12 Aq’ab’al of Nacht

in het diepste
van mijn dna
licht weldra
een vlam op

in het diepste
van mijn dna
sluiten wegen
zich en opent

zich een
schatkist

in the deepest
of my dna
soon
a flame

in the deepest
of my dna
roads close
close and open

a
treasure chest

 

 

im tiefsten
meiner DNA
bald
eine Flamme

im tiefsten
meiner DNS
Straßen schließen
schließen und öffnen sich

a Schatztruhe

 

Vissen

Vissen op het droge
hoge palm bomen
die weinig wind vangen
vanwege opgestapelde stenen
die de bron van beweging
afvangen in staal constructies

 


 

In de armen van de waanzin
dromen we de dagen vol
met liefde, dans en onzin

begin hier met de vissen
en visvliegen
de artificials vliegen rond
aan touwtjes
op stokken
mijn rokken strak
genaaid


Kopje koffie
kopje thee
advocaat met slagroom
en water uit een
osmose filter
om het zuur
en basische
te balanceren

we leren tellen
op de kleuterschool
schrijven en stampen

We leren daar niet
liefhebben
omarmen

zeker niet over de oersterke mystiek

die journalistiek
niet te verslaan is …


Ademloos luister in naar de oude heer
ooit bekend om zijn Cuba petjes
netjes de haren verborgen onder
de liefde voor een ei-land

Ademloos luister ik naar die jonge vent
ongekend talent voor koken, wijnen en vissen
vliegen vangend aan de Rietplas
zijn das is een hengel

En soms zingt hij in vol ornaat
dan staat mijn hart stil …
Vrienden voor het leven
door, in en met taalkunst geboren

en o ja, bitterballen, koffie en vlaai …

 


Struinen-2023-A4-07.pdf

Wralda

Wralda – Oe ral da
Oe ver Linda
Over leven
langs linden
verbinden wij
ons met de bron
alvorens de toren
viel

Wralda – Oe ral da
over al, hier en daar
het gevaar
van vergetelheid
en tijden vol duister
zetten de waarheid
stil

ik luister

 

Wralda – Oe ral da
Oe ver Linda
About life
along lindens
we
to the source
before the tower
fell

Oe ral da
over all, here and there
the danger
of oblivion
and times full of darkness
put the truth
still

I listen

 

Wralda – Oe ral da
Oe ver Linda
Über das Leben
entlang der Linden
wir
zur Quelle
bevor der Turm
fiel

Oe ral da
über allem, hier und dort
die Gefahr
des Vergessens
und Zeiten voller Dunkelheit
setzen die Wahrheit
noch

Ich höre

11 Iq of Wind

zacht waaien de takken
breken besjes met trossen
van hun moedertak af

zacht fluisteren wolken
verhalen aan het innerkind
windt wijsheid op en af …

 

softly blow the branches
break berries with clusters
from their mother branch

softly whispered clouds
stories to the inner child
winds wisdom up and down …

 

sanft die Zweige blasen
brechen Beeren mit Trauben
von ihrem Mutterzweig

leise flüsternde Wolken
Geschichten für das innere Kind
windet Weisheit auf und ab …

Ongenadig

Zo liefdevol en aardig
pakken ze je in
ongenadig slinks en sluiks
duiken ze de levens
van andere mensen in

trekken eigen conclusies
hun illusies ziekelijke waarheid
als enige werkelijkheid
en vaststaand feit
rond gestrooid als confettie

een gevaar voor welzijn
van het grotere geheel
hun overtuigend aandeel in
uitspelen, roddel en laster
maakt levens kapot

So loving and kind
they wrap you up
mercilessly devious and sneaky
they dive into the lives
of other people

draw their own conclusions
their illusions pathological truth
as the only reality
and established fact
strewn around like confetti

a danger to the wellbeing
of the greater good
their convincing part in
playing out, gossip and slander
destroys lives

 

 

So liebevoll und freundlich
wickeln sie dich ein
gnadenlos hinterhältig und heimtückisch
tauchen sie in das Leben
von anderen Menschen

ziehen ihre eigenen Schlüsse
ihre Illusionen pathologische Wahrheit
als die einzige Realität
und feststehende Tatsachen
verstreut wie Konfetti

eine Gefahr für das Wohlbefinden
des Allgemeinwohls
ihre überzeugende Rolle bei
auszuspielen, Klatsch und Verleumdung
zerstören Leben

 

