1 Thijax of Vuursteen

armen om mijn middel heen
alleen met de kleuren
in de tuin en gouden dromen

verlangen naar nabijheid
in vrijheid naast elkaar
gewaar zijn in alleen saam

arms around my waist
alone with the colours
in the garden and golden dreams

longing for closeness
in freedom side by side
being aware in alone together

Arme um meine Taille
allein mit den Farben
im Garten und goldenen Träumen

Sehnsucht nach Nähe
in Freiheit Seite an Seite
bewusst in der Einsamkeit zusammen sein

 

13 april II

op vrije vrijers voeten
verlangen verlaten
cirkels de droom
cirkelen dromen
doorheen vrije woorden
op vrijers voeten gezet
op Fryas vrijdagavond

met een krentenbollen droom
in de zoom van een b(r)oek
rondom een kraag van wiskey
waar een tent die asiel zoekt
ruimte inneemt en weer gaat

we praten een slag in de ruimte
lachen om de natte droom
door regen gevulde tonnen
die bron zijn van
ja, van wat
wat

 

13 april

graag grillen grappen en grollen
we rollen door lente bloesem
hoog opstaand groeiend gras
waar paardenbloemen hun
stengels om de dwaasheid
van dit ene droommoment krullen

we vervullen dagen met woorden

zien  zacht muzikale klanken
we bedanken de muze en kiezen
voor woorden op toon en klank

gedragen golven delven wegen
door deze theatrale ruimte …

 

 

12 Ajmaq of 7 generaties

zeven generaties
waar meer of minder
hinder is ondervonden

niet geheelde wonden
etteren en spetteren
bloed doorheen

een goede vrijdag

waar de groepsdruk
uit een stuk
onder leiding van haat
uit een stuk opstaat
tegen de liefde

 

seven generations
where more or less
hindered

unhealed wounds
festering and splattering
blood through

a good Friday

where peer pressure
in one piece
led by hatred
rises in one piece
against love

 

sieben Generationen
wo mehr oder weniger
behindert

Unverheilte Wunden
eitern und spritzen
Blut durch

einen guten Freitag

wo Gruppenzwang
in einem Stück
geführt von Hass
sich in einem Stück erhebt
gegen die Liebe

11 Tz’ikin of Adelaar

het gevaar
van binnen uit
duizend rozen die
zich kruisen
met doornen

vormen voren
en lijnen
die de aarde
openbaren zal

een geval van
vruchtbaarheid
geweldadige strijd

the danger
from within
a thousand roses that
intersect
with thorns

form furrows
and lines
that the earth
will reveal

a case of
fertility
violent struggle

 

die Gefahr
von innen
tausend Rosen, die
sich kreuzen
mit Dornen

Furchen bilden
und Linien
die die Erde
offenbaren wird

ein Fall von
Fruchtbarkeit
gewaltsamer Kampf

10 I’x of Jaguar

boeren bezem door een kast vol rag
van spinnen, waar weveressen
hun levenslessen verwerken
in geheimzinnige patronen
hier wonen de wezens van stand

 

farmers broom through a closet full of rag
of spiders, where weaveresses
process their life lessons
In mysterious patterns
Here live the creatures of rank

 

Bauernbesen durch einen Schrank voller Lappen
von Spinnen, wo Weberinnen
ihre Lebenslektionen verarbeiten
in geheimnisvollen Mustern
hier leben die Kreaturen der Klass

 

 

 

 

9 Aj

de lente vraagt zaden
lokt mijn handen naar
grond tot zaaien

planten zo je wilt
iets in mij schreeuwt
gilt om aandacht

spring demands seeds
lures my hands to
soil to sow

planting if you will
something in me screams
screams for attention

 

der Frühling verlangt nach Samen
lockt meine Hände zum
Boden zu säen

pflanzen, wenn man will
etwas in mir schreit auf
schreit nach Aufmerksamkeit

8 E of levensweg

de weg legt stappen vooruit
onderlangs sluiten we de bomen
in ons hart

the road lays steps forward
below we close the trees
in our hearts

 

die Straße legt Schritte vorwärts
unten schließen wir die Bäume
in unseren Herzen

