Over Anja Tekelenburg

Dichten is voor mij als ademhalen. Ik schrijf vanaf het moment dat ik letters op papier kan zetten. Alles op deze site is intellectueel eigendom van Anja Tekelenburg, tenzij anders vermeld.

4 E of Weg

loop je met mij mee
als ik voor twee pijn draag
vraag niet veel alleen
jouw liefdevolle aandacht
als warme mantel om mij heen
voor even zodat het beleven
verlicht wordt in nabijheid
van zielsverwantschap

will you walk with me
as I bear pain for two
don’t ask for much alone
your loving attention
as a warm cloak around me
for a moment so that experiencing
is relieved in closeness
of kindred spirits

PadS 20230129

Mensen
zalen
woorden
tonen
klanken
oren
horen
stemmen
in talen
die harten
openen

mensen
duister
spotlights
kort de tijd
eindeloos
geluk en plezier
PadS was anders
leuker
voller
beter
dan ooit
tevoren …

Met dank aan het Corona subsidiefonds, mijn lieve samenwerkcollega’s en alle schrijvers (en luisteraars) die de moeite namen om te komen, te delen, te zijn.

3 B’atz of Aap

raap moed bijeen
alleen in de nacht
wacht een spook
naast het sprookje

 

deze morgen
met wolken
en beloften
breekt door

de grauwe sluiers
en schept een lach

 

gather courage
alone in the night
a ghost waits
next to the fairy tale

 

 

this morning
with clouds
and promises
breaks through

the gray veils
and creates a smile

2 Tz’i of Hond

het duale
conflicten
tegenstellingen
hellingen
vouwen zich
bouwen later
en katten
miauwen bij
gemis aan
hun baasjes
die als bange
haasjes
de bergen
in zijn
gevlucht

de lucht
zwanger van angst
om de bom
en kom ik trom
dans traag en
vraag …

gerechtigheid

the dual
conflicts
contradictions
slopes
fold
build later
and cats
meow at
lack of
their owners
who like frightened
hares
the mountains
into
fled

the sky
pregnant with fear
for the bomb
and come I drum
dance slowly and
ask …

justice

De Dorpsdichter in Ons Lokaal

Lieve grote en kleine kinderen
welkom in het land van de dromende toekomst
we leven vandaag in een wereld vol toverwoorden

Dromen jullie toverwoorden mee
in de toverwoordenwereld is geen geweld
iedereen is gelukkig en blij.

Dromen jullie verder mee met mij?

Willen jullie op straat en in de tuin spelen?
Bessen plukken
jam maken
duizend zoete vruchten
smaken naar meer

Woorden schrijven keer op keer
zonneliedjes
melodietjes
levensverhalen
gezongen door nachtegalen

Dromen jullie verder mee met mij?

We zingen om het vuur
in het nachtelijk uur
dansen rond en rond
met liedjes en muziek

Eten de lekkerste pannenkoeken
vertellen sprookjes uit boeken

Vandaag leven hier in “Ons Lokaal”
voor ons allemaal
duizend toverwoorden
in volle vrijheid

Alle tijd voor vrolijkheid
en sprankelende waarheid

Als de tijd het vraagt
vult taal ons mooie Houten

zo vertelt mijn glazen bol
heeft Houten de beste, liefste, ondeugendste
dorpsdichter van de wereld
die het droom-dans-spel mooi vertelt.

1 Toj of Water

lief mij
sta mij blij
bij en laaf
je aan de
stralend
oranje
ochtendzon

je kon
en kunt
de stunt
niet draaien

wel maaien
wij het gras
en zaaien
bloemenweides
voor de zomer

 

dear me
make me happy
at and care for
you to the
radiant
orange
morning sun
you could
and cant
turn
the heat
mowing we the grass
and sowing flower
meadows for the summer

12 Kej of Hert

jouw wensen en dromen
verbonden met voorheen
uit de toekomst getrokken
in het moment waar je
staat …

jouw misstappen lappen
de een oude deken niet op
het bewustzijn hierover
tekent bloemen in de lucht
kleurt …

het dankbare besef dat alles
dat in liefde en oprechtheid
vanuit verbinding geboren
kans op (over) leven geeft
eindeloos …

 

your wishes and dreams
connected with before
pulled from the future
into the moment where you
standing …

your missteps lapping up
the one old blanket not
the awareness of it
draws flowers in the air
colors …

the grateful realization that everything
that in love and sincerity
born from connection
gives chance for (over) life
endless …

Transhumanisme

Transhumanisme
de transitie van mens
naar robot
is dat de toekomst
van de grote omslag?

