Over Anja Tekelenburg

Dichten is voor mij als ademhalen. Ik schrijf vanaf het moment dat ik letters op papier kan zetten. Alles op deze site is intellectueel eigendom van Anja Tekelenburg, tenzij anders vermeld.

13 Imox of Waterlelie

in de morgen
zorgen voorbij
vrij van gif

in de lift
tussen moeder aarde
en vader hemel

een monster
en schatbewaarder

zie ze beide …

 

in the morning
worries over
free of poison

in the elevator
between mother earth
and father heaven

a monster
and treasurer

see them both …

10 Thyax of Vuursteen

om mij heen
de armen van een alleen
staande bomen

vergaand vertekend beeld
het niet geheelde bezoedelt
en onderkoelt de zomer

die wacht op
hen die bewustzijn
kennen

 

 

around me
the arms of a lone
standing trees

distant distorted image
the unhealed tarnishes
and submerges the summer

that waits for
those who consciousness
know

 

9 No’j of Aarde

Even nu, een moment
we verbinden ons
met de elementen

de bomen

de kunstmatigheid

en de tijd die
licht en leegte
tot ons brengt …

 

 

Just now, a moment
we connect
with the elements

the trees

the artificiality

and the time that
light and emptiness
brings to us …

Consummatie

het vuur tegenin de leeftijd
onvervulde ophitsing
van zelfstandige organen

ze wanen zich heer en held
maar als het verondersteld genot
te zot verstoten wordt

is het huwelijk een leegte
dat in oudere tijden
de meiden op vrije voeten

stelde …

8 Ajmaq of Uil

de ouders
voorouders
levende
herinneringen
in celgeheugens
en dna gevat

bijbelverhalen
en mysteries
aan oude kennis
gelinkt

klinken volkomen
anders
dan geleerd
op school
in kerken

 

the parents
ancestors
living
memories
in cellular memories
and dna captured

bible stories
and mysteries
to ancient knowledge
linked

sound completely
different
than taught
at school
in churches

6 I’x of Jaguar

Samen dragen wij
de vrije en blije
elfendans
als krans
naar het midden
vol ultieme
liefde

together we carry
the free and happy
elf dance
as a wreath
to the centre
full of ultimate
love

 

Gemeinsam tragen wir
den freien und glücklichen
Elfentanz
wie einen Kranz
in die Mitte
voll höchster
Liebe

 

 

Voor Wil

ergens
vervliegen woorden
later haken ze aan

na een dag
voldaan leven
blijf nog even
minuten weven
nog immer
dierbare woordtapijten …


en toch is er een tijd
dat wij je los moeten laten
of we dat leuk vinden
of niet
Dankbaarheid …

5 Aj of Stok Staf

het dichts bij
vrij en onveranderd
het tij volgend
dansen de golven
wolven in
schaapskledij
overal en nergens

 

closest to
free and unchanged
Following the tide
the waves dance
wolves in
sheep’s clothing
everywhere and nowhere

4 E of Weg

we gaan op weg
stappen vrolijk
en beweeglijk
de dag in

verwachten niets
gaan op weg
ontmoeten
de leegte

 

we hit the road
step merrily
and agile
into the day

expect nothing
hit the road
meet
the void

2 Tz’i of Hond

dat kleine
onschadelijk
ogende
duiveltje

op je rug
fluisterende
gifgemengde
scheldwoorden

dat kleine
lieflijke
engeltje
op je been

 

that small
harmless
looking
little devil

on your back
whispering
poisonous
swear words

that little
lovely
little angel
on your leg

1 Toj of water offer

deze dagen vallen samen
met dromen en verlangens
bedrog en waanzin
het begin van dwalen
de Jaguar roept haalt
hen in, in de dromen
die hen gouden bergen
beloven
over lijken

de slangenbeet
doet hen leiden
de ware sjamaan weet
roept al tijden

dat een bescheiden
bewuste terugkeer
naar Natuurlijk Leven
… … … …

 

these days coincide with
with dreams and desires
deception and madness
the beginning of wandering
the Jaguar calls overtake
them in, in the dreams
that promise them golden mountains
promise
over corpses

the snake bite
makes them lead
the true shaman knows
has been calling for ages

that a modest
conscious return
to Natural Living
… … … …

13 Q’anil of Ster

Laat me leven
omgeef mij met
licht zoete
geuren
kleuren

de wind vertelt
over geheimen
die vragend
de ziel bereiken

 

let me live
surround me with
light sweet
scents
colours

the wind tells
of secrets
that questioningly
reach the soul

 

