Over Anja Tekelenburg

Dichten is voor mij als ademhalen. Ik schrijf vanaf het moment dat ik letters op papier kan zetten. Alles op deze site is intellectueel eigendom van Anja Tekelenburg, tenzij anders vermeld.

4 Iq’of Wind

De ziel fluistert woorden
vol boosheid over die waanzin
Ik begin in het midden
van de orkaan een weg
te banen …

trots en fier, vieren wij
het leven en beleven traag
de weg naar binnen, buiten
onze comfortzone
vieren wij …

de band met de grond
waarop en waaruit wij
leven …

 

Die Seele flüstert Worte
voller Wut über diesen Wahnsinn
Ich beginne in der Mitte
des Wirbelsturms
und bahne mir meinen Weg …

stolz und stolz feiern wir
das Leben und erleben langsam
den Weg hinein, hinaus aus
unserer Komfortzone
wir feiern …

die Verbundenheit mit dem Boden
auf dem und von dem wir
leben …

 

 

The soul whispers words
full of anger at that madness
I start in the middle
of the hurricane
making my way …

proud and proud, we celebrate
life and slowly experience
the way in, out of
our comfort zone
we celebrate …

the bond with the ground
on which and from which we
live …

 

3 Imox of waterlelie

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke duisternis laat wachten
verzachten de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een kind van hot naar haar

het gevaar van kinderhandel
en intergenerationeel trauma
zou hier de waanzin versterken
we werken niet meer aan heling
verveling en vervaging nemen toe …

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke wijsheid en liefde laat wachten
verzilveren de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een leven naar de overkant …

 

 

when the dream leaves a stream of thoughts
await the inner darkness
the threads of spiders soften
they win moments and arrange
through the wind a child moves from one place to another

the danger of child trafficking
and intergenerational trauma
would amplify madness here
we no longer work at healing
boredom and blurring increase …

as the dream a stream of thoughts
awaiting inner wisdom and love
galvanise the threads of spinning
they win moments and arrange
through the wind a life to the other side …

 

wenn der Traum einen Strom von Gedanken hinterlässt
warten auf die innere Dunkelheit
die Fäden der Spinnen werden weich
sie gewinnen Momente und ordnen sich
durch den Wind bewegt sich ein Kind von einem Ort zum anderen

die Gefahr des Kinderhandels
und generationenübergreifendes Trauma
würde den Wahnsinn hier verstärken
wir arbeiten nicht mehr an der Heilung
Langeweile und Unschärfe nehmen zu …

wie der Traum ein Strom von Gedanken
in Erwartung innerer Weisheit und Liebe
galvanisieren die Fäden des Spinnens
gewinnen sie Momente und ordnen
durch den Wind ein Leben auf der anderen Seite …

Leeg familie syndroom

Waar een vechtscheiding
de leiding neemt in waanzin
aan het begin van een traject
bij Niet Aangeboren Hersenletsel

versta ik de woorden en daden
van de oudst nabije mens
op geen enkele wijze
grijze haren groeien

het tekent scherpe krassen
in de levens van mensen
die elkaar wel liefhebben
waar oude grieven

in brieven vastgelegd
verwarring en projecties
uit wanen, die wegen banen;
bestaande helleveeg.

Ik weeg woorden vol leegte
weef nieuwe paden
het verdriet en de krassen
bestaan voor altijd

tijd heelt de wonden
onomwonden draden
van bescherming die
soms doorgeknipt

nieuwe dimensies van
familie-loos-heid tot

in het merg
betekenen.

 

Where a fighting divorce
takes the lead in madness
At the beginning of a trajectory
in the case of Non-congenital Brain Injury

I understand the words and actions
of the oldest person closest to me
in no way
grey hairs grow

it draws sharp scratches
in the lives of people
who do love each other
but old grievances

enshrined in letters
confusion and projections
from delusions, paving roads;
existing hellscape.

I weigh words full of emptiness
weave new paths
the sorrows and scratches
exist forever

time heals the wounds
unwound threads
of protection that
sometimes cut

new dimensions of
family-lessness down to

to the marrow
mean.

 

Wo eine streitbare Scheidung
die Führung im Wahnsinn übernimmt
Am Anfang einer Flugbahn
im Falle einer nicht angeborenen Hirnschädigung

Ich verstehe die Worte und Handlungen
der ältesten Person, die mir am nächsten steht
in keiner Weise
graue Haare wachsen

es zeichnet scharfe Kratzer
in das Leben von Menschen
die sich zwar lieben
aber alte Kränkungen

in Briefen verankert
Verwirrung und Projektionen
von Wahnvorstellungen, die Straßen pflastern;
bestehende Höllenlandschaft.

Ich wiege Worte voller Leere
webe neue Wege
die Sorgen und Kratzer
existieren für immer

die Zeit heilt die Wunden
abgewickelte Fäden
des Schutzes, die
manchmal schneiden

neue Dimensionen der
Familienlosigkeit bis ins

bis ins Mark
bedeuten.

Woorden

Woorden betekenen dingen

in het midden ligt een hart

verwart zoekt de ziel

naar de wijsheid in een steen

 

 

 

 

Words mean things

in the middle lies a heart

confused the soul searches

for wisdom in a stone

 

Worte bedeuten Dinge

in der Mitte liegt ein Herz

verwirrt sucht die Seele

nach Weisheit in einem Stein

1 Kawoq of Regenstorm

kom maar regen
water en laat
de westenwind
het kind in leegte

patenten en centen
die gevangen worden
hordenlopers gevloerd
de boer ploegt

voort
nog wel
amper
dat wel

 

come rain
water and let
the west wind
the child in emptiness

patents and pennies
caught
hurdlers floored
the farmer plows

on
yet
barely
that is

 

Regen kommen
Wasser und lass
der Westwind
das Kind in der Leere

Patente und Cents
gefangen
Hürdenläufer am Boden
der Bauer pflügt

auf
doch
kaum
das ist

13 Thijax of vuursteen

In het licht gezet
verwarmd in de zon
gekoeld in volle maan

liggen en staan
de stenen
benen gestrekt

insecten zwermen
prikken en tasten
de huidlagen af

 

Set in the light
heated in the sun
cooled in full moon

lie and stand
the stones
legs stretched

insects swarm
sting and probe
the layers of skin

 

Ins Licht gesetzt
erhitzt in der Sonne
abgekühlt im Vollmond

liegen und stehen
die Steine
Beine gestreckt

Insekten schwärmen
stechen und sondieren
die Hautschichten

 

11 Ajmaq

als wij het geheim
van het leven
uitspelen
in een schimmelspel
vol schimmen
dimmen de geluiden
bij volle maan

as we learn the secret
of life
play out
in a shadow play
full of shadows
dim the sounds
at full moon

 

wenn wir das Geheimnis des Lebens lernen
des Lebens
ausspielen
in einem Schattenspiel
voll von Schatten
die Geräusche dämmern
bei Vollmond

Foto: René vd Brandt

10 Tz’ikin of Adelaar

Vlieg je mee
om overzicht
te krijgen

we verblijven
in traagheid
spellen tijd

pellen lagen af
zien de wereld
in donderend geweld

uiteen spatten
natte voeten
op dorre aarde

 

Fly with you
in order to
get an overview

we stay
in slowness
spell time

peel off layers
see the world
in thundering violence

shatter
wet feet
on barren earth

 

Mit Ihnen fliegen
sich einen
Überblick verschaffen

wir bleiben
in der Langsamkeit
zaubern Zeit

schälen Schichten ab
sehen die Welt
in donnernder Gewalt

zerschmettern
nasse Füße
auf unfruchtbarer Erde

Drangsalieren

Woorden die raken
maken nieuwsgierig
tussen de kieren
van rottend hout
vinden we gouden
muntjes en zilverdraden.