Post transhumanisme
de bezieling afgedaan
tot robot
de te hacken mens
naar Harari, kan maar niet

in mijn toekomstbeeld
gevangen worden

Gevangen door oligarchen
en patriargen in NGO’s
manipulatieve pedofilie
als controle middel

Waar zijn de 8 miljoen
kinderen per jaar
die zomaar verdwijnen?

nav: Reiner Fuellmich interviewt ex-VN topman Călin Georgescu uit Roemenië die 17 jaar voor de VN werkzaam was

11 Kame of Transformatie

de elektrische ladingen
tintelen in hoofd en handen
het hart duizend tranen latend
we spreken met ogen en zwijgen

met de tong, die slechts de
oppervlakkigheden weet
af te tasten op zoet en zuur

 

the electrical charges
tingling in head and hands
the heart shedding a thousand tears
we speak with eyes and silence

with the tongue that knows only the
superficialities
scanning for sweet and sour

10 Kan of Slang

ze vormen een heilige huwelijk
het mannelijke en vrouwelijke
niet alleen in relaties buiten jou
veel meer en eerder nog in het
fysieke tast en hormonaal systeem
uit leem gegoten lijven met stromen
die op en neder vloeien

they form a sacred marriage
the masculine and feminine
not only in relationships outside you
much more and sooner in the
physical touch and hormonal system
bodies cast from clay with streams
flowing up and down

9 K’at of hagedis

wij twee gemeenschappelijk
in bewegingen die wiegen
lieven en verheffen

we leggen ons neder in een
enclave onder ceders, op mos
een trosje bessen en druiven

strelend kleuren zij de wangen
verlangen vurig en geaard
baart een liefderijk …

 

we two in common
in movements that sway
love and exalt

we settle down in an
enclave under cedars, on moss
a bunch of berries and grapes

caressing they color the cheeks
Longing ardent and grounded
gives birth to a loving …

8 Aq’ab’al of Nacht

ze lacht en geniet

in een grijs gebied
waar leegte zwijgt
stilte fluisterend

spreekt, breekt zij
trauma door en boort
levensvreugde aan …

 

 

she smiles and enjoys
in a gray area
where emptiness is silent
silence whispering

speaks, she breaks through
trauma and taps into
joie de vivre …

 

Deze vond ik:

And then We were found
The one thing we’ve learned, is there’s one thing for sure
that history is there’s who would write it
That those who would rule, would give us their truth
and force us all here to recite it
From Ancient Greek cultures, to grand Persian sultans
to empires of Egypt and Rome
and China’s great wall, speaks nothing at all
of culture and history at home
Was ours not worth knowing? Our people, our story?
Of customs that long had been here
Of a world that was true, and not really brand new
On record for thousands of years
Their history portrays, we were sadly misplaced
When three Spanish ships ran aground
And five hundred nations received their salvation
after waiting so long to be found
But we did pretty good for being ‘lost in the woods
dating back to 10 thousand BC
Our writings were words, not hieroglyph forms
like those found in Egypt and Greece
Our writings have shown, this long had been home
and something the Maya were proud of
For infinite seasons, their garden of Eden
was one they were never cast out of
The Anasazi had built a palace with cliffs
which spirit inspired the thunder
This great canyon remains in four-corner states
A Mecca they simply called Wonder
So why weren’t we schooled of this nation of jewels
with traditions we still remember?
A culture so near that in twelve hundred years
we’d be taking a train up to Denver
Fort Ancients evolved with what they would call
Three Sisters of corn, squash and beans
And before they were found, their Great Serpent Mound
was crowned at Ohio Brush Creek
The Cahokian tribes built their cities astride
the greatest American rivers
One village maintained, and completely sustained
thirty nine thousand civilians
But one of the greatest nations of Natives
emerged from a Nahua reliance
From the Mexico Valley stood a glorious palace
brought forth by the Aztec alliance
The pyramid culture was left for the future
which spoke of the people’s creator
And we’d truly admired the Incan Empire
which prospered around the equator
Before they were found the Taíno were strong
and harvested land and the sea
They used ancient ways for travel and trade
while maintaining the guidelines for peace
For thousands of years, these nations were here
with resources, wealth and with power
Sharing assets abound, before they were found
Before the fruit had turned sour
Then Columbus showed up with three loads of nuts
The Taíno received them as friends
The white folks had thought the Natives were lost
And Natives were sure it was them
Though cordial at first, this visit got worse
They resembled those guests we all know
They wear out their welcome, won’t do what you tell them
and seems like they’ll never go home
On their very next trip they had seventeen ships
and the Natives would soon to discover
they weren’t here to trade, but to kill and enslave
and make riches for only each other
In a four year time two-thirds of them died
a genocide in a full swing
Slaying young and the old, for God and for gold
for them was that’s very same thing
The Columbus regime, was a killing machine
that ruled with terror and fear
This man once admired was finally fired
so brutal he scared his own peers
But his rule still applied that all Natives must die
throughout the Caribbean nations
And a million once strong were soon dead and gone
through murder, disease and starvation
We were much better off back when we were lost
back when we could truly excel
One way or another all Natives discovered
Columbus was sent here from hell
And this is the case to destroy a whole race
with no trace of hundreds of nations
Telling natives in class, enshrined Euro-trash
is honored for killing relations
And by teaching our youth their version of truth
is keeping their legend intact
They’re entitled to keep the opinions they reap
but never entitled to facts
And that’s where it’s at, they’re ashamed of the facts
of what they had done to the Natives
they can’t figure out, just how to slide out
from lies that they’ve created
So on Columbus day we’ll rain on parades
To compete with the lies and distortion
The facts they’re bending denies ethnic cleansing
that happened in massive proportions
If it’s Columbus you want, he’s yours but don’t flaunt
by teaching this perjury in class
Though Natives are known for signals of smoke
We don’t need it blown up our Ass
(Author) Daaxkoowadein

 

7 Iq’ of Wind

Razend wispelturig
draaien maait hij
het zand onder voeten
weg, van jou

razen wispelturig
huilt hij zijn woede
zingt het in de oren
van de mens

de grens is bereikt
hij en zij kijken en wijken
niet meer voor fictie
geen sprookjes

vandaag.