 

10 Kan

de voorouders
schouders gebogen
voorgelogen
door de veroveraars

verzekeraars die
de schade dekken
lekken waanzin
door het geld
en geweld

 

the ancestors
shoulders hunched
lied
by the conquerors

insurers who
cover the damage
leak madness
by the money
and violence

6 Imox of Waterlelie

zacht fluitsert de wind
een kind speelt met water
later als ze oud is
en een vis uit water vangt
hangt de herinnering
nog immer aan haar vislijn

 

softly the wind whistles
a child plays with water
later when she is old
and catches a fish out of water
the memory
still on her fishing line

 

4 Kawoq of Regenstorm

in de nevel van een schaduw
een zwaluw die nog nesten bouwt
onder de dagen van oude huizen

thuis komen in het leven
omgeven door bomen en water
later komt het goed …

 

 

 

 

in the haze of a shadow
a swallow still building nests
under the days of old houses

coming home to life
surrounded by trees and water
later all will be well …

zon over water

de wereld oogt fraai
als de zon
over water de schaduw
van regen verslaat

de werelt oogt fijn
als de zon
de velden betekent
cirkels warm beschijnt

 

 

 

 

the world looks beautiful
as the sun
over water beats the shadow
of rain beats

the world looks fine
when the sun
means the fields
circles warmly glowing

 

 

12 Imox

een woord
waanzin
een zin
begin van

een zin
epistels
gewelf
begin van …

… …

 

one word
madness
a sentence
beginning of

a sentence
epistles
vault
beginning of …

… …

 

9 Thijax

zie je
spreek je aan
wens je toe

moe van
de ziekten
rondom ons

wens jou
het beste
van alles

 

see you
talk to you
wish you

tired of
the diseases
around us

wish you
all the best
of all

 

8 N’oj of Aarde

dieper weten
intens zoeken
boeken en verhalen
hertalen van
donkere momenten
centen in een bron
het begon
zo anders …

 

deeper knowing
intense search
books and stories
retelling of
dark moments
pennies in a well
it began
so different …

7 Ajmaq of Uil

schuil maar
onder mijn vleugels
verheug je
om mijn overzichtelijke
ogen blikken nachtdiep
tot in de krochten
van de waanzin
diepte van je vreugde

 

take refuge
under my wings
rejoice
to my clear
eyes gaze night-deep
into the caverns
of madness
depth of your joy

5 Iq of Jaguar

de heilige dromen
stromen vol met
zwarte magie
illusies geschapen
draken verslonden
gebonden in schuld

haar heilige dromen
ontwaken mensen
schreeuwen angstig
illusies gebroken
draken verslonden
geboren wat hoop

zacht een fluistering
zindering in het veld

 

the sacred dreams
flow full of
black magic
illusions created
dragons devoured
bound in guilt

its sacred dreams
people awaken
scream fearfully
illusions broken
dragons devoured
born some hope

softly a whisper
shimmer in the field

4 Aj of Stok Staf

waar je thuis bent
je staf en gids
in jezelf vindt

waar je als kind
gevoed bij je moeder
de hoeder nog voelt

uit celgeheugen
doorgegeven
eindeloze heimwee

waar je thuis bent
je staf en weten
in jezelf vindt …

 

where you are at home
your staff and guide
in yourself

where as a child
nourished by your mother
still feel the guardian

from cellular memory
passed on
endless homesickness

where you are at home
your staff and knowing
find in yourself …

3 E of Weg

we gaan onze eigen weg
zonder uitleg en ontzegging
verwondering die keer op keer
een leer langs de muur
naar hoger weten plaatst

we go our own way
without explanation and denial
wonder that time after time
a teaching along the wall
to higher knowledge

gehen wir unseren eigenen Weg
ohne Erklärung und Verleugnung
wundern uns, dass immer wieder
eine Lehre entlang der Mauer
zu höherem Wissen

