7 Imox of Waterlelie

Als ik in het leven duik
onderdompel in dankbaarheid
doorheen de dikke stroop
van gemis, tranen en trauma
opgebouwd in duizend lagen

hier dragen we vrede
naar de bodem van
een eindeloze oceaan
bestaan bij de gratie
van een god
vol jaloezie en haat

het staat geschreven
waar is Vrouwe wijsheid
toch gebleven?

 

As I dive into life
Immerse myself in gratitude
through the thick syrup
of loss, tears and trauma
built up in a thousand layers

here we carry peace
to the bottom of
an endless ocean
exist by the grace
of a god
full of jealousy and hatred

it is written
Where has Lady Wisdom
gone?

6 Ajpu

het praktijkverhaal
een onderhandse taal
levert een gordijn
van gefilterd winterlicht

het uitzicht sprookjesachtig
inzicht komt met een tachtig
graden draai en straalt
tot in de dankbaarheid diep

in …

 

the real-life story
a negotiated language
delivers a curtain
of filtered winter light

the view fairytale-like
insight comes with an eighty
degree turn and radiates
to gratitude deep

into …

4 Thijax of Helende cirkel

in de kring zingen wij
dragen haar op aan de waan
van de groepsziel

overvallen het eigene
lijven het in en vreten
het op zodat de stop

verdwijnt en het zwart
verschijnt tot op het bot
verkankerd, ankert

een laatste restje hoop
kroop  onder de deken en lijkt
traag de aandacht

op te eisen en heelbaar
we zijn vol en wijs gewaar
dat we zomaar zijn …

 

in the circle we sing
dedicate her to the delusion
of the group soul

overwhelm our own
ingest it and devour
it so that the stop

disappears and the black
appears to the bone
charred, anchoring

 

A last vestige of hope
crept under the blanket and seems
slowly

to claim and heal
we are full and wise aware
That we are just …

Strandwacht

Dan mag ik niets
uit iets dat stil
ongewoon en sloom
de dagen vult

rul zand zo nat
waait en braait
rondom mijn wezen
vrezen de koude

mijn tere wangen
kleuren rood
uitvergroot de leegte
van de duinen

 

 

 

Then I may nothing
out of something silent
unusual and sluggish
fills the days

loose sand so wet
blows and brays
around my being
fear the cold

my tender cheeks
color red
magnify the emptiness
of the dunes

1 Tzi’kin of Adelaar

Vlieg over je vrije leven
omgeven door de armen
van zonnen die warmen
spelen met grauw waddenwater

wat maakt het zo ontzagwekkend
dat spel van duister en licht
in het volle gezicht

dit uizicht …

 

 

 

 

Fly over your life
surrounded by the arms
of suns that warm
on gray tidal waters

 

What makes it so awe-inspiring
That play of darkness and light
in full face
this view …

12 Aj of Staf

foto: Mark Werkman

lieve medemens
familie in gedaante
verzwegen
weggebleven
van de liefde
uit grief en onzekerheid
lijdt het systeem
onder een zweem
van waanzin

de liefde van het begin
blijft tot het einde
vindt geen aarde
onder haar voeten …

 

dear fellow man
family in form
hushed
stayed away
from love
out of grievance and uncertainty
the system suffers
under a hint
of madness

the love of the beginning
remains until the end
finds no earth
under its feet …

 

 

10 B’atz

Heerlijke vooruitzichten
uitwaaien aan zee
fiets en wandelschoenen mee …

 

dansen op taal in Alphen
walsen met woorden
boeken, stiften en camera mee …

 

 

Wonderful prospects
a breath of fresh air by the sea
bike and walking shoes …

 

dancing to language in Alphen
waltz with words
books, pens and camera …

 

9 Oc of Hond

zo de diepte door de stormwind
een stofzuiger effect op alles wat
je tranen en trailers heeft gevuld
verdanst in de stappen met je hart …

 

so the depths through the storm wind
a vacuum cleaner effect on all that
has filled your tears and trailers
withered in the steps with your heart …

8 Toj of Offer

droom jij mij
wakker en laaf
je mij in een gaaf
zacht gevormde
omhelzing

van water en vuur
aangewaaid in winden
die wegen vinden
door alle kieren
van het leven

 

do you dream me
awake and laaf
me in a cool
gentle
embrace

of water and fire
blown in winds
that find ways
through all the chinks
of life

7 Q’anil of overvloed

winden waaien
verhalen en zaden
planten leven
voor overmorgen
in een open mond
waar water voor later
zich zuivert
huiveringwekkend
de ramp
kramp in
mijn tenen

