Over Anja Tekelenburg

Dichten is voor mij als ademhalen. Ik schrijf vanaf het moment dat ik letters op papier kan zetten. Alles op deze site is intellectueel eigendom van Anja Tekelenburg, tenzij anders vermeld.

2 Noj of Aarde

de zachte fluisteringen
van de voorouders
in mijn hart, start
een nieuw leven, daar
waar wij gaan luisteren
en verstaan

 

the soft whispers
of the ancestors
in my heart, start
a new life, there
where we will listen
and understand

 

das leise Flüstern
der Ahnen
in meinem Herzen, beginnen
ein neues Leben, dort
wo wir hören werden
und verstehen

1 Ajmaq of uil

de voorgeschiedenis
in de belevenis
kleine erfenis schetst
morgen uit vandaag
doorheen gisteren

we glinsteren met
pret-oogjes
kralen vol waarde
in zielstekens
geschreven

 

the past history
in the experience
small legacy outlines
tomorrow from today
through yesterday

we glisten with
fun eyes
beads full of value
in soul-signs
written

 

der vergangenen Geschichte
in der Erfahrung
kleines erbe skizziert
das Morgen aus dem Heute
durch das Gestern

wir glänzen mit
lustigen Augen
Perlen voll von Wert
in Seelen-Zeichen
geschrieben

12 I’x of Jaguar

het telt de stappen
manen wapperen
in de stille wind
een kind speelt racend
door de brandgang

 

it counts the steps
mane waving
in the silent wind
a child plays racing
through the firebreak

 

er zählt die Schritte
Mähnen wiegen sich
im stillen Wind
ein Kind spielt rasend
durch die Feuerschneise

11 Aj of Stok Staf

als de stoffelijke familie
je in de steek laat

het gesprek stokt
op eeuwenoud trauma

is er alleen
je eigen wijze mama

die jou de wijsheid geeft

een ver verborgen vader
die je nader staat dan dat jij weet

vergeten daadkracht sterkt …

if the mortal family
abandons you

the conversation falters
on age-old trauma

there is only
your own wise mama

who gives you the wisdom

a father hidden far away
who is closer to you than you know

forgotten decisiveness strengthens …

 

 

wenn die sterbliche Familie
dich verlässt

stockt das Gespräch
über ein uraltes Trauma

gibt es nur
deine eigene weise Mama

die dir die Weisheit gibt

einen weit weg verborgenen Vater
der dir näher ist, als du ahnst

vergessene Entschlossenheit stärkt …

10 E of Weg

Omarm jij jouw petentie?

De urgenstie van ontvangen
en het verlangen van de ziel

in je dagelijkse stappen
verankeren is

jouw taak

 

Are you embracing your potency?

The urgency of receiving
and the longing of the soul

in your daily steps
anchoring is

your task

Nimmst du deine Potenz an?

Die Dringlichkeit des Empfangens
und die Sehnsucht der Seele

in deinen täglichen Schritten
Verankerung ist

deine Aufgabe

8 Tz’i of Hond

In het dagelijks bestaan
verslaan we de bodem
onder de voeten en groeten
in het midden
de ademtocht
die bezieling brengt

 

In everyday existence
we beat the ground
underfoot and greet
in the middle
the breath
that brings inspiration

 

Im täglichen Leben
schlagen wir den Boden
unter die Füße und grüßen
in der Mitte
den Atem
der Inspiration bringt

7 Toj of Water – Offer

Jouw belemmeringen
beperkingen, bezingen
het leven en geven ons
jou en mij het getijde aan

we bestaan bij
de gratie Gods in het systeem

leem plakt aan steen
hieromheen schilderen
wij onze dromen
op kasteelmuren

vuren en vlammen
worden gedoofd
ergens in het achterhoofd
weten wij dat hiermee
alles voorbij gaat

ondergronds gaat
het vuur vol vlam
voort
gedragen door maagden

 

Your obstacles
limitations, encumber
life and give us
you and me the tide to

we exist by
the grace of God in the system

clay sticks to stone
around this we paint
we paint our dreams
on castle walls

fires and flames
are extinguished
somewhere in the back of our minds
we know that with this
everything passes

goes underground
the fire full of flame
on
carried by virgins

 

Ihre Hindernisse
Einschränkungen, belasten
Leben und gib uns
du und ich die Flut zu

wir existieren durch
der Gnade Gottes im System

Ton klebt an Stein
um diesen malen wir
wir malen unsere Träume
auf Burgmauern

Brände und Flammen
sind erloschen
irgendwo in unserem Hinterkopf
wir wissen, dass damit
alles vergeht

in den Untergrund geht
das Feuer voller Flammen
auf
getragen von Jungfrauen

snoodaard

jij kleine sluwe ondeugd
verheugd kijk je mij aan
komt naast de snoepzak staan
eentje zeg ik
twee neem je er
kijkt ondeugend en berekend

plagend onderken ik je zoeken
naar grenzen en menselijke
wellust die ongeblust het zoete
wil verslinden
bij het groter worden vinden
velen de grenzen

leren respect
een enkele blijft zijn snode
beramingen leven
achtergebleven kinderlijke drang
of ziekelijke bewijslust

Frya kust de wonden
de Vrouwe stelt een grens

 

you little sly vice
delighted you look at me
Comes and stands next to the candy bag
One I say
you take two
looks naughty and calculated

teasingly I recognize your search
for limits and human
lust that unquenched sweet
wants to devour
When growing larger
many find the limits
learn respect
A few continue to live out their nefarious
plots live
backward childish urges
or pathological lust for proof

Frya kisses the wounds
the Lady sets a limit

 

du kleines durchtriebenes Laster
erfreut siehst du mich an
Komm und stell dich neben die Bonbontüte
eins sage ich
du nimmst zwei
schaut frech und kalkuliert

aufreizend erkenne ich deine Suche
nach Grenzen und menschlicher
Lust, die das Süße ungestillt
das Süße verschlingen will
Wenn sie größer werden
finden viele die Grenzen

lernen Respekt
einige wenige leben weiter ihre ruchlosen
Intrigen leben
kindlichen Trieben hinterherhinken
oder pathologischer Gier nach Beweisen

Frya küsst die Wunden
die Dame setzt eine Grenze

 

 

5 Kej of Hert

geboren en verborgen
de eicellen die al drie
vrouwen voor jou hun
slag in het leven van
jouw kind hebben geslagen
dragen herinneringen
en tintelingen van
zeker zeven generaties

pretendeer niet en zie
de prestaties van het dromen
tot leven komen

van Al wat is
waar Wralda …
ademt

 

born and hidden
the eggs that already three
women before you their
battle in the life of
your child
carry memories
and tingling of
at least seven generations

do not pretend and see
the achievements of dreaming
come to life

of all that is
where Wralda …
breathes

 

geboren und versteckt
die Eier, die bereits drei
Frauen vor Ihnen ihren
Schlaganfall im Leben des
deines Kindes
Erinnerungen tragen
und Kribbeln von
mindestens sieben Generationen

tun Sie nicht so, als ob und sehen
die Errungenschaften der Träume
zum Leben erwachen

von allem, was ist
Wo Wralda …
atmet

4 Kame

langzaam dalen wij af
graven een graf uit
steen, klei, zand
de randen tellen dood
groot het onvermogen
echt te zien
misschien
ooit …

 

slowly we descend
dig out a grave
stone, clay, sand
the edges count dead
great the inability
really see
perhaps
ever …

 

langsam steigen wir hinab
graben ein Grab aus
Stein, Lehm, Sand
die Ränder zählen tot
groß die Unfähigkeit
wirklich zu sehen
vielleicht
jemals …

3 Kan of het potentiëel

Het potentieel draagt en gedraagt
zich in een jammerlijke onwetendheid
we glijden de dagen door op onze rug
ogen omhoog
handen omlaag
voelen de aarde onder blote voeten
groeten de wolken die van nature
onze buren waren …

 

The potential carries and behaves
itself in woeful ignorance
we slide through the days on our backs
eyes up
hands down
feel the earth beneath bare feet
greet the clouds that naturally
were our neighbors …

 

Das Potenzial trägt und verhält sich
sich in erbärmlicher Unwissenheit
wir gleiten auf dem Rücken durch die Tage
Augen nach oben
Hände nach unten
spüren die Erde unter den nackten Füßen
grüßen die Wolken, die natürlich
unsere Nachbarn waren …

Bosweg

Blote kindervoeten
hangen op boswegen
vol grind en stenen
verlangen
daar toch
naar schoenen

we doen het met de dingen
die mogen en kunnen
verdunnen regen
met humor

 

Bare children’s feet
Hang on forest roads
full of gravel and stones
longing
there anyway
for shoes

we make do with the things
that may and can
dilute rain
with humour

 