10 Imox of Waterlelie

dag dagelijks
maagdelijk witte
cijfers dansen
over borden
hier worden
dagen geteld

verzamelde
schatten bevatten
geheimen
on-ver-woord-baar
schoon en mooi

day daily
virginal white
figures dance
across signs
here
days are counted

collected
treasures contain
secrets
Unspeakable
clean and beautiful

Tag täglich
jungfräuliches Weiß
Figuren tanzen
über Zeichen
hier
Tage werden gezählt

gesammelt
Schätze enthalten
Geheimnisse
Unaussprechliches
sauber und schön

De kring van wijzen ofwel DING

de kring van wijzen
zit rond het vuur
mannen in de binnenring
vrouwen daar omheen

mannen spreken over
de oorlogen en tactieken
van de barbaren die
de kracht van wijsheid
intuïtie en liefde
niet kunnen en willen
(h)erkennen

ze zoeken in de stam
naar antwoorden op vragen
dagen elkaar uit
horen en wederhoren
keren naar binnen
hun eigen rol in het conflict

mededogen vult hun hart
tot het misbruik en de laster
een speer in de vrede werpt

de kring van wijzen
zit rond het vuur
mannen in de binnenring
vrouwen daar om heen

honger en pijn worden geheeld
brood en wijn opnieuw gedeeld

niet te helen waanzin
na duizend gesprekken
in het woud of op zee
achtergelaten
ten dode opgeschreven

dat doe je niet zomaar
iedereen is zich gewaar
van de gevolgen
van deze laatste stap

 

the circle of wise men
sits around the fire
men in the inner ring
women around it

men talk about
the wars and tactics
of the barbarians who
the power of wisdom
intuition and love
cannot and will not

they search in the tribe
for answers to questions
challenge each other
hear and hear again
turn inward
their own role in the conflict

compassion fills their hearts
until abuse and slander
Throws a spear into the peace

the circle of wise men
sits around the fire
men in the inner ring
women around it

hunger and pain are healed
bread and wine shared anew

unhealable madness
after a thousand conversations
in the forest or at sea
abandoned
doomed

You don’t just do that
Everyone is aware
of the consequences
of this final step

der Kreis der Weisen
sitzt um das Feuer
Männer im inneren Ring
Frauen um sie herum

Männer sprechen über
die Kriege und Taktiken
der Barbaren, die
die Macht der Weisheit
Intuition und Liebe
nicht erkennen können und wollen

sie suchen im Stamm
nach Antworten auf Fragen
fordern sich gegenseitig heraus
hören und wieder hören
wenden sich nach innen
ihre eigene Rolle in dem Konflikt

Mitgefühl füllt ihre Herzen
bis Missbrauch und Verleumdung
einen Speer in den Frieden wirft

der Kreis der Weisen
sitzt um das Feuer
Männer im inneren Ring
Frauen drumherum

Hunger und Schmerz werden geheilt
Brot und Wein werden neu geteilt

unheilbarer Wahnsinn
nach tausend Gesprächen
im Wald oder auf dem Meer
zurückgelassen
dem Untergang geweiht

Das macht man nicht einfach so
Jeder ist sich bewusst
der Konsequenzen
für diesen letzten Schritt

 

 

9 Ajpu of Licht

laat je licht
schijnen
op je schaduw
roddel
laster
achterklap
Het invullen
van scripts
over anderen

verduisteren
de kracht
verbindingen
waarneming
vergiftigen
de banden
ooit vol liefde

laat je licht
schijnen
op jouw wijsheid
dans jouw
eigen dans
van moment
tot in
het eeuwig
niets

let your light
shine
on your shadow
gossip
slander
backbiting
Filling in
of scripts
about others

obscure
the power
connections
perception
poison
the ties
ever full of love

let your light
shine
on your wisdom
dance your
own dance
from moment
into
eternal
nothing

lass dein Licht
scheinen
auf deinen Schatten
Klatsch und Tratsch
Verleumdung
Verleumdung
Ausfüllen von
von Drehbüchern
über andere

undurchsichtige
die Macht
Zusammenhänge
Wahrnehmung
vergiften
die Bindungen
immer voll von Liebe

lass dein Licht
leuchten
auf deine Weisheit
tanze deinen
eigenen Tanz
vom Augenblick
in
ewigen
nichts

8 Kawoq of Regenstorm

de normen
van dorre
vlakten
en eugenitica
slijpt weldra
het mes
met de gedaante
van een draak
wolf in schaapskledij
maakt het de wereld
vrij van leven

de normen
van leven
ademend
diepe creatie
boetseren zij
weldra de vorm
een fantasie-rijk kind
maakt de wereld kleurrijk
een tapijt vol geur …