 

winds blow
stories and seeds
plants live
for the day after tomorrow
in an open mouth
where water for later
purifies itself
horrifying
the disaster
cramp in
my toes

6 Kej of Hert

geaard en praktisch
bestellen we een lichtje
gezichtjes getekend
op een rode paddenstoel
met witte stippen

levendige liederen
zachte melodieën
fantasieën op hol
geslagen dragen bij
aan ompoling en
vergroening voor dat

wat over is …

 

grounded and practical
we order a light
faces drawn
on a red mushroom
with white dots

lively songs
soft melodies
runaway fantasies
beaten contribute
to polarity and
greening for that

what is left …

5 Kame of transformatie

de transformator staakt
blaakt van onrust en berust
niet bij een staking van
vurend vurig glurende mannen
die jonge meisjes begeren
om hun jonge onschuld
te vermorzelen uit eigen
onveiligheid en basisloos
door het kroos van de vijver
waden

 

the transformer strikes
blows with unrest and resigns
not a strike of
fiery peeping men
who covet young girls
to crush their young innocence
crushed out of their own
insecurity and baseless
through the duckweed of the pond
wading

Zonder titel

Foto: Bert

Tranen van verbijstering
twijfelende hinkende stappen
in het land van liefde en wijsheid

verloren vertrouwen en ervaring
tinteling en diep verdriet laten het
voor wat het is, in frissen winden

de schoonheid van natuur
zo puur en wondebaarlijk
troosten en omarmen mij …

2 Aq’ab’al of Nacht

in het duister
luisteren wij
naar fluisteringen
zingen de tranen
naar buiten
sluiten ons op
in de waanzin
tot de onzin
door zonlicht
wordt verlicht
uitgelichte
pijnen verdwijnen
niet per toverslag

 

in the darkness
we listen
to whispers
sing the tears
outward
lock us up
into madness
until the nonsense
by sunlight
is illuminated
highlighted
pains disappear
not by magic

 

Ondernemerschap

Overwegingen bij de brief hieronder

20230208-Adviesbrief_Burgerinitiatief_Dorpsdichters

In hoeverre is de gemeente Houten gebonden aan het Woordenboek zoals
van Dale …?

Kunnen we nog een begrippenkader krijgen over datgene wat wordt bedoeld
in concrete zin als we het hebben over cultureel ondernemerschap, als
kunstenaars zijn we vrij, als beleidsmakers mag je die vrijheid van mij
nemen als je heel helder, duidelijk bent in je begrippenkader.

 

als ik ondernemerschap opzoek in de Van Dale, bestaat het woord niet … oeps lief college …

ondernemer bestaat wel
on·der·ne·mer (de; m/v/x; meervoud: ondernemers) 1iem. die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent

Is het team Dorpsdichter een onderneming? Nee we zijn mensen en natuurlijke personen die ondernemend bezig zijn …

Wat is de algemeen gedeelde definitie in deze van Cultureel Ondernemerschap, waar hebben wij het dan over?

https://cultureelpersbureau.nl/2014/12/de-mythe-van-cultureel-ondernemerschap/

https://www.woordenboek.nl/synoniem/ondernemer

entrepreneur

Toverwoorden
prachttaal
krachtig en helder
in subjectieve
onhelderheid
neem ik de tijd
voor een kop koffie
stel de vraag
en draag met een lach
de kachel naar lauw

13 Imox of Waanwereld

waar wanen
dromen kruisen
pluizen demonen
het laatste leven
en bezieling
uit

en

vernielen met
de liefde op hun hielen
alle laatste leven
dat nog wil wonen
op een aarde
die leeft

liefheeft wie schept
en bemint, het kind

eert en de wijze
adopteert

where delusions
dreams cross
fluff demons
the last life
and inspiration
from

and

destroy with
love at their heels
every last life
that still wants to live
on an earth
that lives

Loves who creates
and loves, the child

honors and the wise
adopts

 

12 Ajpu of Licht

waar het duister
luister en vieringen
in kleine kringen
gevangen door ringen
van vrijwillige misleiding
het einde van leven
bevecht

leven wij zo dicht
diep naar waarachtigheid
dat de tijd verglijdt
gevoed door licht en liefde
het wapen van creatie
dat alles van binnen
verslaat

 

where the darkness
listen and celebrate
in small circles
trapped by rings
of voluntary deception
the end of life
fight

we live so close
deep to truthfulness
that time passes
fueled by light and love
the weapon of creation
that defeats
defeats

Hieperdepiep

Ze is jarig
zegt niets
champagne ontbijt
zegt ze en legt
haar tasje op tafel

we denken in wafels
met zalm en kaas
aardbeien en slagroom
zien de kers op de taart

helaas pellen ze
de schillen van de droom
een stroom argumenten
die hout geen vorm geven

we leven in ontzetting
burgers horen we, maar
zien ze als groot risico

We zetten het om en spelen
met ons diep verlangen

hangen vertrouwen in politiek
vandaag als foute muziek
in de appelboom.