Drang en dwang
zal ze leren
en vastleggen
gelijk aan een lier
gebonden.

De in allerijl gezonden
knechten
vechten
voor koperen munten
gunnen uit haat en pijn
het welzijn
aan geen een.

Drang zal het geheel
van binnenuit verteren
de Heeren van de dood
in groot genoegen
feestvierend
in de danszaal latend.

Het galgenmaal
genietend
de kookpot
met de lier
omhoog gehaald
door de laatste slaaf.

 

Worte, die berühren
machen dich neugierig
zwischen den Rissen
des verrottenden Holzes
finden wir goldene
Münzen und Silberfäden.

Zwang und Nötigung
werden sie lehren
und fesseln
wie an eine Leier
gebunden.

Die eilig gesandten
Diener
kämpfen
um Kupfermünzen
Gewährt aus Hass und Schmerz
Wohlfahrt
für niemanden.

Der Drang wird das Ganze verzehren
von innen her verzehren
die Herren des Todes
in großer Wonne
schlemmend
im Tanzsaal verlassen.

Das Galgenmahl
genießend
den Kochtopf
mit der Leier
erhoben
vom letzten Sklaven.

 

 

 

Drangsalieren

böse mitspielen, das Leben schwer/zur Hölle machen, grausam sein, malträtieren

gehoben

umgangssprachlich

abwertend

österreichisch, sonst veraltet

9 I’x of Jaguar

Waar mannen hun wegen banen
door een dicht woud aan regels
tegels verleggen en leeuwen
met speren en bijlen omleggen
voor het hoognodige eten
dat door vergeten wijsheid
al enige tijd bedorven is

Waar mannen denken kinderen
te baren en zogen, beliegen
zij, door wanen bedrogen
het leven tot op het bot.

Het lot van vrouwen immer
meer onders schot
het lot trekt nog touwtjes
je houdt een brandnetel touw
nog stevig en rauw in je hand

met hand en tand, stel je woorden
op, stalt ze uit tot je besluit
dat ook dit geen banen breekt
Satanisme heeft een hel geschapen
waar blatende schapen hemel roepen
in een zwart geblakerd geheel …

Een enkele vrouw staat op en deelt
nog ondergronds restanten kennis uit
in zorgvuldig tasten of haar gasten
tot een wijs besluit kunnen komen
haar dromen zijn mooi …

 

Where men make their ways
through a dense forest of rules
shifting tiles and lions
with spears and axes
for much needed food
which through forgotten wisdom
Has been spoiled for some time

Where men think they will
to bear and suckle, they lie
They, deluded by delusions
Life to the bone.

The fate of women always
more undershot
fate still pulls strings
you hold a nettle rope
still firm and raw in your hand

Hand and foot, you compose your words
up, stack them until you decide
That even this does not break jobs
Satanism has created a hell
where bleating sheep cry heaven
in a blackened whole …

A single woman stands up and shares
still underground scraps of knowledge
in careful groping whether her guests
can come to a wise decision
her dreams are beautiful …

 

Wo Männer ihre Pfade pflastern
durch einen dichten Wald von Regeln
Fliesen und Löwen bewegen
mit Speeren und Äxten
für dringend benötigte Nahrung
die, durch vergessene Weisheit
seit einiger Zeit verdorben ist

Wo Männer glauben, sie seien
zu gebären und zu säugen, lügen sie
sie, von Wahnvorstellungen getäuscht
Leben bis auf die Knochen.

Das Schicksal der Frauen immer
mehr unterlaufen
das Schicksal zieht immer noch die Fäden
du hältst ein Nesselseil
noch fest und rau in deiner Hand

mit Zähnen und Klauen komponierst du deine Worte
auf, stapelst sie, bis du beschließt
dass selbst dies keine Jobs kaputt macht
Der Satanismus hat eine Hölle geschaffen
wo blökende Schafe den Himmel schreien
in ein geschwärztes Ganzes …

Eine einzelne Frau steht auf und teilt
Restwissen noch im Untergrund
in vorsichtigem Abtasten, ob ihre Gäste
eine weise Entscheidung treffen können
ihre Träume sind schön …

 

 

Startseite

Divergeren

Als je niet welkom bent

Veeg je je voeten

Stampt het zand eraf
en zoekt een huis
waar je welkom bent

Indringers en vredeverstoorders
mogen door de mensen
die vrede lieven
buiten de sloten gehangen

liefdevol het eten
op de stoep gezet

beletten wij hen
onze levens
te divergeren

8 Aj of Stok-Staf

bewegen langs
de banen van
dna dat gecorrumpeerd

de degens heeft gekruist
met A.I en AI en ai
pijnlijk helder de waan

ruim baan voor echt leven
omgeven door planten
dieren, waar mieren

voorleven …

 

move along
the pathways of
dna that has corrupted

has crossed swords
with A.I and AI and ai
painfully clear the delusion

wide open for real life
surrounded by plants
animals, where ants

live for …

 

bewegen sich entlang
die Bahnen der
dna, die korrumpiert

die Schwerter gekreuzt hat
mit K.I. und KI und KI
die Täuschung schmerzhaft auflösen

weit offen für das wirkliche Leben
umgeben von Pflanzen
Tieren, wo Ameisen

vorleben …

 

7 E of Weg

cirkels dansen snel
in samen op en neer
gelijk de dolfijnen
in een keer op keer
springen en duiken
buiken en ruggen

gekromd
gestrekt

hun roep klinkt
onhoorbaar
voor mensen

tot zielen
zich openen
voor een
diepzee gesprek

 

circles dance fast
in together up and down
like dolphins
in a time after time
jumping and diving
bellies and backs

curved
stretched

their call sounds
inaudible
to humans

until souls
open up
for a
deep sea conversation

Kreise tanzen schnell
gemeinsam auf und ab
wie Delphine
in einer Zeit nach der anderen
springen und tauchen
Bäuche und Rücken

geschwungen
gestreckt

ihre Rufe klingen
unhörbar
für Menschen

bis sich die Seelen
sich öffnen
für ein
Tiefseegespräch

6 B’atz of Aap

spelend in de weide
bloeiende bloemen
geurende seringen
zingende vogels

hoog boven mij
diep binnenin
de dans om leven
omgeven door licht

uit liefde geboren
is ons verloren weten
vergeten geweten
een nood die dood schept

spelend in de weide
bloeiende bloemen
danst de dankbaarheid
de tijdsgeest open

 

playing in the meadow
blooming flowers
fragrant lilacs
singing birds

high above me
deep inside
the dance for life
surrounded by light

born of love
is our lost knowing
forgotten conscience
a need that creates death

playing in the meadow
blossoming flowers
gratitude dances
opens the spirit of the age

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
duftender Flieder
singende Vögel

hoch über mir
tief im Inneren
der Tanz um das Leben
umgeben von Licht

geboren aus Liebe
ist unser verlorenes Wissen
vergessenes Gewissen
ein Bedürfnis, das den Tod schafft

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
Dankbarkeit tanzt
öffnet den Geist der Zeit

