Mantelzorgcafé

Loop je mee?

Fiets je mee?

Speel je mee?

We dragen lasten
passen woorden
in vrije nabijheid
op afstand

Aangeland bij afscheid
is het spijtig dat er
geen berichtgeving
of afscheidsborrel
voor de trouwe (geh)oortjes
is gegeven

Samenleven
mededogen
medeleven
het is om het even
hun gewicht, is
meer dan Goud waard
zwijgzaamheid
gaat gepaard
met een vraag:

Kun je hen de vraag stellen
hun mensen, wat zij willen
zeggen, zonder uit te leggen
dat in de drukte, de stilte
een excuus vormt
voor de zo gewenste
mede-mens-e-lijk-heid

mededogen en aandacht
een oor en een hand
werken altijd
of een mens nu lijdt
of leidend begeleid.

1 N’oj of Aarde

In duizenden bewegingen
keerkringen en pontjes
rondjes over grindpaden

we laten zorgen thuis
pluizen de ruimte en warme
zomersfeer uit in gevoel

het doel was leven en water
wind en zon in vurige passie
op Moeder aarde ervaren

 

 

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

7 Oc of Hond

de netten van verledens
dna en cel geheugen
verheugen zich
op de Thing, die de zang
van gerechtigheid vangt

zijn woorden in wijsheid
door de tijd heen
zij aan zij vergelijkt
met de wijze woorden

van Frya
haar kinderen
zonen en dochters
hervinden de Moeder
en Wralda ademt
meer en meer
weer de zeer
heilige creatie bries

the nets of pasts
dna and cell memory
rejoice
to the Thing, which captures the song
of justice captures

his words in wisdom
through time
compare side by side
with the wise words

of Frya
her children
sons and daughters
regain the Mother
and Wralda breathes
more and more
again the very
sacred creation breeze

 

die netzwerke der vergangenheit
dna und Zellgedächtnis
freu dich
dem Ding, das das Lied einfängt
der Gerechtigkeit einfängt

seine Worte in Weisheit
durch die Zeit
vergleiche Seite an Seite
mit den klugen Worten

von Frya
ihre Kinder
Söhne und Töchter
gewinnen die Mutter zurück
und Wralda atmet
mehr und mehr
wieder den sehr
heilige Schöpfungsbrise

Gelselaar

in dat kleine
veilig omcirkelde
door bomen
oeroude
heiligdom
komen we
binnen

in
het kerkje
waar voorheen
een kapelletje
stond

waar mijn voorvaderen
als koster en schrijfleraren
stonden en hun
leven rondom
vorm gaven

 

in that little
safely encircled
by trees
ancient
sanctuary
we enter
inside

into
the little church
where previously
a little chapel
stood

where my ancestors
as sexton and writing teachers
stood and lived their
life around
shaped

 

in diesem kleinen
sicher eingekreist
von Bäumen
uralten
Heiligtum
betreten wir
in

in
die kleine Kirche
wo vorher
eine kleine Kapelle
stand

wo meine Vorfahren
als Küster und Schreiblehrer
standen und ihr Leben
Leben um
gestaltet

1 B’atz of Chuen

He, speel je mee?

Gevlogen zijn we
in een tempelvloot
naar een groot
speelveld
vol water en later
gezwommen
en gedanst

He, speel je mee?

Tekenen, borduren
weven en zweven
rondom de dromen
waterstromen vol
gevoel en beeld
we tekenen
ze uit

schrijven woorden
in ons hart.

He, speel je mee?

 

Hey, are you playing along?

Flown we are
in a temple fleet
to a large
playing field
full of water and later
swam
and danced

Hey, are you playing?

Drawing, embroidering
weaving and floating
around the dreams
streams of water full of
feeling and image
we draw
them

write words
in our hearts.

Hey, will you play along?

 

Hey, spielst du mit?

Geflogen sind wir
in einer Tempelflotte
zu einem großen
Spielfeld
voll mit Wasser und später
schwammen
und tanzte

Hey, spielst du mit?

Zeichnen, sticken
weben und schweben
um Träume herum
Wasserströme voll von
Gefühl und Bild
wir zeichnen
sie

schreiben Worte
in unsere Herzen.

