Mantelzorgcafé

Loop je mee?

Fiets je mee?

Speel je mee?

We dragen lasten
passen woorden
in vrije nabijheid
op afstand

Aangeland bij afscheid
is het spijtig dat er
geen berichtgeving
of afscheidsborrel
voor de trouwe (geh)oortjes
is gegeven

Samenleven
mededogen
medeleven
het is om het even
hun gewicht, is
meer dan Goud waard
zwijgzaamheid
gaat gepaard
met een vraag:

Kun je hen de vraag stellen
hun mensen, wat zij willen
zeggen, zonder uit te leggen
dat in de drukte, de stilte
een excuus vormt
voor de zo gewenste
mede-mens-e-lijk-heid

mededogen en aandacht
een oor en een hand
werken altijd
of een mens nu lijdt
of leidend begeleid.

9 Kan of Hoop doet leven

Hoop doet leven
we weven draden
tapen naden af
zodat de regen
ons onder de jas
niet raakt

hoop doet leven
we weven tranen
zoeken pijnen af
zodat alle pijn
ons hart niet breekt

We zijn …

 

Hope brings life
we weave threads
taping seams off
so that the rain
us under the coat does
not touch

Hope brings life
we weave tears
seek out pains
so that all pain
our hearts do not break

We are…

Hoffnung bringt Leben
Wir weben Fäden Nähte
abkleben damit der Regen
uns unter dem Mantel
berührt sich nicht

Hoffnung bringt Leben
wir weben Tränen
Suchen Sie nach Schmerzen
so dass alle Schmerzen
unsere Herzen brechen nicht

Wir sind…

Beveiligde mail

een deel van de boodschap
komt na weken stappen
buiten ons woon- en werkgebied
uiteindelijke via beveiligde mail

heel even vraag ik mij af
wat de zorgpartner mee wil delen

beveiligde mail valt ons dichters ten deel
“onze bewoners hebben niets met poëzie
derhalve maken wij geen gebruik
van uw aanbod”

was getekend
Zorgspectrum
beveiligde mail
heel even vraag ik mij af
in wat voor wereld wij
ons hebben voorgesteld
als team Dorpsdichters

we lichten woorden op
tillen namen uit het slijk
nu blijken wij op de lijst
van de WLZ te staan
hier gaan wij niet voor

ons gehoor is te goed
het verstand nog op orde

 

8 K’at of de zaden der dromen

ik droom mij een wereld
waar het geweld is gestopt
de eigen aardigheden
nu en in het verleden
in het heden van de baan
geveegd zijn …

slapen wij de nachten helder
dromen bij volle manen
terwijl Hollandse regen de hanen
doet zwijgen en strijken wij
de vlaggen in stilte
zoet zilte smaak …

 

 

I dream me a world
where the violence has stopped
its own niceties
now and in the past
in the present have been
are swept away …

we sleep the nights clear
dream by full moons
While Dutch rain silences the roosters
Silences the cocks and we stroke
the flags in silence
sweet salty taste …

Ich träume mir eine Welt
in der die Gewalt aufgehört hat
ihre eigenen Annehmlichkeiten
jetzt und in der Vergangenheit
in der Gegenwart wurden
weggefegt werden …

wir schlafen die Nächte klar
träumen bei Vollmond
während holländischer Regen die Hähne zum Schweigen bringt
die Hähne verstummen und wir streicheln
die Fahnen in der Stille
süßer salziger Geschmack …

7 Aq’ab’al; Frya

ze wacht nog
de dochter
van Wralda

zacht de zusters
treffend in verhalen
vertalen is

zoeken en begrijpen
van iets dat ver buiten
ons eigen kennen

is geraakt

 