5 Tz’i of Hond

in een zachte parabel
een tel van onachtzaamheid
bewegingen, ze slingeren
door de stilstanden heen

alleen met de vogels
die stoelen onder poepen
gefloept uit het achtergat
zonder onderin te zien

of grijze stoelen te zien
als te bevruchten aarde

 

in a gentle parable
a beat of negligent
movements, they meander
through the stillnesses

alone with the birds
who defecate chairs under
fluttered out of the back hole
without seeing underneath

or seeing gray chairs
as earth to be fertilized

 

in a gentle parable
a beat of negligent
movements, they sway
through the silences

alone with the birds
defecating chairs under
fluttered out of the back hole
without seeing below

or seeing grey chairs
as earth to be fertilised

 

 

4 Toj of Water

waar water en vuur
een uur later
dan verwacht
in verlangen
naar ruimte
hun wegen vinden

winden we
speelpoppen op
draaien ze
pirouetten
op spitsen

 

where water and fire
an hour later
than expected
in longing
for space
find their ways

we wind up
puppets
they spin
pirouettes
on spires

 

wo Wasser und Feuer
eine Stunde später
als erwartet
in Sehnsucht
nach Raum
ihre Wege finden

wir wickeln
Marionetten
sie drehen
Pirouetten
auf Türmen

kap

met de kap
op mijn hoofd
gebied ik het
geweld
nog even een halt toe

moe van de jaren
uit macht en jaloezie
gemaakte regels
waar de een zijn brood
de ander zijn magere hand bood

met een kap
rondom mijn ogen
kijk ik weg
geweld
en wapengekletter
laten geen letter
heel

 

mijn keel droog
van geween

kijk daar bewoog
een muis …

De kruidentuin

kom snel
weet je wel
welk kruid
dit bloedspuiten
kan stelpen?

wil wel helpen
kan er niet bij
vertrapte planten

wanneer
deze waanzin
de strijd stopt

klopt de tijd dan
nog voor jou
lieve buurman

ik kan niet
meer dan bidden

vandaag die haag
van mensen
vertrapte planten

de restanten
van een ooit
zo mooie
leef-tijd

(herderstasje)

3 Q’anil of Ster

He lieve, de overvloed
in eigen huis en doorheen
de prachtig opgebloeide tuin

ik struin en werk
sterk armspieren
dieren plezieren zich
laten zich minder zien
misschien de gifstoffen
die hen zo sterk
hebben getroffen

nee geen CO2, daar kunnen ze mee
net als zuurstof

al die troep in de lucht
als bio-wapen uitgesmeerd
over onze mooie Moeder

Hey dear, the abundance
at home and throughout
the beautifully blossomed garden

I stroll and work
strong arm muscles
animals please themselves
show themselves less
perhaps the toxins
that have
affected them

no no CO2, they can do with that
just like oxygen

all that junk in the air
spread like a bio-weapon
on our beautiful Mother

Hallo meine Liebe, der Überfluss
zu Hause und überall
dem schön erblühten Garten

Ich schlendere und arbeite
starke Armmuskeln
Tiere erfreuen sich
zeigen sich weniger
vielleicht die Gifte
die sie
sie beeinflusst haben

nein kein CO2, das können sie gebrauchen
genau wie Sauerstoff

Der ganze Müll in der Luft
verbreitet sich wie eine Biowaffe
auf unsere schöne Mutter

2 Kej of Hert

De keus
welk bospad

dat besluit
beïnvloedt

de loop
van je weg

 

this choice
which forest path

that decision
affected

the course
of your path

 

diese Wahl
welcher Waldweg

diese Entscheidung
betroffen

den Verlauf
deines Weges

1 Kame of Transformatie

sensationeel
valt het ten deel

een zachte
landing om
handen ineen
te slaan en
ruim baan
te maken
we schaken

zetten matte stukken
van koningin en keizer
in een breekijzer

stop en val ineen
lief leven
het systeem
van stalisten
geeft finalisten
in gender gebouwen
scheve kansen
ze dansen
om de gehoornde
ram en gouden stier

hier is het rustig
stil en vredig …

 

sensational
it falls to

a soft
landing to
join hands
and
make way
make way
we play chess

set mate pieces
of queen and emperor
into a crowbar

stop and collapse
sweet life
the system
of stalwarts
gives finalists
in gender buildings
skewed opportunities
they dance
around the horned
ram and golden bull

here it is quiet
quiet and peaceful …

sensationell
es fällt

eine weiche
Landung zu
sich die Hände zu reichen
und
Platz machen
Platz machen
wir spielen Schach

setzen matte Figuren
der Königin und des Kaisers
in eine Brechstange

anhalten und zusammenbrechen
süßes Leben
das System
der Stalwarts
gibt Finalisten
in geschlechtsspezifischen Gebäuden
verzerrte Möglichkeiten
sie tanzen
um den gehörnten
Widder und den goldenen Stier

hier ist es ruhig
ruhig und friedlich …

 

5 Noj of Aarde

bid voor ons
de mensen
van gisteren
die morgen
de geboorte
van liefde
vrede
vrijheid
wakker dromen

pray for us
the people
of yesterday
who tomorrow
the birth
of love
peace
freedom
dreaming awake

beten Sie für uns
das Volk
von gestern
die morgen
die Geburt
der Liebe
des Friedens
Freiheit
wach träumend

4 Ajmaq

Eer uw vader en uw moeder
deze moederdag die wat
immer de wezenlijke kracht is
in traagheid commercieel
toelacht en hier toedicht

eer uw kinderen en hen
die na hen komen, hun dromen
staan in onze D N A codes
diep verborgen ingeschreven
leven we hier bewust …

 

Honor your father and your mother
this mother’s day which is what
is ever the essential force
in inertia commercial
smiles and here dedicates

honor your children and those
who come after them, their dreams
are inscribed in our D N A codes
inscribed deep within
we live here consciously …

 

Ehre deinen Vater und deine Mutter
an diesem Muttertag, der das ist, was
ist immer die wesentliche Kraft
in der Trägheit kommerziell
lächelt und hier widmet

ehrt eure Kinder und diejenigen
die nach ihnen kommen, ihre Träume
sind in unseren D N A Codes eingeschrieben
tief verborgen eingeschrieben
wir leben hier ganz bewusst …

Narcis

de narcis, uitgebloeid
salie ontwaakt
bieslook bloeit

deze taal maakt salades
van waanzin in grootsheid
doelgerichte misinformatie
die sensationeel
een deel van het geheel
op verkeerde benen zet

de narcis, bloeit uit
verloren ondergronds
een beeld schept verderf
verft onzekerheid tot kroon
zij woont weer onderaards

plexus solaris …
diepe tunnels
in gemanipuleerd
oranje, zonder basis
het rood verloren

 

the daffodil, flowered out
sage awakens
chives bloom

this language makes salads
of madness in grandeur
purposeful misinformation
that sensationalizes
a part of the whole
on wrong legs

the daffodil, blooming out
lost underground
an image creates destruction
paints uncertainty to crown
she dwells underground again

plexus solaris …
deep tunnels
in manipulated
orange, without base
the red lost

die Narzisse, fertig geblüht
Salbei erwacht
Schnittlauch blüht

diese Sprache macht Salate
des Wahnsinns in Pracht
gezielte Fehlinformation
die sensationsheischend
einen Teil des Ganzen
auf falschen Beinen

die Narzisse, die aufblüht
verloren unter der Erde
ein Bild schafft Zerstörung
malt die Ungewissheit zu einer Krone
sie verweilt wieder unter der Erde

Plexus Solaris …
tiefe tunnels
in manipuliertem
Orange, ohne Basis
das verlorene Rot

 

3 Tz’ikin of Adelaar

de zon hoog aan de hemel
zwevend van oost naar west
diepte zoekend in noord en zuid

mooie kruiden komen geurend
tot leven, verheffen de tuin
een hemels paradijs op Aarde

