6 Thijax of Vuursteen

laat me zacht
de dans
dansen
wervelend
draaiend
zoekend
tastend

laat me zacht

dansen
dansen
dansen

centreren
centreren
centreren

 

let me softly
the dance
dance
whirling
spinning
searching
groping

let me softly

dance
dance
dance

center
center
center

 

lass mich sanft
den Tanz
tanzen
wirbelnd
wirbelnd
suchend
tastend

lass mich sanft
tanzen
tanzen
tanzen

Zentrum
Zentrum
Zentrum

Thuis

thuiskomen
in mijn leven
zielsdiep
gelukkig
zwevend
boven dromen
stromen
herinneringen
heilige plaatsen
her-inneren

her-ont-dekken
overdekken
met tedere
verwondering

coming home
in my life
soul-deep
happy
floating
above dreams
stream
memories
holy places
re-remember

re-uncover
overlay
with tender
wonder

 

 

nach Hause kommen
in mein Leben
Seelentief
glücklich
schwebend
über den Träumen
Strom
Erinnerungen
heilige Orte
wieder-erinnern

wieder aufdecken
überlagern
mit zärtlichem
Wunder

5 No’j of Aarde

Het huis dat thuis leek
bleek een hel op aarde
haar schaduw bewaart
een geheim over leven
geven wij het ruimte?

 

The house that seemed like home
turned out to be a hell on earth
its shadow preserves
a secret about life
do we give it space?

Das Haus, das wie ein Zuhause schien
entpuppte sich als die Hölle auf Erden
sein Schatten bewahrt
ein Geheimnis über das Leben
geben wir ihm Raum?

4 Ajmag of voorouders spel

We schrijven letters
spellen woorden
in een taal die door de tijd
veranderd en verarmd is
daar de afgeknepen wijsheid
de dogmatische tijd
door eeuwen heeft geleid.

We schrijven letters
spellen woorden
brengen over in een klank
verlangend naar de vrijheid
voorbij gelegen- en verlegenheid.

 

We write letters
spell words
in a language that has been
changed and impoverished
there the truncated wisdom
the dogmatic age
has guided for centuries.

We write letters
spell words
convey in sound
longing for freedom
beyond opportunity and embarrassment.

 

Wir schreiben Buchstaben
buchstabieren Wörter
in einer Sprache, die sich
verändert und verarmt
dort die abgeschnittene Weisheit
die das dogmatische Zeitalter
jahrhundertelang geleitet hat.

Wir schreiben Buchstaben
buchstabieren Wörter
übermitteln in Tönen
Sehnsucht nach Freiheit
jenseits von Gelegenheit und Verlegenheit.

3 Tz’ikin of Adelaar

hoog gevlogen
diep gevallen
landend op een nest
duizelingwekkende
hoogten en randen
voor de gewone mens

de grens
tussen alleen
en samen
met je gezin
is het begin
van inzichtelijk zien

flown high
fallen deep
landing on a nest
dizzying
heights and edges
for ordinary people

the boundary
between alone
and together
with your family
is the beginning
of seeing clearly

 

hoch geflogen
tief gefallen
Landung auf einem Nest
schwindelerregend
Höhen und Kanten
für normale Menschen

die Grenze
zwischen allein
und dem Zusammensein
mit der Familie
ist der Anfang
klar zu sehen

 

2 I’x of Jaguar

de bron van mijn bestaan

omgeven door gouden randen

handen geheven naar de zon

het begon in het niets

the source of my existence

surrounded by golden edges

hands raised to the sun

it began in nothingness

 

die Quelle meiner Existenz

umgeben von goldenen Rändern

die Hände zur Sonne erhoben

es begann im Nichts

 

 

1 Aj of Stok/staf

Het ademt weten
geweten danst
in een zoektocht
naar kennis
voorbij
Alexander
die Grote wanen
en plannen
ter Aarde bracht
in machtswellust

ons thuis is gekaapt
een aap, aapt na
weldra de dans
tastend naar het oude
kennen om een keerpunt
te bereiken …