Nackte Kinderfüße
Hängen auf Waldwegen
voller Schotter und Steine
Sehnsucht
dort sowieso
nach Schuhen

wir begnügen uns mit den Dingen
die dürfen und können
Regen verdünnen
mit Humor

8 No’j of Denker

de denker en wijnschenker
liggen in het gras te wachten
op de ene mooie regenbui
de schuifpui op een brede kier
hier koelen wij de hitte mee

de denker en de wijsgeer
leren hun heer te kijken
met een open hart, opdat
de start vanaf de winter
een kind danst zingend …

 

the thinker and wine pourer
lie in the grass waiting
for the one nice rain shower
the sliding door ajar
here we cool the heat

The thinker and the sage
Teach their lord to look
with an open heart, that
the start from winter
a child dances singing …

 

der Denker und der Weinausschenker
liegen im Gras und warten
auf den einen schönen Regenschauer
die Schiebetür ist angelehnt
hier kühlen wir die Hitze

der Denker und der Weise
lehren ihren Herrn zu schauen
mit offenem Herzen, so dass
der Start vom Winter
ein Kind tanzt und singt …

7 Ajmaq of Uil

de wijsheid
diep in jou
mij, ja ons
donshaartjes
staartjes
op kinderkopjes

we doppen pinda’s
bij versgemaakt sap
rap en stap voor stap
een hart
onder de riem

the wisdom
deep within you
me, yes us
downy hairs
tails
on cobblestones

we dip peanuts
with freshly made juice
quickly and step by step
a heart
under our belts

die Weisheit
tief in dir
ich, ja wir
Flaumhaare
Schwänze
auf Pflastersteinen

wir dippen Erdnüsse
mit frisch gepresstem Saft
schnell und Schritt für Schritt
ein Herz
unter unseren Gürteln

6 tz’ikin of adelaar

vlieg hoog, hoger, hoogst
droog is het leven en dor
een hor houdt nog muggen
met Billy’s speelgoed toe
tegen …

vlieg hoog, hoger, hoogst
vloeibaar het leven en zacht
het water rond mijn voeten
we zoeten de dagen met
liefde …

 

Fly high, higher, highest
dry is life and barren
A screen still keeps mosquitoes
with Billy’s toys
against …

Fly high, higher, highest
liquid life and soft
the water around my feet
we sweeten the days with
love …

fliege hoch, höher, am höchsten
trocken ist das Leben und unfruchtbar
ein Schirm hält noch Mücken ab
mit Billy’s Spielzeug an
gegen …

flieg hoch, höher, am höchsten
flüssiges Leben und weich
das Wasser um meine Füße
wir versüßen die Tage mit
Liebe …

5 I’x of Jaguar

dat diepe instinct
die zachte adem
beneemt ons
het denken
we stappen en wenken
de dag wakker

 

that deep instinct
that gentle breath
robs us
thinking
we step and beckon
the day awake

 

dieser tiefe Instinkt
dieser sanfte Atem
trägt uns fort
denkend
wir treten und winken
wecken den Tag

4 Aj of diep verbonden

verbonden met blote voeten
op de aarde stappen en
begrijpen dat het rijpend fruit
daar voor jou is gegroeid

vergroeid met de plaats waar je landt
in landen gebonden aan gronden
niet aan lijnen op kaarten, tasten wij
ons bestaan, diep van binnen af …

 

connected with bare feet
stepping on the earth and
understanding that the ripening fruit
has grown there for you

fused with the place where you land
in lands bound by grounds
not lines on maps, we probe
our existence, deep within …

verbunden mit nackten Füßen
das Betreten der Erde und
zu verstehen, dass die reifende Frucht
dort für dich gewachsen ist

verschmolzen mit dem Ort, an dem du landest
in Ländern, die durch Böden verbunden sind
nicht durch Linien auf Landkarten, tasten wir uns
unser Dasein, tief im Inneren …

3 E of Weg

kronkelige bergpaden
naden dicht geregen
verkregen erfenissen
in nutriëteiten gevat
dat kleine geluk
dat niet stuk kan
omdat het hart
gedragen is

 

winding mountain paths
seams laced
inheritances obtained
encased in nutrients
that little happiness
that cannot be broken
because the heart
carried

 

winding mountain paths
seams laced
inheritances obtained
encased in nutrients
that little happiness
that cannot be broken
because the heart
carried

2 B’atz of Aap

in de armen van een geliefde
sliep ze vol vertrouwen in
haar gezin rondom het vuur
na een uur of wat, het hoogverraad
de volgende ochtend staat ze op
verlaten plaatsen en sporen
verbrand in nauwkeurig geplaatste
vuursporen

in de armen van het ware leven
ontwaakt ze uit een droom
haar ziel danst met de geliefden
in prachtig voille jurken rondom
een zegenend wezen vol
hemafrodiete wijsheid …

 

in the arms of a loved one
she slept confidently in
her family around the fire
after an hour or so of high treason
the next morning she stood up
abandoned places and tracks
burned in meticulously placed
traces of fire

in the arms of true life
she awakens from a dream
her soul dances with the lovers
in beautifully voile dresses all around
a blessed being full of
hemaphroditic wisdom …

 

in den Armen eines geliebten Menschen
schlief sie vertrauensvoll in
ihrer Familie um das Feuer
nach einer Stunde oder so, des Hochverrats
am nächsten Morgen stand sie auf
verlassene Orte und Spuren
verbrannt in akribisch gelegten
Spuren des Feuers

in den Armen des wahren Lebens
erwacht sie aus einem Traum
ihre Seele tanzt mit den Liebenden
in wunderschönen Schleierkleidern rundherum
ein gesegnetes Wesen voller
hemaphroditischer Weisheit …

 

 

1 Tz’i of Zelfbesturing

Jouw eigen recht
op leven en innerlijke
wetenschap werd
vermorzeld in
machtsmisbruik

overal en nergens
brengen dansende
woorden
en voeten lev
in beweging.

 

Your own right
to life and inner
science was
crushed in
abuse of power

everywhere and nowhere
dancing
words
and feet lev
in motion.

Ihr eigenes Recht
auf Leben und innere
Wissenschaft wurde
zerschlagen durch
Missbrauch der Macht

überall und nirgends
tanzend
Worte
und Füße schweben
in Bewegung.

13 Toj of Water en Vuur

water en vuur dragen
puur hun waarden over
drogen takken en cijfers
ijverig hangen ze onder
en bovenlangs de korven
waarden geborgen
zorgen gedeeld
uitgeveegd over jaren
baren ze rotte appels
de zaden planten
jonge bomen …

 

water and fire carry
purely convey their values
dry branches and figures
diligently they hang below
and above along the baskets
values secured
concerns shared
swept out over years
they bear rotten apples
the seeds plant
young trees …

 

Wasser und Feuer tragen
vermitteln rein ihre Werte
trockene Äste und Figuren
fleißig hängen sie unten
und oben an den Körben
Werte gesichert
geteilte Anliegen
über Jahre hinweg ausgefegt
sie tragen verfaulte Äpfel
die Samen pflanzen
junge Bäume …

10 Kame of Voorouders

Ga je met me mee
voel je de lijnen achter je
de vrouwen die je voorgaan
bestaan in jouw d n a
weldra de adem van Wralda
doorheen de codes
van het heilig leven …

 

Will you go with me
feel the lines behind you
the women before you
exist in your d n a
soon the breath of Wralda
through the codes
of sacred life …

 

Wirst du mit mir gehen
die Linien hinter dir spüren
die Frauen vor dir
existieren in deinem d n a
bald den Atem von Wralda
durch die Codes
des heiligen Lebens …

Mantelzorgcafé

Loop je mee?

Fiets je mee?

Speel je mee?

We dragen lasten
passen woorden
in vrije nabijheid
op afstand

Aangeland bij afscheid
is het spijtig dat er
geen berichtgeving
of afscheidsborrel
voor de trouwe (geh)oortjes
is gegeven

Samenleven
mededogen
medeleven
het is om het even
hun gewicht, is
meer dan Goud waard
zwijgzaamheid
gaat gepaard
met een vraag:

Kun je hen de vraag stellen
hun mensen, wat zij willen
zeggen, zonder uit te leggen
dat in de drukte, de stilte
een excuus vormt
voor de zo gewenste
mede-mens-e-lijk-heid

mededogen en aandacht
een oor en een hand
werken altijd
of een mens nu lijdt
of leidend begeleid.