 

the sun high in the sky
floating from east to west
seeking depth in north and south

beautiful herbs come fragrant
to life, elevating the garden
a heavenly paradise on Earth

 

die Sonne hoch am Himmel
schwebend von Ost nach West
sucht die Tiefe im Norden und Süden

schöne Kräuter kommen duftend
zum Leben und erheben den Garten
ein himmlisches Paradies auf Erden

2 I’x of Jaguar

De ziel roept
zachte zoden
zaden zoeken
ruimte
om te wortelen

en de hoge hemel
aan te raken

zacht natte aarde
onder mijn voeten
zoete geuren
duizend kleuren
omgeven
mijn simpele leven

 

The soul calls
soft sod
seeds seek
space
to take root

and the high heavens
touch

soft wet earth
beneath my feet
sweet scents
a thousand colors
surrounded
my simple life

Die Seele ruft
weicher Rasen
Samen suchen
Raum
um Wurzeln zu schlagen

und der hohe Himmel
berühren

weiche feuchte Erde
unter meinen Füßen
süße Düfte
tausend Farben
umgeben
mein einfaches Lebe

1 Aj of Stok/staf

Waar straling
4- en 5 G
zeer ziekmakend

je meenemen
naar de nieuwe
transhumane tijd

lijdt de ziel
zo ook elke cel
die levend is

biowapens
verspreid
onder snel slim
gemak

dat achter
de Great Reset
steekt

leven verbleekt

 

Where radiation
4- and 5 G
very sickening

take you
to the new
transhuman age

the soul suffers
so does every cell
that is alive

bioweapons
spread
among fast smart
convenience

that is behind
the Great Reset
sticks

life fades

 

 

 

 

13 E of Weg

Slagen in de slangen
water stageneert
je genereert spanning
verbanning omdat
ict je mee neemt in wanen
banen getrokken in je
bloedbanen
vanen kleuren rood
verkalken en zwalken
een trage dood
door een onwetend
wezen

 

Strokes in the hoses
water stagnates
you generate tension
exile because
ict takes you into delusions
orbits drawn in your
bloodstreams
pennants turn red
calcify and swallow
a slow death
by an ignorant
being

 

Schläge in den Schläuchen
das Wasser stagniert
Sie erzeugen Spannung
Exil, weil
ict führt dich in Wahnvorstellungen
Fahrspuren in deinem
Blutströme
Wimpel färben sich rot
verkalken und verschlucken
einen langsamen Tod
durch ein unwissendes
Wesen

12 B’atz of Aap

Leef je met mij
vrij in de wereld
dansend door
tijden
bevrijd …

 

Schrijf je met mij
deel je de tijd in
dansen door
levens
als jij

 

Live with me
free in the world
dancing through
times
liberated …

Do you write with me
Do you divide time
dancing through
lives
as you

 

Lebe mit mir
frei in der Welt
tanzend durch
Zeiten
befreit …

Schreibst du mit mir
teile die Zeit
tanzen durch
Leben
wie du

 

11 T’zi of Hond

Deze schoonheid
geuren en kleuren
spatten en springen
doorheen de tuin
struinen in verwondering
de rondingen van
het leven
omgeven mij

stil geluk

 

This beauty
scents and colours
splash and jump
through the garden
wandering in wonder
the curves of
life
surround me

quiet happiness

 

 

Diese Schönheit
Düfte und Farben
plätschern und springen
durch den Garten
wandernd im Staunen
die Kurven des
des Lebens
umgeben mich

stilles Glück

10 Toj of Water en Vuur

Puur het genieten
we ruiken seringen
springen op en neer
keer op keer
vol verwondering
over het kwaad
dat zich zo laat horen

ook het goede
het vrije
ongekend mooie
leven
omgeven
door paarsen
en lila’s

 

Pure enjoyment
we smell lilacs
jumping up and down
over and over again
full of wonder
about the evil
that makes itself so heard

also the good
the free
unprecedented beautiful
life
surrounded
by purples
and lilacs

Purer Genuss
wir riechen Flieder
springen auf und ab
immer und immer wieder
voller Staunen
über das Böse
das sich so bemerkbar macht

auch das Gute
das Freie
unvergleichlich schöne
das Leben
umgeben
von Lila
und Flieder

9 Q’anil of Ster

Leef je vrouw zijn
meng olie, kruiden en azijn
vergeet je honger
stem je smaak op scherp
en proef …

 

Live your womanhood
mix oil, spices and vinegar
forget your hunger
tune up your taste
and taste …

 

Lebe deine Weiblichkeit
mische Öl, Gewürze und Essig
vergiss deinen Hunger
stimme deinen Gaumen
und schmecke …

8 Kej of Hert

Ver buiten
in mijn binnen
ontluiken
de lila tinten
dag voor dag

het mag weer
buiten spelen
fietsen
wandelen
tuinieren

in een shirtje
op een rokje

 

out there
in my inner
bud
the lilac shades
day by day

it may again
play outside
cycling
walking
gardening

in a shirt
on a skirt

 

Weit draußen
in meiner inneren
Knospe
die fliederfarbenen Schatten
Tag für Tag

darf er wieder
draußen spielen
Radfahren
spazieren gehen
Gartenarbeit

in einem Hemd
im Rock

7 Kame of Transformatie

en nacht
zonder weerga
weldra
staan wij
op en open

 

een kat
glazenwasser
onrust
eten en
naar buiten

 

een fiets
vrouw onderweg
bloesem
wij gaan
in verwondering

 

A night
unprecedented
soon
we
up and open

a cat
window cleaner
unrest
eat and
outside

a bicycle
woman on the road
blossom
we go
in wonder

 

Eine Nacht
noch nie da gewesene
bald
werden wir uns erheben
auf und öffnen

eine Katze
Fensterputzer
Unruhe
essen und
draußen

ein Fahrrad
Frau auf der Straße
Blüte
wir gehen
im Staunen

 

6 Kan of Slang

Zo ik praktisch
met de handen
naar de zon
geheven
zacht over
de aarde wandel

en dans

en dans

en dans

om te voelen
te laten
in gesprek
met het Zelf
en later
de leegte …

 

So I practically
with my hands
toward the sun
raised
softly over
the earth

and dance

and dance

and dance

to feel
let
in conversation
with the Self
and later
the void …

 

 

5 K’at of Hagedis …

Dankbaarheid
voor de tijd
in de tuin

momenten
met vrienden
die meer nabij

dan de familie
die zo dierbaar
het gevaar

tegen wil en dank
onderschatten …

Gratitude
for the time
in the garden

moments
with friends
who are more close

than the family
who are so dear
the danger

reluctantly
underestimate …

 

 

Dankbarkeit
für die Zeit
im Garten

Momente
mit Freunden
die uns näher stehen

als die Familie
die so lieb sind
die Gefahr

zögernd
unterschätzt …

4 Aq’ab’al of Nacht

Langs de randen
van een dichte nacht
lacht de ochtend
mij met keffende honden
we lopen een ronde
door het huis
zetten koffie
in een paars kloffie

kleden ons en groeten
de nieuwe boombewoner
kabouter lichtkind
die in de een weg zoekt
en vast wel vindt
in onze tuin …

 

Along the edges
of a dense night
morning smiles
me with yapping dogs
we walk a lap
through the house
make coffee
in a purple suit

dress and greet
the new tree dweller
gnome child of light
Who looks for a way in
and is sure to find
into our garden …

 