1 Tz’i of Hond

Het gezag over jezelf
een gewelf in kelders
onder grachten
koude ziekten wachten
verkilde botten
verkoelde lijven
we verblijven in een
stil verdroten waan
bestaan we nog
bij de gratie Gods

het lot tekent
een overgeleverd verhaal
verteld rond het vuur
oeroud geland
hier op Aarde

ik adem ruimte
licht en liefde

authority over yourself
a vault in cellars
under canals
cold diseases await
chilled bones
chilled bodies
we dwell in a
silent withered delusion
we still exist
by the grace of God

fate draws
a handed down story
told around the fire
ancient landed
here on Earth

I breathe space
light and love

 

 

Autorität über sich selbst
ein Gewölbe in Kellern
unter Kanälen
warten kalte Krankheiten
kalte Knochen
gekühlte Körper
wir leben in einer
stummen, verdorrten Wahn
wir existieren noch
durch die Gnade Gottes

Das Schicksal zeichnet
eine überlieferte Geschichte
erzählt am Feuer
uralt gelandet
hier auf der Erde

Ich atme den Raum
Licht und Liebe

13 Toj

Hoe ver draagt het geluid
fluiten de tonen waar we wonen
zinderen de bewegingen
doorheen helmhoog gras

dichters met een pas gedacht
onverwacht dieper weten
in vergeten onvergankelijke
wijsheid

kind met een grastasje

how far does the sound carry
whistle the tones where we live
the movements sway
through waist-high grass

poets with a newly thought
unexpected deeper knowing
in forgotten imperishable
wisdom

child with a grass bag

 

Wie weit trägt der Ton?
Pfeifen die Töne, wo wir leben
wiegen sich die Bewegungen
durch hüfthohes Gras

Dichter mit einem neuen Gedanken
unerwartetes tieferes Wissen
in vergessener unvergänglicher
Weisheit

Kind mit Grasbeutel

 

 

12 Q’anil of Ster

de overvloed
aan kennis en weten
vergeten wijsheden
tijden doorheen
het niets
iets spreekt
iets zwijgt

ik kijk met ogen
en een open hart
de wereldse smart
het klein geluk
dat zo groots is

 

 

the abundance
of knowledge and knowing
forgotten wisdoms
times through
nothingness
something speaks
something is silent

I look with eyes
and an open heart
the worldly sorrow
the small happiness
that is so great

11 Kej of Hert

De bodem slaat haar handen
ineen en zoekt naar alleenzaamheid
de tijd van zomerzoete wraak
lijkt aangebroken

De oceanen slaan handen
ineen en zoeken naar zuiverheid
de tijd van zomerzoete wraak
lijkt aangebroken

kennen en kunnen wij nog?

 

The soil beats its hands
together and seeks solitude
the time of summer sweet revenge
seems to have arrived

The oceans join hands
and seek purity
the time of summer sweet revenge
seems to have arrived

Do we still know and can we?

 

Der Boden schlägt die Hände zusammen
zusammen und sucht die Einsamkeit
die Zeit der süßen Rache des Sommers
scheint angekommen zu sein

Die Ozeane reichen sich die Hände
und suchen die Reinheit
die Zeit der süßen Rache des Sommers
scheint gekommen zu sein

wissen wir noch und können wir?

10 kame

Muizen op zolder

vallen klemmen

we rennen en remmen

zacht vouwen we

vertrouwen dat het werkt

gesterkt door boerenslimheid

en ongekende vernuftigheid

van een muizenvolk

Mice in the attic

traps clamp

we run and brake

softly we fold

trust that it works

strengthened by peasant cleverness

and unparalleled ingenuity

of a mouse peoples

9 Kan of Slang

vrouwen spelen op hun fluit
voeren met de trom het hartritme
op. over en langs de velden
vol klaprozen en korenbloemen
bijen zoemen nog

women play their flutes
perform with the drum the heartbeat
up. over and along the fields
full of poppies and cornflowers
bees are still buzzing

Frauen spielen auf ihren Flöten
spielen den Herzschlag mit der Trommel
über und entlang der Felder
voll von Mohn und Kornblumen
die Bienen summen noch