 

she is still waiting
the daughter
of Wralda

softly the sisters
apt in stories
to translate is

to seek and understand
of something far beyond
our own knowledge

has been touched

 

sie wartet immer noch
die Tochter
von Wralda

sanft die Schwestern
treffend in Geschichten
zu übersetzen ist

Suchen und Verstehen
von etwas, das weit über
unser eigenes Wissen

berührt worden ist

6 Iq’ of Wind

waai je denken schoon
gewoon jij in jouw aarding
aanvaarding van het
aan jouw gegeven talent
je bent jij als je vrij
jouw wezen in liefde
en vrijheid
kan
wil
zal

leven …

 

blow your mind clean
just you in your grounding
acceptance of the
talent given to you
you are you when you are free
your being in love
and freedom
can
will
will

live …

 

deinen Verstand frei pusten
nur du in deiner Erdung
Akzeptanz des
Talent, das dir gegeben wurde
du bist du, wenn du frei bist
dein Sein in Liebe
und Freiheit
kann
wird
will

leben …

5 Imox

de waanbeelden en dromen
benemen ons de adem

betreffen het nu in later
zij spatten, spetteren druppels
olie met kleur op maagdelijk
witte ondergrond …

 

the delusions and dreams
take our breath away

concern the now in later
they splash, splatter drops
oil with color on virgin
white background …

 

die Wahnvorstellungen und Träume
rauben uns den Atem

betreffen das Jetzt im Später
sie plätschern, spritzen Tropfen
Öl mit Farbe auf jungfräulichem
weißem Hintergrund …

4 Ajpu of Licht

he, jij daar
straal maar
wees blij
jij en ik
likken
wonden
dansen
vreugderijken
uit de hemel
naar de aarde

 

hey, you there
Just shine
Be happy
You and me
lick
wounds
dance
rejoice
from heaven
to the earth

 

Hey, du da
leuchte
Sei glücklich
Du und ich
lecken
Wunden
tanzen
jubeln
vom Himmel
auf die Erde herab

3 Kawoq of Regenstorm

de waanzin, draagt haar tassen
regenwater, doorheen de dijken
over eindeloze wateren, pareren

we al trappend, weer en wind
het kind in mij nieuwsgierig
naar de dagen van weleer, keer op keer

leer ik kleine dingen bij, zo blij
dat kind in mij …

 

 

 

 

the madness, carries its bags
rainwater, through the dikes
Over endless waters, we parry

As we pedal, weather and wind
The child in me curious
To the days of yore, time after time

I learn little things, so happy
that child in me …

 

der Wahnsinn, trägt seine Säcke
Regenwasser, durch die Dämme
Über endlose Wasser, wir parieren

während wir strampeln, Wetter und Wind
das Kind in mir neugierig
Auf die Tage von einst, immer wieder

Ich lerne kleine Dinge, so glücklich
das Kind in mir …

2 Thijax of Vuursteen

in het samengaan
bestaan de mensen
in de vreemde

ontheemd zijn wij
vrij en blij geworden

verworden we
in regenpoppen
op de Klif gelopen
en gereden

momenten

 

in coming together
the people exist
in the stranger

uprooted we are
become free and happy

we become
into rain dolls
walked on the cliff
and driven

moments

 

im Zusammenkommen
existieren die Menschen
in der Fremde

entwurzelt sind wir
werden frei und glücklich

wir werden
zu Regenpuppen
auf der Klippe gelaufen
und gefahren

Momente

1 N’oj of Aarde

In duizenden bewegingen
keerkringen en pontjes
rondjes over grindpaden

we laten zorgen thuis
pluizen de ruimte en warme
zomersfeer uit in gevoel

het doel was leven en water
wind en zon in vurige passie
op Moeder aarde ervaren

 

 

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

Land van niets

in het land
waar hanen
de dag
aanzeggen
leggen hennen
eitjes
bijen op
bloemen
zoemen
en brengen
leven
verder

 

in dem Land
wo die Hähne
den Tag
verkünden
Hühner
Eier
Bienen auf
Blumen
summen
und bringen
Leben

 

 

in dem Land
wo die Hähne
den Tag
verkünden
Hühner
Eier
Bienen auf
Blumen
summen
und bringen
Leben