 

the standards
of barren
plains
and eugenics
soon sharpens
the knife
with the guise
of a dragon
wolf in sheep’s clothing
it makes the world
free of life

the standards
of life
breathing
deep creation
they mould
soon the form
an imaginative child
makes the world colorful
a carpet full of fragrance …

 

die Normen
der unfruchtbaren
Ebenen
und Eugenik
schärft bald
die Klinge
mit dem Gewand
eines Drachens
Wolf im Schafspelz
er macht die Welt
frei vom Leben

die Normen
des Lebens
atmend
tiefe Schöpfung
sie formen
bald die Form
ein phantasievolles Kind
macht die Welt bunt
einen Teppich voller Duft …

7 Thyax of Vuursteen

de warmte beneemt adem
kwelt de energieke daadkracht
verwacht een onhollandse
gelatenheid die niet altijd
bij ons volks karakter past

de rustige loomheid
verrast de elfenkoningin
die in een begin stadium
ooit ook ei en larve was …

 

 

Heat takes your breath away
torments energetic power
awaits an unholy
resignation, which does not always
corresponds to our national character

the quiet inertia
surprises the fairy queen
who in an early stage
was also once egg and larva …

 

Hitze raubt den Atem
quält energetische Kraft
erwartet eine unheilige
Resignation, die nicht immer
unserem Volkscharakter entspricht

die stille Trägheit
überrascht die Feenkönigin
die in einem frühen Stadium
auch einmal Ei und Larve war …

HÉLKUNDA

de adem
van de geest
geneest
elk deel dat
onderdeel is
geworden
van wanen

we bestaan
wij Feyas mogen
het vermogen
ons allodiaal
vergeten recht
rechtgezet
hernieuwd
ver-krijgen

 

der Atem
des Geistes
heilt
jeden Teil, der
Teil ist
geworden ist
von Täuschungen

wir existieren
wir Feyas dürfen
die Fähigkeit
unser allodiales
vergessenes Recht
berichtigt
erneuert
ver-get

6 No’j of Aarde

Bewaar de herinneringen
opgeslagen in je d n a
weldra een activatie
realisatie van dromen die
verder dan hier in mij
voorbij drijven
ijzeren- en gouden vijlen
dweilen met de kraan
gesloten …

Keep the memories
stored in your d n a
soon an activation
realization of dreams that are
beyond here in me
float by
iron and gold files
mopping with the tap
closed …

Bewahren Sie die Erinnerungen
gespeichert in Ihrem d n a
bald eine Aktivierung
Verwirklichung von Träumen, die
jenseits hier in mir
vorbeischweben
eisen und gold feilen
wischend mit dem Wasserhahn
geschlossen …

 

SÉDKUNDA

Séle en kunde tot wijsheid
samengevat in Sédkunda
ook wel vertaald als zeden

het geweten welkom heten
in je eigen hart en lome lijf.
Blijf je navelstaren of sparen

we de gouden momenten
tot cirkels in een woord dat
verstoorde magie vertoond?

In het zielsland woont een stil geheim
dat zacht een vlinderlichte tinteling
doorheen het dna speelt, dat ontwaakt

en Sédkunda wederom
in haar wezen aanraakt …

Séle and skill to wisdom
summarised in Sédkunda
also translated as morals

welcoming the conscience
into your own heart and languid body.
Do you keep navel-gazing or do

we the golden moments
into circles in a word that
disturbed magic displays?

In soul land dwells a silent secret
that gently tingles a butterfly light
plays through the dna that awakens

and once again
touched in her being …

Séle und Geschicklichkeit zur Weisheit
zusammengefasst in Sédkunda
auch als Moral übersetzt

das Gewissen willkommen heißen
in dein eigenes Herz und deinen trägen Körper.
Hältst du Nabelschau oder nutzen

wir die goldenen Momente
mit einem Wort in Kreise, die
gestörten Zauber zeigt?