9 Kan of Hoop doet leven

Hoop doet leven
we weven draden
tapen naden af
zodat de regen
ons onder de jas
niet raakt

hoop doet leven
we weven tranen
zoeken pijnen af
zodat alle pijn
ons hart niet breekt

We zijn …

 

Hope brings life
we weave threads
taping seams off
so that the rain
us under the coat does
not touch

Hope brings life
we weave tears
seek out pains
so that all pain
our hearts do not break

We are…

Hoffnung bringt Leben
Wir weben Fäden Nähte
abkleben damit der Regen
uns unter dem Mantel
berührt sich nicht

Hoffnung bringt Leben
wir weben Tränen
Suchen Sie nach Schmerzen
so dass alle Schmerzen
unsere Herzen brechen nicht

Wir sind…

Beveiligde mail

een deel van de boodschap
komt na weken stappen
buiten ons woon- en werkgebied
uiteindelijke via beveiligde mail

heel even vraag ik mij af
wat de zorgpartner mee wil delen

beveiligde mail valt ons dichters ten deel
“onze bewoners hebben niets met poëzie
derhalve maken wij geen gebruik
van uw aanbod”

was getekend
Zorgspectrum
beveiligde mail
heel even vraag ik mij af
in wat voor wereld wij
ons hebben voorgesteld
als team Dorpsdichters

we lichten woorden op
tillen namen uit het slijk
nu blijken wij op de lijst
van de WLZ te staan
hier gaan wij niet voor

ons gehoor is te goed
het verstand nog op orde

 

8 K’at of de zaden der dromen

ik droom mij een wereld
waar het geweld is gestopt
de eigen aardigheden
nu en in het verleden
in het heden van de baan
geveegd zijn …

slapen wij de nachten helder
dromen bij volle manen
terwijl Hollandse regen de hanen
doet zwijgen en strijken wij
de vlaggen in stilte
zoet zilte smaak …

 

 

I dream me a world
where the violence has stopped
its own niceties
now and in the past
in the present have been
are swept away …

we sleep the nights clear
dream by full moons
While Dutch rain silences the roosters
Silences the cocks and we stroke
the flags in silence
sweet salty taste …

Ich träume mir eine Welt
in der die Gewalt aufgehört hat
ihre eigenen Annehmlichkeiten
jetzt und in der Vergangenheit
in der Gegenwart wurden
weggefegt werden …

wir schlafen die Nächte klar
träumen bei Vollmond
während holländischer Regen die Hähne zum Schweigen bringt
die Hähne verstummen und wir streicheln
die Fahnen in der Stille
süßer salziger Geschmack …

7 Aq’ab’al; Frya

ze wacht nog
de dochter
van Wralda

zacht de zusters
treffend in verhalen
vertalen is

zoeken en begrijpen
van iets dat ver buiten
ons eigen kennen

is geraakt

 

 

she is still waiting
the daughter
of Wralda

softly the sisters
apt in stories
to translate is

to seek and understand
of something far beyond
our own knowledge

has been touched

 

sie wartet immer noch
die Tochter
von Wralda

sanft die Schwestern
treffend in Geschichten
zu übersetzen ist

Suchen und Verstehen
von etwas, das weit über
unser eigenes Wissen

berührt worden ist

6 Iq’ of Wind

waai je denken schoon
gewoon jij in jouw aarding
aanvaarding van het
aan jouw gegeven talent
je bent jij als je vrij
jouw wezen in liefde
en vrijheid
kan
wil
zal

leven …

 

blow your mind clean
just you in your grounding
acceptance of the
talent given to you
you are you when you are free
your being in love
and freedom
can
will
will

live …

 

deinen Verstand frei pusten
nur du in deiner Erdung
Akzeptanz des
Talent, das dir gegeben wurde
du bist du, wenn du frei bist
dein Sein in Liebe
und Freiheit
kann
wird
will

leben …

5 Imox

de waanbeelden en dromen
benemen ons de adem

betreffen het nu in later
zij spatten, spetteren druppels
olie met kleur op maagdelijk
witte ondergrond …

 

the delusions and dreams
take our breath away

concern the now in later
they splash, splatter drops
oil with color on virgin
white background …

 

die Wahnvorstellungen und Träume
rauben uns den Atem

betreffen das Jetzt im Später
sie plätschern, spritzen Tropfen
Öl mit Farbe auf jungfräulichem
weißem Hintergrund …

4 Ajpu of Licht

he, jij daar
straal maar
wees blij
jij en ik
likken
wonden
dansen
vreugderijken
uit de hemel
naar de aarde

 

hey, you there
Just shine
Be happy
You and me
lick
wounds
dance
rejoice
from heaven
to the earth

 

Hey, du da
leuchte
Sei glücklich
Du und ich
lecken
Wunden
tanzen
jubeln
vom Himmel
auf die Erde herab

3 Kawoq of Regenstorm

de waanzin, draagt haar tassen
regenwater, doorheen de dijken
over eindeloze wateren, pareren

we al trappend, weer en wind
het kind in mij nieuwsgierig
naar de dagen van weleer, keer op keer

leer ik kleine dingen bij, zo blij
dat kind in mij …

 

 

 

 

the madness, carries its bags
rainwater, through the dikes
Over endless waters, we parry

As we pedal, weather and wind
The child in me curious
To the days of yore, time after time

I learn little things, so happy
that child in me …

 

der Wahnsinn, trägt seine Säcke
Regenwasser, durch die Dämme
Über endlose Wasser, wir parieren

während wir strampeln, Wetter und Wind
das Kind in mir neugierig
Auf die Tage von einst, immer wieder

Ich lerne kleine Dinge, so glücklich
das Kind in mir …

2 Thijax of Vuursteen

in het samengaan
bestaan de mensen
in de vreemde

ontheemd zijn wij
vrij en blij geworden

verworden we
in regenpoppen
op de Klif gelopen
en gereden

momenten

 

in coming together
the people exist
in the stranger

uprooted we are
become free and happy

we become
into rain dolls
walked on the cliff
and driven

moments

 

im Zusammenkommen
existieren die Menschen
in der Fremde

entwurzelt sind wir
werden frei und glücklich

wir werden
zu Regenpuppen
auf der Klippe gelaufen
und gefahren

Momente

1 N’oj of Aarde

In duizenden bewegingen
keerkringen en pontjes
rondjes over grindpaden

we laten zorgen thuis
pluizen de ruimte en warme
zomersfeer uit in gevoel

het doel was leven en water
wind en zon in vurige passie
op Moeder aarde ervaren

 

 

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

Land van niets

in het land
waar hanen
de dag
aanzeggen
leggen hennen
eitjes
bijen op
bloemen
zoemen
en brengen
leven
verder

 

in dem Land
wo die Hähne
den Tag
verkünden
Hühner
Eier
Bienen auf
Blumen
summen
und bringen
Leben

 

 

in dem Land
wo die Hähne
den Tag
verkünden
Hühner
Eier
Bienen auf
Blumen
summen
und bringen
Leben

12 Tz’ikin of Adelaar

als de oer-reflector
een sensatie opvangt

verlangt een meisjeshart
naar rust en gehoor
de zaamheid heeft ze even
daar gelaten

als de achteruitkijkspiegel
in het harnas van geheugen
de leugen detecteert …

springt het innerlijke kind
danst met los haar in de wind

 

as the primal reflector
catches a sensation

A girl’s heart longs
for peace and hearing
The serenity for a moment
left there

Like the rearview mirror
In the armor of memory
detects the lie …

jumps the inner child
dances with loose hair in the wind

 

als der ursprüngliche Reflektor
eine Empfindung einfängt

sehnt sich das Herz eines Mädchens
nach Frieden und Gehör
die Gelassenheit, die sie augenblicklich
dort gelassen hat

Wie der Rückspiegel
in der Rüstung der Erinnerung
die Lüge aufspürt …

springt das innere Kind
tanzt mit offenen Haaren im Wind

 

11 Ix of Jaguar

neem me mee
naar de diepte
van mijn wezen
sta me bij
en neem mij
mee …

de reis is hard
dan weer teder
we zitten neder
bij een vuurtje
muren breken
af …

 

 

take me
to the depth
of my being
be with me
and take me
with me …

the journey is hard
then tender again
we sit down
by a fire
walls break
break down …

 

bringen mich
in die Tiefe
meines Seins
sei mit mir
und nimm mich
mit mir …

die Reise ist hart
dann wieder zart
wir setzen uns
bei einem Feuer
Mauern brechen
zerbröckeln …

10 Aj of Stok, Staf

In diepe graven regeren geesten
beesten zijn het, deze kwelgeesten
regenwater komt en sijpelt doorheen
de aardlagen en dragen verre
restanten van levensgeluk, dat
zelden druk uitoefent, om haar
woord te laten horen …

 

 

 

In deep tombs spirits rule
beasts they are, these tormentors
rainwater comes and seeps through
the layers of earth and carry distant
remnants of life that
seldom presses, to make her
word to be heard …

 

Geister herrschen in tiefen Gräbern
Bestien sind sie, diese Peiniger
Regenwasser kommt und sickert durch
die Erdschichten und tragen ferne
Überreste des Lebens, das
selten drückt, um sein
Wort …

 

 

9 E of Weg

Lieve laat je mij
vrij en beweeg
je mee?