12 Tz’ikin of Adelaar

als de oer-reflector
een sensatie opvangt

verlangt een meisjeshart
naar rust en gehoor
de zaamheid heeft ze even
daar gelaten

als de achteruitkijkspiegel
in het harnas van geheugen
de leugen detecteert …

springt het innerlijke kind
danst met los haar in de wind

 

as the primal reflector
catches a sensation

A girl’s heart longs
for peace and hearing
The serenity for a moment
left there

Like the rearview mirror
In the armor of memory
detects the lie …

jumps the inner child
dances with loose hair in the wind

 

als der ursprüngliche Reflektor
eine Empfindung einfängt

sehnt sich das Herz eines Mädchens
nach Frieden und Gehör
die Gelassenheit, die sie augenblicklich
dort gelassen hat

Wie der Rückspiegel
in der Rüstung der Erinnerung
die Lüge aufspürt …

springt das innere Kind
tanzt mit offenen Haaren im Wind

 

11 Ix of Jaguar

neem me mee
naar de diepte
van mijn wezen
sta me bij
en neem mij
mee …

de reis is hard
dan weer teder
we zitten neder
bij een vuurtje
muren breken
af …

 

 

take me
to the depth
of my being
be with me
and take me
with me …

the journey is hard
then tender again
we sit down
by a fire
walls break
break down …

 

bringen mich
in die Tiefe
meines Seins
sei mit mir
und nimm mich
mit mir …

die Reise ist hart
dann wieder zart
wir setzen uns
bei einem Feuer
Mauern brechen
zerbröckeln …

10 Aj of Stok, Staf

In diepe graven regeren geesten
beesten zijn het, deze kwelgeesten
regenwater komt en sijpelt doorheen
de aardlagen en dragen verre
restanten van levensgeluk, dat
zelden druk uitoefent, om haar
woord te laten horen …

 

 

 

In deep tombs spirits rule
beasts they are, these tormentors
rainwater comes and seeps through
the layers of earth and carry distant
remnants of life that
seldom presses, to make her
word to be heard …

 

Geister herrschen in tiefen Gräbern
Bestien sind sie, diese Peiniger
Regenwasser kommt und sickert durch
die Erdschichten und tragen ferne
Überreste des Lebens, das
selten drückt, um sein
Wort …

 

 

9 E of Weg

Lieve laat je mij
vrij en beweeg
je mee?

Samen de dans in
bestaan we hier
en nu.

Wegen vormen een
baan vol leven
kom je?

 

Dear let me
free and move
you with me?

Together into the dance
we exist here
and now.

Roads form a
track full of life
will you come?

Lieber lass mich
frei und bewege
du mit mir?

Gemeinsam in den Tanz
wir existieren hier
und jetzt.

Die Straßen bilden eine
Spur voller Leben
kommst du mit?

8 B’atz of Aap

Nieuwe tijden
andere kansen
de hemel gesloten
boven ons
kikkerlandje
mijn handje gevuld
met klein geluk
en woorden zingen
dankbaarheid
over kwaliteit
met geliefden

 

New times
other opportunities
the sky closed
above our
froggy
my hand filled
with small happiness
and words sing
gratitude
about quality
with loved ones

 

Neue Zeiten
andere Möglichkeiten
der Himmel schloss sich
über unserem
kühlen
meine Hand füllte sich
mit kleinem Glück
und Worte singen
Dankbarkeit
über Qualität
mit geliebten Menschen

7 Oc of Hond

de netten van verledens
dna en cel geheugen
verheugen zich
op de Thing, die de zang
van gerechtigheid vangt

zijn woorden in wijsheid
door de tijd heen
zij aan zij vergelijkt
met de wijze woorden

van Frya
haar kinderen
zonen en dochters
hervinden de Moeder
en Wralda ademt
meer en meer
weer de zeer
heilige creatie bries

the nets of pasts
dna and cell memory
rejoice
to the Thing, which captures the song
of justice captures

his words in wisdom
through time
compare side by side
with the wise words

of Frya
her children
sons and daughters
regain the Mother
and Wralda breathes
more and more
again the very
sacred creation breeze