 

Raging fickle
turning he mows
The sand under feet
away, from you

raging fickle
cries his rage
sings it in the ears
of man

the limit is reached
he and she watch and give way
no more fiction
no fairy tales

today.

 

 

Verborgen schatten

Zie je dat?
die haan op de hoek
de rode koeien
bij de Rietplas.

Zie je dat?
zoveel verborgen
historie en fantasie
samen vallend

doorheen ons
prachtig mooie Houten
stad en platte land
vol herinneringen.

Kerktorens en kastelen
kleine juwelen in linies
vastgehouden bewijs
verhalen zijn verteld …

De boeken en munten
een enkele oude boom
nieuwe en eeuwen oude
kromme waterlijnen …

5 Ajpu of Licht

hé jij
sta je mij toe
om hoe dan ook
het midden
uit te meten

vergeten linten
vangen getallen
in een zachte rand

handen strekken
zich uit en voelen
en voeren
getemd wild

 

hé jij
sta je mij toe
om hoe dan ook
het midden
uit te meten

vergeten linten
vangen getallen
in een zachte rand

handen strekken
zich uit en voelen
en voeren
getemd wild

4 Kawoq of Regenstorm

vorm mij een gedachten
zo ik wacht in het oog
van de orkaan tot langzaam
het bestaan van geweld
oplost en de zon zijn
gelaat over de straten
laat schijnen

 

form me a thought
so I wait in the eye
of the hurricane until slowly
the existence of violence
dissolves and the sun sets its
face over the streets
shine

3 Thijax

mijn vriendschap met woorden
de akkoorden die letters vormen
uit tikkende vingers op een bord

hier worden verhalen gedicht
gezichten beschreven en levens
van klankbetekenis voorzien

mijn vriendschap met woorden
de lettergrepen breken het zwijgen
we verblijven in illusie en conclusies

worden gemaakt en verbroken
we stoken de kachel op en branden
de koude uit onze handen

met woorden die vriendschap
aanduiden en uitspreken, hier
smeken de punten en komma’s

om rust
op de plaats

 

my friendship with words
the chords that form letters
from tapping fingers on a board

here stories are poemed
faces described and lives
with sound meaning

my friendship with words
the syllables break the silence
we dwell in illusion and conclusions

are made and broken
we stoke the stove and burn
the cold from our hands

with words that indicate friendship
denote and pronounce, here
the dots and commas

for rest
in place

 

2 Noj of Denker

de denker schenkt wijn
in lekkende glazen
wazig de beelden en taal
die helemaal tot de schaal
diep te midden, een kern
van waarheid vindt

 

the thinker pours wine
into leaking glasses
blurred the images and language
that all the way to the bowl
deep in the middle a core
of truth

1 Ajmaq of uil

Geef me de antwoorden
op vragen uit verboden
kennis en dieper weten
waar vergeten namen
en overleden kinderen
steeds hernoemd een
herkansing kregen tot
een van hen overleefde

dertien kinderen baren
de laatste drie overleven
voor even … langer dan
een kleutertijd

 

(stamboom familie Mol)

 

Herkomst en betekenis Arie

Arie is afgeleid van Adrianus. Adrianus is een jongensnaam die ‘inwoner van Adria’ of ‘afkomstig uit Adria’ betekent. Adria ligt in Italië, de Adriatische Zee heeft zijn naam ook aan deze plaats te danken. Het zand langs de kust van de Adriatische Zee is donkergekleurd en de naam Adria wordt daarom in verband gebracht met het Latijnse woord voor donker of dofzwart, ‘ater’.

In de middeleeuwen kwam deze naam naar Nederland, er is al een vermelding uit 988 van een Odriana, maar de naam werd pas echt populair in de vijftiende eeuw. Langzamerhand kwamen er ook vrouwelijke varianten, eerst bij de hoge adel, in de zestiende eeuw ook bij de burgerij.

Verbinding in NAH

Je geheugen en karakter zo
zeer aangetast in levensdrama
een pyjama ondersteboven
je partner in een duister verleden
vermengd met je moeder en
kleuterjuf.

Grijsachtig duf zoek je
naar je verloren trouwring
die al jaren terug teloor ging

je waarneming is bijzonder
bruin aangetast in hersenletsel
ontstaan in een moment
van onachtzaamheid, dat ongeval
de val van de steiger, legt er
een breekijzer onder

waanzin en schemering
in je hoofd

niet gedoofd je humor
gelijk een peuter, leuter
je brabbelletters naar je vrouw
die geen vrouw meer voor je is
een aanwezigheid slechts

zij strijdt hartstochtelijk
voor menswaardigheid met soms
een uitstapje naar de wereld
in het Huis van Houten.