Samen de dans in
bestaan we hier
en nu.

Wegen vormen een
baan vol leven
kom je?

 

Dear let me
free and move
you with me?

Together into the dance
we exist here
and now.

Roads form a
track full of life
will you come?

Lieber lass mich
frei und bewege
du mit mir?

Gemeinsam in den Tanz
wir existieren hier
und jetzt.

Die Straßen bilden eine
Spur voller Leben
kommst du mit?

8 B’atz of Aap

Nieuwe tijden
andere kansen
de hemel gesloten
boven ons
kikkerlandje
mijn handje gevuld
met klein geluk
en woorden zingen
dankbaarheid
over kwaliteit
met geliefden

 

New times
other opportunities
the sky closed
above our
froggy
my hand filled
with small happiness
and words sing
gratitude
about quality
with loved ones

 

Neue Zeiten
andere Möglichkeiten
der Himmel schloss sich
über unserem
kühlen
meine Hand füllte sich
mit kleinem Glück
und Worte singen
Dankbarkeit
über Qualität
mit geliebten Menschen

7 Oc of Hond

de netten van verledens
dna en cel geheugen
verheugen zich
op de Thing, die de zang
van gerechtigheid vangt

zijn woorden in wijsheid
door de tijd heen
zij aan zij vergelijkt
met de wijze woorden

van Frya
haar kinderen
zonen en dochters
hervinden de Moeder
en Wralda ademt
meer en meer
weer de zeer
heilige creatie bries

the nets of pasts
dna and cell memory
rejoice
to the Thing, which captures the song
of justice captures

his words in wisdom
through time
compare side by side
with the wise words

of Frya
her children
sons and daughters
regain the Mother
and Wralda breathes
more and more
again the very
sacred creation breeze

 

die netzwerke der vergangenheit
dna und Zellgedächtnis
freu dich
dem Ding, das das Lied einfängt
der Gerechtigkeit einfängt

seine Worte in Weisheit
durch die Zeit
vergleiche Seite an Seite
mit den klugen Worten

von Frya
ihre Kinder
Söhne und Töchter
gewinnen die Mutter zurück
und Wralda atmet
mehr und mehr
wieder den sehr
heilige Schöpfungsbrise

6 Qej of Hert

de oude eik omvat
met zijn armen
een hut en draagt
ons, daar boven
als we ons met
de 250 jaar
oude ziel
verstaan

 

 

the old oak tree encompasses
with its arms
a hut and carries
us, up there
as we join with
the 250-year-old
old soul
understand

der Alte Eiche umschlingt
mit seinen Armen
eine Hütte und trägt
uns, dort oben
während wir uns mit
die 250-jährige
alten Seele
verstehen

 

Gelselaar

in dat kleine
veilig omcirkelde
door bomen
oeroude
heiligdom
komen we
binnen

in
het kerkje
waar voorheen
een kapelletje
stond

waar mijn voorvaderen
als koster en schrijfleraren
stonden en hun
leven rondom
vorm gaven

 

in that little
safely encircled
by trees
ancient
sanctuary
we enter
inside

into
the little church
where previously
a little chapel
stood

where my ancestors
as sexton and writing teachers
stood and lived their
life around
shaped

 

in diesem kleinen
sicher eingekreist
von Bäumen
uralten
Heiligtum
betreten wir
in

in
die kleine Kirche
wo vorher
eine kleine Kapelle
stand

wo meine Vorfahren
als Küster und Schreiblehrer
standen und ihr Leben
Leben um
gestaltet

5 Q’anil of Ster

De zachte adem
wuift over de gronden
monden vullen zich

met brood en wijn
azijn met fruitsmaak
over salades

winter, lente en zomer
de Germanen droomden
niet over herfst

slechts zomer vol oogst
droog gevallen illusies
we houden conclusies

voor ons.

 

The gentle breath
wafts over the grounds
mouths fill

with bread and wine
fruit-flavored vinegar
over salads

winter, spring and summer
the Germanic people dreamed
not of autumn

only summer full of harvest
illusions run dry
we keep conclusions

before us.

 

Der sanfte Atem
weht über das Gelände
Münder füllen sich

mit Brot und Wein
Essig mit Fruchtgeschmack
über Salaten

Winter, Frühling und Sommer
die Germanen träumten
nicht vom Herbst

nur vom Sommer voller Ernte
die Illusionen versiegen
wir halten Schlüsse

vor uns.

4 Quej of Hert

Laat de dag zich baren
niet te evenaren vreugde
de deugd uit het midden
muggen dansend door
mensenhoog gras
als ook huizenhoge varens
een kleine wens
in alle rust

 

 

 

 

Let the day give birth
unmatchable joy
virtue from the middle
mosquitoes dancing through
human tall grass
As well as house-high ferns
a small wish
quietly

 

Lass den Tag gebären
unvergleichliche Freude
Tugend aus der Mitte
Stechmücken tanzen durch
hohe Gräser
Sowie haushohe Farne
ein kleiner Wunsch
leise

3 Kame of Transformatie

wat zou je willen
grillen wij de karbonade
onder het afdak
op een groen ei

ik blij dat ik dat niet heb
de stapvoetjes van de egel
schrijft zijn eigen regel

wat zou je willen
dromen en laten stromen
zo de regen
de vakantiedag vult

what would you like
grill the chops
under the shelter
on a green egg

I’m glad I haven’t
the hedgehog’s step feet
writes its own line

what would you like
dream and let it flow
so the rain
fills the holiday day

 

Was möchten Sie
die Koteletts grillen
unter dem Schutz
auf einem grünen Ei

Ich bin froh, dass ich nicht
die Füße des Igels treten
schreibt seine eigene Zeile

was würdest du gerne
Träume und lass sie fließen
damit der Regen
den Urlaubstag füllt

2 Kan of Slang

als de levendige bewegingen
kronkelend een weg vinden
door heet zongebrand zand

daar de rivier, helder aquamarijn
haar armen zijn een weldaad
strelend haar water langszij mijn dij

mijn rondingen vormen plat
ovaal, rond of spiraal een bron
van levendige presentaties …

 

as the lively movements
winding their way
through hot sunburnt sand

there the river, bright aquamarine
Her arms are a boon
Caressing her waters alongside my thigh

my curves form flat
oval, round or spiral a source
of vivid presentations …

 

als die lebhaften Bewegungen
die sich ihren Weg
durch den heißen, sonnenverbrannten Sand

dort der Fluss, leuchtend aquamarin
ihre Arme sind eine Wohltat
streicheln ihr Wasser entlang meines Schenkels

meine Kurven bilden flach
oval, rund oder spiralförmig eine Quelle
der lebendigen Darstellungen …

 

 

 

1 K’at of Hagedis

doornen dromen
prikken en pressen

vrouwen zingen
leven in embyo’s

Fryas zoeken
de oude wijsheid

thorny dreams
poking and prodding

women sing
living in embyos

Fryas seek
the ancient wisdom

dornige Träume
Stochern und Stoßen

Frauen singen
leben in Embyos

Fryas suchen
die alte Weisheit

13 Aq’ab’al of nacht

in het duister van de nacht
wacht de potentiële kracht
van de vrouw die weet
een plant dat is vergeten

we heten het welkom

 

in the darkness of the night
waits the potential power
of the woman who knows
a plant that has been forgotten

we welcome it

 

in der Dunkelheit der Nacht
wartet die potentielle Macht
der Frau, die weiß
eine Pflanze, die in Vergessenheit geraten ist

wir heißen sie willkommen

 

12 Iq of Wind

Gedachten golven
komen en gaan
we bestaan
in vrijheid
wij Frya’s Kinderen

Woorden stromen rond
de bewegingen
in dansen
vier vrijheid
hier, Frya’s Kinderen

 

Thought waves
come and go
we exist
in freedom
we Frya’s children

Words flow around
the movements
in dances
celebrate freedom
here, Frya’s Children

 

Gedankliche Wellen
kommen und gehen
wir existieren
in Freiheit
wir Frya’s Kinder

Worte fließen um
die Bewegungen
in Tänzen
feiern die Freiheit
hier, Frya’s Children

 

 