It breathes knowing
conscience dances
in a quest
for knowledge
beyond
Alexander
who has great delusions
and plans
brought to earth
in lust for power

our home has been hijacked
A monkey, mimicking
soon the dance
groping for the old
knowing to reach
to reach …

Es atmet das Wissen
Das Gewissen tanzt
auf der Suche
nach Wissen
jenseits von
Alexander
den großen Wahnvorstellungen
und Pläne
auf die Erde brachten
in der Gier nach Macht

unser Zuhause wurde gekapert
ein Affe, der nachahmt
bald den Tanz
tastend nach dem Alten
wissend, einen Wendepunkt zu erreichen
erreichen …

 

13 E of Weg

Laat me het licht zien
misschien staan we nog op
na de veldslagen om onze ziel
hebberigheid op de hielen

Geef me de kaarsendrager aan
we bestaan bij de gratie van
de eeuwige creatiekracht
ons wacht het bewuste leven

als we ons overgeven
aan de liefde gevoed
door verbinding, zelfmotivering
zelfbeheersing en weten

 

Let me see the light
maybe we will still rise
after the battles for our souls
greed on our heels

Hand me the candle bearer
we exist by the grace of
the eternal creative force
conscious life awaits us

when we surrender
to love nourished
by connection, self-motivation
self-control and knowing

Lass mich das Licht sehen
vielleicht werden wir uns noch erheben
nach den Kämpfen um unsere Seelen
Gier auf den Fersen

Gib mir den Kerzenträger
wir existieren durch die Gnade der
der ewigen schöpferischen Kraft
bewusstes Leben erwartet uns

wenn wir uns hingeben
der Liebe hingeben, die genährt wird
durch Verbindung, Selbstmotivation
Selbstbeherrschung und Wissen

 

 

 

10 Toj

hoor het zachte minnen

zinnen spelen met vuur

water laat het uur

der waarheid in klaarheid

ruw bewegen in stortvloed

overneemt zij het land

in een minnelijke actie

waarin zij haar waanzin

spiegelt, gevoed door Goden

die liever doden

dan scheppen

 

hear the gentle mincing

phrases play with fire

water lets the hour

of truth in clarity

move rudely in torrent

it takes over the land

in an amicable action

in which her madness

mirror fed by Gods

who would rather kill

than create

 

 

höre das sanfte Murmeln

Phrasen spielen mit Feuer

Wasser lässt die Stunde

der Wahrheit in Klarheit

grob im Sturzbach bewegen

es erobert das Land

in einer gütigen Handlung

in dem ihr Wahnsinn

Spiegel gespeist von Göttern

die lieber töten würden

dann erschaffen

 

 

 

9 Q’anil of Ster

de speelsheid van de kinderen
in een hondenleven verspeeld
deelt ons in de waarde van
puur en vanzelfsprekend vergeten
dieper weten

 

 

 

 

 

 

the playfulness of the children
wasted in a dog’s life
shares with us the value of
pure and self-evidently forgotten
deeper knowing

die Verspieltheit der Kinder
im Leben eines Hundes verschwendet
teilt mit uns den Wert von
reinen und selbstverständlichen vergessenen
tieferes Wissen

 

 

8 Kej of Hert

in de stilte van de nacht
lacht het engeltje
van haar wit-zwarte wolkje

naar de Aarde

ze bewaart haar geheimen
stuurt liefdevolle stralen
om verhalen te herleven

op de Aarde

in the silence of the night
the little angel smiles
from her little white-black cloud

to the Earth

she keeps her secrets
sends loving rays
to revive stories

on Earth

in der Stille der Nacht
lächelt der kleine Engel
von ihrer kleinen weiß-schwarzen Wolke

auf die Erde

sie bewahrt ihre Geheimnisse
sendet liebevolle Strahlen
um Geschichten wiederzubeleben

auf der Erde

7 Kame

op de top van mijn dak
hakt ontroering in verstilling
mijn ontwaken in twee delen
warmte en koude
verwondering om zoveel schoonheid
leidt mij naar een warme bron
getekend in ijswitte tekeningen

 

at the top of my roof
chops emotion into stillness
my awakening into two parts
warmth and cold
wonder at so much beauty
leads me to a warm source
drawn in icy white