13 Tz’ikin of Adelaar

je mag
raakt zacht
neemt op
stelt uit

je kust
raakt zacht
verwarmt
een huid

liefde zweeft
over zwarte velden
vertelden mij

een sprookje
vol schoonheid
uit eeuwigheid

 

you may
touches softly
picks up
defers

you kiss
touches softly
warms
a skin

love floats
over black fields
told me

a fairy tale
full of beauty
from eternity

 

10 E of Weg

wandel samen
of alleen
neem je handen
op en leg ze
neer op die koude
arm om de Ander
warm te lopen
voor wat hoop
in samen zijn

 

wandel samen
en alleen
neem je voeten
laat ze lopen
op een groen grasland
zie de ogen van
het leven naast
tegenover, voor
achter op je weg

 

walk together
or alone
take your hands
up and put them
down on that cold
arm to warm the Other
warm
for some hope
in being together

 

walk together
and alone
take your feet
let them walk
on a green grassland
see the eyes of
life beside
opposite, in front
behind on your way

9 B’atz of Aap

dank voor het leven
de liefde
het huwelijk
tussen ziel en lijf
blijf de dagen
aftasten en de man
uit vrouwen geboren
verloren in waan
van het omgekeerde
bestaan van wijsheid
laat voor de eeuwigheid
de stilte herboren
verloren wijsheid
in stilte leren horen

 

thanks for life
love
the marriage
between soul and body
stay the days
scanning and the man
born of women
lost in delusion
of the inverse
existence of wisdom
let for eternity
silence reborn
lost wisdom
in silence learn to hear

Vrijheid

Werelden
op hun kop
alle richtingen
verspringen
dringen zich op
spreken zich uit

zwijgen
blijven
zoeken
naar balans

een kans
speelt dansend
door de middag

er ligt een lach
op gezichten

waar oren doven
in pijn uit helse herrie
van slechte versterkers …

7 Toj

Kan een afbeelding zijn van staanoffer jij
jezelf op
en laat je
mij je huis
vangen

thuis in het leven
omgeven met liefde
heffen wij
ons gezicht

naar het zuivere
licht

 

do you
yourself
and let
me your home
catch

home in life
surrounded by love
we lift
our faces

towards the pure
light

6 Q’anil of Ster

leef er stil en rakelings op los
liefje tos en tast in het duister
van je eigen schaduwen
spring met de poema als je gids
sterk en lenig over de schaduwen

laat kraai de wet leren lezen
dans met de zwaan droomtijden in
opdat de sterren van je zielenkracht
zich eindelijk eindeloos hoog en
intens diep verdichten in een gouden
regenboog dans …

 

live there silently and rakishly
sweet tos and grope in the darkness
of your own shadows
Jump with the cougar as your guide
Strong and agile over the shadows

Let crow learn to read the law
Dance with the swan into dream times
So that the stars of your soul force
Finally condense themselves endlessly high and
intensely deep in a golden
rainbow dance …

Vrijheid

vrijheid kent grenzen

doch het oordeel
over wonderen en ervaringen

gedachten besturingen
van buitenaf blijven

-ook buiten Statisme, zo
gelegen naast Satanisme-

uit den boze

stop dan met aandacht leggen
bij dat wat je niet wilt

leef voor-beeldig
door niet te schrijven
slechts te doen …

benoem mij niet
zie mij in de ogen
luister met je hart
spreek met je ziel

bewust van je eigen trauma, heel je
dan vegen we elkaars  tranen teder af

wanen verlaten je leven
als je ze wakker kust
je voeten afveegt op de mat

dat kleine wat
in het wie

nu wij vlindervrij vliegen
en honing uit stampers proeven

4 Kame of Transformatie

he lieve
grieven
leven
in het binnen
van buitenaf

laat ons springen
zingen in de regen
tegen waanzin en bedrog

leer ons lachen
prachtige rozen dromen
vanuit een liefderijk

 

hey dear
vex life
in the interior
from the outside
let’s jump singing
in the rain
against madness
and deceit
teach us to laugh
beautiful roses dreams
from a loving kingdom

 

Dorpsdichter

dorpsdichters dragen woorden aan
deze vatten vol verweer duizenden
volgeschreven bladen beleid met
een vette knipoog samen

dragen kanttekeningen aan
vatten de waanzin met een tip
van de tong samen
(met) een lang verhaal kort

hier wordt de tijdgeest beschreven
onderwezen en bovenlangs geleid
de tijd waarin de nar de koning
met een grap en grol een spiegel gaf

laf genoeg is dit vergeten in een
lange weerzin tegen reflectoren
die sensoren van het leven dragen
wordt aan fictieve woorden zin gegeven

welke woorden de dichters met bezieling
een hartenklop toedichten

3 Kan

droom je leven
heel en even maar
een gebaar
van waanzin
vol realisme

isme is fragiel
een hielprik voorbij
vrij van beslag
op blote voeten

 

dream your life
very and just
for a moment
a gesture of madness
full of realism
ism is fragile
a heel prick
past free
of herd barefoot

2 K’at of Hagedis

waar je duale denken
de wenken van de tijd
doorheen de nachten
verblijdt met dromen
wanen en realiteiten
die ondanks en dankzij
de redelijke ratio
vanzelfsprekendheden
vragend op de kop zet

where your dual thinking
the beck and call of time
throughout the nights
rejoices with dreams
delusions and realities
which is despite and thanks to
the reasonable ratio
self-evident questioningly
turned upside down