Hey, spielst du mit?

12 Toj of kattenleed

het regent en drijft
de kat verblijft
een zwoele nacht
en wacht me nat
verdrietig op

hij stopt met eten
als ik boven
inspecteer en mij
heer en meester
maak van geuren

die stank en overlast
ongepast de maat
van onrust stimuleren

een zielig gemiauw
onderaan de trap
hij springt zelfs even
op de stoel om samen
een stukje liefde
te beleven
onrustig met
gebogen rug
rondjes draaiend

 

it rains and floats
the cat stays
a balmy night
and waits for me wet
sadly

he stops eating
when I upstairs
inspect and
lord and master
of odors

that stench and nuisance
inappropriate the measure
of unrest stimulate

a pathetic mewing
at the bottom of the stairs
he even briefly jumps
on the chair to share
a piece of love
experience
restlessly with
arched back
spinning in circles

 

es regnet und schwimmt
die Katze bleibt
eine laue Nacht
und wartet nass auf mich
traurig

sie hört auf zu fressen
wenn ich die Treppe hinaufgehe
inspiziert und macht mich
Herr und Meister
der Gerüche

dieser Gestank und die Belästigung
unziemlich das Maß
der Unruhe anregend

ein jämmerliches Miauen
am Fuß der Treppe
und springt sogar kurz
auf den Stuhl und teilt
ein Stück der Liebe
Erfahrung
unruhig mit
gewölbtem Rücken
sich im Kreis drehend

10 Ix of Jaguar

in het waterbad
zat een kikker
te kwaken

zijn kaken als ballon
een balkon gevuld
met bloemen

daarachter een meisje
dat geniet en vergeet
hoeveel pijn het leven haar deed

in de geluiden van Moeder natuur
puur en zuiver
nagelaten …

 

in the water bath
sat a frog
croaking

its jaws like a balloon
a balcony filled
with flowers

behind it a girl
who enjoys and forgets
how much life hurt her

in the sounds of Mother Nature
pure and pure
bequeathed …

im Wasserbad
saß ein Frosch
quakend

sein Maul wie ein Ballon
ein Balkon voller
mit Blumen

dahinter ein Mädchen
das genießt und vergisst
wie sehr das Leben sie verletzt hat

in den Klängen von Mutter Natur
rein und sauber
vermacht …

9 Aj

vrouwen geprikt door duister
verworpen intuïtie

vrouwen vrij en onafhankelijk
met omarmde intuïtie

ze wenen

ze dansen

kansen keren ooit een keer
bij leven of bij sterven

tussentijds vieren wij de adem
van scheppende vibraties

 

women pricked by dark
rejected intuition

women free and independent
with embraced intuition

they weep

they dance

chances turn one day
in life or in death

In between we celebrate the breath
of creative vibrations

 

Frauen, die von der Dunkelheit gestochen wurden
abgelehnte Intuition

Frauen, die frei und unabhängig sind
mit umarmter Intuition

sie weinen

sie tanzen

Chancen wenden sich eines Tages
im Leben oder im Tod

Dazwischen feiern wir den Atem
der kreativen Schwingungen

8 E of Weg

de wegen slingeren
doorheen de jouwe
en de mijne
schijnen voorbij
mij, vrij geboren
lieflijk leven

we wegen de zaden
miniscuul geoogst
gezaaid en opgegroeid
eetbaar leven
de moeder-vader
voor het volgend jaar

 

the roads meander
through yours
and mine
shine past
me, born free
sweet life

we weigh the seeds
miniscule harvested
sown and raised
edible life
the mother-father
for the next year

 

die Straßen schlängeln sich
durch deine
und meine
scheinen vorbei
ich, frei geboren
süßes Leben

wir wiegen die Samen
winzig geerntet
gesät und aufgezogen
essbares Leben
die Mutter und der Vater
für das nächste Jahr