Im Seelenland wohnt ein stilles Geheimnis
das sanft kribbelt ein Schmetterlingslicht
spielt durch die DNS, die erwacht

und einmal mehr
in ihrem Wesen berührt …

 

 

 

 

5 Ajmaq

Gevat in de snelheid van verlangen
behangen we de dennenbomen
zacht stroomden de druppels
regen, tegen de zwaartekracht in
begin van een opleving
heerlijke beleving, dit water
dat dor weer groener laat schijnen

 

Caught up in the speed of desire
we papered the pines
Softly the drops of
rain, against the gravity
beginning of a revival
wonderful experience, this water
that makes dry weather shine greener

 

KRÛDKUNDA

in verbinding
met diepe intuïtie
die verbonden
met hemel
en aarde
een niet te evenaren
communicatie
met de kruiden
om ons heen geeft
als we alleen
door het veld gaan …

in verbinding
met deze intuïtie
die verbonden
met hemel
en aarde
een niet te evenaren
wijsheid en weten
voortbrengt, uitspreekt
de mengels voor
nu aan ons aanreikt …

kennis hervinden
kinderen die weten
vergeten wijsheid
doen herleven …

ze fluisteren de woorden
als we luisteren
verstaan wij

in touch
with deep intuition
connected
with heaven
and earth
an unmatchable
communication
with the herbs
around us
as we alone
go through the field …

in connection
with this intuition
which is connected
with heaven
and earth
an incomparable
wisdom and knowing
produces, expresses
the mixtures for
now reaching out to us …

regaining knowledge
children who know
forgotten wisdom
revive …

they whisper the words
if we listen
we understand

 

 

in Kontakt
mit tiefer Intuition
verbunden
mit Himmel
und der Erde
eine unvergleichliche
Kommunikation
mit den Kräutern
um uns herum
während wir allein
durch das Feld gehen …

in Verbindung
mit dieser Intuition
die verbunden ist
mit Himmel
und der Erde
eine unvergleichliche
Weisheit und Wissen
produziert, drückt aus
die Mischungen für
die uns jetzt die Hand reichen …

Wissen wiedergewinnen
Kinder, die wissen
vergessene Weisheit
wiederbeleben …

sie flüstern die Worte
wenn wir zuhören
verstehen wir

Séle forstán

zacht keer ik
me om
hier binnenin
ligt een antwoord

opnieuw leren
de ziel van bestaan
te verstaan
mee te gaan

met het lied
van de wind
door bomen
en bovenstromen

gegeven

zacht keer ik om
leer Fryas wijsheid
in de onderstroom
voelend te verstaan

we gaan voort
horen de fluisteringen
de boodschappen
van wat is

overgave

 

leise drehe ich mich
drehe mich um
Hier drinnen
liegt eine Antwort

neu lernen
die Seele der Existenz
verstehen
mitgehen

mit dem Lied
des Windes
durch Bäume
und Oberläufen

gegeben

Sanft drehe ich mich um
lerne Fryas Weisheit
in der Unterströmung
spüre Verständnis

wir gehen weiter
hören das Geflüster
die Botschaften
von dem, was ist

sich hingeben

3 I’x of Jaguar

laat me de herinnering
aan oeroude klanken
doorleven en doorgeven
aan de kinderen van
morgen …

 

let me remember
of ancient sounds
live on and pass on
to the children of
tomorrow …

 

lass mich erinnern
an alte Klänge
weiterleben und weitergeben
an die Kinder von
von morgen …

Fryas

de dans rondom taal
vellen en schalen van Zijn
in bewuste dansende
beelden en geluiden

klokken luiden
klankschalen
houten oerklanken
schaatsen door een
eikenhouten bos …

 

der Tanz um die Sprache
Blätter und Schalen des Seins
im bewussten Tanz
Bilder und Klänge

Glocken läuten
Klangschalen
hölzerne Urlaute
Schlittschuhlaufen durch einen
Eichenwald …

1 E of Weg

lopend  door
bossen zien wij
vergezichten

lichten op
draaien
het leven
naar rust

 

 

walking through
forests we see
vistas

lights up
turn
life
towards rest

 

Wenn wir durch
Wälder sehen wir
Blicke

Lichter auf
drehen
Leben
zur Ruhe

12 Tz’i of Hond

trouw aan je geschiedenis
weten dat cirkels
bewegen door universa
vragen blijven gesteld
antwoorden komen
soms …

 

trouw blijven aan  jouw zijn
weten dat cirkels
bewegen door universa
verbonden aan voorouders
antwoorden komen
raak …

 

true to your history
know that circles
move through universes
questions keep being asked
answers come
sometimes …

staying true to your being
know that circles
move through universes
connected to ancestors
answers come
touch …

 

treu zu deiner Geschichte
wisse, dass Kreise
sich durch Universen bewegen
Fragen werden immer wieder gestellt
Antworten kommen
manchmal …