Nieuwjaarswandeling

Een telefoontje
autorit naar Breda
witte beker thee

lange wandeling door stad en bos
langs water en door regenplassen
duizenden woorden en gevoelens
levenservaringen gedeeld, gevoeld, geduid

terug luidt de koker water heet
drinken we thee met dat ene
stukje oliebol vol grillen en sprieten
met liefde en geduld in huisvlijt
stil aangeraakt door verre verloren familie

1 Aq’ab’al of Dageraad

tussen slapen
en waken
kruislings dagen
lagen en sprankels
in duizenden
fragmenten
ineen en uiteen
rolbaar en golvend
de sinus

tussen slapen
en waken
kruislings vragen
lagen en sprankels
in miljoenen
vormen en kleuren
ineen en uiteen
bewegend en levend
in liefde

 

between sleeping
and watch
crosswise days
layers and sparkles
in thousands fragments
in one and apart
rollable and wavy
the sinus
between sleeping
and watch cross-ask
layers and sparkles
in millions shapes and colours
in one and apart
moving and alive
in love

13 Iq of Wind

Laat weer en wind
regen en storm
alles weg razen
dat pijn en verdriet
onrecht en zorg
als juk op de mensheid
heeft gelegd
deze 26.000 jaren

 

Let weather and wind
rain and storm t
hrashing everything away
that pain and sorrow
injustice and care
as a yoke on humanity
has laid
these 26,000 years

11 Ajpu of Licht

hef je gezicht op
open je geweten
opdat vergeten wijsheid
de prijs leert zien
van onbevangenheid
altijd het medicijn
in om het even
welke levenspijn

raise your face
open your conscience
that forgotten wisdom
learns to see
the price of open-mindedness
always the drug
in any case what
pain in life

10 Kawoq of regenstorm

jij de adem
van het buiten
in het midden
door en daar
gelaten

ze spreken niet
praten in cirkels
zonder taal in vol zwijgen

helemaal opgerold
onder een dekbed
belet niets je alles
te laten en stilte
uitvergroot te leven

 

you breathe
from the outside
in the middle
by and there
Left
they don’t speak
talking in circles
without language
in complete silence
completely rolled up
under a duvet
nothing prevents
you from everything
and silence
enlarged
to live

 

Tweede Kerstdag

spookboeking op een nota
hoe leg je de lat
lager en een
zesentachtig jarige uit
hoe nummers en betalingen
werken
diensen die garen spinnen
bij diensten waar
geen mens om vraagt

we dagen Ziggo uit
de dame vriendelijk
hulpvaardig sluit
wat opties toe en dan
wordt het spookbedrag
gecrediteerd

nu de rust hervatten
het Kerstvieren herstellen
bellen doen we minder
en weten wat je doet
is met enig roet beslagen
ouder in dagen
jong in hart

 

a ghost booking on a note
how to set the bar
bearing and a eighty-six year old
from how numbers and payments work
those spinning yarn
at services where no one asks for
we challenge Ziggo
the lady friendly helpful
closes some options
and then becomes
the ghost amount
Credited now resume
calm restoring Christmas
we call less and know
what you’re doing
is covered with some
soot older in days
young in heart

 

 

6 Tz’ikin of Adelaar

als ik hoog vlieg
en onder mij
een prooi ontdek
er geen plek is
in mijn maag
zweef ik voort

als ik hoog vlieg
en onder mij
een prooi ontdek
maag en lijf leeg
duik ik diep
in vertrouwen

when I fly high
and below me
discover prey
there is no place
in my stomach
I float on

when I fly high
and below me
discover prey
stomach and body empty
I dive deep
in confidence

5 Ix of Jaguar

Jager, jij daar
in de moeraswouden
zo stil je
voortgaat op je
zachte voeten

we groeten
het leven en
omgeven ons
met een warme jas
en tas proviand
op weg
naar het beloofde
land

Hunter, you there
in the swamp forests
so quiet
you continues
on you soft feet

we salute
life and surround
us with a warm jacket
and bag provisions
under way
to the promised
land

4 Aj of Stok staf

In het (zee)graf graven wij
een kleine onderdeur en kleuren
de basis entiteiten rood
en groen en doen alsof
het leven een protocol gedreven
gegeven is

niets is minder waar
het gevaar van dit inzicht is
dat je dagen overhoop gegooid
en het midwinterfeest ontdooit
in een tafel

met Lev.

In the (sea) grave we
dig a small underdoor and colors
the basic entities red and green
and pretend life a protocol driven
is given

nothing could be further
from the truth the danger of this insight
is that your days
are turned upside down
and the midwinter festival
thaws in a table with

Lev.

