I.m. oom Dick

Hij ging traag terug
vloog verder van
geliefden
is Thuis nu

dag lieve oom Dick …

Je humor, grappen en grollen

een rotsvast geloof in een thuis
buiten de Aarde om
we zullen je missen en
je leeft voort …

 

 

He went back slowly
flew on from
loved ones
is home now

bye dear uncle Dick …

Your humor, jokes and antics

a rock-solid belief in a home
beyond the Earth
we will miss you and
you live on …

 

Er ging langsam zurück
flog weiter von
geliebten Menschen
ist jetzt zu Hause

auf Wiedersehen lieber Onkel Dick …

Dein Humor, deine Witze und Possen

ein felsenfester Glaube an ein Zuhause
jenseits der Erde
wir werden dich vermissen und
du lebst weiter …

 

6 Ajpu … of Bedrog

waar het verstoten zijn
uit je eigen groep
een roep van leegte en hel
verdwazing en ongeloof
over je minuten en eeuwen tekent

ongekende loyaliteit
altijd weer die aanwezigheid
van het verdeel en heers
in MK-Ultra, het hard leerse
pijnlijke verdwalen

in het (over-)leven
de mensen die je omgeven
trekken aan het kortste eind
om overeind te blijven
moet de pijn er uit

de Aarde en haar bomen
omsluiten je voetstappen
een stormachtige geest
beheerst orkanische gedachten

 

where being disowned
from your own group
a cry of emptiness and hell
stupor and disbelief
draws across your minutes and centuries

unprecedented loyalty
always that presence
of the divide and conquer
in MK-Ultra, the hard-learning
painful getting lost

in the (over-)life
the people who surround you
pull the short straw
To stay upright
the pain has to come out

The earth and its trees
surround your footsteps
a stormy spirit
controls orcanic thoughts

 

wo man aus der eigenen Gruppe
aus der eigenen Gruppe
ein Schrei der Leere und der Hölle
Stumpfsinn und Unglaube
Spuren über Minuten und Jahrhunderte

noch nie dagewesene Loyalität
immer diese Präsenz
des Teilens und Eroberns
in MK-Ultra, das mühsam erlernte
schmerzhafte Verlorengehen

im (Über-)Leben
die Menschen, die dich umgeben
den kurzen Strohhalm ziehen
um zu überleben
der Schmerz muss herauskommen

die Erde und ihre Bäume
umgeben deine Fußstapfen
ein stürmischer Geist
kontrolliert orkanartige Gedanken

 

8 Etznab

Het kind in jou
dat trouw je
leven stuurt
als je het niet heelt
deelt het kleine
onder-bewuste
speldenprikken uit

tot je besluit
het in je armen
te verwarmen
tot het bewuste
alles (h)erkent.

The child in you
that faithfully guides your
life
if you don’t heal it
shares the tiny
subconscious
Pinpricks

until you decide
in your arms
to warm it
until the conscious
recognizes everything.

Das Kind in Ihnen
das treu
Leben
wenn du es nicht heilst
teilt das winzige
Unterbewusstsein
Nadelstiche

bis du dich entscheidest
in deinen Armen
es zu wärmen
bis das Bewusstsein
alles erkennt.

10 Ix of Jaguar

in het waterbad
zat een kikker
te kwaken

zijn kaken als ballon
een balkon gevuld
met bloemen

daarachter een meisje
dat geniet en vergeet
hoeveel pijn het leven haar deed

in de geluiden van Moeder natuur
puur en zuiver
nagelaten …

 

in the water bath
sat a frog
croaking

its jaws like a balloon
a balcony filled
with flowers

behind it a girl
who enjoys and forgets
how much life hurt her

in the sounds of Mother Nature
pure and pure
bequeathed …

im Wasserbad
saß ein Frosch
quakend

sein Maul wie ein Ballon
ein Balkon voller
mit Blumen

dahinter ein Mädchen
das genießt und vergisst
wie sehr das Leben sie verletzt hat

in den Klängen von Mutter Natur
rein und sauber
vermacht …

5 Toj

als een naam
haas is
fris en fruitig
binnenste buiten
het aangename
verenigt
met het boze
dat voorligt

gezicht op de Aarde
een niet te evenaren
bezigheid

de was hangt aan een lijntje
gordijntje voor het licht

gezicht naar de Hemel
een niet te beschrijven
genoegen

 

as a name
hare is
fresh and fruity
inside out
the pleasant
unites
with the evil
that lies ahead

face on the Earth
an unmatchable
occupation

laundry hangs on a line
curtain to the light

face to Heaven
an indescribable
pleasure

 

als Name
Hase ist
frisch und fruchtig
von innen nach außen
das Angenehme
vereint
mit dem Bösen
das vor uns liegt