Bleib deinem Wesen treu
wisse, dass Kreise
sich durch Universen bewegen
verbunden mit den Vorfahren
Antworten kommen
berühren …

herpakken

een vrijdag
richting vrijheid
met werktijd
en vakantie wandelingen
springen en zingen
met waanzin
en schoonheid
als ketting geregen …

one Friday
towards freedom
with work time
and holiday walks
jumping and singing
with madness
and beauty
like chain strung …

einen Freitag
zur Freiheit
mit Arbeitszeiten
und Ferienspaziergängen
springen und singen
mit Wahnsinn
und Schönheit
wie eine Kette aufgereiht …

11 Toj

in het zacht glooiend landschap
met soms scherpe bochten en
strak getekende glooiïngen
bezoeken wij het onbekende
avontuur dat duur betaald
geluk brengt

we offeren het een
en ontvangen zomaar
een hand vol liefde

 

in the gently undulating landscape
with sometimes sharp curves and
tightly drawn slopes
we visit the unknown
adventure that pays dearly
happiness brings

we sacrifice the one
and receive just like that
a hand full of love

 

in der sanft gewellten Landschaft
mit manchmal scharfen Kurven und
eng gezogenen Hängen
besuchen wir das Unbekannte
ein Abenteuer, das sich lohnt
das Glück bringt

wir opfern das Eine
und erhalten einfach so
eine Hand voll Liebe

8 Kame of Transformatie

De dagen lengen tot er
een einde aan de groei komt
dan korten zij weer in

In het begin een klein geschenk
ik wenk zacht en wacht
op eerlijke antwoorden

 

The days lengthen until
growth comes to an end
then they shorten again

In the beginning a small gift
I beckon softly and wait
For honest answers

 

 

Die Tage werden länger, bis
das Wachstum zu Ende geht
dann werden sie wieder kürzer

Am Anfang ein kleines Geschenk
Ich winke leise und warte
Auf ehrliche Antworten

Cultuurplein Houten zoekt asiel

Wij boeken in een bouwval
vallen van ellende van het rek
we trekken alle registers open
sluiten regendruppels op ons
schaarse blad, niet meer buiten.

Wij potscherven uit de kerstening
en nog ouder, hier ondergronds gevonden
liefdevol gesorteerd, ontberen
enige ruimte geschikt voor de kinderen
van morgen, opdat zij ongehinderd

hun verleden kunnen bestuderen
leren van de het verhaal dat in duizend
talen door onverschilligheid verdaan
met een bestaan zonder toekomst:
Wij zoeken asiel.

In Vianen vechten een bibliotheek
en museale stukken zich een slag
in de rondte om de grond te benutten:
Wij zoeken de beschutting
in de Vrijstad Vianen.

Het wiel in Houten is vastgelopen
in appels en peren, de heren
en dames doen nu alles
om boeken, erfgoed en lokaal geheugen
veilig onder te brengen
voor de kinderen van morgen.

Heren en dames van het lokaal bestuur
geef ons toch hier in Houten een plaats
zodat de Heeren van Vianen hun vrijstad
en vrijstaat ons niet inlaten
en alsnog ons mooie Houten verslaan.

7 Kan of Slang

A-I gegenereerde foto (bron https://www.nationalgeographic.nl/wetenschap/a43685235/ai-foto-herkennen-tips)

jij in mij
vrij ademen
wij

mij en zij
stil strijden
bijen

om een restje
echt stuifmeel
veel is vergaan

we bestaan
bij de Harari’s
in een A-I

jij in mij
vrij ademen
wij

 

you inside me
breathe freely
we

me and her
silently fighting
bees

for a scrap
real pollen
much has perished

we exist
with the Harari’s
in an A-I

you in me
breathe freely
we

 

 

 

du in mir
frei atmen
wir

ich und sie
leise kämpfend
Bienen

um ein Stückchen
echter Pollen
vieles ist untergegangen

wir existieren
mit den Harari’s
in einem A-I

du in mir
atme frei
wir

6 K’at of Hagedis

We lopen op blote voeten
door het hoge gras
haren in spinnenwebben
die vannacht doorheen
bomen geweven
gesponnen om vliegen
af te vangen
die meer en meer
verloren gaan
in een klimaatwaanzin
die wel een begin
nog geen einde
in zich lijkt te dragen

we vragen ons af
hoe we dit gaan stoppen
kloppen de zaden
van de kleding
en zitten met koffie
in de hand
aan de bosrand