8 K’at of Hagedis

Er is bewijs
betaalt een prijs
niets dat minder
uit meer

de beweging
tintelingen in
groen gras
een waterplas

elfen dansen
langs de druppel
op fris groen blad
lente feest …

 

There is evidence
pays a price
nothing less
from more

the movement
tingling in
green grass
a pond

fairies dance
along the drop
on fresh green leaves
spring festival …

Es gibt Beweise
zahlt einen Preis
nicht weniger
von mehr

die Bewegung
Kribbeln im
grünem Gras
ein Teich

Feen tanzen
entlang des Tropfens
auf frischen grünen Blättern
Frühlingsfest …

 

 

7 Aq’ab’al

bang voor het duister
zoeken naar gefluister
in diep donkere grond

rondom de verwarming
omarming van vader
en moeder

die creaties inzetten

afraid of the dark
searching for whispers
in deep dark ground

around the heating
embrace of father
and mother

who deploy creations

Angst vor der Dunkelheit
auf der Suche nach Flüstern
im tiefen dunklen Boden

rund um die Heizung
Umarmung von Vater
und Mutter

die Schöpfungen entfalten

6 Iq’ of Wind

draag me dan mee
zwevend op de wind
draaiend om mijn as

paragliding in tandem
voeren we bewegingen
op thermiek, voelen

ether en ledigheid
in vol bewustzijn

 

then carry me along
floating on the wind
spinning on my axis

paragliding in tandem
we move
on thermals, feeling

ether and emptiness
in full consciousness

 

dann trage mich mit
treibend im Wind
mich um die eigene Achse drehend

Gleitschirmfliegen im Tandem
wir bewegen uns
auf der Thermik, spüren

Äther und Leere
bei vollem Bewusstsein

5 Imox of Waanzin

Welk begin
klopt het einde
aan de spiraal
van satanisme
nu dan aan?

Welk begin
beweegt naar nieuw
waar de spiraal
van creatie
mag bestaan?

What beginning
beats the end
to the spiral
of satanism
now then?

What beginning
moves to new
where the spiral
of creation
may exist?

Welcher Anfang
ist das Ende
der Spirale
des Satanismus
nun also?

Welcher Anfang
bewegt sich zu neuem
wo die Spirale
der Schöpfung
existieren kann?

Moederdag

Wie is moeder?
Wie is kind?

Generaties terug
zoeken in herinnering
de zindering
tinteling in de ziel

er vallen stukjes weten
van boven naar beneden
gevoed door de grote moeder
haar hartslag geraakt
door de zon
begint de dag

met jou en je moeder
die je baarde …

Who is mother?
Who is child?

Generations back
searching in memory
the shimmer
tingle in the soul

bits of knowledge fall
from top to bottom
fed by the great mother
her heartbeat touched
by the sun
the day begins

with you and your mother
who gave birth to you …

 

Wer ist die Mutter?
Wer ist Kind?

Generationen zurück
in der Erinnerung suchen
das Schimmern
Kribbeln in der Seele

Bits des Wissens fallen
von oben nach unten
genährt von der großen Mutter
ihr Herzschlag berührt
von der Sonne
der Tag beginnt

mit dir und deiner Mutter
die dich geboren hat …

4 Ajpu of Licht

het blauw wordt vervuild
met draden zonsverduistering
de fluistering van het leven
wordt verweven met het dicht
diepe duister van de dood

groot is het verlangen
om ons te behangen
met lichtvoetige beweging …

 

 

 

the blue is polluted
with threads of solar eclipse
the whisper of life
is interwoven with the dense
deep darkness of death

great is the desire
to wallpaper us
with nimble movement …

3 Kawoq

vleugellamme duif
valt zichtbaar af
deze dagen een toevlucht
in onze tuin

laat zich niet vangen
we verlangen ook niets
iets van argwaan en
intergenerationeel

trauma vol vluchten
ik hoor het dier zuchten
hartjes boven de snavel
tussen het groen

 

wingless pigeon
visibly falls off
these days a refuge
in our garden

cannot be caught
nor do we desire anything
something of suspicion and
intergenerational

trauma full of flight
I hear the animal sigh
hearts above the beak
among the greenery