Gesicht auf der Erde
eine unvergleichliche
Beruf

Wäsche hängt auf einer Leine
Vorhang für Licht

Gesicht zum Himmel
eine unbeschreibliche
Freude

IM Georgette

De laatste keer
bracht ik jou
je gedicht terug
een vlugge ontmoeting
met zoveel vragen
voor jou en mij
de laatste keer
dat ik je zag en sprak
het lag er niet bovenop
onze lichtvoetige band
gekleurd door liefde
onze passie voor creëren
en scheppen
lachen door tranen heen …
later zag ik je nog daar
waar ik vandaag
deze foto maakte …
liefde voor leven en schoonheid
of we nog even blijven
vroeg een dichtvriend
ja wij blijven
tot het leven
in lichamelijke zin
ons verlaat …

 

IK
Toen ik nog gewoon ik was
En alles heel gewoon was
Geen zorgen
voor morgen
leven met passie
geen regen maar zon zie
tot de ziekte kruipt onder je huid
er in het sterke lijf een invalide schuilt
dan begint het gevecht
want zo ben ik niet echt
thuis zitten in je eentje
geen enkel steentje
voeg ik toe aan de maatschappij
ik hoor er niet meer bij
Dan komt de dag dat je de kracht weer vindt
Dan kan je weer terug naar het onbezorgde kind
Het ging niet vanzelf het was een strijd
Die ben ik nu meestal kwijt
Dan ben ik weer ik
Gewoon ik.
IK
Georgette Goené
juni 2022
RIP juni 2023

3 Imox of waterlelie

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke duisternis laat wachten
verzachten de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een kind van hot naar haar

het gevaar van kinderhandel
en intergenerationeel trauma
zou hier de waanzin versterken
we werken niet meer aan heling
verveling en vervaging nemen toe …

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke wijsheid en liefde laat wachten
verzilveren de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een leven naar de overkant …

 

 

when the dream leaves a stream of thoughts
await the inner darkness
the threads of spiders soften
they win moments and arrange
through the wind a child moves from one place to another

the danger of child trafficking
and intergenerational trauma
would amplify madness here
we no longer work at healing
boredom and blurring increase …

as the dream a stream of thoughts
awaiting inner wisdom and love
galvanise the threads of spinning
they win moments and arrange
through the wind a life to the other side …

 

wenn der Traum einen Strom von Gedanken hinterlässt
warten auf die innere Dunkelheit
die Fäden der Spinnen werden weich
sie gewinnen Momente und ordnen sich
durch den Wind bewegt sich ein Kind von einem Ort zum anderen

die Gefahr des Kinderhandels
und generationenübergreifendes Trauma
würde den Wahnsinn hier verstärken
wir arbeiten nicht mehr an der Heilung
Langeweile und Unschärfe nehmen zu …

wie der Traum ein Strom von Gedanken
in Erwartung innerer Weisheit und Liebe
galvanisieren die Fäden des Spinnens
gewinnen sie Momente und ordnen
durch den Wind ein Leben auf der anderen Seite …

3 Q’anil of Ster

He lieve, de overvloed
in eigen huis en doorheen
de prachtig opgebloeide tuin

ik struin en werk
sterk armspieren
dieren plezieren zich
laten zich minder zien
misschien de gifstoffen
die hen zo sterk
hebben getroffen

nee geen CO2, daar kunnen ze mee
net als zuurstof

al die troep in de lucht
als bio-wapen uitgesmeerd
over onze mooie Moeder

Hey dear, the abundance
at home and throughout
the beautifully blossomed garden

I stroll and work
strong arm muscles
animals please themselves
show themselves less
perhaps the toxins
that have
affected them

no no CO2, they can do with that
just like oxygen

all that junk in the air
spread like a bio-weapon
on our beautiful Mother

Hallo meine Liebe, der Überfluss
zu Hause und überall
dem schön erblühten Garten

Ich schlendere und arbeite
starke Armmuskeln
Tiere erfreuen sich
zeigen sich weniger
vielleicht die Gifte
die sie
sie beeinflusst haben

nein kein CO2, das können sie gebrauchen
genau wie Sauerstoff

Der ganze Müll in der Luft
verbreitet sich wie eine Biowaffe
auf unsere schöne Mutter