6 Tz’i

twee honden paren
evenaren passie
groepsdruk
stuk gevochten

haren vliegen rondom
het veld in bloed gedrengt
vermengd met instinct
zingt het bos geheimen

die het daglicht
aan het zicht
wil onttrekken
Freya huilt

 

two dogs mate
match passion
peer pressure
piece fought

hairs fly all around
the field soaked in blood
mingled with instinct
The forest sings secrets

that daylight
from sight
wants to hide
Freya cries

 

zwei Hunde paaren sich
Passion
Gruppenzwang
Stück gekämpft

Haare fliegen überall herum
das Feld ist mit Blut getränkt
vermengt mit Instinkt
der Wald singt Geheimnisse

das Tageslicht
vor dem Blick
verbergen will
Freya weint

 

 

3 Kej of Hert

bewaar jezelf
voor de waanzin
van stormwinden
die zich opwinden
om de kinderen
van het licht
te vinden en
vermorzelen
opdat hun macht
en kracht
in bloed gesterkt
nog even werkt

bewaar jezelf
voor de waanzin
beperk je niet
zing je eigen lied
en laat de dans
in het midden
jouw licht zijn

save yourself
from the madness
of stormy winds
that agitate
to the children
of light
find and
crush
so that their power
and strength
strengthened in blood
works for a little while longer

preserve yourself
from madness
don’t limit yourself
sing your own song
and let the dance
in the middle
be your light

 

retten Sie sich
vor dem Wahnsinn
der stürmischen Winde
die aufgewühlt
zu den Kindern
des Lichts
finden und
zermalmen
so dass ihre Macht
und Stärke
in Blut gestärkt
noch ein wenig länger wirkt

bewahre dich
vor dem Wahnsinn
schränke dich nicht ein
sing dein eigenes Lied
und lass den Tanz
in der Mitte
sei dein Licht

IM Georgette

De laatste keer
bracht ik jou
je gedicht terug
een vlugge ontmoeting
met zoveel vragen
voor jou en mij
de laatste keer
dat ik je zag en sprak
het lag er niet bovenop
onze lichtvoetige band
gekleurd door liefde
onze passie voor creëren
en scheppen
lachen door tranen heen …
later zag ik je nog daar
waar ik vandaag
deze foto maakte …
liefde voor leven en schoonheid
of we nog even blijven
vroeg een dichtvriend
ja wij blijven
tot het leven
in lichamelijke zin
ons verlaat …

 

IK
Toen ik nog gewoon ik was
En alles heel gewoon was
Geen zorgen
voor morgen
leven met passie
geen regen maar zon zie
tot de ziekte kruipt onder je huid
er in het sterke lijf een invalide schuilt
dan begint het gevecht
want zo ben ik niet echt
thuis zitten in je eentje
geen enkel steentje
voeg ik toe aan de maatschappij
ik hoor er niet meer bij
Dan komt de dag dat je de kracht weer vindt
Dan kan je weer terug naar het onbezorgde kind
Het ging niet vanzelf het was een strijd
Die ben ik nu meestal kwijt
Dan ben ik weer ik
Gewoon ik.
IK
Georgette Goené
juni 2022
RIP juni 2023

8 Kawoq of Regenstorm

de normen
van dorre
vlakten
en eugenitica
slijpt weldra
het mes
met de gedaante
van een draak
wolf in schaapskledij
maakt het de wereld
vrij van leven

de normen
van leven
ademend
diepe creatie
boetseren zij
weldra de vorm
een fantasie-rijk kind
maakt de wereld kleurrijk
een tapijt vol geur …

 

the standards
of barren
plains
and eugenics
soon sharpens
the knife
with the guise
of a dragon
wolf in sheep’s clothing
it makes the world
free of life

the standards
of life
breathing
deep creation
they mould
soon the form
an imaginative child
makes the world colorful
a carpet full of fragrance …

 

die Normen
der unfruchtbaren
Ebenen
und Eugenik
schärft bald
die Klinge
mit dem Gewand
eines Drachens
Wolf im Schafspelz
er macht die Welt
frei vom Leben

die Normen
des Lebens
atmend
tiefe Schöpfung
sie formen
bald die Form
ein phantasievolles Kind
macht die Welt bunt
einen Teppich voller Duft …