 

auf dem Dach meines Hauses
zerhackt Emotion in Stille
mein Erwachen in zwei Teile
Wärme und Kälte
Staunen über so viel Schönheit
führt mich zu einem warmen Frühling
gezeichnet in eisigem Weiß

 

 

6 Kan of Slang

Vraag aan de schepper
laat mij licht vangen
in het duister van de tijd
laat lijden tot en einde
komen en dromen
in liefde en integriteit
tot leidraad groeien …

 

Ask the creator
let me catch light
in the darkness of time
Let suffering come to an end
come and dream
in love and integrity
grow into guidance …

 

Frag den Schöpfer
lass mich Licht fangen
in der Dunkelheit der Zeit
Lass das Leiden ein Ende haben
komm und träume
in Liebe und Integrität
zu Leitbildern werden …

 

 

4 Aq’ab’al

de dageraad
in gesprek
met de witte deken
over platte daken
we schaken
schakelend
de stappen over
een vermoeide
Moeder Aarde
zij baarde zoveel
leven
wat is overgebleven
in het Wilde Westen
is op zijn zachts gezegd
een puinhoop van
ongekende orde

we worden opgeroepen
om te heroverwegen
heroveren
herinneren …

dawn
in conversation
with the white blanket
over flat roofs
we play chess
shifting
the steps across
a tired
Mother Earth
she gave birth to so much
life
what remained
in the Wild West
is, to say the least
a mess of
unprecedented order

we are called upon
to reconsider
recapture
remember …

 

Dämmerung
im Gespräch
mit der weißen Decke
über Flachdächern
wir spielen Schach
verschieben
die Schritte über
einer müden
Mutter Erde
sie hat so viel geboren
Leben
was blieb
im Wilden Westen
ist, um das Mindeste zu sagen
ein Chaos von
noch nie dagewesenen Ordnung

sind wir aufgerufen
neu zu überdenken
zurückzuerobern
erinnern …

 

 

3 Iq of Wind

in het licht
van winterlicht
zicht op wit
op zwart
mystiek gedragen

stilte in het woud
koud de handen
uit de mouwen …

in het licht
van winterlicht
uitzicht op
een leven

in the light
of winter light
sight of white
on black
mystically worn

silence in the forest
cold the hands
out of the sleeves …

in the light
of winter light
view of
a life

 

im Licht
des Winterlichts
Anblick von Weiß
auf Schwarz
mystisch getragen

Stille im Wald
kalte Hände
aus den Ärmeln …

im Licht
des Winterlichts
Blick auf
ein Leben

11 N’oj of Denkend

Vele gedachten
zuiver verbindend
verslinden trauma
kom nou en sta
met rechte rug
het leven
in dienst van
de schepping
komt terug

Many thoughts
purely connecting
devour trauma
come now and stand
with a straight back
life
at the service of
creation
will return

Viele Gedanken
rein verbindend
Trauma verschlingen
komm jetzt und steh
mit geradem Rücken
Leben
im Dienst der
Schöpfung
wird zurückkehren

9 Tz’ikin of Adelaar

gewaar geworden
borden op stelen
delen die vinden

vondsten in de tuin
een bazuin die schalt

er vallen verfspatten
op de latten van weleer
zeer gewaar

van vonsten daar
in die bewaar dozen …

 

sensed
signs on stealing
parts finding

finds in the garden
a trumpet blaring

paint splashes fall
on the slats of yore
very aware

of finds there
in those storage boxes …

gefühlt
Zeichen beim Stehlen
Teile finden

Funde im Garten
eine Trompete schmettert

Farbspritzer fallen
auf die Latten vergangener Zeiten
sehr bewusst

der Funde dort
in diesen Aufbewahrungsboxen …

Verbinding

Laat het licht
in een kloppend hart
rechtsboven
en doorheen
alles schijnen

in het midden
na duizend perspectieven

verdwijnen gedachten
verwachten niet veel

anders dan schouder aan schouder
van hart tot hart
de ander accepterend
op zijn of haar plek
in het Zijn

Pijn of niet
het is de liefde
die ons verder brengt

Wat ons verbindt
is de Aarde
al wat daar is
de Kinderen
stenen, planten
dieren
en nog zoveel meer