Een woensdag

een wandeling met een vriend
koffie met relatietips, met manlief erbij
samen aan de wandel

gesprek met de bank
met een verre kennis
nichtje levend in Calgary

dan de illusie van een antwoord
op een WOO verzoek dat het doek
van nevel nog niet voldoende
weet op te trekken
we plakken er een vervolgvraag aan

dan bestaat het een vriendin het
om uit een twijfelachtige bron
weer heel andere informatie te geven

en denk ik aan die belastingdienstbrief
heeft het over belastingdiensten die
Anbi status hebben bij wetsfictie …

al de antwoorden van verschillende overheidsdienaren spreken elkaar tegen hoe komen al die spookverhalen of wat ze in Den Haag desinformatie noemen toch naar boven drijven … 🙂

3 E of Weg

lieve, leg je mij
neder en teder
je handen
op mijn rug
en buik

als warme kruik
het leven in
yin en yang
ademend

zo vloeien
onze wegen
samen in een
en weer uit

namen getekend
in handen van
een schepper

en de onze
als scheppers
van deze dag

2 B’atz of Aap

leef je naam
open het geheel
en dans
met vreugde
in regen
onder grauw
wolkendek
de heks
slaapt

tot in de lente
als de elfjes
haar wakker
kussen frist zij
het duister
kleurrijk
aan en op-licht

 

live your name
open the whole
and dance
with joy
in rain
under grey
cloud cover
the witch
Sleeps
see you in the spring
like the elves
her awake
pillow she frists t
he dark colorful
light up

Die stilte
ijzige wind
een zilverreiger
krijgt de schrik
van de middag
om een vrouw
op een paarse fiets
een racer haar voorbij

ze vliegt vrij
vol paniek
van ons af …

haar kwetsbare schoonheid
en zoektocht naar gaten
in bevroren ijswater

Een uitnodiging voor een kerstborrel in Doorn … op de fiets, door de prachtige buitengebieden … kom ik daar, zijn de mensen die mij hebben uitgenodigd er niet … ken er niemand.

Een ruimte overvol met mensen, druk en gezellig in gesprek. Een stereo met muziek en discobollen die draaien. Twee blaffende honden. Ik heb een kop thee gedronken en ben weer naar huis gefietst … De prikkels en diverse geluiden vormden een groot contrast -met de stilte van een wintermiddag in de vrieskoude- op de fiets.

2,5 uur van huis … 33 km gefietst … alleen, met de natuur en soms een file van boeren en buitenlui onderweg, over landweggetjes, met witte reiger die haar middag met mij deelde …

13 Toj water-offer

dan in de diepte
dalen wij in stilte
een ruimte vol
genegenheid en
tederheid in

ondanks de wanhoop
en het vreemde beloop
tekent het patroon
van een eenvoudig
te oogsten gewas

het was daar dat
de moeders hun tranen
als voeding voor leven
in een streven naar waarheid
ondergronds in kelders
gezet, op scherp stellen

ze vertellen verhalen
traumatische hertaling
een ervaring die
generaties sporen zal
tekenen in waanzin
en misbruik ontstaan

Woorden

Woorden die automatisch
naar voren stromen
stembanden in beweging gezet
strengen totale beweringen
in-tonatie zet door een man
op een stoel naast dat beeldscherm

een zware zwerm woorden en vragen
benemen zwaarden hun slagkracht
de macht van het woord beschouwt
dat beeld wordt stevig opgebouwd

totaliteiten en rariteiten in een hypnotisch verdienmodel
idealen en idiomen brouwen een basismodel uit niets
sluit je oren op, je geweten toe en doe dat wat
de groot ultieme God zegt die jouw alle macht geeft
of niet …

Wie durft het denken te wisselen

voor vergeten weten in onwetendheid?

 

11 Kej of Hert

de beweging verstaat
het geheim van de
vrije metselaars en
broederschappen
die aan de weg timmeren
met leugens en bedrog

 

de beweging danst haar
geheimen tot in de
verre toekomst, voorbij
alle leugens en bedrog
zijn ontmanteld
wederom omgeven
door zon en zuiv’re liefde

Brief aan de toekomst

Houten in 2030

een huis met een hart
op een groot plein
tussen mooie eikenbomen
cirkels van licht
stralen uit het pand
inspiratie alom in de kunst
op podia
in ateliers
in ontmoeten

toneelspelen om het mooie
en pijnlijke vorm te geven
waar het omgevormd wordt
tot een gouden dans

een huis met een hart
op een groot plein
gevuld met mensen
die scheppen en spelen
van groot tot klein
gelach vult het plein

9 Kan of Transformatie

de baarmoeder
draagt het kind
van de laatste
vrouw die nog
kan baren

grote gevaren
op de loer
een vloer vol bloemen
een beek helder water
voor later

 

the uterus
carries the child
of the latter woman
who still can
give birth
major dangers
lurking a floor
full of flowers
a stream of clear water
for later

8 K’at of Hagedis

de vruchtbaarheid
begeleid gedachten
schapen scheppen
illusies buitengewone
conclusies
in een veelvoud
aan geloof

dat geen grondslag
vindt
in wijsheid

 

fertility
guide thoughts
scooping sheep
illusions extraordinary
Conclusions
in a multiple
to faith
that no basis have
 in wisdom

7 Aq’ab’al

zing zuiver de zoete
melodie en vergeet
de illusie van licht
als je door de nacht
heen

een
dagenraad wil kussen

 

sing pure the sweet
melody and forget
the illusion of light
if you go through the night
away
one
dawn wants to kiss

Brief aan mijn tienertijd

he natte meid
ik zie je strijd
je rijdt in tranen
alleen over
de koude dijk
daar bij die sluis
huilend
halverwege

zal ze springen
gewoon gaan
het bestaan
is niet te verstaan
zo leeg en pijnvol
het bordje te vol
de moeder altijd
in bed en zwanger
belet je te praten
over de natte dwijlen
die in de klas
worden gegooid
het getreiter van
de lagere school
gaat frivool door

 

he lieve meid
ik zie je strijd
je rijdt in tranen
alleen over
de koude dijk
het ijs bijna gezet
iets belet je
te gaan

je moeder kan het bestaan
alleen niet aan
en wie zorgt er voor haar
als jij nu vertrekt?