4 Iq’of Wind

De ziel fluistert woorden
vol boosheid over die waanzin
Ik begin in het midden
van de orkaan een weg
te banen …

trots en fier, vieren wij
het leven en beleven traag
de weg naar binnen, buiten
onze comfortzone
vieren wij …

de band met de grond
waarop en waaruit wij
leven …

 

Die Seele flüstert Worte
voller Wut über diesen Wahnsinn
Ich beginne in der Mitte
des Wirbelsturms
und bahne mir meinen Weg …

stolz und stolz feiern wir
das Leben und erleben langsam
den Weg hinein, hinaus aus
unserer Komfortzone
wir feiern …

die Verbundenheit mit dem Boden
auf dem und von dem wir
leben …

 

 

The soul whispers words
full of anger at that madness
I start in the middle
of the hurricane
making my way …

proud and proud, we celebrate
life and slowly experience
the way in, out of
our comfort zone
we celebrate …

the bond with the ground
on which and from which we
live …

 

3 Imox of waterlelie

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke duisternis laat wachten
verzachten de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een kind van hot naar haar

het gevaar van kinderhandel
en intergenerationeel trauma
zou hier de waanzin versterken
we werken niet meer aan heling
verveling en vervaging nemen toe …

als de droom een stroom gedachten
op de innerlijke wijsheid en liefde laat wachten
verzilveren de draden van spinnen
winnen zij ogenblikken en schikken
doorheen de wind een leven naar de overkant …

 

 

when the dream leaves a stream of thoughts
await the inner darkness
the threads of spiders soften
they win moments and arrange
through the wind a child moves from one place to another

the danger of child trafficking
and intergenerational trauma
would amplify madness here
we no longer work at healing
boredom and blurring increase …

as the dream a stream of thoughts
awaiting inner wisdom and love
galvanise the threads of spinning
they win moments and arrange
through the wind a life to the other side …

 

wenn der Traum einen Strom von Gedanken hinterlässt
warten auf die innere Dunkelheit
die Fäden der Spinnen werden weich
sie gewinnen Momente und ordnen sich
durch den Wind bewegt sich ein Kind von einem Ort zum anderen

die Gefahr des Kinderhandels
und generationenübergreifendes Trauma
würde den Wahnsinn hier verstärken
wir arbeiten nicht mehr an der Heilung
Langeweile und Unschärfe nehmen zu …

wie der Traum ein Strom von Gedanken
in Erwartung innerer Weisheit und Liebe
galvanisieren die Fäden des Spinnens
gewinnen sie Momente und ordnen
durch den Wind ein Leben auf der anderen Seite …

13 Thijax of vuursteen

In het licht gezet
verwarmd in de zon
gekoeld in volle maan

liggen en staan
de stenen
benen gestrekt

insecten zwermen
prikken en tasten
de huidlagen af

 

Set in the light
heated in the sun
cooled in full moon

lie and stand
the stones
legs stretched

insects swarm
sting and probe
the layers of skin

 

Ins Licht gesetzt
erhitzt in der Sonne
abgekühlt im Vollmond

liegen und stehen
die Steine
Beine gestreckt

Insekten schwärmen
stechen und sondieren
die Hautschichten

 

7 E of Weg

cirkels dansen snel
in samen op en neer
gelijk de dolfijnen
in een keer op keer
springen en duiken
buiken en ruggen

gekromd
gestrekt

hun roep klinkt
onhoorbaar
voor mensen

tot zielen
zich openen
voor een
diepzee gesprek

 

circles dance fast
in together up and down
like dolphins
in a time after time
jumping and diving
bellies and backs

curved
stretched

their call sounds
inaudible
to humans

until souls
open up
for a
deep sea conversation

Kreise tanzen schnell
gemeinsam auf und ab
wie Delphine
in einer Zeit nach der anderen
springen und tauchen
Bäuche und Rücken

geschwungen
gestreckt

ihre Rufe klingen
unhörbar
für Menschen

bis sich die Seelen
sich öffnen
für ein
Tiefseegespräch

6 B’atz of Aap

spelend in de weide
bloeiende bloemen
geurende seringen
zingende vogels

hoog boven mij
diep binnenin
de dans om leven
omgeven door licht

uit liefde geboren
is ons verloren weten
vergeten geweten
een nood die dood schept

spelend in de weide
bloeiende bloemen
danst de dankbaarheid
de tijdsgeest open

 

playing in the meadow
blooming flowers
fragrant lilacs
singing birds

high above me
deep inside
the dance for life
surrounded by light

born of love
is our lost knowing
forgotten conscience
a need that creates death

playing in the meadow
blossoming flowers
gratitude dances
opens the spirit of the age