7 Kame of Transformatie

en nacht
zonder weerga
weldra
staan wij
op en open

 

een kat
glazenwasser
onrust
eten en
naar buiten

 

een fiets
vrouw onderweg
bloesem
wij gaan
in verwondering

 

A night
unprecedented
soon
we
up and open

a cat
window cleaner
unrest
eat and
outside

a bicycle
woman on the road
blossom
we go
in wonder

 

Eine Nacht
noch nie da gewesene
bald
werden wir uns erheben
auf und öffnen

eine Katze
Fensterputzer
Unruhe
essen und
draußen

ein Fahrrad
Frau auf der Straße
Blüte
wir gehen
im Staunen

 

13 Kame

Als loslaten een uitdaging is
haar liefde in duizend stukjes
gebroken wordt

intense haat
de dagen tekent in verderf
doodsculturen blijven vuren

als loslaten een opgave is
als liefde met golven terug
aanspoelt

Op een eenzaam strand
aan de rand een grote grot
als baarmoeder gevormd

de helende plaats daar
stil omarmende momenten
wonden welke in rust helen …

 

When letting go is a challenge
her love in a thousand pieces
is broken

intense hatred
draws the days in destruction
Cultures of death continue to fire

When letting go is a task
When love returns in waves
washes ashore

On a lonely beach
At the edge a large cave
shaped like a womb

the healing place there
silently embracing moments
wounds which heal in peace …

 

Wenn das Loslassen eine Herausforderung ist
ihre Liebe in tausend Stücke
gebrochen ist

intensiver Hass
markiert die Tage der Zerstörung
Todeskulturen feuern weiter

wenn das Loslassen eine Aufgabe ist
Wenn die Liebe in Wellen zurückkehrt
an Land gespült wird

an einem einsamen Strand
am Rande einer großen Höhle
geformt wie eine Gebärmutter

der heilende Ort dort
schweigend Momente umarmt
Wunden, die in Frieden heilen …

N.a.h.

Leef je leven

geef ons de ruimte

om de inzichten

uit die laatste brieven

te verwerken (met hulp).

 

 

Geef ons die tijd

en accepteer dat je ons

nu op dit moment

niet bij elkaar kunt brengen.

 

 

Iemand die ons zo heeft behandeld

die zo met ons omgaat

die zo het leven van de familie

heeft vermorzeld …

moedwillig heeft geschaad

 

Wat ik wel zeker weet nu, is dat ik verantwoordelijk ben gemaakt voor
alle lastige, moeilijke en pijnlijke dingen uit zijn leven en daar ga ik
niet in mee.
Het kan zelfs zijn dat de pijn zo groot is dat ik het zaterdag niet red om naar de reunie te gaan.
Nee, het helpt niet om de relatie te herstellen en de relatie is momenteel NIET te herstellen.

11 Kame of Transformatie

de elektrische ladingen
tintelen in hoofd en handen
het hart duizend tranen latend
we spreken met ogen en zwijgen

met de tong, die slechts de
oppervlakkigheden weet
af te tasten op zoet en zuur

 

the electrical charges
tingling in head and hands
the heart shedding a thousand tears
we speak with eyes and silence

with the tongue that knows only the
superficialities
scanning for sweet and sour

3 Imox

de waanzin van de wereld
het grote rad van fortuin
opent wat kruinen

In duizenden tuinen
groeien  hoge bomen
die de wind niet kunnen vangen

ze dronen met geweld
de rust terug
eisen waarnaar
ze verlangen

 

zuiver bloed en geen weldenkend mens
die de grens van de morgen nog zal halen
slechts de AI gekoppelde zombie
zal de norm en normie in duister dragen

 

 

the madness of the world
the great wheel of fortune
opens some crowns
In thousands of gardens
tall trees grow
who can’t catch the wind
they drone by force
peace back
requirements
to which they desire
pure blood and not a right-thinking person
who will still reach the limit
of the morning just the AI linked zombie
will carry the norm and norm in darkness

Afscheid

Het kostte veel tijd
om de mens levend
te begraven
niet om het zelf aan pijn
te laven

een onbevredigende zoektocht
naar duizenden puzzelstukjes
onduidelijke dynamiek
ongeloof

zij schoof
het intuïtieve beeld
niet aan de kant maar hield
die droom nog even
voor waanzin aan

vandaag staan de laatste
antwoorden in de mail
want spreken is voor hem
gods onmogelijk …

haar hobby’s maken hem ziek
geven onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

hun wereldbeeld is zo anders, daarmee negatief
het geeft woede, onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

leugens en beschuldigingen
losgelaten
boeken verbrand en vervreemd

vorig jaar deze tijd
na een half jaar
lezen dat zij naar de hel
gaan, komt het hoge woord
eruit …

meldingen overal en nergens
laat de psycholoog hen maar veranderen.