11 Imox of Vuurwerk

het spetterd en spat
druppels kleur
over een waterveld

we tellen sterren
apen dansen rondom
een eilandboom

it splashes and splashes
drops of colour
across a water field

we count stars
monkeys dance around
an island tree

 

es spritzt und spritzt
Tropfen der Farbe
über ein Wasserfeld

wir zählen die Sterne
Affen tanzen um
einen Inselbaum

10 Ajpu of Licht

het midden
van de lijn
haarfijn
getekend
berekent
zich niet
in plus en min

slechts het begin
van een leven
kondigt het einde aan

 

the middle
of the line
hairline
drawn
calculates
not
in plus and minus

only the beginning
of a life
announces the end

 

die Mitte
der Linie
Haarlinie
gezeichnet
errechnet
nicht
in Plus und Minus

nur den Anfang
eines Lebens
kündigt das Ende an

Sluipend

sluipend
wandelen zij
binnen
waar we hen
in Verwegistan
dachten

donkerblauw en zwart
een partje zwaarte

geen verrassing
deze verschijning
in zwijgen en sluipen

de week van de dans
creatie en spel

hij had wel
een groet en glimp
van herkenning verwacht

ondanks of dankzij
het autisme
een schisma
tekent zich af

hij verwondert zich
in de auto
turend naar huis
langs zwiepende
ruitenwisbladen

9 Kawoq of Regenstorm

de vorm van de nacht
was een chaos uit
spelen om macht
en onvermogen
waar derden de pineut
zijn en de rookpluim
langzaam opgaat
in de storm die
over ons waait …

the shape of the night
was a chaos from
playing for power
and inability
where third parties
and the plume of smoke
slowly rises
in the storm that
blowing over us …

die Form der Nacht
war ein Chaos aus
Spiel um die Macht
und Unfähigkeit
wo dritte Parteien verarscht wurden
verarscht werden und die Rauchfahne
langsam aufsteigt
im Sturm, der
über uns weht …

8 Etznab

Het kind in jou
dat trouw je
leven stuurt
als je het niet heelt
deelt het kleine
onder-bewuste
speldenprikken uit

tot je besluit
het in je armen
te verwarmen
tot het bewuste
alles (h)erkent.

The child in you
that faithfully guides your
life
if you don’t heal it
shares the tiny
subconscious
Pinpricks

until you decide
in your arms
to warm it
until the conscious
recognizes everything.

Das Kind in Ihnen
das treu
Leben
wenn du es nicht heilst
teilt das winzige
Unterbewusstsein
Nadelstiche

bis du dich entscheidest
in deinen Armen
es zu wärmen
bis das Bewusstsein
alles erkennt.

7 No’j of Aarde

Overweeg elk woord
veeg de dagen
ga genietend voort
en deel je leven
even is het maar
dat je adem
alles raakt

in het geheel
van de Aardetijd
we lijden en leiden
het leven
in Zijn

Consider every word
sweep the days
go forth enjoying
and share your life
Just for a moment
that your breath
touches everything

in the whole
of Earth time
we suffer and lead
life
in His

Betrachte jedes Wort
fege die Tage
geh hinaus und genieße
und teile dein Leben
Nur für einen Moment
dass dein Atem
alles berührt

in der gesamten
der Erdenzeit
wir leiden und führen
Leben
in seinem

 

6 Ajmaq

waar de voorouders
hun gezang laten
horen in de wind

spelen jongens en meisjes
met een doek
zoeken wat plezier

in fanastische spelen
met elementen
en gevallen appels

 

where the ancestors
let their songs
heard in the wind

boys and girls play
with a cloth
seek some fun

in fanastic games
with elements
and fallen apples

 

wo die Ahnen
ihre Lieder
im Wind hören lassen

Jungen und Mädchen spielen
mit einem Tuch
suchen den Spaß

in phantastischen Spielen
mit Elementen
und gefallenen Äpfeln

5 Tz’ikin of Adelaar

in het zachte hol
van een redeloze
waanzin
die als draaikolk
alles opzuigt
neerbuigt
ombuigt

in het zachte hol
een kleine ingeving
zwevend
door een eindloosheid
die plaats noch tijd
kent

 

in der weichen Höhle
eines grundlosen
Wahnsinns
der, wie ein Strudel
alles in sich aufsaugt
sich nach unten beugt
biegt

in das weiche Loch
eine kleine Inspiration
schwebend
durch eine Unendlichkeit
die weder Ort noch Zeit kennt
kennt

 

in the soft lair
of a reasonless
madness
which, like a whirlpool
sucking up everything
bends down
bends

into the soft hole
a small inspiration
floating
through an endlessness
that knows neither place nor time
knows

 

 

4 Ix of Jaguar

In het etherisch midden
bevinden zich alle
facetten van Zijn
oost, zuid, west en noord

hier hoor ik de fluisteringen
van de creatiekracht
zij wacht op Frya’s kinderen
ze verhinderen nog immer

de wegen te gaan
die uitslaan tot
in het uiterste
geduld dat vervulling

tegenwerkt
hier beperken wij
de grenzen en
openen de wegen
met geheimtaal …

 

In the etheric center
are all the
facets of Being
east, south, west and north

Here I hear the whispers
of the creative force
she waits for Frya’s children
they still prevent

the roads
that reach
in the extreme
patience that fulfills

thwarts
here we limit
the limits and
open the ways
with secret language …

 

Im ätherischen Zentrum
befinden sich alle
Facetten des Seins
Osten, Süden, Westen und Norden

hier höre ich das Geflüster
der schöpferischen Kraft
sie wartet auf die Kinder von Frya
sie verhindern noch immer

die Straßen
die reichen
ins Extreme führen
Geduld, die sich erfüllt

durchkreuzt
hier begrenzen wir
die Grenzen und
öffnen die Wege
mit geheimer Sprache …

4 Ix of Jaguar

daar spelen katers
rennen over garages
dragen mauwend
de zon naar binnen
vluchten bij regen
door deuren
van buren

daar spelen mensen
rennen agenda’s rond
toetsen letters
in op vensters naar
een virtuele wereld
door metalen
van ver weg

 

there playing tomcats
run about garages
carry meowing
the sun inside
flee in the rain
through doors
of neighbors

there people play
run around with agendas
keys letters
in on windows to
a virtual world
through metals
from far away

 

spielen dort Kater
rennen über Garagen
tragen miauend
die Sonne hinein
fliehen im Regen
durch Türen
der Nachbarn

dort spielen Menschen
rennen mit Tagebüchern herum
tippen Buchstaben
an Fenstern zu
einer virtuellen Welt
durch Metalle
aus weiter Ferne

 

3 Aj

de dames
en heren
jongleren
met water
geweld
staan blijven
in golven
die beuken
opleuken
van een zon
overgoten
middag
waarin lach
en pret
de toon zet

 

the ladies
and gentlemen
juggle
with water
violence
remain standing
in waves
that pound
up
of a sun
flooded
afternoon
in which laughter
and fun
set the tone

 

die Damen
und Herren
jonglieren
mit Wasser
Gewalt
bleiben stehen
in Wellen
hämmern
auf
einer Sonne
sonnenbeschienen
Nachmittag
an dem Lachen
und Spaß
den Ton angeben

2 E of Weg

Wegen slaan zich
een slag naar binnen
en wederom naar buiten

buiten lopen katers
verstroppertje en
krijgertje te spelen

de wolken dragen water
het feest vangt later
deze dag voor mij

en enige vrienden
ergens in de duinen
aan …

 

Roads turn
a stroke inward
and out again

outside run tomcats
scatter and
tug of war

the clouds carry water
the party catches later
this day for me

and some friends
somewhere in the dunes

Straßen biegen
nach innen
und wieder hinaus

draußen laufen Kater
zerstreuen sich und
spielen im Krieg

die Wolken tragen Wasser
die Party fängt später an
dieser Tag für mich

und einige Freunde
irgendwo in den Dünen
am …

1 B’atz of Chuen

He, speel je mee?

Gevlogen zijn we
in een tempelvloot
naar een groot
speelveld
vol water en later
gezwommen
en gedanst

He, speel je mee?

Tekenen, borduren
weven en zweven
rondom de dromen
waterstromen vol
gevoel en beeld
we tekenen
ze uit

schrijven woorden
in ons hart.

He, speel je mee?

 

Hey, are you playing along?

Flown we are
in a temple fleet
to a large
playing field
full of water and later
swam
and danced

Hey, are you playing?

Drawing, embroidering
weaving and floating
around the dreams
streams of water full of
feeling and image
we draw
them

write words
in our hearts.

Hey, will you play along?

 

Hey, spielst du mit?

Geflogen sind wir
in einer Tempelflotte
zu einem großen
Spielfeld
voll mit Wasser und später
schwammen
und tanzte

Hey, spielst du mit?

Zeichnen, sticken
weben und schweben
um Träume herum
Wasserströme voll von
Gefühl und Bild
wir zeichnen
sie

schreiben Worte
in unsere Herzen.

Hey, spielst du mit?