We walk barefoot
through the tall grass
hair in cobwebs
that last night through
trees woven
spun to catch flies
catching flies
that are increasingly
lost
in a climate frenzy
that has a beginning
yet no end
in him

we wonder
how we are going to stop it
knock the seeds
from the clothes
and sit with coffee
in hand
at the edge of the forest

 

Wir laufen barfuß
durch das hohe Gras
Haare in Spinnweben
die letzte Nacht durch
Bäume gewebt
gesponnen um Fliegen zu fangen
Fliegen fangen
die sich zunehmend
verloren
in einem Klima-Wahnsinn
der einen Anfang hat
und doch kein Ende
in ihm

fragen wir uns
wie wir ihn aufhalten können
die Samen abklopfen
von den Kleidern
und sitzen mit Kaffee
in der Hand
am Rande des Waldes

5 Aq’ab’al of Nacht

In het mooie akkerland
bloeien korenbloemen
met kamille, margrieten
en papaver

ogen en ziel laven zich
aan het wuivend gras

bomen strooien zaden
hooikoorts viert feest

 

In the beautiful arable land
flourish cornflowers
with chamomile, daisies
and poppies

Eyes and soul refresh themselves
on the waving grass

trees scatter seeds
hay fever celebrates

 

Auf dem schönen Ackerland
blühen Kornblumen
mit Kamille, Gänseblümchen
und Mohnblumen

Augen und Seele erfrischen sich
im wogenden Gras

Bäume streuen Samen
Heuschnupfen feiert

4 Iq’of Wind

De ziel fluistert woorden
vol boosheid over die waanzin
Ik begin in het midden
van de orkaan een weg
te banen …

trots en fier, vieren wij
het leven en beleven traag
de weg naar binnen, buiten
onze comfortzone
vieren wij …

de band met de grond
waarop en waaruit wij
leven …

 

Die Seele flüstert Worte
voller Wut über diesen Wahnsinn
Ich beginne in der Mitte
des Wirbelsturms
und bahne mir meinen Weg …

stolz und stolz feiern wir
das Leben und erleben langsam
den Weg hinein, hinaus aus
unserer Komfortzone
wir feiern …

die Verbundenheit mit dem Boden
auf dem und von dem wir
leben …

 

 

The soul whispers words
full of anger at that madness
I start in the middle
of the hurricane
making my way …

proud and proud, we celebrate
life and slowly experience
the way in, out of
our comfort zone
we celebrate …

the bond with the ground
on which and from which we
live …

 

3 Imox of waterlelie

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke duisternis laat wachten
verzachten de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een kind van hot naar haar

het gevaar van kinderhandel
en intergenerationeel trauma
zou hier de waanzin versterken
we werken niet meer aan heling
verveling en vervaging nemen toe …

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke wijsheid en liefde laat wachten
verzilveren de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een leven naar de overkant …

 

 

when the dream leaves a stream of thoughts
await the inner darkness
the threads of spiders soften
they win moments and arrange
through the wind a child moves from one place to another

the danger of child trafficking
and intergenerational trauma
would amplify madness here
we no longer work at healing
boredom and blurring increase …

as the dream a stream of thoughts
awaiting inner wisdom and love
galvanise the threads of spinning
they win moments and arrange
through the wind a life to the other side …

 

wenn der Traum einen Strom von Gedanken hinterlässt
warten auf die innere Dunkelheit
die Fäden der Spinnen werden weich
sie gewinnen Momente und ordnen sich
durch den Wind bewegt sich ein Kind von einem Ort zum anderen

die Gefahr des Kinderhandels
und generationenübergreifendes Trauma
würde den Wahnsinn hier verstärken
wir arbeiten nicht mehr an der Heilung
Langeweile und Unschärfe nehmen zu …

wie der Traum ein Strom von Gedanken
in Erwartung innerer Weisheit und Liebe
galvanisieren die Fäden des Spinnens
gewinnen sie Momente und ordnen
durch den Wind ein Leben auf der anderen Seite …

Leeg familie syndroom

Waar een vechtscheiding
de leiding neemt in waanzin
aan het begin van een traject
bij Niet Aangeboren Hersenletsel

versta ik de woorden en daden
van de oudst nabije mens
op geen enkele wijze
grijze haren groeien

het tekent scherpe krassen
in de levens van mensen
die elkaar wel liefhebben
waar oude grieven

in brieven vastgelegd
verwarring en projecties
uit wanen, die wegen banen;
bestaande helleveeg.