Een koude band
verkleumde hand
een meisje alleen
tussen school en thuis
geen veilige plek
in haar leven …

Desinformatie ontleed

Galerie Vol Leven
Sylvia Reybroek

des-informatie
in Van Dale
niet te vinden

bij de overheid al reeds
een pagina geschreven
over een niet bestaand
zelf gemaakte oorlogsterm
die ferm wordt herhaald
en vertaald naar believen

woorden
framing
blaming

ontneemt mensen zicht
op de diversiteit die men predikt
veelal omgekeerd bezigt

betekenis/desinformatie
betekenis/des
1des (bijwoord) 1des te meer daarom nog meer; des te erger dat maakt het nog erger; hoe (of: des te) sneller je werkt, des te eerder ben je klaar 2des (lidwoord; oude genitief m en o) 1van de, van het: de heer des huizes

5 Imox of Tristan en Tristate

is er nog wel ergens
een begin in het einde
vervlochten nu
de koning en koningin
hun stad vervlechten
en gaan inbedden
op een vierkante hectare
zodat ze de gevaren
van verzet
nog meer controleren
en al het leven beheren

is er nog wel ergens
een einde in het begin
vervlochten nu
de koning en koningin
nog sterker dan de VOC
hun laan laten opgaan
in een digitale waanzin

 

Tristan

Tristatecity

4 Ajpu of Licht

laat de zon
hart en ziel
verwarmen
en omarm mij

leef mijn naam open
en heropen de levens
die verloren zijn
geraakt

volkomen heel

genezen geboren

 

let the sun
heart and soul
heat
and embrace me
live my name open
and reopen lives
who are lost
touched completely
whole healed born

3 Imox

de waanzin van de wereld
het grote rad van fortuin
opent wat kruinen

In duizenden tuinen
groeien  hoge bomen
die de wind niet kunnen vangen

ze dronen met geweld
de rust terug
eisen waarnaar
ze verlangen

 

zuiver bloed en geen weldenkend mens
die de grens van de morgen nog zal halen
slechts de AI gekoppelde zombie
zal de norm en normie in duister dragen

 

 

the madness of the world
the great wheel of fortune
opens some crowns
In thousands of gardens
tall trees grow
who can’t catch the wind
they drone by force
peace back
requirements
to which they desire
pure blood and not a right-thinking person
who will still reach the limit
of the morning just the AI linked zombie
will carry the norm and norm in darkness

2 Thijax

Helderheid van geest
leest zich traag doorheen
een vaag vermoeden
één vraag dropt druppels
op een regenboog steen

die alleen haar kleuren
in de zon verdeeld
de stralende waterval
verbleekt
hiermee

 

Clarity of mind
reads slowly through
a vague suspicion
one question drops drops
on a rainbow stone
that only colors hair
distributed in the sun
the radiant waterfall
pale herewith

 

 

1 N’oj of Aarde

dankbaar denk je
aan die jaren
dat je volop op reis
en tegen de prijs
van wijsheid en onderzoek
een hoekje vol schrijft
in gemaakte herinneringen

we zingen in heimwee
reizen nu in dagdromen
en komen wonderbaarlijke
plaatsen en momenten
tegen op onze weg

 

grateful you think
to those years
that you are traveling
in full
and at the price
of wisdom and research
writes a corner
full of in made memories
we sing in homesickness
travel now in daydreams
and come miraculous places
lovely moments
on our way

13 Ajmaq of Uil

Zo de heilige vormen
de zonnen verlaten
in gesprek met zielen
laten wij het gaan

zo bestaan wij
bij de gratie
van creatie

hier op Aarde
viert de manipulatie
hierin hoogtij

we zijn vrij om hier
al dan niet van los te komen
we dromen en vliegen
in zachte nachtvluchten
en zien de kleinste puntjes
vuurvliegjes licht
in onze uilenvlucht.

 

Thus the sacred forms
leaving the suns
in conversation with souls
let’s go this
is how we exist
by grace of
creation
here  on Earth
celebrates the manipulation
in this high tide
we are free to stay here
whether or not to detach
from we dream and fly
in soft night flights
and see
the smallest dots
fireflies light
in our owl flight.