13 T’z’i

de dag draagt regen
uit de nacht en wacht
op voetstappen van
levende wezens

beneden wacht een kat
waar de slaap en loomheid
het lijf nog omvat

hij zat te wachten
was bedaard en stil
hongerig het eten
onderzoekend

tot ik dat zakje pak
hij ruikt, mauwt en benen
omwandeld
hij velt een oordeel

dit is wat ik wil
eet geconcentreerd
en stil
wil dan nog brokken

geen gekromde ruggen
en onrustige rondjes meer

stil zichzelf wassend
laat ik hem thuis
rusten

 

the day carries rain
from the night and waits
for footsteps of
living creatures

below waits a cat
where sleep and languor
still encompasses the body

he was waiting
was subdued and silent
Hungry the food
inquisitive

Until I grab that bag
He smells, meows and legs
wanders
He passes judgment

This is what I want
eat with concentration
and quietly
still wants kibble

no more crooked backs
and restless laps anymore

quietly washing himself
I leave him at home
rest

der Tag trägt den Regen
aus der Nacht und wartet
auf die Fußstapfen der
Lebewesen

unten, eine Katze wartet
wo Schlaf und Trägheit
den Körper noch umgibt

Er hat gewartet
war gedämpft und still
hungrig nach Futter
neugierig

bis ich die Tüte in die Hand nehme
er riecht, miaut und läuft
wandert
er urteilt

das ist es, was ich will
mit Konzentration essen
und leise
will immer noch Krokant

keine krummen Rücken mehr
und unruhige Schöße mehr

wäscht sich still und leise
Ich lasse ihn zu Hause
Ruhe

 

12 Toj of kattenleed

het regent en drijft
de kat verblijft
een zwoele nacht
en wacht me nat
verdrietig op

hij stopt met eten
als ik boven
inspecteer en mij
heer en meester
maak van geuren

die stank en overlast
ongepast de maat
van onrust stimuleren

een zielig gemiauw
onderaan de trap
hij springt zelfs even
op de stoel om samen
een stukje liefde
te beleven
onrustig met
gebogen rug
rondjes draaiend

 

it rains and floats
the cat stays
a balmy night
and waits for me wet
sadly

he stops eating
when I upstairs
inspect and
lord and master
of odors

that stench and nuisance
inappropriate the measure
of unrest stimulate

a pathetic mewing
at the bottom of the stairs
he even briefly jumps
on the chair to share
a piece of love
experience
restlessly with
arched back
spinning in circles

 

es regnet und schwimmt
die Katze bleibt
eine laue Nacht
und wartet nass auf mich
traurig

sie hört auf zu fressen
wenn ich die Treppe hinaufgehe
inspiziert und macht mich
Herr und Meister
der Gerüche

dieser Gestank und die Belästigung
unziemlich das Maß
der Unruhe anregend

ein jämmerliches Miauen
am Fuß der Treppe
und springt sogar kurz
auf den Stuhl und teilt
ein Stück der Liebe
Erfahrung
unruhig mit
gewölbtem Rücken
sich im Kreis drehend

De kleine

in een verlaten moment
geboren zonder geborgenheid
gaf en geeft het leven
een harde strijd
waar een op een

verloren gewaande verbanden
uiteen gereten in overlevingsdrang
de tang van gemis en warmte

geeft eindeloos geduldig
het klein kwestbaar leven
even maar geraakt

altijd gevaar
gewaar
van onnoembaar
gemis
aan de borst
vol troost

 

Het pad van de Slang (Runa)

ze draagt aaibare haren
gevlochten schoenendoos|
die door de velden met
hoog gemaaid gras rent

ze kent de weg nu wel
ik tel de keren dat ze
kruipend en springend
de wereld aanschouwt

ze houdt van spelen
en wandelen
dat kleine Rune ding

sie trägt kuscheliges Haar
geflochtenen Schuhkarton|
läuft durch Felder mit
hoch geschnittenem Gras

läuft
sie kennt den Weg inzwischen
Ich zähle die Male, die sie
Krabbelnd und springend
die Welt

sie liebt es zu spielen
und läuft
dieses kleine Rune-Ding

Een hond
tweede hond
derde hond

Drie van de vijf
hangen aan mijn handen
benen en zoeken
aandacht

twee kleine hondjes
mag ik mee
mag ik mee

de oudste van de twee
met wee en moed

de jongste
dansend, springend
spelend

 

Ein Hund
Zweiter Hund
Dritter Hund

Drei von fünf
hängen an meinen Händen
Beine und suchen nach
Aufmerksamkeit

Zwei kleine Hunde
darf ich mit dir kommen
kann ich mit euch kommen

der Älteste der beiden
mit Traurigkeit und Mut

der Jüngste
tanzend, springend
spielt

En hund
Anden hund
tredje hund

Tre ud af fem
hænger fra mine hænder
ben og søger
opmærksomhed

To små hunde
må jeg komme med
må jeg komme med

den ældste af de to
med sorg og mod

den yngste
dansende, hoppende
leger

5 Iq of Wind

voorafgaand
aan een bestaand
verzoek
doeken wij
en vangen
zonlicht
gezicht gebruind
de kruin open
voor het hoog
vibrerend licht

 

prior
to an existing
request
we canvass
and catch
sunlight
face tanned
the crown open
for the high
vibrating light

 

vor
vor einer bestehenden
Anfrage
prüfen wir
und fangen
Sonnenlicht
das Gesicht gegerbt
die Krone offen
für das hoch
vibrierenden Licht

4 Imox

dag lief (poezen)kind
hier vinden wij
het binnenste
dat buitenom
links of rechtsom
uiteindelijke
onderdoor glipt

 

hello sweet (cat) child
here we find
the inner
that outside
left or right
ultimate
slips underneath

 

 

hallo süßes (Katzen-)Kind
hier finden wir
das Innere
das Äußere
links oder rechts
ultimativ
darunter rutscht

3 Ajpu of Licht

vang het duister
in je armen
en warm
verijsde harten

laat ons het leven
van harte starten
en dansen
tussen bloemen

zomervruchten
snoepend

 

catch the darkness
in your arms
and warm
icy hearts

let us live life
with all our hearts
and dance
among flowers

summer fruits
snacking

 

fange die Dunkelheit
in deinen Armen
und wärmt
eisige Herzen

lass uns das Leben leben
mit all unseren Herzen
und tanzen
zwischen Blumen

Sommerfrüchte
Naschen

2 Kawoq de regenstorm

stormen krijgen vormen
razen bij wolkenluchten
die vluchtende razernij
ten toon spreiden …

honden spelen met wol
draden door gangen
gevangen half omgewaaide
vlinderstruiken

we duiken onder en weer op

 

storms take shape
rage at clouds
that show fleeing fury
display …

dogs play with wool
threads through corridors
caught half fallen
butterfly bushes

we dive under and up again

 

Stürme nehmen Gestalt an
wüten auf Wolkenlandschaften
die fliehende Wut zeigen
angezeigt …

Hunde spielen mit Wolle
Fäden durch Korridore
gefangen halb geflogen
Schmetterlingssträucher

wir tauchen unter und wieder auf

1 Thijax of Vuursteen

heel me teder en zacht
steel en straal de liefde
doorheen jouw handen
die mij raken …

heel mijn wezen en hart
streel en straal de liefde
doorheen jouw woorden
die mij raken …

heel mijn denken en ziel
streel en straal de liefde
doorheen jouw wijsheid
die hier beweegt

 

whole me tender and soft
steal and shine the love
through your hands
that touch me …

all my being and heart
caress and beam the love
through your words
that touch me …

all my mind and soul
caress and beam the love
through your wisdom
that moves here

 

heile mich zärtlich und sanft
stehle und strahle Liebe
durch deine Hände
die mich berühren …

mein ganzes Wesen und Herz
streicheln und strahlen die Liebe
durch deine Worte
die mich berühren …

mein ganzer Geist und meine Seele
streicheln und strahlen die Liebe
durch deine Weisheit
die sich hier bewegt

 