Entlang der Ränder
einer dichten Nacht
Der Morgen lächelt
ich mit kläffenden Hunden
wir gehen eine Runde
durch das Haus
kochen Kaffee
in einem lila Anzug

ziehe mich an und begrüße
den neuen Baumbewohner
Zwerg Kind des Lichts
sucht nach einem Weg hinein
und wird ihn sicher finden
in unseren Garten …

 

3 Iq’ of Wind

Ze waaien zachtjes
de vlaggetjes
in Vrouwe Magnolia
ik zit daar
uit de wind
in de zon
voor mijn deur

 

They blow gently
the little flags
in Lady Magnolia
I sit there
out of the wind
in the sun
in front of my door

 

Sie wehen sanft
die kleinen Fahnen
in Lady Magnolia
Ich sitze dort
gegen den Wind
in der Sonne
vor meiner Tür

2 Imox – waterlelie

Een morgen
zorgen voorbij
kruiden bouillon
begon te geuren
ze kleuren groen
en roze bloemen
op de tijm …

lila bloemen in rozemarijn
ik hou van mijn tuin, het leven

 

One morning
worries past
herb broth
began to smell
they color green
and pink flowers
on the thyme …

lilac flowers in rosemary
I love my garden, life

 

Eines Morgens
Sorgen über
Kräuterbrühe
begann zu riechen
sie färben grün
und rosa Blüten
auf dem Thymian …

fliederfarbene Blüten im Rosmarin
ich liebe meinen Garten, das Leben

Rietplas

Mijn plas
onze wandelruimte
een schoonheid
die de tand
des tijds wil doorstaan

Nog immer
niet rolstoel proof
een strakke oprit
hoeft niet veel
moeite te kosten

Houten fiets-
en rolstoelvriendelijk
in een hart-rijke
overgang
tussen land
en water

vogels praten
hier dagelijks
met luisterende
tweevoeters

 

foto vanuit het Groentje:

 

1 Ajpu of Licht – kleine ijstijd

De lift naar zomer
heeft geknakte kabels
ze sabelt ijstijd
naar de bovenwereld

dit jaar welgeteld
een dag zonder jas
dat was pas anders
jaren zomer in april
de gril draait
overuren …

 

The elevator to summer
has snapped cables
she sabers ice age
to the upper world

this year at least
One day without a coat
That was different
Years of summer in April
the grill
overtime …

 

Der Aufzug zum Sommer
hat gerissene Kabel
sie säbelt die Eiszeit
in die Oberwelt

dieses Jahr
ein Tag ohne Mantel
Das war anders
Sommerjahre im April
der Grill
Überstunden …

Eff helpen

Een kind dat hyper lenig op een winkelwagen klimt
grijp snel, houdt de wagen spontaan vast en in balans
vader glimlacht pakt de andere zijde en het kind wint

Een vrouw met rollator krijgt haar rugtas niet om
ze staat daar kwetsbaar wankel te worstelen
je helpt haar de tas aan te doen en doet ritsen dicht

Het is nog vroeg vanmorgen als de deurbel gaat
grinnikend, de buurjongen van zes, heeft papa bij de les
gelaten, heeft geen sleutel, slechts kind en hond en belt mama

zoek mijn bril en ril van de koude
schaterlachend van binnen en buiten

12 Thyax of Vuursteen.

https://bouweninfrastructuur.files.wordpress.com/2021/01/samenstellingvandelucht.jpg?w=974

De politieke arena
aapt de goden na
die oorlog, list
en bedrog uit de trog
lepelen met lange
koeientongen

longen gevuld
met graffeen
zuurstof en CO2
laat een mens
voor twee tellen
bellen rinkelen
alarm

klokken luiden
over gevaar
leed en ellende
ik kende het script
als kind nog niet
leerde het later
veel te laat …

 

synoniemen.net

samenstelling Lucht

 

The political arena
mimics the gods
that war, stratagem
and deceit from the trough
spooning with long
cow’s tongues

lungs filled
with grafeen
oxygen and CO2
makes a man
for two seconds
bells ring
alarm

bells ring
about danger
suffering and misery
I knew the script
as a child
learned it later
far too late …

 

Die politische Arena
ahmt die Götter nach
die Krieg, List und Tücke
und Betrug vom Trog aus
löffelnd mit langen
Kuhzungen

Lungen gefüllt
mit graffeen
Sauerstoff und CO2
macht einen Mann
für zwei Sekunden
Glocken läuten
Alarm

Glocken läuten
über Gefahr
Leid und Elend
Ich kannte das Drehbuch
als Kind
lernte es später
viel zu spät …

11 N’oj of Aarde

Bewaar je boodschap
schrap de vragen
draag bij en deel mede
tevreden zien wij aan
bestaan bij de gratie
van een scheppende
wijsheid

 

 

 

Save your message
delete the questions
contribute and share
satisfied we see
exist by the grace
of a creative
wisdom

Speichern Sie Ihre Nachricht
die Fragen freirubbeln
beitragen und teilen
zufrieden sehen wir
existieren durch die Gnade
einer schöpferischen
Weisheit

Treurwilg

Door weer en wind
vindt zij haar weg
altijd weer, mee bewegend
als de armen
van een treurwilg
die slechts schommelen
in de storm

om uiteindelijk toch
opeens bewegingloos
ergens het doel
te bereiken en het nakijken
van de regen

aan de waanzin
en leugen
overlaat …

10 Ajmaq of Uil

Levens lang verbleven zij
vrij voorbij de hemelen
staan hun winden stil
of stormen zij vol regen
langs de wegen van een
waan-beeld?

 

For lifetimes they resided
free beyond the heavens
Do their winds stand still
Or storm they full of rain
along the roads of a
delusion?

 

Ein Leben lang wohnten sie
frei jenseits des Himmels
Stehen ihre Winde still
Oder stürmen sie voller Regen
entlang der Straßen einer
Wahns?

8 Ix of Jaguar II

de zachte tintelingen
vervliegen in aanvallen
van stralingsfrequenties

suggesties tot verlaten
van deze meetbare chaos
houden nog geen stand

het land vult zich meer en meer
met de zwarte maden van dood
en doorgeslagen waanzin

de zachte tintelingen
van zuivere zielen
vallen nog immer …

 

the gentle tingling
dissipate in attacks
of radiation frequencies

suggestions to leave
of this measurable chaos
do not yet hold

the land fills more and more
with the black maggots of death
and madness gone mad

the gentle tingling
of pure souls
are still falling …

 

das sanfte Kribbeln
löst sich in Angriffen
von Strahlungsfrequenzen

Anregungen zum Verlassen
aus diesem messbaren Chaos
halten noch nicht

das Land füllt sich mehr und mehr
mit den schwarzen Maden des Todes
und verrückt gewordenem Wahnsinn

das sanfte Kribbeln
der reinen Seelen
fallen immer noch …

7 Aj of Staf

laat me dansen
met jouw blijdschap

kind in mij springt
op en ziet tulpen
maagdelijk wit
uit het keukenraam

bij het zetten
van de eerste koffie

 

let me dance
with your joy

child in me jumps
up and sees tulips
virginal white
from the kitchen window

when making
of the first coffee

 

lass mich tanzen
mit deiner Freude

das Kind in mir springt
auf und sieht Tulpen
in makellosem Weiß
vom Küchenfenster aus

bei der Zubereitung
des ersten Kaffees

 

6 E of Weg

jij jouw wegen
waarheid
minderheden
in meerderheid

neem de tijd
te voelen
heel je wonden
in overgave …

 

you your ways
truth
minorities
in majority

take time
to feel
heal your wounds
in surrender …

 

du deine Wege
Wahrheit
Minderheiten
in der Mehrheit

nimm dir die Zeit
zu fühlen
heile deine Wunden
in Hingabe …

5 B’atz of Aap

lieve jij dans met mij
jij lieve lachende tegenover

het lover groen
de bloemen wit
stenen in formaat

was die wit hangt
te drogen in de zon
lente in tulpen

gevangen en vlinders
bijen en hommels
die zoetheid snoepen

uit kleurrijk bloeiende
gewassen die om niet groeien

 

dear you dance with me
you sweet smiling opposite

the sequin green
the flowers white
stones in size

laundry hanging white
drying in the sun
spring in tulips

caught and butterflies
bees and bumblebees
snacking sweetness

from colorfully blooming
crops that grow for no reason

 

 

Persmoment III

foto: Willy Kruijssen

De receptioniste
en de pater laten
hun ogen rollen
het kleurrijke dollen
aan de grote houten
tafel in het huis
van Houten, daar tegenover
het andere lekkende Huis

Pluis konijntjes
uit een bloemkool
Holenberen aan tafel
met een schaterlach
veelkleurig vissenkleed
heet het
“thuis in Houten”.