Bewust Zijn

 

 

8 I’x of Jaguar

door de jungle sluipend
een kloppend hart
stromend water en licht

dat door het bladerdak
springend sprankelend
het donkergroene land raakt

foto: Janet Ossebaard 2011

 

schleicht durch den Dschungel
ein schlagendes Herz
fließendes Wasser und Licht

das durch die Baumkronen
hüpfend funkelnd
das dunkelgrüne Land berührend

7 Aj of Stok Staf

het leven omhult je met
een gouden mantel
onzichtbaar,
word je
haar gewaar
in verbinding met je
bewuste zijn

life envelops you with
a golden mantle
Invisible,
you become
sense it
in connection with your
conscious being

das Leben umhüllt dich mit
einem goldenen Mantel
Unsichtbar
wirst du
es spüren
in Verbindung mit deinem
bewussten Sein

6 E of Weg

draag mij langs paden
naden openen zich
voor het wassende water
bij afnemende maan
we staan voor grote
uitdagingen

gedragingen zoemen
zingen in het midden
tot we het zacht zien
misschien wel
overkomen en doorstromen
naar lichter

carry me along paths
seams open
for the washing water
at waning moon
we face great
challenges

behaviors buzz
singing in the middle
until we see it softly
perhaps
cross over and flow through
to lighter

 

tragen mich auf Pfaden
offene Nähte
für das Waschwasser
bei abnehmendem Mond
wir stehen vor großen
Herausforderungen

Verhaltensweisen schwirren
singen in der Mitte
bis wir es leise sehen
vielleicht
hinübergehen und durchfließen
zu leichteren

5 B’atz of Aap

ze weven de tijd
in baarmoeders
als hoeders van
mensenlevens

ze weven celstof
op getouwen
als spiegels van
mensenlevens

de oude oer techniek
die uniek vrijwel verstorven
verworgen wijsheden
naar het heden haalt

 

they weave time
in wombs
as guardians of
human lives

they weave cellulose
on looms
as mirrors of
human lives

the ancient primal technique
that uniquely almost extinct
wisdom
to the present

 

sie weben die Zeit
im Mutterleib
als Hüter von
Menschenleben

sie weben Zellulose
auf Webstühlen
als Spiegel von
menschlichen Lebens

die uralte Urtechnik
die einmalig fast ausgestorben ist
Weisheit
bis in die Gegenwart

4 Tz’i of Hond

zacht de kussens
hard de wind
gerechtigheid
en recht vragen
tijd en overwegen
wegen lopen vol
water
lucht spat op
vuur vergroot
de chaos …

soft the cushions
hard the wind
justice asks
and justice demand
time and consider
roads fill up
water
air splashes up
fire expands
the chaos …

weich die Kissen
hart der Wind
Gerechtigkeit
und fordern Gerechtigkeit
Zeit und Rücksicht
Straßen füllen sich
Wasser
Luft spritzt auf
Feuer vergrößert
das Chaos …

3 Toj of Water – Offer

in het zachte bed
zet het leven zich
dromend voort
ongehoord de

kracht die wacht
op explosie
draait de illussie
zich traag naar
creatiekracht

 

in the soft bed
Life continues
dreaming
unheard the

force waiting
for explosion
the illusion turns
turns slowly towards
creation power

 

im weichen Bett
Das Leben geht weiter
träumend
ungehört die

Kraft wartet
auf die Explosion
die Illusion
langsam zu
schöpferische Kraft

2 Q’anil of Ster

de overvloed
zachte landingen
liefde die heft

onder de boom
een waterplas
spelende honden
in wintergras

het vuur is duur
geworden en toch
brandt het stil
door …

 

 

 

the abundance
soft landings
love that lifts

under the tree
a pond
dogs playing
in winter grass

the fire has become expensive
and yet
it burns silently
by …

 

die Fülle
weiche Landungen
Liebe, die hebt

unter dem Baum
ein Teich
spielende Hunde
im Wintergras

das Feuer ist teuer geworden
teuer geworden und doch
brennt es still vor sich hin
von …