12 Tz’ikin of Adelaar

ben jij je gewaar
van het gevaar
onverschilligheid
oneindigheid

grote hoogte
gouden zaken
graankorrels
zoeken zich ruimte
om te groeien

vruchtbare aarde
verdort
wacht en zacht

later opent zij
haar baarmoeder
de hoeder
van leven

 

are you aware
of the danger
indifference
infinity
high altitude
golden business
Grains l
ooking for space
to grow
fertile soil
withers wait and soft
later it opens her
uterus
the keeper of life

11 Ix of Jaguar

he lieve jij
sla jij
je armen
om mij heen

laat me niet
alleen en laaf
het samen

aan de omarming
eindeloze verwarming
van Moeder aarde

 

hey dear you
do you
hit your arms
around me
don’t let me alone
and cowardly it together
to the embrace
endless heating
of Mother Earth

10 Aj of stok staf

Lief ik laaf mij
aan vreemde smaken
ze braken nog gal
immer meer en bang
voor de kracht
van scheppende liefde

 

Lief jij begiftigd
met een ragfijn geweten
en vergeten kennis
doet er alles aan
om door te gaan
vol scheppende liefde

 

Lief mens laten wij
samen de vrede in vriendschap
hervatten en respectvol
begiftigd de handen
blad laten raken

 

Dear I feed myself
to strange tastes
they still broke bile
ever more and so scared
for the power of creative love
Dear you endowed
with a gossamer conscience
and forgotten knowledge
does everything
you can to continue
full of creative love
Dear man let us
peace in friendship
together resume and
respectful endowed
hands let leaf touch

 

9 E of Weg

laat me
dansen
spelen
met taal
zo helemaal
mentaal
zijn

opdat de pijn
geen azijn voelt
opgetild wordt
in een eindeloze
vlindervlucht

 

let me
dance
play with
language
so totally
mental
be
so that the pain
no vinegar feels
lifted in an endless
butterfly flight

8 B’atz of Aap

dag lieve
scheppers
weef jij
bewust
en ziels gelukkig
je dagen

stel je je vragen
spreek je jouw dank uit
luidt de bel
sla de trom
en dans
in je regenboog
kleed

 

Morning dear
Creators
weave you
aware
and soul happy
your days

do you ask your questions
express your thanks
rings the bell
beat the drum
and dance
in your rainbow
dress

 

Fietsen eind november

de regen
regenpakKan een afbeelding zijn van boom, gras, natuur, lucht en weg
nieuwe jas

de plas rechts
van mij, stroomt
vol water

naar later
wachten in Rhenen

koude benen
op kaal beton
geen kachel kon
er meer af

ze gaven me
een extra jas

visboer aan de overkant
rond twaalf de fiets klaar
eerst nog kibbeling om
warm te worden

energie voor de tocht
op te doen …

70 km in weer en nevel

4 Kej of Hert

de persona
woont
in duizenden
kaartenbakken
zullie kakken
over namen
zetten hakken
op nekken
en strekken
de fraude
verstrekkend
met grote
kracht en macht
voort
tot het kind
hoort
van het bedrog
en zoekt
tussen de goden
naar de persona’s
hun doel zin
en wanen
die de lanen
met ziekte
vullen

 

the persona
Lives
in thousands
card boxes
They mock
about names
put heels
on necks
and stretching
the fraud
far-reaching
with large power
and power forth
to the child
Hear
of deception
and searches
among the gods
to the personas
their purpose
sense and delusions
those avenues
with illness
fill

Goyerbrug

Don Quixote bedot
de mensen die molens
als oplossing
van een probleem ervaren
niet te evenaren schoonheid
waar recyclebaarheid
in deze tijd niet echt
een item is,
hier rot over jaren
het plastic het laatste
restje leven kapot

 

Don Quixote vecht tegen
volledig verwaande zinnen
tegen spoken en wieken
we spieken  in stukken
rukken winden uit plastic
villen draaiend de laatste
insecten, vogels en vissen
verstoren het leven
dat we willen sparen

de upperclass spint garen
bij de waan van de molen

3 Kame of Transformatie

woon je in je hart
beweeg je vlinderend
met je ziel
langsheen de bloemen

bloemen bloeien
uit conceptie
bij hoogzomer inspiratie
en ijskoude winters

 

do you live in your heart
move your butterfly
with your soul
along the flowers
flowers blooming
from conception
at high summer inspiration
and frigid winters

2 Kan of Slang

waar het leven
gelijk esculapen
een ring
in cirkels
pulseert

jongleert macht
met laatste kracht
om de volmacht
veilig te stellen
velen bellen aan

met vragen over
het voortbestaan
van fictieve namen

 

where life
equal esculapen
a ring
in circles
pulses
juggles power
with last force
to obtain the power
of attorney
secure many
ring the bell
with questions
about survival
of fictitious names

1 K’at of Hagedis

wist je dit
vertel je dat
de lat
laag
presentatie
hoog
geheven
en een bericht
dat een
zeker licht
op vermoedens werpt

aangescherpte blik
een ogenblik van
helderheid
in een bijzondere tijd

 

did you know
this tell you
that the bar
low
presentation
high
Levied
and a message
that a
definitely light
raises suspicions
sharpened look
a moment of brightness
in a special time

13 Aq’ab’al

stil
draaien
nacht

gedachten

hard
gillen
zij

ongeloof

openen zich rozen
teer en kwetsbaar
gevaar overal

 

silent
scream
night
thoughts
hard
yell
they
disbelief
roses open up
tar and vulnerable
danger everywhere

10 Ajpu of Licht

 

dans met het moment in ongekende vreugde

zie dan
ze deugden niet
zochten hangende honger
in machtswellust kusten ze de Baäl

namen een nieuwe religie aan
om hun bestaan
als vazal van de macht
in verkrachting van het leven
voor eeuwig
vorm te geven …

zie het aan en dans in vrede
licht, liefde en blijdschap
vol dankbaarheid en respect