Ze willen wel wat …

delen woorden vol gevoel
bedoelen het niet kwaad
het laat te raden over
deze bende van vier
met twee fotografen
aan de houten tafel
in het gemeentehuis van Houten

De wethouder al ouder
houdt haar kruit maar droog
hoog gelegen klanken
bang gemaakte droge thee
maakt wel en wee
een klucht, die een zucht
op levert
opgetekend in “Ons Houten”.

Persmoment II

een kleine meid
en renende jongen
op de achtergrond

oma belt nu in het rond
ze stond zo klaar, maar
het blauwtje houdt haar

nu zowaar aan de tafel
met bouwstenen voor morgen
die grijze zorgen geven

we leven in een dwaze soap
een hoop is ongezegd
het andere dicht verzwegen

mensen vallen tegen
als ze hun professie
boven het hart stellen

prestige steelt de ziel

Geïnspireerd op vanmiddag en een uitleg over het boek 'Oera Linda'.
oeralinda.org

Persmoment I

foto: Willy Kruijssen

een telefoontje
vijftig minuten
voor de afspraak

het gaat niet door
de genodigde pers
kan niet komen

onze eigen pers
staat er gewoon
een ongewoon

staaltje overheidsfalen

wie schrijft, die blijft
we hebben onze eigen
teksten en beelden

zo ook fotografen mee
één dichter telt voor twee
drie schrijven blij mee …

4 Oc of Hond

Spinnen bewandelen
muren en takken
vrij onzichtbaar

je wordt ze gewaar
tegen witte muren

of langs lang geweven
draden die je
beplakken met
pikstof ergens
in het buiten-land

 

Spiders walk
walls and branches
quite invisible

you become aware of them
Against white walls

or along long woven
threads that you
plastered with
nitrogen somewhere
in the out-country

 

Spinnen laufen
Wände und Äste
ganz unsichtbar

man wird sich ihrer bewusst
an weißen Wänden

oder entlang langer gewebter
Fäden, die
verputzt mit
Stickstoff irgendwo
auf dem Lande

3 Toj of Offer

Lief je mij
met vuur
en water
in balans
gebracht
wacht
pure vreugde

laat de hemel
de aarde raken
maak je voeten
bloot en dans
in het jong
verse gras …

 

Do you love me
with fire
and water
balanced
brought
awaits
pure joy

let the sky
touch the earth
make your feet
bare and dance
in the young
fresh grass …

 

Liebst du mich
mit Feuer
und Wasser
ausgeglichen
gebracht
erwartet
pure Freude

lass den Himmel
die Erde berühren
lass deine Füße
entblößen und tanzen
im jungen
frischem Gras …

2 Q’anil of Ster Konijn

Zonder de pijn
in het lichte
zilt-zoete
dropbusje
bewaart zij
dubbele bodems
gedroomd
in een zilte zee
oceanen verbergen
haar geheim

 

Without the pain
in the light
salty-sweet
licorice can
she keeps
double bottoms
dreamed
in a salty sea
oceans hide
her secret

 

Ohne den Schmerz
im Licht
salzig-süß
Lakritze-Dose
die sie aufbewahrt
doppelte Böden
geträumt
in einem salzigen Meer
Ozeane verbergen
ihr Geheimnis

Dromen voor Houten

Ik pluk woorden
uit de hemel
leg ze neer op
zwarte aarde

Ik hoor woorden
en verhalen
uit duizend zon –
en maan momenten

schrijf ze op
spreek ze uit
blaas ze hart-e-lijk
over een rood
taal-tapijt

leg twee handen
op mijn hart
en lief deelzaamheid
tegen eenzaamheid
vol  samenhorigheid

 

1 Kej of Hert

Draag je de doeken
wikkel jij je in en over
de daken vliegen
laatste vrije vogels

neem jij je oren
en boor je licht
in de dag
zacht geboren

ochtendgloren

 

You wear the cloths
you wrap yourself in and over
the rooftops fly
last free birds

You take your ears
and drill your light
in the day
softly born

dawn

 

Trägst du die Tücher
hüllst du dich ein und über
die Dächer fliegen
letzte freie Vögel

du nimmst deine Ohren
und bohrst dein Licht
in den Tag
sanft geboren

Morgengrauen

13 Kame

Als loslaten een uitdaging is
haar liefde in duizend stukjes
gebroken wordt

intense haat
de dagen tekent in verderf
doodsculturen blijven vuren

als loslaten een opgave is
als liefde met golven terug
aanspoelt

Op een eenzaam strand
aan de rand een grote grot
als baarmoeder gevormd

de helende plaats daar
stil omarmende momenten
wonden welke in rust helen …

 

When letting go is a challenge
her love in a thousand pieces
is broken

intense hatred
draws the days in destruction
Cultures of death continue to fire

When letting go is a task
When love returns in waves
washes ashore

On a lonely beach
At the edge a large cave
shaped like a womb

the healing place there
silently embracing moments
wounds which heal in peace …

 

Wenn das Loslassen eine Herausforderung ist
ihre Liebe in tausend Stücke
gebrochen ist

intensiver Hass
markiert die Tage der Zerstörung
Todeskulturen feuern weiter

wenn das Loslassen eine Aufgabe ist
Wenn die Liebe in Wellen zurückkehrt
an Land gespült wird

an einem einsamen Strand
am Rande einer großen Höhle
geformt wie eine Gebärmutter

der heilende Ort dort
schweigend Momente umarmt
Wunden, die in Frieden heilen …

12 Kan of Slang

Diep in mij
die tranen
omgezette
woede
tot in
de diepste pijn

azijn in de wond
grond blijft
monden
voeden

we behoeden ons
voor de zwarte dood

Deep inside me
those tears
transformed
anger
to the
the deepest pain

vinegar in the wound
soil remains
mouths
feed

we guard ourselves
from the black death

 

Tief in mir
diese Tränen
umgewandelt
Wut
in
den tiefsten Schmerz

Essig in der Wunde
Erde bleibt
Mäuler
füttern

wir schützen uns
vor dem schwarzen Tod

11 K’at of Hagedis

Droom lieve
fluister troost
in vogelvlucht

en zucht diep
zij liep
voorop in achteruit

 

Dream dear
whisper comfort
in a bird’s-eye view

and sigh deeply
she walked
ahead in reverse

 

Lieb träumen
Trost flüstern
aus der Vogelperspektive

und seufzen tief
sie ging
im Rückwärtsgang voran

N.a.h.

Leef je leven

geef ons de ruimte

om de inzichten

uit die laatste brieven

te verwerken (met hulp).