2 Tijax of Vuursteen

de zon straalt over
bloemen en groen blad

we hebben vragen gehad
stellen onderzoeken in

dansen met bloemen
zoemende bijen

gedijen in liefde

 

the sun beams over
flowers and green leaves

we have had questions
investigate

dancing with flowers
buzzing bees

thrive in love

1 N’oj of Aarde

we dragen ons
in de wolkenwagen
liggen dekens

we dragen ons
in de bekkenkom
er ligt dna

we spiegelen ons
delen met graagte
tot het midden
balans houdt

wir tragen uns
im Wolkenwagen
liegen Decken

wir tragen uns
in der Schüssel
da ist dna

wir spiegeln uns selbst
teilen mit Eifer
bis die Mitte
Gleichgewicht

 

13 Ajmaq of Uil

de lijnen wandelen
door tijd en ruimte
spreken zacht
in frequenties
soms verstoord
door technische natuur

puur leven
omgeven door
zuivere vormen
en levenskracht

de duivel lacht
wacht op de dood
groot zijn genoegen

van binnen
spreekt de wijsheid
neem je tijd
spreidt je vleugels
vlieg hoger
dan de waanzin
in beperking
dans en zing

 

the lines walks
through time and space
speak softly
in frequencies
sometimes disturbed
by technical nature

pure life
surrounded by
pure forms
and life force

the devil smiles
waits for death
great his pleasure

within
wisdom speaks
take your time
spread your wings
fly higher
than madness
in limitation
dance and sing

12 Tz’ikin of Adelaar

waar het zaad valt
knallen vezels rondom
stom en strak
vlakken we uit
wat zinloos en eindeloos
gebleken is

where the seed falls
popping fibres all around
dumb and tight
we flatten out
what is pointless and endless
proved

wo der Samen fällt
die Fasern platzen rundherum
stumm und fest
wir flachen ab
was sinnlos und endlos ist
bewiesen

8 B’atz of Aap

rollen we de tijden af en op
dertien maal in eindeloos
spiralerend ritme

zacht de woorden gezongen
in een heilige frequentie …

we roll the times off and on
thirteen times in endless
spiralling rhythm

softly the words sung
in a sacred frequency …

7 Tzí of Hond

Foto: René vd Brandt

dans met de herinnering
op de top van je kunnen
in het dal van je wanhoop
dans met de seconden
dat jij jij bent …

 

speel met de woorden
gedachten en spinsels
door spin in taal en weefsels
doorgegeven …

 

dance with the memory
at the peak of your powers
in the valley of your despair
dance with the seconds
that you are you …

play with the words
thoughts and spins
by spider in language and tissues
passed on …

6 Toj of offer

vuur laait op
ik stop met zaaien
zoek bloemen
en bladeren
om te eten …

natte aarde en grond
rondom de erfenis
van patentieel onweder

fire flares up
I stop sowing
look for flowers
and leaves
to eat …

wet earth and soil
around the legacy
of pathetic storm

 

 

 

5 Q’anil of Ster

de dromen en wensen
kennen geen grenzen

bewegen in stromen
duizende spiralen
verhalen in vele talen

fluisterend verteld
snel … tel

droom en verlang

the dreams and wishes
know no boundaries

move in streams
thousands of spirals
stories in many languages

whispered told
fast … count

dream and long

 

4 Kej of Hert

onder bloemengezet
schoonheid zoekt
inspiratie
sensatie

prikkelingen in de neus
voor de ogen
verhogen zo
de vreugde …

 

 

 