 

die netzwerke der vergangenheit
dna und Zellgedächtnis
freu dich
dem Ding, das das Lied einfängt
der Gerechtigkeit einfängt

seine Worte in Weisheit
durch die Zeit
vergleiche Seite an Seite
mit den klugen Worten

von Frya
ihre Kinder
Söhne und Töchter
gewinnen die Mutter zurück
und Wralda atmet
mehr und mehr
wieder den sehr
heilige Schöpfungsbrise

6 Qej of Hert

de oude eik omvat
met zijn armen
een hut en draagt
ons, daar boven
als we ons met
de 250 jaar
oude ziel
verstaan

 

 

the old oak tree encompasses
with its arms
a hut and carries
us, up there
as we join with
the 250-year-old
old soul
understand

der Alte Eiche umschlingt
mit seinen Armen
eine Hütte und trägt
uns, dort oben
während wir uns mit
die 250-jährige
alten Seele
verstehen

 

Gelselaar

in dat kleine
veilig omcirkelde
door bomen
oeroude
heiligdom
komen we
binnen

in
het kerkje
waar voorheen
een kapelletje
stond

waar mijn voorvaderen
als koster en schrijfleraren
stonden en hun
leven rondom
vorm gaven

 

in that little
safely encircled
by trees
ancient
sanctuary
we enter
inside

into
the little church
where previously
a little chapel
stood

where my ancestors
as sexton and writing teachers
stood and lived their
life around
shaped

 

in diesem kleinen
sicher eingekreist
von Bäumen
uralten
Heiligtum
betreten wir
in

in
die kleine Kirche
wo vorher
eine kleine Kapelle
stand

wo meine Vorfahren
als Küster und Schreiblehrer
standen und ihr Leben
Leben um
gestaltet

5 Q’anil of Ster

De zachte adem
wuift over de gronden
monden vullen zich

met brood en wijn
azijn met fruitsmaak
over salades

winter, lente en zomer
de Germanen droomden
niet over herfst

slechts zomer vol oogst
droog gevallen illusies
we houden conclusies

voor ons.

 

The gentle breath
wafts over the grounds
mouths fill

with bread and wine
fruit-flavored vinegar
over salads

winter, spring and summer
the Germanic people dreamed
not of autumn

only summer full of harvest
illusions run dry
we keep conclusions

before us.

 

Der sanfte Atem
weht über das Gelände
Münder füllen sich

mit Brot und Wein
Essig mit Fruchtgeschmack
über Salaten

Winter, Frühling und Sommer
die Germanen träumten
nicht vom Herbst

nur vom Sommer voller Ernte
die Illusionen versiegen
wir halten Schlüsse

vor uns.

4 Quej of Hert

Laat de dag zich baren
niet te evenaren vreugde
de deugd uit het midden
muggen dansend door
mensenhoog gras
als ook huizenhoge varens
een kleine wens
in alle rust

 

 

 

 

Let the day give birth
unmatchable joy
virtue from the middle
mosquitoes dancing through
human tall grass
As well as house-high ferns
a small wish
quietly

 

Lass den Tag gebären
unvergleichliche Freude
Tugend aus der Mitte
Stechmücken tanzen durch
hohe Gräser
Sowie haushohe Farne
ein kleiner Wunsch
leise

3 Kame of Transformatie

wat zou je willen
grillen wij de karbonade
onder het afdak
op een groen ei

ik blij dat ik dat niet heb
de stapvoetjes van de egel
schrijft zijn eigen regel

wat zou je willen
dromen en laten stromen
zo de regen
de vakantiedag vult

what would you like
grill the chops
under the shelter
on a green egg

I’m glad I haven’t
the hedgehog’s step feet
writes its own line

what would you like
dream and let it flow
so the rain
fills the holiday day

 

Was möchten Sie
die Koteletts grillen
unter dem Schutz
auf einem grünen Ei

Ich bin froh, dass ich nicht
die Füße des Igels treten
schreibt seine eigene Zeile

was würdest du gerne
Träume und lass sie fließen
damit der Regen
den Urlaubstag füllt

2 Kan of Slang

als de levendige bewegingen
kronkelend een weg vinden
door heet zongebrand zand

daar de rivier, helder aquamarijn
haar armen zijn een weldaad
strelend haar water langszij mijn dij

mijn rondingen vormen plat
ovaal, rond of spiraal een bron
van levendige presentaties …