 

 

Geef ons die tijd

en accepteer dat je ons

nu op dit moment

niet bij elkaar kunt brengen.

 

 

Iemand die ons zo heeft behandeld

die zo met ons omgaat

die zo het leven van de familie

heeft vermorzeld …

moedwillig heeft geschaad

 

Wat ik wel zeker weet nu, is dat ik verantwoordelijk ben gemaakt voor
alle lastige, moeilijke en pijnlijke dingen uit zijn leven en daar ga ik
niet in mee.
Het kan zelfs zijn dat de pijn zo groot is dat ik het zaterdag niet red om naar de reunie te gaan.
Nee, het helpt niet om de relatie te herstellen en de relatie is momenteel NIET te herstellen.

10 Aq’ab’al of Nacht

Slaap je nog
diep verstopt
op de bodem
van je hart

ligt de gouden kraal
je verdwaalt in denken
wenkt de bode die
node het verraad

onschuldig
aan elkaar praat

Slaap je nog
diep verstopt
in de aarde
van je droom

ligt de gouden kraal
je verdwaalt in bossen
hoort de vogels
leert hen stil verstaan

Are you still sleeping
deep down
at the bottom
Of your heart

lies the golden bead
You get lost in thought
beckons the messenger who
node the betrayal

innocent
talks together

Are you still asleep
deep down
in the earth
of your dream

lies the golden bead
you get lost in forests
hear the birds
learns to understand them silently

 

Schläfst du noch
tief unten
auf dem Grund
deines Herzens

liegt die goldene Perle
du verlierst dich in Gedanken
winkt der Bote, der
Knoten den Verrat

unschuldig
spricht zusammen

Schläfst du noch
tief unten
in der Erde
deines Traumes

liegt die goldene Perle
du verlierst dich in Wäldern
hörst die Vögel
lerne sie in der Stille zu verstehen

9 Iq of Wind

de balans
in de mens
waar vrouw
en man hun
genen
deelden

een nieuw leven
omstandigheden
ongebonden
verbleven
in een aards perspectief
ik heb het leven lief

meer nog
het ultieme
gefluister
in pijn
waar zijn
als gouden
zaad

gelijk de lente
altijd weer
opstaat …

 

the balance
in man
where woman
and man share their
genes
shared

a new life
circumstances
unbound
resided
in an earthly perspective
I love life

even more
the ultimate
whisper
in pain
where be
like golden
seed

like spring
always
rises …

 

das Gleichgewicht
beim Mann
wo Frau
und Mann ihre
Gene
gemeinsam

ein neues Leben
Umstände
ungebunden
wohnte
in einer irdischen Perspektive
Ich liebe das Leben

noch mehr
das ultimative
Geflüster
im Schmerz
wo sein
wie goldene
Samen

wie der Frühling
immer
aufgeht …

8 Imox

waar waanzin
de spiegel
raadpleegt
vegen voetjes
de mossige
bosvloer aan
zachte kussens
raken krakende
takken

geruisloos
beweegt zij
voorbij
realiteit
dromen brengend
spiegelingen
uit het leven

 

where madness
the mirror
consults
sweeping feet
the mossy
forest floor to
soft pillows
touch creaking
branches

silently
she moves
past
reality
bringing dreams
reflections
from life

 

wo der Wahnsinn
der Spiegel
konsultiert
schwingende Füße
den moosigen
Waldboden zu
weichen Kissen
berühren knarrende
Äste

leise
bewegt sie sich
vorbei
Realität
bringt Träume
Reflexionen
des Lebens

Weemoedig

Zal het ooit wennen
de verjaardag van je broertje
zonder samen te zijn
waar je beide in leven bent?

Zal het ooit wennen
feestdagen zonder enige
bloedeigen familie?

Opeens vliegt het aan
het komt en gaat
in gesprek met gevoel

dat blijkbaar nog immer
een weemoedig doel
in pijnlijke pijlen bereikt …

7 Ajpu of Licht

he zie je mij
voel jij je vrij
adem je open
kom
we lopen mee
tevree
met de kleine
druppels
zielsgeluk

 

hey do you see me
do you feel free
you breathe open
come
We walk along
happy
with the little
drops
soul happiness

Hey, siehst du mich?
fühlst du dich frei
du atmest frei
komm
Wir gehen entlang
glücklich
mit den kleinen
Tropfen
Seelenglück

5 Etznab of Vuursteen

waar je gezondheid
nog immer verglijdt
in vergetelheid
in waarachtigheid
verborgen in wanen

we bestaan bij de gratie
van de liefde en geluk
dat in een klein lachje
gelegen je dag
niet meer stuk krijgt

dat geluk
draagt je leven

 

where your health
still slips
into oblivion
in truthfulness
hidden in delusions

we exist by the grace
of love and happiness
that in a little smile
Lying your day
won’t break

that happiness
carries your life

 

wo Ihre Gesundheit
noch rutscht
in Vergessenheit gerät
in Wahrhaftigkeit
verborgen in Täuschungen

wir existieren durch die Gnade
der Liebe und des Glücks
die in einem kleinen Lächeln
dein Tag liegt
nicht zerbrechen wird

dass das Glück
dein Leben trägt

De Dorpsdichter(es) II

Voel je je gedragen
gesteund en omgeven?

Even knapt de draad
als de spreekster die
daar staat, zonder blikken
of blozen namens velen
stelt

€ 250,00 mag
de dorpsdichter(es)
kosten, per jaar.

Een man spreekt uit
luidt een standpunt in.

Dit is toch onbeschoft
onbeschaamd.

Beraamt men
een coupe als regent
op de tiende cent
van de burger.

Wie vertegenwoordigt zij?
Een persoonlijke mening
buiten  andere ondertekenaars om
ik lig krom van

ja van wat …?

 

4 Noj of Aarde

De denker en wegwijzer
prijst zich gelukkig en
zet stukken vergeten
waarheid in perspectief

de vrouwe hief haar staf
gaf de graal haar kracht
weer …

 

The thinker and signpost
rejoices and
puts pieces of forgotten
truth in perspective

The lady raised her staff
gave the grail her strength
again …

 

Der Denker und Wegweiser
freut sich und
setzt Teile der vergessenen
Wahrheit ins rechte Licht

die Dame hob ihren Stab
gab dem Gral ihre Kraft
wieder …

De Dorpsdichter(es)

Ze zweetten en zwierden
door de Houtense dreven
verbleven min of meer
ondergronds
een gesloten verbond
met elkaar en hun muze
gesproken en geschreven taal

het verhaal van alle dag
belevingen van de ziel vullen
bezielde straten
laten zich
in geletterde
en omgezette klank
op een bankje
op het plein
met olie en azijn
luid of stil horen

niet tegen de muur te zetten
gebrek aan geld en energie
zal ons wellicht beletten om
op gelijke voet voort te gaan
het uiteindelijke doel is bereikt.

Uit niets blijkt
begrip voor
benodigde rust
om door en uit
te bouwen …

We sjouwen onze koffers
naar zolder en zien u
in 2026 wederom hier
in de Raadszaal.

Hoe zal het sprookje dorpsdicher(es) dan geleefd zijn of wederom groot worden?

