me
Do you divide time
dancing through
lives
as you

 

Lebe mit mir
frei in der Welt
tanzend durch
Zeiten
befreit …

Schreibst du mit mir
teile die Zeit
tanzen durch
Leben
wie du

 

11 T’zi of Hond

Deze schoonheid
geuren en kleuren
spatten en springen
doorheen de tuin
struinen in verwondering
de rondingen van
het leven
omgeven mij

stil geluk

 

This beauty
scents and colours
splash and jump
through the garden
wandering in wonder
the curves of
life
surround me

quiet happiness

 

 

Diese Schönheit
Düfte und Farben
plätschern und springen
durch den Garten
wandernd im Staunen
die Kurven des
des Lebens
umgeben mich

stilles Glück

10 Toj of Water en Vuur

Puur het genieten
we ruiken seringen
springen op en neer
keer op keer
vol verwondering
over het kwaad
dat zich zo laat horen

ook het goede
het vrije
ongekend mooie
leven
omgeven
door paarsen
en lila’s

 

Pure enjoyment
we smell lilacs
jumping up and down
over and over again
full of wonder
about the evil
that makes itself so heard

also the good
the free
unprecedented beautiful
life
surrounded
by purples
and lilacs

Purer Genuss
wir riechen Flieder
springen auf und ab
immer und immer wieder
voller Staunen
über das Böse
das sich so bemerkbar macht

auch das Gute
das Freie
unvergleichlich schöne
das Leben
umgeben
von Lila
und Flieder

9 Q’anil of Ster

Leef je vrouw zijn
meng olie, kruiden en azijn
vergeet je honger
stem je smaak op scherp
en proef …

 

Live your womanhood
mix oil, spices and vinegar
forget your hunger
tune up your taste
and taste …

 

Lebe deine Weiblichkeit
mische Öl, Gewürze und Essig
vergiss deinen Hunger
stimme deinen Gaumen
und schmecke …

8 Kej of Hert

Ver buiten
in mijn binnen
ontluiken
de lila tinten
dag voor dag

het mag weer
buiten spelen
fietsen
wandelen
tuinieren

in een shirtje
op een rokje

 

out there
in my inner
bud
the lilac shades
day by day

it may again
play outside
cycling
walking
gardening

in a shirt
on a skirt

 

Weit draußen
in meiner inneren
Knospe
die fliederfarbenen Schatten
Tag für Tag

darf er wieder
draußen spielen
Radfahren
spazieren gehen
Gartenarbeit

in einem Hemd
im Rock

7 Kame of Transformatie

en nacht
zonder weerga
weldra
staan wij
op en open

 

een kat
glazenwasser
onrust
eten en
naar buiten

 

een fiets
vrouw onderweg
bloesem
wij gaan
in verwondering

 

A night
unprecedented
soon
we
up and open

a cat
window cleaner
unrest
eat and
outside

a bicycle
woman on the road
blossom
we go
in wonder

 

Eine Nacht
noch nie da gewesene
bald
werden wir uns erheben
auf und öffnen

eine Katze
Fensterputzer
Unruhe
essen und
draußen

ein Fahrrad
Frau auf der Straße
Blüte
wir gehen
im Staunen

 

6 Kan of Slang

Zo ik praktisch
met de handen
naar de zon
geheven
zacht over
de aarde wandel

en dans

en dans

en dans

om te voelen
te laten
in gesprek
met het Zelf
en later
de leegte …

 

So I practically
with my hands
toward the sun
raised
softly over
the earth

and dance

and dance

and dance

to feel
let
in conversation
with the Self
and later
the void …

 

 

5 K’at of Hagedis …

Dankbaarheid
voor de tijd
in de tuin

momenten
met vrienden
die meer nabij

dan de familie
die zo dierbaar
het gevaar

tegen wil en dank
onderschatten …

Gratitude
for the time
in the garden

moments
with friends
who are more close

than the family
who are so dear
the danger

reluctantly
underestimate …

 

 

Dankbarkeit
für die Zeit
im Garten

Momente
mit Freunden
die uns näher stehen

als die Familie
die so lieb sind
die Gefahr

zögernd
unterschätzt …

4 Aq’ab’al of Nacht

Langs de randen
van een dichte nacht
lacht de ochtend
mij met keffende honden
we lopen een ronde
door het huis
zetten koffie
in een paars kloffie

kleden ons en groeten
de nieuwe boombewoner
kabouter lichtkind
die in de een weg zoekt
en vast wel vindt
in onze tuin …

 

Along the edges
of a dense night
morning smiles
me with yapping dogs
we walk a lap
through the house
make coffee
in a purple suit

dress and greet
the new tree dweller
gnome child of light
Who looks for a way in
and is sure to find
into our garden …

 

Entlang der Ränder
einer dichten Nacht
Der Morgen lächelt
ich mit kläffenden Hunden
wir gehen eine Runde
durch das Haus
kochen Kaffee
in einem lila Anzug

ziehe mich an und begrüße
den neuen Baumbewohner
Zwerg Kind des Lichts
sucht nach einem Weg hinein
und wird ihn sicher finden
in unseren Garten …