13 No’j of Aarde

spaar me je dagen
leef met mij
en dans rondom
de vuurplaats

dans met denken
voedt het diep weten
vergeten gaven
uit water

zweef door je dromen
in zevende hemelen
tel de momenten
van geluk

blote voeten hier
op een bedauwd
grasveld vol bloemen
een schoonheid

 

spare me your days
live with me
and dance around
the fire pit

dance with thinking
feed the deep knowing
forgotten gifts
from water

float through your dreams
in seventh heavens
count the moments
of happiness

bare feet here
on a dewy
lawn full of flowers
a beauty

 

verschone mich mit deinen Tagen
lebe mit mir
und tanze um
die Feuerstelle

tanze mit dem Denken
nähre das tiefe Wissen
vergessene Geschenke
vom Wasser

schweben durch deine Träume
in siebten Himmeln
zähle die Momente
des Glücks

nackte Füße hier
auf einem taufrischen
Rasen voller Blumen
eine Schönheit

12 Ajmaq of Lineage

dravende paarden
tot denderende galop
een stop op de ketel
vermetele gedachten
ze lachten

de aarde splijt
hier lijdt de geleide
aan wanen, zij banen
zich wegen over
de klif

doodse stilte
een gil verstompt

 

trotting horses
to thunderous gallop
a halting
audacious thoughts
they laughed

the earth splits
here the led
From delusions, they pave
their way over
the cliff

deathly silence
a scream hushed

 

trabende Pferde
zu donnerndem Galopp
ein Halt für den Kessel
kühne Gedanken
sie lachten

die Erde spaltet sich
hier leiden die Geführten
an Wahnvorstellungen, sie pflastern
ihren Weg über
die Klippe

tödliche Stille
ein Schrei verstummt

Immuunsysteem

Zelf regelulerend
wordt genaamd
immuun systeem

tegenover
de bombardementen
van gif en gruis

een huis dat thuis
wil zijn voor een ziel
het wiel is al reeds

lang geleden subliem gevormd
omgevormd door entiteiten
tot te kraken koker

Zijn wij niet simpelweg
een pure creatie …
die bij de gratie
van Freya’s kinderen
ongehinderd
voort wil leven

11 Tz’ikin of Adelaar

gezonde rust
een vertrouwde
muts of hoed
doet een mens
man of vrouw
bij zon of regen
veelal goed

 

healthy rest
a familiar
cap or hat
does a man
man or woman
In sun or rain
mostly good

 

gesunde Erholung
eine vertraute
Hut oder Mütze
hat ein Mann
Mann oder Frau
bei Sonne oder Regen
meist gut

10 Ix of Jaguar

in het waterbad
zat een kikker
te kwaken

zijn kaken als ballon
een balkon gevuld
met bloemen

daarachter een meisje
dat geniet en vergeet
hoeveel pijn het leven haar deed

in de geluiden van Moeder natuur
puur en zuiver
nagelaten …

 

in the water bath
sat a frog
croaking

its jaws like a balloon
a balcony filled
with flowers

behind it a girl
who enjoys and forgets
how much life hurt her

in the sounds of Mother Nature
pure and pure
bequeathed …

im Wasserbad
saß ein Frosch
quakend

sein Maul wie ein Ballon
ein Balkon voller
mit Blumen

dahinter ein Mädchen
das genießt und vergisst
wie sehr das Leben sie verletzt hat

in den Klängen von Mutter Natur
rein und sauber
vermacht …

Aannames

de verhalen over
zonder in gesprek te gaan met het subject
zijn giftige pijlen
voor hele groepen
direct en indirect
betrokken mensen

de verhalen over
zonder in gesprek te gaan met het subject
kleuren de beelden
vatten post als zweer.

Wanneer keren we ons
hand in hand naar binnen

bezinnend op de band
die hand en hand
van hart tot hart
hersteld mag worden
als we kiezen
voor Frya’s lessen …

roddel, laster en aannames, maken zoveel meer kapot dan ons lief is.

 

die Geschichten über
ohne sich mit dem Thema zu befassen
seine giftigen Pfeile
auf ganze Gruppen
direkt und indirekt
betroffene Menschen

die Geschichten über
ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
die Bilder zu färben
Post als Geschwür begreifen.

Wann wenden wir uns
Hand in Hand nach innen

und reflektieren über das Band
dass Hand und Hand
Herz an Herz
wiederhergestellt werden kann
wenn wir uns entscheiden
Fryas Lehren zu befolgen …

Klatsch und Tratsch, Verleumdung und Unterstellungen zerstören mehr, als uns lieb ist.

 

9 Aj

vrouwen geprikt door duister
verworpen intuïtie

vrouwen vrij en onafhankelijk
met omarmde intuïtie

ze wenen

ze dansen

kansen keren ooit een keer
bij leven of bij sterven

tussentijds vieren wij de adem
van scheppende vibraties

 

women pricked by dark
rejected intuition

women free and independent
with embraced intuition

they weep

they dance

chances turn one day
in life or in death

In between we celebrate the breath
of creative vibrations

 

Frauen, die von der Dunkelheit gestochen wurden
abgelehnte Intuition

Frauen, die frei und unabhängig sind
mit umarmter Intuition

sie weinen

sie tanzen

Chancen wenden sich eines Tages
im Leben oder im Tod

Dazwischen feiern wir den Atem
der kreativen Schwingungen

8 E of Weg

de wegen slingeren
doorheen de jouwe
en de mijne
schijnen voorbij
mij, vrij geboren
lieflijk leven

we wegen de zaden
miniscuul geoogst
gezaaid en opgegroeid
eetbaar leven
de moeder-vader
voor het volgend jaar

 

the roads meander
through yours
and mine
shine past
me, born free
sweet life

we weigh the seeds
miniscule harvested
sown and raised
edible life
the mother-father
for the next year

 

die Straßen schlängeln sich
durch deine
und meine
scheinen vorbei
ich, frei geboren
süßes Leben

wir wiegen die Samen
winzig geerntet
gesät und aufgezogen
essbares Leben
die Mutter und der Vater
für das nächste Jahr

7 B’atz of Aap

in het licht
een middelpunt
rent een haas

de baas roept hond
deze loopt cirkels
om geursporen

verloren geraakt
in de stortregen
het ongeval met

ondefinieerbaar gif

in het licht
een middelpunt
speelt een kind

de moeder roept haar
ze danst vrolijk rond
tot ze moeders
armen
voelt

in the light
a center
runs a hare

the boss calls dog
this one runs circles
around scent trails

lost
in the pouring rain
the accident with

indefinable poison

in the light
a center
a child plays

the mother calls her
she dances around merrily
until she finds mother’s
arms
feels

im Licht
ein Zentrum
ein Hase läuft

der Chef ruft Hund
dieser rennt Kreise
um Duftspuren

verloren
im strömenden Regen
der Unfall mit

undefinierbarem Gift

im Licht
ein Mittelstück
ein Kind spielt

die Mutter ruft sie
es tanzt fröhlich herum
bis es die Arme der Mutter
Arme findet
fühlt

6 Tz’i

twee honden paren
evenaren passie
groepsdruk
stuk gevochten

haren vliegen rondom
het veld in bloed gedrengt
vermengd met instinct
zingt het bos geheimen

die het daglicht
aan het zicht
wil onttrekken
Freya huilt

 

two dogs mate
match passion
peer pressure
piece fought

hairs fly all around
the field soaked in blood
mingled with instinct
The forest sings secrets

that daylight
from sight
wants to hide
Freya cries

 

zwei Hunde paaren sich
Passion
Gruppenzwang
Stück gekämpft

Haare fliegen überall herum
das Feld ist mit Blut getränkt
vermengt mit Instinkt
der Wald singt Geheimnisse

das Tageslicht
vor dem Blick
verbergen will
Freya weint

 

 

5 Toj

als een naam
haas is
fris en fruitig
binnenste buiten
het aangename
verenigt
met het boze
dat voorligt

gezicht op de Aarde
een niet te evenaren
bezigheid

de was hangt aan een lijntje
gordijntje voor het licht

gezicht naar de Hemel
een niet te beschrijven
genoegen

 

as a name
hare is
fresh and fruity
inside out
the pleasant
unites
with the evil
that lies ahead

face on the Earth
an unmatchable
occupation

laundry hangs on a line
curtain to the light

face to Heaven
an indescribable
pleasure

 

als Name
Hase ist
frisch und fruchtig
von innen nach außen
das Angenehme
vereint
mit dem Bösen
das vor uns liegt

Gesicht auf der Erde
eine unvergleichliche
Beruf

Wäsche hängt auf einer Leine
Vorhang für Licht

Gesicht zum Himmel
eine unbeschreibliche
Freude

4 Q’anil

Lieve, als we de graankorrels
zien wuiven als volwassen
gewas dat weer zaad
voor nieuwe tijden
heeft aangemaakt
rijpt in de zomerzon
verbindt de aarde
water, lucht en vuur
en geeft ons puur brood

 

Dear one, when we see the grains
see waving like mature
crop that seeds again
for new times
has created
ripens in the summer sun
connects the earth
water, air and fire
and gives us pure bread

 

Lieber, wenn wir die Körner sehen
winken sehen als reife
Ernte wieder Samen trägt
für neue Zeiten
geschaffen hat
reift in der Sommersonne
verbindet die Erde
Wasser, Luft und Feuer
und gibt uns reines Brot

3 Kej of Hert

bewaar jezelf
voor de waanzin
van stormwinden
die zich opwinden
om de kinderen
van het licht
te vinden en
vermorzelen
opdat hun macht
en kracht
in bloed gesterkt
nog even werkt

bewaar jezelf
voor de waanzin
beperk je niet
zing je eigen lied
en laat de dans
in het midden
jouw licht zijn

save yourself
from the madness
of stormy winds
that agitate
to the children
of light
find and
crush
so that their power
and strength
strengthened in blood
works for a little while longer

preserve yourself
from madness
don’t limit yourself
sing your own song
and let the dance
in the middle
be your light