 

as the lively movements
winding their way
through hot sunburnt sand

there the river, bright aquamarine
Her arms are a boon
Caressing her waters alongside my thigh

my curves form flat
oval, round or spiral a source
of vivid presentations …

 

als die lebhaften Bewegungen
die sich ihren Weg
durch den heißen, sonnenverbrannten Sand

dort der Fluss, leuchtend aquamarin
ihre Arme sind eine Wohltat
streicheln ihr Wasser entlang meines Schenkels

meine Kurven bilden flach
oval, rund oder spiralförmig eine Quelle
der lebendigen Darstellungen …

 

 

 

1 K’at of Hagedis

doornen dromen
prikken en pressen

vrouwen zingen
leven in embyo’s

Fryas zoeken
de oude wijsheid

thorny dreams
poking and prodding

women sing
living in embyos

Fryas seek
the ancient wisdom

dornige Träume
Stochern und Stoßen

Frauen singen
leben in Embyos

Fryas suchen
die alte Weisheit

13 Aq’ab’al of nacht

in het duister van de nacht
wacht de potentiële kracht
van de vrouw die weet
een plant dat is vergeten

we heten het welkom

 

in the darkness of the night
waits the potential power
of the woman who knows
a plant that has been forgotten

we welcome it

 

in der Dunkelheit der Nacht
wartet die potentielle Macht
der Frau, die weiß
eine Pflanze, die in Vergessenheit geraten ist

wir heißen sie willkommen

 

12 Iq of Wind

Gedachten golven
komen en gaan
we bestaan
in vrijheid
wij Frya’s Kinderen

Woorden stromen rond
de bewegingen
in dansen
vier vrijheid
hier, Frya’s Kinderen

 

Thought waves
come and go
we exist
in freedom
we Frya’s children

Words flow around
the movements
in dances
celebrate freedom
here, Frya’s Children

 

Gedankliche Wellen
kommen und gehen
wir existieren
in Freiheit
wir Frya’s Kinder

Worte fließen um
die Bewegungen
in Tänzen
feiern die Freiheit
hier, Frya’s Children

 

 

11 Imox of Vuurwerk

het spetterd en spat
druppels kleur
over een waterveld

we tellen sterren
apen dansen rondom
een eilandboom

it splashes and splashes
drops of colour
across a water field

we count stars
monkeys dance around
an island tree

 

es spritzt und spritzt
Tropfen der Farbe
über ein Wasserfeld

wir zählen die Sterne
Affen tanzen um
einen Inselbaum

10 Ajpu of Licht

het midden
van de lijn
haarfijn
getekend
berekent
zich niet
in plus en min

slechts het begin
van een leven
kondigt het einde aan

 

the middle
of the line
hairline
drawn
calculates
not
in plus and minus

only the beginning
of a life
announces the end

 

die Mitte
der Linie
Haarlinie
gezeichnet
errechnet
nicht
in Plus und Minus

nur den Anfang
eines Lebens
kündigt das Ende an

Sluipend

sluipend
wandelen zij
binnen
waar we hen
in Verwegistan
dachten

donkerblauw en zwart
een partje zwaarte

geen verrassing
deze verschijning
in zwijgen en sluipen

de week van de dans
creatie en spel

hij had wel
een groet en glimp
van herkenning verwacht

ondanks of dankzij
het autisme
een schisma
tekent zich af

hij verwondert zich
in de auto
turend naar huis
langs zwiepende
ruitenwisbladen

9 Kawoq of Regenstorm

de vorm van de nacht
was een chaos uit
spelen om macht
en onvermogen
waar derden de pineut
zijn en de rookpluim
langzaam opgaat
in de storm die
over ons waait …

the shape of the night
was a chaos from
playing for power
and inability
where third parties
and the plume of smoke
slowly rises
in the storm that
blowing over us …

die Form der Nacht
war ein Chaos aus
Spiel um die Macht
und Unfähigkeit
wo dritte Parteien verarscht wurden
verarscht werden und die Rauchfahne
langsam aufsteigt
im Sturm, der
über uns weht …

8 Etznab

Het kind in jou
dat trouw je
leven stuurt
als je het niet heelt
deelt het kleine
onder-bewuste
speldenprikken uit

tot je besluit
het in je armen
te verwarmen
tot het bewuste
alles (h)erkent.