7 B’atz of Creatiekracht

weven is tekenen
met draden

dansen is bewegen
schept leven

overgave is rust
momenten vol uit

ervaren

 

to weave is to draw
with threads

to dance is to move
creates life

to surrender is to rest
moments full of

experience

weben heißt zeichnen
mit Fäden

tanzen heißt sich bewegen
schafft Leben

sich hingeben heißt ruhen
Momente voll von

Erfahrung

6 Tz’i of Hond – misbruik

de uitstapjes
tot in het midden
uitgemeten
vergeten zijn wij

de dijen open
gewelddadigheid
medogenloosheid
oneindigheid

de ziel van het kind
bevindt zich in leegte
voelt en ziet

niets meer

the trips
to the middle
measured out
we forgot

the thighs open
violence
compassionlessness
infinity

the child’s soul
is in emptiness
feels and sees

nothing more

die Ausflüge
genau in der Mitte
ausgemessen
wir haben vergessen

die offenen Schenkel
Gewalt
Unbarmherzigkeit
Unendlichkeit

das Seele des Kindes
ist in der Leere
fühlt und sieht

nichts mehr

5 Toj of Water en Vuur

razendsnel
geteld en gebeden
beneden alle pijl
dweilen wij

met de kraan open
tot het laatste water

in de zandbak loopt

 

raving
counted and prayed
below all standards
we are mopping

with the tap running
until the last water

runs into the sandbox

rasend
gezählt und gebetet
unter allen Standards
wir wischen auf

bei laufendem Wasserhahn
bis das letzte Wasser

in den Sandkasten läuft

4 Q’anil of Ster Konijn

dragend en verwerkend
de leugens vertragen
vragen vervliegen vrolijk
doorheen het midden
tevoren gaan we achteruit

 

bearing and processing
the lies slow down
questions merrily dissipate
through the middle
beforehand we go backwards

 

tragen und verarbeiten
die Lügen verlangsamen sich
Fragen zerstreuen sich fröhlich
durch die Mitte
vorher gehen wir rückwärts

 

 

waanzin … voor 21 maart

de waanzin
van loze woorden
beloften gedaan
verwachtingen gewekt
mooi weer gespeeld
nee medegedeeld
verpakt in beloften
die gedaan zijn
voor tijdelijke rust
gesust de droom
de politiek leugen
synoniemen genoeg
ik zwoeg mij er
niet doorheen
omheen
steen en been
geklaagd
belagen wij
nog immer
in woorden

3 Kej of Hert

rustig verschuilen wij ons
dragen de gebeden naar beneden
om onderlangs naar boven
uit te vliegen
de goden verleidend

quietly we hide
carry the prayers down
to fly upwards
fly out
tempting the gods

 

 

leise verstecken wir uns
tragen die Gebete hinunter
um nach unten zu fliegen
fliegen hinaus
verführen die Götter

Dorpsdichter in Houten

de waanzin
van loze woorden
beloften gedaan
verwachtingen gewekt
mooi weer gespeeld

nee medegedeeld
verpakt in beloften
die gedaan zijn
voor tijdelijke rust

gesust de droom
de politiek leugen
synoniemen genoeg

ik zwoeg mij er
niet doorheen
omheen

steen en been
geklaagd

belagen wij
nog immer
in woorden

13 K’at of Hagedis

zacht gedragen voetensokken
blokken die teneinde raad spreken
gesprekken gevoerd in luchtledige

bewegingen
omzwervingen

die ten einde raad
verzonnen zinnen in vlagen
naar de waanzin dragen

 

 

softly worn foot socks
blocks speaking in order to council
conversations conducted in vacuum

movements
wanderings

that in the end
invented sentences in fits and starts
to madness

Bella

ze rent en draait|ballen vol zand
in haar stoel een kussen haar mand
zacht dwingende blikken vragen|

om een actie van de mensenroedel

 

she runs and spins|balls full of sand
in her chair a pillow her basket
softly compelling looks ask|

for action from the human pack

 

 

Warm water

ik dacht dat ik goud was
warme baden en zopas
uitgevonden dat het gas
niet goed aangesloten was

hoe mijn gouden kranen
mij koel in staal aanstaren
we varen op de handen
van vermeende welvaart

 

Ich dachte, ich wäre Gold wert
heiße Bäder und gerade jetzt
herausgefunden, dass das Gas
nicht richtig angeschlossen war

wie meine goldenen Wasserhähne
starrt mich an, kühl in Stahl
wir segeln auf den Händen
des angeblichen Wohlstandes

9 Ajpu of Licht

de regen over de roze weelde
tegen zoveel vergeelde herinneringen
is geen kruid meer gewassen
maar zo de schoonheid mij
voedt met hoop en liefde
vangt de dagenraad aan

in stilte

 

 

 

the rain over the pink opulence
Against so many yellowed memories
No spice is washed away
But if the beauty
Feeds me with hope and love
The council of days begins

in silence

 

der Regen über der rosa Opulenz
Gegen so viele vergilbte Erinnerungen
Es gibt keine Würze mehr
Doch wenn die Schönheit
mit Hoffnung und Liebe
Der Rat der Tage beginnt

in der Stille

 