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
duftender Flieder
singende Vögel

hoch über mir
tief im Inneren
der Tanz um das Leben
umgeben von Licht

geboren aus Liebe
ist unser verlorenes Wissen
vergessenes Gewissen
ein Bedürfnis, das den Tod schafft

Spielen auf der Wiese
blühende Blumen
Dankbarkeit tanzt
öffnet den Geist der Zeit

3 Q’anil of Ster

He lieve, de overvloed
in eigen huis en doorheen
de prachtig opgebloeide tuin

ik struin en werk
sterk armspieren
dieren plezieren zich
laten zich minder zien
misschien de gifstoffen
die hen zo sterk
hebben getroffen

nee geen CO2, daar kunnen ze mee
net als zuurstof

al die troep in de lucht
als bio-wapen uitgesmeerd
over onze mooie Moeder

Hey dear, the abundance
at home and throughout
the beautifully blossomed garden

I stroll and work
strong arm muscles
animals please themselves
show themselves less
perhaps the toxins
that have
affected them

no no CO2, they can do with that
just like oxygen

all that junk in the air
spread like a bio-weapon
on our beautiful Mother

Hallo meine Liebe, der Überfluss
zu Hause und überall
dem schön erblühten Garten

Ich schlendere und arbeite
starke Armmuskeln
Tiere erfreuen sich
zeigen sich weniger
vielleicht die Gifte
die sie
sie beeinflusst haben

nein kein CO2, das können sie gebrauchen
genau wie Sauerstoff

Der ganze Müll in der Luft
verbreitet sich wie eine Biowaffe
auf unsere schöne Mutter

3 Tz’ikin of Adelaar

de zon hoog aan de hemel
zwevend van oost naar west
diepte zoekend in noord en zuid

mooie kruiden komen geurend
tot leven, verheffen de tuin
een hemels paradijs op Aarde

 

the sun high in the sky
floating from east to west
seeking depth in north and south

beautiful herbs come fragrant
to life, elevating the garden
a heavenly paradise on Earth

 

die Sonne hoch am Himmel
schwebend von Ost nach West
sucht die Tiefe im Norden und Süden

schöne Kräuter kommen duftend
zum Leben und erheben den Garten
ein himmlisches Paradies auf Erden

2 I’x of Jaguar

De ziel roept
zachte zoden
zaden zoeken
ruimte
om te wortelen

en de hoge hemel
aan te raken

zacht natte aarde
onder mijn voeten
zoete geuren
duizend kleuren
omgeven
mijn simpele leven

 

The soul calls
soft sod
seeds seek
space
to take root

and the high heavens
touch

soft wet earth
beneath my feet
sweet scents
a thousand colors
surrounded
my simple life

Die Seele ruft
weicher Rasen
Samen suchen
Raum
um Wurzeln zu schlagen

und der hohe Himmel
berühren

weiche feuchte Erde
unter meinen Füßen
süße Düfte
tausend Farben
umgeben
mein einfaches Lebe

11 T’zi of Hond

Deze schoonheid
geuren en kleuren
spatten en springen
doorheen de tuin
struinen in verwondering
de rondingen van
het leven
omgeven mij

stil geluk

 

This beauty
scents and colours
splash and jump
through the garden
wandering in wonder
the curves of
life
surround me

quiet happiness

 

 

Diese Schönheit
Düfte und Farben
plätschern und springen
durch den Garten
wandernd im Staunen
die Kurven des
des Lebens
umgeben mich

stilles Glück

10 Toj of Water en Vuur

Puur het genieten
we ruiken seringen
springen op en neer
keer op keer
vol verwondering
over het kwaad
dat zich zo laat horen

ook het goede
het vrije
ongekend mooie
leven
omgeven
door paarsen
en lila’s

 