 

retten Sie sich
vor dem Wahnsinn
der stürmischen Winde
die aufgewühlt
zu den Kindern
des Lichts
finden und
zermalmen
so dass ihre Macht
und Stärke
in Blut gestärkt
noch ein wenig länger wirkt

bewahre dich
vor dem Wahnsinn
schränke dich nicht ein
sing dein eigenes Lied
und lass den Tanz
in der Mitte
sei dein Licht

IM Georgette

De laatste keer
bracht ik jou
je gedicht terug
een vlugge ontmoeting
met zoveel vragen
voor jou en mij
de laatste keer
dat ik je zag en sprak
het lag er niet bovenop
onze lichtvoetige band
gekleurd door liefde
onze passie voor creëren
en scheppen
lachen door tranen heen …
later zag ik je nog daar
waar ik vandaag
deze foto maakte …
liefde voor leven en schoonheid
of we nog even blijven
vroeg een dichtvriend
ja wij blijven
tot het leven
in lichamelijke zin
ons verlaat …

 

IK
Toen ik nog gewoon ik was
En alles heel gewoon was
Geen zorgen
voor morgen
leven met passie
geen regen maar zon zie
tot de ziekte kruipt onder je huid
er in het sterke lijf een invalide schuilt
dan begint het gevecht
want zo ben ik niet echt
thuis zitten in je eentje
geen enkel steentje
voeg ik toe aan de maatschappij
ik hoor er niet meer bij
Dan komt de dag dat je de kracht weer vindt
Dan kan je weer terug naar het onbezorgde kind
Het ging niet vanzelf het was een strijd
Die ben ik nu meestal kwijt
Dan ben ik weer ik
Gewoon ik.
IK
Georgette Goené
juni 2022
RIP juni 2023

2 Kame of Transformatie

waar de dood
dagelijks het leven
inkruipt
gebruiken we
de leegte
om volheid
te bereiken

 

where death
daily creeps into life
creeps in
we use
the void
to reach fullness
reach

 

wo der Tod
sich täglich ins Leben schleicht
schleicht sich ein
nutzen wir
die Leere
um Fülle zu erreichen
zu erreichen.

 

 

1 Kan of Slang

de vrouwen baren leven
mannen heftig jaloers
penisnijd is in deze tijd …
een exponentiële groei

de bloei van elk leven
vertekend in stikstof
dat veel mensen blind
het hof heeft gemaakt

vrouwen baren leven, stil
achteraf in een hof, ver van
de smartcity’s waar 5 G
inter-city’s heeft gekaapt

 

women give birth to life
men violently jealous
penis envy in this day and age …
an exponential growth

the flowering of every life
distorted in nitrogen
that has blindly
courted

women give birth to life, silently
behind in a court far from
the smartcities where 5 G
inter-city’s has hijacked

 

Frauen gebären das Leben
Männer heftig eifersüchtig
Penisneid ist in der heutigen Zeit …
ein exponentielles Wachstum

die Blüte jedes Lebens
verzerrt in Stickstoff
das blindlings
umworben

Frauen gebären das Leben, schweigend
hinten in einem Hof, weit weg von
den Smartcities, wo 5G
die Intercitys entführt hat

13 K’at of Hagedis

dwalend door gedachten
inzichten die komen en gaan
bestaan op losse schroeven

we hoeven geen bevestiging
in een kring waar liefde bloeit
en harten open zijn …

 

wandering through thoughts
insights that come and go
existence at odds

we need no affirmation
in a circle where love blooms
and hearts are open …

durch die Gedanken wandern
Einsichten, die kommen und gehen
Existenz im Zwiespalt

wir brauchen keine Bestätigung
in einem Kreis, wo die Liebe blüht
und die Herzen offen sind …

 

 

12 Aq’ab’al of Nacht

in het diepste
van mijn dna
licht weldra
een vlam op

in het diepste
van mijn dna
sluiten wegen
zich en opent

zich een
schatkist

in the deepest
of my dna
soon
a flame

in the deepest
of my dna
roads close
close and open

a
treasure chest

 

 

im tiefsten
meiner DNA
bald
eine Flamme

im tiefsten
meiner DNS
Straßen schließen
schließen und öffnen sich

a Schatztruhe

 

Vissen

Vissen op het droge
hoge palm bomen
die weinig wind vangen
vanwege opgestapelde stenen
die de bron van beweging
afvangen in staal constructies

 


 

In de armen van de waanzin
dromen we de dagen vol
met liefde, dans en onzin

begin hier met de vissen
en visvliegen
de artificials vliegen rond
aan touwtjes
op stokken
mijn rokken strak
genaaid


Kopje koffie
kopje thee
advocaat met slagroom
en water uit een
osmose filter
om het zuur
en basische
te balanceren

we leren tellen
op de kleuterschool
schrijven en stampen

We leren daar niet
liefhebben
omarmen

zeker niet over de oersterke mystiek

die journalistiek
niet te verslaan is …


Ademloos luister in naar de oude heer
ooit bekend om zijn Cuba petjes
netjes de haren verborgen onder
de liefde voor een ei-land

Ademloos luister ik naar die jonge vent
ongekend talent voor koken, wijnen en vissen
vliegen vangend aan de Rietplas
zijn das is een hengel

En soms zingt hij in vol ornaat
dan staat mijn hart stil …
Vrienden voor het leven
door, in en met taalkunst geboren

en o ja, bitterballen, koffie en vlaai …

 


Struinen-2023-A4-07.pdf

Wralda

Wralda – Oe ral da
Oe ver Linda
Over leven
langs linden
verbinden wij
ons met de bron
alvorens de toren
viel

Wralda – Oe ral da
over al, hier en daar
het gevaar
van vergetelheid
en tijden vol duister
zetten de waarheid
stil

ik luister

 

Wralda – Oe ral da
Oe ver Linda
About life
along lindens
we
to the source
before the tower
fell

Oe ral da
over all, here and there
the danger
of oblivion
and times full of darkness
put the truth
still

I listen

 

Wralda – Oe ral da
Oe ver Linda
Über das Leben
entlang der Linden
wir
zur Quelle
bevor der Turm
fiel

Oe ral da
über allem, hier und dort
die Gefahr
des Vergessens
und Zeiten voller Dunkelheit
setzen die Wahrheit
noch

Ich höre

11 Iq of Wind

zacht waaien de takken
breken besjes met trossen
van hun moedertak af

zacht fluisteren wolken
verhalen aan het innerkind
windt wijsheid op en af …

 

softly blow the branches
break berries with clusters
from their mother branch

softly whispered clouds
stories to the inner child
winds wisdom up and down …

 

sanft die Zweige blasen
brechen Beeren mit Trauben
von ihrem Mutterzweig

leise flüsternde Wolken
Geschichten für das innere Kind
windet Weisheit auf und ab …

Ongenadig

Zo liefdevol en aardig
pakken ze je in
ongenadig slinks en sluiks
duiken ze de levens
van andere mensen in

trekken eigen conclusies
hun illusies ziekelijke waarheid
als enige werkelijkheid
en vaststaand feit
rond gestrooid als confettie

een gevaar voor welzijn
van het grotere geheel
hun overtuigend aandeel in
uitspelen, roddel en laster
maakt levens kapot

So loving and kind
they wrap you up
mercilessly devious and sneaky
they dive into the lives
of other people

draw their own conclusions
their illusions pathological truth
as the only reality
and established fact
strewn around like confetti

a danger to the wellbeing
of the greater good
their convincing part in
playing out, gossip and slander
destroys lives

 

 

So liebevoll und freundlich
wickeln sie dich ein
gnadenlos hinterhältig und heimtückisch
tauchen sie in das Leben
von anderen Menschen

ziehen ihre eigenen Schlüsse
ihre Illusionen pathologische Wahrheit
als die einzige Realität
und feststehende Tatsachen
verstreut wie Konfetti

eine Gefahr für das Wohlbefinden
des Allgemeinwohls
ihre überzeugende Rolle bei
auszuspielen, Klatsch und Verleumdung
zerstören Leben

 

10 Imox of Waterlelie

dag dagelijks
maagdelijk witte
cijfers dansen
over borden
hier worden
dagen geteld

verzamelde
schatten bevatten
geheimen
on-ver-woord-baar
schoon en mooi

day daily
virginal white
figures dance
across signs
here
days are counted

collected
treasures contain
secrets
Unspeakable
clean and beautiful

Tag täglich
jungfräuliches Weiß
Figuren tanzen
über Zeichen
hier
Tage werden gezählt

gesammelt
Schätze enthalten
Geheimnisse
Unaussprechliches
sauber und schön