Hun hobby’s maken hem ziek
geven onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s

hun wereldbeeld is zo anders, daarmee negatief
het geeft woede, onrust en dus hoge bloeddruk
en tia’s en cva’s.

En zij draagt van binnen
een zwarte rouwband
om haar hart.

 

 

 

 

 

8 Ajpu of Licht

gedragen in ongenaakbare
waarheden en onzuiverheden
die samen een palet en
schildering vormen binnen
en buiten de dageraad
in gesprek gaat het om
minder dan een tafelloper
laat staan een tafellaken
servetten zijn gekrompen
klompen versleten en vergeten
de oorsprong van onze
eigen cultuur die als huid
duur is verkocht aan een
reptiliaans gedrocht
dat vrijwel niemand kent
zeker niet wil kennen …

gedragen in ongekende liefde
waarheden en zuivere inzichten
die het eigen pad dagelijks
verlichten
gaan wij voort …

 

 

worn in unapproachable
truths and impurities
which together
create a palette and painting
forms inside and outside
the dawn in conversation
it’s about less
than a table runner
let alone a tablecloth
napkins have shrunk
clogs worn out
and forgotten the origin
of our own culture
that is like skin
expensive is sold
to a reptilian monstrosity
that hardly anyone knows
certainly don’t want to know…
carried in unprecedented
love truths and pure insights
who walk their own path
daily illuminate
we continue…

4 Ajmaq of Uil

de veren zacht geheimzinnig
voor de een een zegen, de ander
boodschapper van de dood
en even grote varianten
tussen die waarheden in

eer je voorouders
eer je kinderen
waar jij nu hun
toekomst in stilte bepaalt

 

 

 

 

the feathers softly mysterious
for one blessing, the other
messenger of death and equally
large variants
in between those truths
honor your ancestors
honor your children
where you are
now their determines
the future in silence

8 I’x of Jaguar

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie
met mijn gehele familie

die illusie lijkt voorgoed
voorbij
voor mij

een zwarte schaduw
in een overvolle wereld
die geweld niet schuwt

tatalitarianisme
schalt uit volle borst
een oorlogslied
wereldwijd de tijd
is daar

klaar nu …

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie

God wat is liefde en haat?

Als verbinden en liefde
verstoten en bestelen wordt
is het dan liefde
of inmiddels haat?

Als je me vraagt wat me
bezighoudt en ik stuur je
een tekst
die me raakt
tot nadenken stemt
wil je niet kijken
wordt je ‘boos’
dat mag nog steeds.

Vraag me dan niet
hoe het met mij gaat
als je niet wilt weten
wat het hart raakt
wat mijn ziel zingt

Vraag me dan nooit meer
hoe het met mij gaat …
zeg me nooit meer …
dat je van me houdt

Zeg me liever niet
dat ik me moet bekeren
want zo een geloof
in dogma’s en groot gelijk
is het jouwe
niet het mijne

We hebben slechts gelijk
in het ene moment
dat we de waarheid
van toen uitspraken
of nu spreken

Van mij mag je denken en zeggen
wat jij wilt
zolang jij deelt en niet vindt
dat een ander
gelijk moet denken aan jou

Dat een ander de door God gegeven
talenten niet mag inzetten
omdat jij het niet
kunt aanzien

Niet kunt aanzien
met je Bijbel in je hand
die je zo anders leest
en begrijpt dan wij

laat ons zijn
zo wij jou laten
en laten we in liefde
en vrede leven

laten we het verschil
zorgvuldig benoemen
de vingertoppen raken
van mij naar jou
waar jij steeds
vier handen af wil hakken
met de Bijbel
in je hand

Correctierecht

waar heeft een mens
het recht vandaan
om ongevraagd een ander
familielid
zonder vraag te corrigeren

een broeder van mening
dat hij dat recht heeft
veegt het Bijbels perspectief
van tafel als het
om het eigen ego gaat

zijn overtuigingen als enige
algehele waarheid op tafel
te leggen en als de familie
niet luistert, wordt hen
gezegd hem met rust te laten
en zich te bekeren

daar het nee van de rest
zijn gezondheid schaadt
waar die overtuigingen
zijn gestoeld op aannames
uit hersenletsel en vreemde
bijbeluitleg

heeft een mens nog immer niet
het recht ongevraagd de ander
te corrigeren en te veroordelen
gelijk de oppergod