Ik weeg woorden vol leegte
weef nieuwe paden
het verdriet en de krassen
bestaan voor altijd

tijd heelt de wonden
onomwonden draden
van bescherming die
soms doorgeknipt

nieuwe dimensies van
familie-loos-heid tot

in het merg
betekenen.

 

Where a fighting divorce
takes the lead in madness
At the beginning of a trajectory
in the case of Non-congenital Brain Injury

I understand the words and actions
of the oldest person closest to me
in no way
grey hairs grow

it draws sharp scratches
in the lives of people
who do love each other
but old grievances

enshrined in letters
confusion and projections
from delusions, paving roads;
existing hellscape.

I weigh words full of emptiness
weave new paths
the sorrows and scratches
exist forever

time heals the wounds
unwound threads
of protection that
sometimes cut

new dimensions of
family-lessness down to

to the marrow
mean.

 

Wo eine streitbare Scheidung
die Führung im Wahnsinn übernimmt
Am Anfang einer Flugbahn
im Falle einer nicht angeborenen Hirnschädigung

Ich verstehe die Worte und Handlungen
der ältesten Person, die mir am nächsten steht
in keiner Weise
graue Haare wachsen

es zeichnet scharfe Kratzer
in das Leben von Menschen
die sich zwar lieben
aber alte Kränkungen

in Briefen verankert
Verwirrung und Projektionen
von Wahnvorstellungen, die Straßen pflastern;
bestehende Höllenlandschaft.

Ich wiege Worte voller Leere
webe neue Wege
die Sorgen und Kratzer
existieren für immer

die Zeit heilt die Wunden
abgewickelte Fäden
des Schutzes, die
manchmal schneiden

neue Dimensionen der
Familienlosigkeit bis ins

bis ins Mark
bedeuten.

Woorden

Woorden betekenen dingen

in het midden ligt een hart

verwart zoekt de ziel

naar de wijsheid in een steen

 

 

 

 

Words mean things

in the middle lies a heart

confused the soul searches

for wisdom in a stone

 

Worte bedeuten Dinge

in der Mitte liegt ein Herz

verwirrt sucht die Seele

nach Weisheit in einem Stein

1 Kawoq of Regenstorm

kom maar regen
water en laat
de westenwind
het kind in leegte

patenten en centen
die gevangen worden
hordenlopers gevloerd
de boer ploegt

voort
nog wel
amper
dat wel

 

come rain
water and let
the west wind
the child in emptiness

patents and pennies
caught
hurdlers floored
the farmer plows

on
yet
barely
that is

 

Regen kommen
Wasser und lass
der Westwind
das Kind in der Leere

Patente und Cents
gefangen
Hürdenläufer am Boden
der Bauer pflügt

auf
doch
kaum
das ist

13 Thijax of vuursteen

In het licht gezet
verwarmd in de zon
gekoeld in volle maan

liggen en staan
de stenen
benen gestrekt

insecten zwermen
prikken en tasten
de huidlagen af

 

Set in the light
heated in the sun
cooled in full moon

lie and stand
the stones
legs stretched

insects swarm
sting and probe
the layers of skin

 

Ins Licht gesetzt
erhitzt in der Sonne
abgekühlt im Vollmond

liegen und stehen
die Steine
Beine gestreckt

Insekten schwärmen
stechen und sondieren
die Hautschichten

 

11 Ajmaq

als wij het geheim
van het leven
uitspelen
in een schimmelspel
vol schimmen
dimmen de geluiden
bij volle maan

as we learn the secret
of life
play out
in a shadow play
full of shadows
dim the sounds
at full moon

 

wenn wir das Geheimnis des Lebens lernen
des Lebens
ausspielen
in einem Schattenspiel
voll von Schatten
die Geräusche dämmern
bei Vollmond

Foto: René vd Brandt

10 Tz’ikin of Adelaar

Vlieg je mee
om overzicht
te krijgen

we verblijven
in traagheid
spellen tijd

pellen lagen af
zien de wereld
in donderend geweld

uiteen spatten
natte voeten
op dorre aarde

 

Fly with you
in order to
get an overview

we stay
in slowness
spell time

peel off layers
see the world
in thundering violence

shatter
wet feet
on barren earth

 

Mit Ihnen fliegen
sich einen
Überblick verschaffen

wir bleiben
in der Langsamkeit
zaubern Zeit

schälen Schichten ab
sehen die Welt
in donnernder Gewalt

zerschmettern
nasse Füße
auf unfruchtbarer Erde

Drangsalieren

Woorden die raken
maken nieuwsgierig
tussen de kieren
van rottend hout
vinden we gouden
muntjes en zilverdraden.