3 Ajmaq of Uil

daar staan ze
mijn voorouders
op hun schouders
bekijk ik de dagen
hun vragen
krijgen antwoorden
we hoorden
de vogels
vanmorgen
nog weer …

 

there they are
my ancestors
on their shoulders
I watch the days
their questions
get answers
we heard
the birds
this morning
yet again …

 

Da sind sie
meine Vorfahren
auf ihren Schultern
Ich beobachte die Tage
ihre Fragen
bekommen Antworten
wir hörten
die Vögel
heute Morgen
wieder …

2 Tz’ikin of Adelaar

vlieg hoog
droog gevallen
landerijen
vrijen
daden en gedachten
we lachten
integer
hevelen over
lover ontluikt
tulpen bloeien
leven blijft
groeien
kleuren
geuren …

 

fly high
fallen dry
lands
free
deeds and thoughts
we laughed
with integrity
siphon over
lover budded
tulips bloom
life continues
grow
colors
scents …

 

Hoch fliegen
trocken gefallen
landet
frei
Taten und Gedanken
wir lachten
mit Integrität
Siphon über
Geliebte knospen
Tulpen blühen
das Leben geht weiter
wachsen
Farben
Düfte …

 

 

 

 

1 I’x of Jaguar

Spring jij daar
zomaar doorheen
alleen met mij
vrij gelaten
bespreken wij
de geslagen gaten
in de wereld van
hoop
liefde
menswaardigheid

spring jij daar
door de hoepel een
koepel die draait
vrij bewegend
cirkelen zij
verborgen geheimen
verbeelden de tijd
hoop
liefde
rechtvaardigheid

 

You jump through that
just like that
alone with me
left alone
we discuss
the punched holes
in the world of
hope
love
humanity

you jump there
through the hoop a
dome spinning
moving freely
they circle
hidden secrets
represent time
hope
love
justice

 

Du springst da durch
genau wie das
allein mit mir
allein gelassen
wir diskutieren
die gestanzten Löcher
in der Welt der
Hoffnung
Liebe
Menschheit

du springst dort
durch den Reifen einer
sich drehende Kuppel
sich frei bewegt
sie kreisen
verborgene Geheimnisse
die Zeit darstellend
Hoffnung
Liebe
Gerechtigkeit

 

13 Aj of Stok-Staf

Geef me de ruimte
om alles te halen
te laten
in te dalen

stamcellen herstellen
vernieuwen

opdat de groei
die als een boei
in de storm

licht uitzendt
alles brengt

 

Give me the space
to get everything
let
descend

repair stem cells
renew

so that the growth
that like a buoy
in the storm

emits light
brings everything

 

Gib mir den Raum
um alles herauszuholen
Lassen Sie
hinabsteigen

Stammzellen reparieren
erneuere

damit das Wachstum
das, wie eine Boje
im Sturm

Licht ausstrahlt
alles bringt

1- Tz’i of Hond

trouw aan jezelf
aan het leven
we beleven
in stilte
de gave
genadebrood
uitvergroot
betekend

trouw aan leven
gegeven om niet
we beleven
dansend met
passievolle
pleziertjes
de taal
der liefde

 

true to yourself
to life
we live
in silence
the gift
grace bread
magnified
means

fidelity to life
given for nothing
we experience
dancing with
passionate
pleasures
the language
of love

 

sich selbst treu bleiben
zum Leben
wir leben
in der Stille
das geschenk
Gnadenbrot
vergrößert
bedeutet

Treue zum Leben
umsonst gegeben
wir erleben
tanzend mit
leidenschaftlich
Vergnügungen
die Sprache
der Liebe

 

9 Toj

Waar karma een warme hand
over het ijskoude getijde
strijkt

blijkt
dieper gelegen waanzin
het begin van een einde

aan te jagen
hier dragen wij
in vrijheid
vlaggen naar haarden
aanvaarden schoonheid
die de lentetijd
ons aanbiedt
het ziet er stralend
veelbelovend uit

 

Where karma extended a warm hand
over the icy tide
strokes

turns out
deeper madness
the beginning of an end

chase
here we
in freedom
flags to hearths
accept beauty
that springtime
offers us
it looks radiant
promising

Houten en haar verleden

Romeinse hoven
verschoven verhaallijnen
schijnen door Houten

kinderen spelen doorheen
herinnering en toekomst

Haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm. De Japanse dichter Basho
(1644-1694) bracht de haiku tot bloei. Een haiku is een kort gedicht en
bestaat meestal uit drie regels van 5-7-5 lettergrepen. Een rijmvorm is
ongebruikelijk. Het ritme en de klank zijn belangrijk om de
gevoelswaarde van de haiku te versterken. In een haiku komt de
natuurbeleving veel voor. Waardeoordelen, zoals bijvoorbeeld mooi of
verdrietig, komen zelden voor in een haiku. De emotie wordt niet
benoemd, maar wordt opgeroepen.

Senryu (川柳) is een vorm van Japanse dichtkunst over de onvolkomenheid
van de mensen, geschreven in drie regels van 5, 7 en 5 lettergrepen.
Daarmee heeft het dezelfde vorm als de haiku, die echter eerder de
volkomenheid van de wereld beschrijft.

De tanka is een lyrisch gedicht, bestaande uit vijf regels met
doorgaans 5-7-5-7-7 lettergrepen, zonder bedoeld rijm of vastgestelde
maat. De bakermat van de tanka ligt in de Japanse cultuur van de vijfde
eeuw. In de tanka raakt een natuurimpressie aan een diep gevoel of valt
er op een natuurlijke wijze mee samen. De tanka verwoordt hoe een
natuurindruk en een eigen beleving elkaar vinden; met elkaar een
gedicht vormen.[1]

en ik leer zelf ook nog iets, die kende ik zelf nog niet:

De kyoka is de aardse, ook ironische, speelse, humoristische of
bedrukte tegenvoeter van de tanka. De kyoka kreeg bekendheid in de
achttiende eeuw en gaat over wat ons, mensen, zoal bezighoudt of ons
overkomt; over wat we zien gebeuren of menen dat er plaatsvindt. De
vormkenmerken van de kyoka zijn dezelfde als die van de tanka.[1]

8 Q’anil of Ster

hé kleine meid
het is tijd voor
een spelletje
met bellen
geblazen
uit paardenbloemen

blaas het leven vooruit
tuit je mond
en speel
de wind

het kind
danst door de bloemenweide
beide handen uitgespreid

hey little girl
it’s time for
a game
with bubbles
blown
from dandelions

blow life forward
spout your mouth
and play
the wind

the child
dances through the flower meadow
both hands spread out

Hallo kleines Mädchen
es ist Zeit für
ein Spiel
mit Seifenblasen
geblasen
aus Löwenzahn

puste das Leben vorwärts
spucke deinen Mund aus
und spiele
der Wind

das Kind
tanzt durch die Blumenwiese
beide Hände ausgebreitet

7 Kej of Hert

de wanen bestaan
bij d e gratie van stemmen
die ongeremd
toeslaan in momenten
dat je getraumatiseerd
en kwetsbaar

de lessenaar met levenslessen
sluit en alles
binnenste buiten plaats
om maar niet de pijn
onder ogen te komen
en de lessen te leren
die alles wat je dacht
de wacht aanzeggen

 

the delusions exist
by the grace of voices
that strike
strike in moments
when you are traumatized
and vulnerable

the lectern with life’s lessons
and everything
inside out
in order not to
face the pain
and learn the lessons
that put everything you thought
put on hold

 

Wahnvorstellungen existieren
durch die Gnade der Stimmen
die schlagen
in Momenten schlagen
wenn man traumatisiert ist
und verletzlich

das Rednerpult mit Lebenslektionen
und schließen alles
von innen nach außen
um sich dem Schmerz nicht zu stellen
sich dem Schmerz zu stellen
und die Lektionen zu lernen
dass alles, was du dachtest
auf Eis gelegt hast