The child in you
that faithfully guides your
life
if you don’t heal it
shares the tiny
subconscious
Pinpricks

until you decide
in your arms
to warm it
until the conscious
recognizes everything.

Das Kind in Ihnen
das treu
Leben
wenn du es nicht heilst
teilt das winzige
Unterbewusstsein
Nadelstiche

bis du dich entscheidest
in deinen Armen
es zu wärmen
bis das Bewusstsein
alles erkennt.

7 No’j of Aarde

Overweeg elk woord
veeg de dagen
ga genietend voort
en deel je leven
even is het maar
dat je adem
alles raakt

in het geheel
van de Aardetijd
we lijden en leiden
het leven
in Zijn

Consider every word
sweep the days
go forth enjoying
and share your life
Just for a moment
that your breath
touches everything

in the whole
of Earth time
we suffer and lead
life
in His

Betrachte jedes Wort
fege die Tage
geh hinaus und genieße
und teile dein Leben
Nur für einen Moment
dass dein Atem
alles berührt

in der gesamten
der Erdenzeit
wir leiden und führen
Leben
in seinem

 

6 Ajmaq

waar de voorouders
hun gezang laten
horen in de wind

spelen jongens en meisjes
met een doek
zoeken wat plezier

in fanastische spelen
met elementen
en gevallen appels

 

where the ancestors
let their songs
heard in the wind

boys and girls play
with a cloth
seek some fun

in fanastic games
with elements
and fallen apples

 

wo die Ahnen
ihre Lieder
im Wind hören lassen

Jungen und Mädchen spielen
mit einem Tuch
suchen den Spaß

in phantastischen Spielen
mit Elementen
und gefallenen Äpfeln

5 Tz’ikin of Adelaar

in het zachte hol
van een redeloze
waanzin
die als draaikolk
alles opzuigt
neerbuigt
ombuigt

in het zachte hol
een kleine ingeving
zwevend
door een eindloosheid
die plaats noch tijd
kent

 

in der weichen Höhle
eines grundlosen
Wahnsinns
der, wie ein Strudel
alles in sich aufsaugt
sich nach unten beugt
biegt

in das weiche Loch
eine kleine Inspiration
schwebend
durch eine Unendlichkeit
die weder Ort noch Zeit kennt
kennt

 

in the soft lair
of a reasonless
madness
which, like a whirlpool
sucking up everything
bends down
bends

into the soft hole
a small inspiration
floating
through an endlessness
that knows neither place nor time
knows

 

 

4 Ix of Jaguar

In het etherisch midden
bevinden zich alle
facetten van Zijn
oost, zuid, west en noord

hier hoor ik de fluisteringen
van de creatiekracht
zij wacht op Frya’s kinderen
ze verhinderen nog immer

de wegen te gaan
die uitslaan tot
in het uiterste
geduld dat vervulling

tegenwerkt
hier beperken wij
de grenzen en
openen de wegen
met geheimtaal …

 

In the etheric center
are all the
facets of Being
east, south, west and north

Here I hear the whispers
of the creative force
she waits for Frya’s children
they still prevent

the roads
that reach
in the extreme
patience that fulfills

thwarts
here we limit
the limits and
open the ways
with secret language …

 

Im ätherischen Zentrum
befinden sich alle
Facetten des Seins
Osten, Süden, Westen und Norden

hier höre ich das Geflüster
der schöpferischen Kraft
sie wartet auf die Kinder von Frya
sie verhindern noch immer

die Straßen
die reichen
ins Extreme führen
Geduld, die sich erfüllt

durchkreuzt
hier begrenzen wir
die Grenzen und
öffnen die Wege
mit geheimer Sprache …