11 Kawoq of Regenstorm

zo een dag
hard gelag
fijne mensen
grenzen zoeken
gaten in mazen
van netten
doorleven
klein maken
en zwemmen …

de wind lieflijk
aangenaam de
deken van klokjes
en bellen die
de aarde bevolken

 

such a day
hard day
nice people
searching for limits
holes in meshes
of nets
live on
make small
and swimming …

the wind lovely
pleasantly the
blanket of bells
and bells that
populate the earth

 

9 No’j of Aarde

het hoofd danst
met handen
op het hart

dartelt
over bollen
sneeuwklokjes

de hokjes
sluiten tegels
regels daar

gelaten in
gesprek met
jouw wijsheid

 

the head dances
with hands
on the heart

darts
over bulbs
snowdrops

the cubicles
close tiles
rules there

left in
conversation with
your wisdom

8 Cib of Generationele aspecten

22 jaar geleden
lagen we in Leerdam
we kwamen via
Gorinchem
waar je stierf

in je laatste thuis
in dat huis
zochten we naar
grip op nalatenschappen
alle lappen en papieren stukken
die van besturen
een ondoorgrondelijke
derden spoortocht
hebben opgeleverd

jaren later
levert het nog immer
vragen op
die nalatenschap
zoveel blijdschap
uit verdriet
geboren …

 

i.m. papa 23041937 – 03022001

22 jaar alweer

Je verzoek aan je kinderen was, elkaar vast te houden ... dat vraagt twee bereidwillige mensen ... Je zoon, ongewoon kwetsbaar, vindt zomaar dat wij zijn nekslag zijn ... Papa, ik heb gedaan wat ik kon ... mijn hart bloed en toch, ik kan hier geen enkele invloed op uitoefenen ... die eeuwige bekeringsdrang, met de paplepel ingegoten ... is de nekslag in onze broer en zus relatie ...
Bidden op een bed vol prikkeldraad en kogels ..

 

22 years ago
we were in Leerdam
we came via
Gorinchem
where you died

in your last home
in that home
we were looking for
grip on estates
all the rags and pieces of paper
that of boards
an unfathomable
third-party trail
have produced

years later
still yields
questions
that legacy
so much joy
out of sorrow
born …

 

 

i.m. dad 23041937 – 03022001

 

7 Tz’ikin of Adelaar

waar de chaos
overzichtelijk
als mierenhoop
onherkenbaar
door elkander valt

is Starlink een
klink naar beelden
van verdeelde wezens
krioelend door straten
de afstand maakt
herkenbare gaten klaar
in beeld nu
de codes en lijnen

pijnlijk duidelijk
de doorgeslagen
maakbaarheid

het is tijd dat de levenden
de doden laten en samen praten
in open gesprekken
hoe het duister
te verlichten
de vergezichten
te herscheppen …

where the chaos
orderly
like anthill
unrecognizable
falls through

Starlink is a
clink to images
of divided creatures
teeming through streets
the distance makes
recognizable holes ready
in images now
the codes and lines

painfully clear
the blown
social engineering

it is time for the living
leave the dead and talk together
in open conversation
how the darkness
illuminate
the vistas
to recreate …

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Bestuur

verlengd bestuur
een buur die duur
betaald, binnenhaalt
met een mandaat
dat buiten mensenrechten
omgaat

waar zij dan
weer geen mandaat
tot gebruik in hebben

we stribbelen en stralen
halen geen gelijk
vragen en benoemen

tot de muur valt

6 I’x of Jaguar

in dat geheime rechterkamertje
van het hart, leeft de goddelijke
essentie die ons verbindt
met het heilig unieke leven
verbonden met moeder Aarde
vader Hemel en de liefde
die creëert

in that secret right chamber
of the heart, lives the divine
essence that connects us
to the sacred unique life
connected to mother Earth
father Heaven and the love
that creates