7 Thijax

in het vurige midden
daar binnen en buiten
gekeerde pijnpunten
munten die vallen
kwartjes die springen
krokussen verdorren
tulpen gaan open

 

in the fiery middle
there inside and outside
turned pain points
coins falling
quarters jumping
crocuses wither
tulips open

in der feurigen Mitte
dort innen und außen
gedrehte Schmerzpunkte
Münzen fallen
Vierteldollar springen
Krokusse verwelken
Tulpen öffnen sich

6 No’j of Aarde

zacht bewegen zij en leven
in de dampen van moerasgas

ze krioelen bij duizenden
muizen bewegen zich tegen

de berg op en de buyzerd
klopt er een af in zijn nest

 

softly they move and live
in the fumes of swamp gas

they swarm by the thousands
mice move against

up the mountain and the buyzerd
knocks one off in his nest

 

sanft bewegen sie sich und leben
in den Dämpfen des Sumpfgases

sie schwärmen zu Tausenden
Mäuse bewegen sich gegen

den Berg und der Kaufherr
stößt einen in seinem Nest ab

5 Ajmaq of Uil

daar in de duinen
een konijn op de pan
gevangen in het midden
tot het uiterste getergd
onzichtbare straling
die toenadering
belemmert …

 

there in the dunes
a rabbit on the pan
caught in the middle
tormented to the limit
invisible radiation
that approaches
impedes …

 

dort in den Dünen
ein Kaninchen auf der Pfanne
mittendrin gefangen
verhöhnt bis zur Grenze
unsichtbare Strahlung
behindert die Annäherung
behindert …

4 Tz’ikin of Adelaar

vaar je mee op de golven
van de einder en draag je me
mee met de vingers
in de gaten van de dijk

vaar je mee op de golven
drink je een glas lente limonade
de spade de grond in
zaden in voorzaaibakken

 

 

you sail along on the waves
of the horizon and carry me
along with the fingers
in the gaps of the dyke

Do you sail along on the waves
you drink a glass of spring lemonade
the spade into the ground
seeds in seed trays

 

3 I’x of Jaguar

sluipend door het woud
oud hout krakt en kraakt
het leven maakt
omtrekkende bewegingen
we zingen lente
deze maart dag …

 

prowling through the forest
old wood creaks and creaks
life makes
circumambulations
we sing spring
this March day …

 

schleicht durch den Wald
altes Holz knarrt und knarrt
das Leben macht
Umrundungen
wir singen den Frühling
an diesem Märztag …

2 Aj of Stok Staf

het thuiskomen
in en bij jezelf
de stijlen die jou
ophouden en bouten
in oude houten
steunberen
veren mee in stormen
en orkanen

vlaggen en vanen
wapperen in winden

 

coming home
in and with yourself
the styles that keep you
hold up and bolt
in old wooden
buttresses
spring along in storms
and hurricanes

flags and vanes
wave in winds

 

nach Hause kommen
in und mit sich selbst
die Stile, die dich halten
hochhalten und verschrauben
in alten hölzernen
Strebepfeilern
in Stürmen mitschwingen
und Wirbelstürmen

Fahnen und Windfahnen
winken im Wind

 

 

1 E of Weg

stevig stappen we over keitjes
stenen benemen mij de adem
laat het zakken in de aarde
die zaden van hoop die leven
herscheppen …

briskly we step over cobblestones
stones take my breath away
let it sink into the earth
those seeds of hope that life
recreate …

zügig schreiten wir über Kopfsteinpflaster
Steine rauben mir den Atem
lass ihn in die Erde sinken
diese Samen der Hoffnung, die das Leben
neu erschaffen …

12 Tz’i of de weg van de ziel

Ik val zacht
laat me rollen
dollen om en om
kromme takken
pakken de haren
van een spelend kind
het windt op en af
de tijd van leven
die is gegeven …

 

I fall softly
let me roll
bob around and around
crooked branches
grab the hair
of a playing child
it winds up and down
the time of life
that is given …

Ich falle sanft
lass mich rollen
wippe herum und herum
krumme Äste
packe das Haar
eines spielenden Kindes
es windet sich auf und ab
die Zeit des Lebens
die gegeben ist …

10 Q’anil of Ster

hoe ver ben je
hoe dichterin
en dichterbij
in vrije beweging
de omgeving
omgekeerd
jongleren wij
in vrijheid

how far are you
the closer in
and closer
in free movement
the environment
inverted
we juggle
freely

wie weit sind Sie
je näher dran
und näher
in freier Bewegung
die Umgebung
umgedreht
wir jonglieren
frei