 

put under flowers
beauty seeks
inspiration
sensation

tingling in the nose
for the eyes
thus increase
the joy …

3 Kame of Transformatie

los gebroken kippen
pikken wormen uit
nat gras, pas hierna
het gekukel en gekakel
op zondagmorgen
een hekel gekrakeel …

pok pok pok

pok pok pok

het gekukel en gekakel
op zondagmorgen
een hekel gekrakeel …

 

chickens broken loose
pick worms out of
wet grass, only after this
the cackling and clucking
on Sunday morning
a delicate squawking …

pok pok pok

pok pok pok

the cackling and clucking
on Sunday morning
a delicate squabble …

Haiku’s

Forten

groene gras vlakten
staal gesteunde betonmuur
bloed gekleurd leven

~

kastanje bomen
kaarsen in pastel kleuren
bruin ronde vruchten

~

waterjuffer zweeft
wolken spiegelen water
ragfijne aders

~

waterjuffer vliegt
wolken spiegelen water
ragfijne stilte

Tuin

lavendel geuren
kleuren zomer avonden
adel benevelt

~

Brhee de tuinman kwam
voor zijn Baes kruiden planten
keukenmeiden feest

~

Tanka Tuin

Halling roept Brhee op
lavendel plantenbakken
te restaureren

bijen volken dansen blij
rond paarse zomer weelde

 

Tanka Tuin

Halling roept Brhee op
lavendel plantenbakken
te restaureren

bijen volken dansen vrij
rond paarse bloemen weelde

 

 

 

 

1 K’at of Hagedis

is er iets hier
dat wil bloeien
boeiend de weg
het net omgeslagen
een doek als net
zet je in vuur en vlam
nam de ballast
vastgezette koude
houdt je warm

is there something here
that wants to bloom
fascinating the way
the net turned
a canvas like net
set you ablaze
took the ballast
trapped cold
keeps you warm

gibt es hier irgendetwas
das blühen will
faszinierend die Art und Weise
das Netz umgedreht
ein leinwandartiges Netz
dich in Flammen setzte
nahm den Ballast
fängt die Kälte ein
hält dich warm

 

 

zoeken

betast de  dichte energie
de waarden en de normen

stromannen vereffenen
de weg en leggen
stroppen verstopt
in het dicht donk’re woud

 

gropes the dense energy
the values and norms

straw men settle
the way and lay
slings hidden
In the dense dark forest

Reis

wijde weide velden koolraap
golvende bewegingen die
voor onze ogen voorbij trekt

langzaam en snel
donkere en lichte luchten
het zuchen van

hen die verstaan waarvoor
de molens en leugens staan …

wide meadow fields turnip
undulating movements that
passes before our eyes

slow and fast
dark and light skies
the sighing of

those who understand what
the mills and lies stand …

weite Wiesenfelder Rübe
wellenförmige Bewegungen, die
vor unseren Augen vorbeizieht

langsam und schnell
dunkler und heller Himmel
das Seufzen der

derer, die verstehen, was
die Mühlen und Lügen stehen …

 

 

 

4 Ix of Jaguar

kleuren en geuren
in lila en paars
blauwen met goudaders
in lapiz lazilu

bloemen bloeien
een ode aan de dagen
soms gevangen
in een zeldzame straal

zon

 

colors and scents
in lilac and purple
blues with veins of gold

in lapiz lazilu
flowers bloom
an ode to the days
sometimes caught
in a rare ray

sun

Farben und Düfte
in Flieder und Purpur
Blautöne mit goldenen Adern
in Lapizlazuli

Blumen blühen
eine Ode an die Tage
manchmal eingefangen
in einem seltenen Lichtstrahl

Sonne

 

 

 

 

 

 

Hoogheid

Eén priester die elitaire wezens kroont
waarmee zij in de waarde wonen
van aanbeden hoogheid aangesteld
door om het even welke Hemel God

goud of koper, het wordt gevierd
versierd met stenen en juwelen

delen uit de waterruimtesloop
hoop op wijsheid
redding van het kwaad

Lang leve de koning!

Lang leve Wim!

 

2 E of Weg

zoveel woorden
vinden oren
luisteren
raken
treffen
beseffen
dat je zoveel
hebt te delen
mag delen
onderdeel zijn

van …

iedereen in zijn
haar eigen wijze leef-tijd

 