Drang en dwang
zal ze leren
en vastleggen
gelijk aan een lier
gebonden.

De in allerijl gezonden
knechten
vechten
voor koperen munten
gunnen uit haat en pijn
het welzijn
aan geen een.

Drang zal het geheel
van binnenuit verteren
de Heeren van de dood
in groot genoegen
feestvierend
in de danszaal latend.

Het galgenmaal
genietend
de kookpot
met de lier
omhoog gehaald
door de laatste slaaf.

 

Worte, die berühren
machen dich neugierig
zwischen den Rissen
des verrottenden Holzes
finden wir goldene
Münzen und Silberfäden.

Zwang und Nötigung
werden sie lehren
und fesseln
wie an eine Leier
gebunden.

Die eilig gesandten
Diener
kämpfen
um Kupfermünzen
Gewährt aus Hass und Schmerz
Wohlfahrt
für niemanden.

Der Drang wird das Ganze verzehren
von innen her verzehren
die Herren des Todes
in großer Wonne
schlemmend
im Tanzsaal verlassen.

Das Galgenmahl
genießend
den Kochtopf
mit der Leier
erhoben
vom letzten Sklaven.

 

 

 

Drangsalieren

böse mitspielen, das Leben schwer/zur Hölle machen, grausam sein, malträtieren

gehoben

umgangssprachlich

abwertend

österreichisch, sonst veraltet

9 I’x of Jaguar

Waar mannen hun wegen banen
door een dicht woud aan regels
tegels verleggen en leeuwen
met speren en bijlen omleggen
voor het hoognodige eten
dat door vergeten wijsheid
al enige tijd bedorven is

Waar mannen denken kinderen
te baren en zogen, beliegen
zij, door wanen bedrogen
het leven tot op het bot.

Het lot van vrouwen immer
meer onders schot
het lot trekt nog touwtjes
je houdt een brandnetel touw
nog stevig en rauw in je hand

met hand en tand, stel je woorden
op, stalt ze uit tot je besluit
dat ook dit geen banen breekt
Satanisme heeft een hel geschapen
waar blatende schapen hemel roepen
in een zwart geblakerd geheel …

Een enkele vrouw staat op en deelt
nog ondergronds restanten kennis uit
in zorgvuldig tasten of haar gasten
tot een wijs besluit kunnen komen
haar dromen zijn mooi …

 

Where men make their ways
through a dense forest of rules
shifting tiles and lions
with spears and axes
for much needed food
which through forgotten wisdom
Has been spoiled for some time

Where men think they will
to bear and suckle, they lie
They, deluded by delusions
Life to the bone.

The fate of women always
more undershot
fate still pulls strings
you hold a nettle rope
still firm and raw in your hand

Hand and foot, you compose your words
up, stack them until you decide
That even this does not break jobs
Satanism has created a hell
where bleating sheep cry heaven
in a blackened whole …

A single woman stands up and shares
still underground scraps of knowledge
in careful groping whether her guests
can come to a wise decision
her dreams are beautiful …

 

Wo Männer ihre Pfade pflastern
durch einen dichten Wald von Regeln
Fliesen und Löwen bewegen
mit Speeren und Äxten
für dringend benötigte Nahrung
die, durch vergessene Weisheit
seit einiger Zeit verdorben ist

Wo Männer glauben, sie seien
zu gebären und zu säugen, lügen sie
sie, von Wahnvorstellungen getäuscht
Leben bis auf die Knochen.

Das Schicksal der Frauen immer
mehr unterlaufen
das Schicksal zieht immer noch die Fäden
du hältst ein Nesselseil
noch fest und rau in deiner Hand

mit Zähnen und Klauen komponierst du deine Worte
auf, stapelst sie, bis du beschließt
dass selbst dies keine Jobs kaputt macht
Der Satanismus hat eine Hölle geschaffen
wo blökende Schafe den Himmel schreien
in ein geschwärztes Ganzes …

Eine einzelne Frau steht auf und teilt
Restwissen noch im Untergrund
in vorsichtigem Abtasten, ob ihre Gäste
eine weise Entscheidung treffen können
ihre Träume sind schön …

 

 

Startseite