Pure enjoyment
we smell lilacs
jumping up and down
over and over again
full of wonder
about the evil
that makes itself so heard

also the good
the free
unprecedented beautiful
life
surrounded
by purples
and lilacs

Purer Genuss
wir riechen Flieder
springen auf und ab
immer und immer wieder
voller Staunen
über das Böse
das sich so bemerkbar macht

auch das Gute
das Freie
unvergleichlich schöne
das Leben
umgeben
von Lila
und Flieder

7 Kame of Transformatie

en nacht
zonder weerga
weldra
staan wij
op en open

 

een kat
glazenwasser
onrust
eten en
naar buiten

 

een fiets
vrouw onderweg
bloesem
wij gaan
in verwondering

 

A night
unprecedented
soon
we
up and open

a cat
window cleaner
unrest
eat and
outside

a bicycle
woman on the road
blossom
we go
in wonder

 

Eine Nacht
noch nie da gewesene
bald
werden wir uns erheben
auf und öffnen

eine Katze
Fensterputzer
Unruhe
essen und
draußen

ein Fahrrad
Frau auf der Straße
Blüte
wir gehen
im Staunen

 

4 Aq’ab’al of Nacht

Langs de randen
van een dichte nacht
lacht de ochtend
mij met keffende honden
we lopen een ronde
door het huis
zetten koffie
in een paars kloffie

kleden ons en groeten
de nieuwe boombewoner
kabouter lichtkind
die in de een weg zoekt
en vast wel vindt
in onze tuin …

 

Along the edges
of a dense night
morning smiles
me with yapping dogs
we walk a lap
through the house
make coffee
in a purple suit

dress and greet
the new tree dweller
gnome child of light
Who looks for a way in
and is sure to find
into our garden …

 

Entlang der Ränder
einer dichten Nacht
Der Morgen lächelt
ich mit kläffenden Hunden
wir gehen eine Runde
durch das Haus
kochen Kaffee
in einem lila Anzug

ziehe mich an und begrüße
den neuen Baumbewohner
Zwerg Kind des Lichts
sucht nach einem Weg hinein
und wird ihn sicher finden
in unseren Garten …

 

2 Imox – waterlelie

Een morgen
zorgen voorbij
kruiden bouillon
begon te geuren
ze kleuren groen
en roze bloemen
op de tijm …

lila bloemen in rozemarijn
ik hou van mijn tuin, het leven

 

One morning
worries past
herb broth
began to smell
they color green
and pink flowers
on the thyme …

lilac flowers in rosemary
I love my garden, life

 

Eines Morgens
Sorgen über
Kräuterbrühe
begann zu riechen
sie färben grün
und rosa Blüten
auf dem Thymian …

fliederfarbene Blüten im Rosmarin
ich liebe meinen Garten, das Leben

8 Ix of Jaguar II

de zachte tintelingen
vervliegen in aanvallen
van stralingsfrequenties

suggesties tot verlaten
van deze meetbare chaos
houden nog geen stand

het land vult zich meer en meer
met de zwarte maden van dood
en doorgeslagen waanzin

de zachte tintelingen
van zuivere zielen
vallen nog immer …

 

the gentle tingling
dissipate in attacks
of radiation frequencies

suggestions to leave
of this measurable chaos
do not yet hold

the land fills more and more
with the black maggots of death
and madness gone mad

the gentle tingling
of pure souls
are still falling …

 

das sanfte Kribbeln
löst sich in Angriffen
von Strahlungsfrequenzen

Anregungen zum Verlassen
aus diesem messbaren Chaos
halten noch nicht

das Land füllt sich mehr und mehr
mit den schwarzen Maden des Todes
und verrückt gewordenem Wahnsinn

das sanfte Kribbeln
der reinen Seelen
fallen immer noch …

4 Oc of Hond

Spinnen bewandelen
muren en takken
vrij onzichtbaar

je wordt ze gewaar
tegen witte muren

of langs lang geweven
draden die je
beplakken met
pikstof ergens
in het buiten-land