 

so many words
find ears
listen
touch
meet
realize
that you have so much
to share
may share
be part

of …

everyone in their
her own wise life-time

so viele Worte
Ohren finden
zuhören
berühren
treffen
erkennen
dass du so viel hast
so viel zu teilen hast
teilen können
Teil sein

von …

jeder in seiner
ihre eigene weise Lebenszeit

vlinders

spelden op takken
gelakte herinneringen
aan zoveel leven dat
traag vergaat in gif
en straling een virus
dat onzichtbaar
merkbaar alles
tot AI en chaos
terugbrengt
de dood vergroot

vlinders op takken
gelakte herinneringen
aan het ware leven

13 Tz’i of Hond

geslepen kristallen
doorschijnende diamanten
randen en spanten
met bladgoud bedekt

ergens lekt een kraan …

 

cut crystals
translucent diamonds
edges and trusses
covered with gold leaf

somewhere a faucet leaks …

 

geschliffene Kristalle
durchscheinende Diamanten
Kanten und Traversen
bedeckt mit Blattgold

irgendwo leckt ein Wasserhahn …

 

 

12 Toj

water en vuur
duur betaalde huur
van het leven
even geven wij
adem aan de orde
van Rosenkwarts
tegenspelers
voor de Rosenkruisers

water and fire
dearly paid rent
of life
for a moment we give
breath to the order
of Rosenkwarts
adversaries
for the Rosenkruisers

Wasser und Feuer
teuer bezahlte Miete
des Lebens
für einen Moment geben wir
den Atem der Ordnung
von Rosenkwarts
Widersacher
für die Rosenkreuzer

 

 

Texel 2

Bollen en wind
water en licht

vergezicht
versluierd
we kuieren
luieren
aan een tafel
bij paal zoveel

ons aandeel
in genieten
gesprekken
proeven …

 

Bulbs and wind
water and light

vista
veiled
we stroll
lazing
at a table
at pole so many

our share
in enjoyment
conversations
tasting …

 

Glühbirnen und Wind
Wasser und Licht

Ausblick
verschleiert
wir schlendern
faulenzen
an einem Tisch
am Pol so viele

unser Anteil
an genussvollen
Gesprächen
Verkostung …

 

 

Texel

stortregen, stormwind
zonneschijn
ik verdwijn in de wind
vindt kracht om
door te gaan
stop en stap af
stap op en ga door
ik hoor alleen wind
geen verkeer achter mj

 

stormwind
zonneschijn
auto’s en volle terrassen
in Den Burg
uit de wind
in de zon
zomer gevoel

6 Aq’ab’al

deze dagen schrijven lente
tulpen bloeien en groeien
bladeren uit hun schulp
de hulp om te leven
omgeven door beloften
creatiekracht in beeld

these days write spring
tulips bloom and grow
leaves from their shell
the help to live
surrounded by promises
creative power in the picture

 

diese Tage schreiben Frühling
Tulpen blühen und wachsen
Blätter schlüpfen aus ihrer Schale
die Hilfe zum Leben
umgeben von Verheißungen
schöpferische Kraft im Bild

5 Iq of Wind

de regen en wind
razen langs de ramen
namen geschreven
in het zilte zand

golven komen
wissen weg en af
laf de namen die
samen de strijd voeren

achter schermen
van laptops en i phones
versleten woorden
schone schijn …

de regen en wind
razen langs in stuifzand
namen geschreven
in een hoge golf

 

the rain and wind
race past the windows
names written
in the salty sand

waves come
erase away and off
cowardly the names that
battle together

behind screens
of laptops and i phones
worn out words
clean appearance …

the rain and wind
race past in drifting sand
names written
in a high wave

der Regen und der Wind
rasen an den Fenstern vorbei
Namen geschrieben
in den salzigen Sand geschrieben

Wellen kommen
radieren weg und weg
feige die Namen, die
zusammen kämpfen

hinter den Bildschirmen
von Laptops und I-Phones
abgenutzte Worte
sauberes Aussehen …

der Regen und der Wind
rasen im Treibsand vorbei
Namen geschrieben
in einer hohen Welle

4 Imox

zomer rent
door de dromen
verlangen
naar zee en water
bikini en blote voeten

ergens een open
zandstrand
aan de rand
van het land

 

summer runs
through the dreams
longing
for sea and water
bikini and bare feet

somewhere an open
sandy beach
at the edge
of the country

Der Sommer läuft
durch die Träume
Sehnsucht
nach Meer und Wasser
Bikini und nackte Füße

einem offenen
Sandstrand
am Rande
des Landes