23 april 1937 – 3 februari 2001

zo je rond je vijftig jaar
de pijn van verlies van
vrienden leerde vertalen
in verhalen vol zoete
en zoute beelden

zo je later je kinderen
leerde laten in hun zijn
tot op zekere hoogte want
en los leerde laten wat
jouw droom voor hun
leven was

omdat jouw droom niet
het pad van hun leven
was
je leerde het accepteren

het overdopen van je zoon
ongewoon pijnlijk en moeilijk
je bleef je kinderen
broers, zussen en zwagers
liefhebben met een groot
hart

je hielp je klanten
waar je kon

verloor duizenden euro’s 

bleef trouw aan je missie
met een creativiteit die soms
tot misverstanden heeft geleid

Dialoog

HIJ
je hebt dit en dat gezegd
en ik heb je steeds voorzegd
dat ik je jouw weg laat
en je niet meer welkom bent
je sterft in eenzaamheid
als jij je niet inkeert
kom terug, dat gebied ik je
ik hou van je en verban je
je gaat naar de hel
en ik vel biddend een oordeel
heel je door gedwongen
voorbede, want ook al wil je
dit niet
ik weet en ben wijs

 

ZIJ
ik heb je altijd voorgeleefd
na mijn herstel en heling
dat herverdeling van gaven
delen van verhalen, samen leven
omgeven is van aanvaarden
en verschillen eren
leren van elkaar
er zijn in vreugde en pijn
elke keer dat jij mij naar de hel denkt
bid en bid en bid
in wanhoop willen redden
spiegelt het terug op jou
spijtig
ik gun je zo je vrede

HIJ
Ik zie dat het jullie niet goed gaat
dat je naar de hel gaat en meer
omdat mijn gebed  terugkomt
alle verbanning heb jij aan jezelf te danken
ik zeg je, bekeer je …
Ik zie je speelsheid en creativiteit niet meer

ZIJ
ik hoef niet gered
ik hoef geen gebed
ik hoef geen ggd melding
uit zorg om mijn welzijn
slechts jouw telefoontje
hoe het gaat
slechts jouw nabijheid
desnoods in stilte
als enige gezinslid
van mijn kindertijd
nog zo gezegd
in leven …

dat je de speelsheid
en creativiteit niet ziet
is omdat je ons in de hel
zet

alles wat creatief is
een helpunt geeft

 

HIJ
Ik zeg je
stop en bekeer je
je spullen krijg je niet terug
het is maar materie

 

 

 

 

als ik je mis

als ik je mis
mij steeds weer
vergewis
van een stille
leegte

als ik je mis
mij dagelijks
bewust van
het groot zwijgen
jij mens

die het leven
overgaf aan
krachten die je
koste wat het kost
wilde weren

in het dienen
van verkeerde goden
uit dwaalleer
aan je toegebeden
in onschuld aanvaard
de sekte
heeft een ziel genomen
en demonen gekomen
om jou te besturen

Lucy Campbell

ik mis je

11 E of Weg

Zacht sluiten we een hoofdstuk
vol pijn en wilde tranen die bestaan
een hart gebroken en vertrouwen verloren
in de waarde van een relatie met
een zieke geest

die eigen onvermogen projecteert
in vervloekingen en buitensluiting
moedwillig treiteren en pesten om
je eigen gebroken leven niet te hoeven
aanvaarden

ik ga mijn weg en pluk de appels van een
boom vol heerlijkheden en geniet
van het mooie en lieve in de zon
op de stoep voor mijn huisdeur

de kleur van leven is een hart
dat klopt en zich omgeeft
met kinderlijke eenvoud
waar goed of fout vervaagt
omdat liefde het leven draagt

waar verdriet en gemis
zich mengt met vreugde …
het bestaat op een en de zelfde
munt …

11 augustus 2021

een bericht
met een gezicht
vol verborgen
boodschappen

hij lapt alles
aan zijn laars
vergeet de ouders
en zichzelf

het wezen
is verloren in
een dochter die
illusies

tekent van
harmonie
en haat leeft
zodat dit

wat altijd
in je leven was
voorgoed gewist
wordt in jou

 

 

een spraak bericht
met een zwart gezicht
wij richten ons alleen
op de naaste familie

verloochent zijn
andere kinderen
en zijn enige zus
uit het gezin

van herkomst

ik kan niet anders dan
dit accepteren
hiermee leren omgaan
is levens pijn