 

Spiders walk
walls and branches
quite invisible

you become aware of them
Against white walls

or along long woven
threads that you
plastered with
nitrogen somewhere
in the out-country

 

Spinnen laufen
Wände und Äste
ganz unsichtbar

man wird sich ihrer bewusst
an weißen Wänden

oder entlang langer gewebter
Fäden, die
verputzt mit
Stickstoff irgendwo
auf dem Lande

12 Kan of Slang

Diep in mij
die tranen
omgezette
woede
tot in
de diepste pijn

azijn in de wond
grond blijft
monden
voeden

we behoeden ons
voor de zwarte dood

Deep inside me
those tears
transformed
anger
to the
the deepest pain

vinegar in the wound
soil remains
mouths
feed

we guard ourselves
from the black death

 

Tief in mir
diese Tränen
umgewandelt
Wut
in
den tiefsten Schmerz

Essig in der Wunde
Erde bleibt
Mäuler
füttern

wir schützen uns
vor dem schwarzen Tod

9 Iq of Wind

de balans
in de mens
waar vrouw
en man hun
genen
deelden

een nieuw leven
omstandigheden
ongebonden
verbleven
in een aards perspectief
ik heb het leven lief

meer nog
het ultieme
gefluister
in pijn
waar zijn
als gouden
zaad

gelijk de lente
altijd weer
opstaat …

 

the balance
in man
where woman
and man share their
genes
shared

a new life
circumstances
unbound
resided
in an earthly perspective
I love life

even more
the ultimate
whisper
in pain
where be
like golden
seed

like spring
always
rises …

 

das Gleichgewicht
beim Mann
wo Frau
und Mann ihre
Gene
gemeinsam

ein neues Leben
Umstände
ungebunden
wohnte
in einer irdischen Perspektive
Ich liebe das Leben

noch mehr
das ultimative
Geflüster
im Schmerz
wo sein
wie goldene
Samen

wie der Frühling
immer
aufgeht …

8 Q’anil of Ster

hé kleine meid
het is tijd voor
een spelletje
met bellen
geblazen
uit paardenbloemen

blaas het leven vooruit
tuit je mond
en speel
de wind

het kind
danst door de bloemenweide
beide handen uitgespreid

hey little girl
it’s time for
a game
with bubbles
blown
from dandelions

blow life forward
spout your mouth
and play
the wind

the child
dances through the flower meadow
both hands spread out

Hallo kleines Mädchen
es ist Zeit für
ein Spiel
mit Seifenblasen
geblasen
aus Löwenzahn

puste das Leben vorwärts
spucke deinen Mund aus
und spiele
der Wind

das Kind
tanzt durch die Blumenwiese
beide Hände ausgebreitet

7 Tz’ikin of Adelaar

waar de chaos
overzichtelijk
als mierenhoop
onherkenbaar
door elkander valt

is Starlink een
klink naar beelden
van verdeelde wezens
krioelend door straten
de afstand maakt
herkenbare gaten klaar
in beeld nu
de codes en lijnen

pijnlijk duidelijk
de doorgeslagen
maakbaarheid

het is tijd dat de levenden
de doden laten en samen praten
in open gesprekken
hoe het duister
te verlichten
de vergezichten
te herscheppen …

where the chaos
orderly
like anthill
unrecognizable
falls through

Starlink is a
clink to images
of divided creatures
teeming through streets
the distance makes
recognizable holes ready
in images now
the codes and lines

painfully clear
the blown
social engineering

it is time for the living
leave the dead and talk together
in open conversation
how the darkness
illuminate
the vistas
to recreate …

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

5 Tzi’kin of Adelaar

ze vliegt, de zeearend
wiegt zacht

de zon vormt
een schaduw
langs een boom
waar mannelijk
en vrouwelijk

samen het leven
de vrede en vriendschap
respectvol dragen

 

she flies, the bald eagle
cradles softly
the sun forms
a shadow
along a tree
where masculine
and female
life together
peace and friendship
wearing respectfully

 

 

4 I’x of Jaguar

de vrowe zij speelt
met rood en grijs
wordt red purple
in november zon

harten vormen
een speelse basis
in een huwelijk
met het eeuwige
rollen de lemniscaat

ze praat met de koude
over haar onbedekte
lichaamsdelen
en tekent beweging
scheppingskracht
op herbruikbare
doeken …

 

the lady she plays
with red and grey
becomes red purple
in November sun
forming hearts
a playful base
in a marriage
with the eternal
rollen de lemniscate
she talks to the cold
about her uncovered
Parts and draws
movement creative power
on reusable Cloths…

2 Kawoq of Regenstorm

zacht ontwaken
braken en verzaken
is opnieuw voorbij

voor mij een dag
waarbij het gezag
slechts bij een ligt

het gezicht gericht
naar een kloppend hart
zoeken naar

zuiver vergeten
helder weten

 

soft awakening
vomiting and renunciation
is over again
for me a day
where the authority
only at one
face directed
to a beating heart
search for
pure forgetting
clear knowing

1 Thijax of Vuursteen

alleen met jou
omarmen wij
de dagen en gaan
in wit licht

bestaan langer
levenslustig
hier clusteren wij
de vrede

vorstelijke wijsheid
die altijd het niets
overtekent, betekent
hier echt iets

 

only with you
we embrace
the days and go
in white light
exist longer
full of life
here we cluster
our peace
princely wisdom
who always
the nothingness
oversubscribed, means
really something

11 Tz’ikin of Adelaar

we vliegen hoog en droog
over de vlakte
vol gekleurd en vallend
blad

dat
kleine overvolle veld dat
groen was en nu vol-ledig
vele aarde kleuren bevat

de zegen en regen van blad
knispert onder ons
dons en vertering leerkringen
over kringlopen hopen op

we fly high and dry
across the plain
full colored and falling
leaf

this small crowded field
that green and now full-empty
contains many earth colors
the blessing and rain of leaves

crackling among us
down and digestion learning circles
about cycles hope for

7 B’atz of Aap

dansen over de wolken
die grauw en grijs over
ons dekenen
zorgzaam en teder
levens toestoppen

wat licht en helderheid
had kunnen zijn
deze verstilde
vrijdagmorgen in
oktober waar blad
zich laat ontkleuren

en verkleuren in
een dansend lover spel

 

dancing over the clouds
that grey and grey
over our blankets
caring and tender
saving lives some light and brightness
could have been this hushed
Friday morning
in October
true leaf allows itself
to be decolourised
and discolor
in a dancing lover game

6 K’at of Net

waar je gevoel gevangen is
in oude karmische pijnen
azijn in wonden voelt
je wezen bedoelt het leven

kun jij je vol-le-dig omgeven
met wijze introspectie
helend verwarmen wij ons
in eigen en universele armen?

 

where your feelings are trapped
in old karmic pains
vinegar in wounds feels
your being means life

can you surround yourself
fully with wise introspection
healing we warm ourselves
in your own and universal arms?

Multipersoonlijkheid

Drie mensen in je hoofd en lijf
met eigen namen, beamen
door een half jaar heen gezien
dat alleen geheelde lieden
het vliegen waarlijk leren

Je ene naam is warm, lief, betrokken
deelt de kennis oprecht, vervuild door
twee andere persoonlijkheden in je hoofd.

Je tweede naam is de rechter, advocaat
met een heerlijk sausje meesterschap
als Vedisch religieus leider.

Je derde naam is de profeet die
vanuit de hemel waarheid uitstort
niet getoetst aan liefde, wijsheid
of enig mededogen.

Hosje de leerling, schrijft blind zijn
onverwerkte trauma’s en pijn neer
in eindeloze epistels en wee die man
of vrouw die zich afvraagt of deze
waarheid wel past in samen leven
naar Natural Law, in liefde en wijsheid

Altijd een luisterend oor dat gehoor
wil geven aan jouw getraumatiseerde
innelijk wezen.
Zolang je jouw waarheid en koninkrijk
ook echt alleen voor jou als wet en waarheid
weet te doorleven.
Waar enige vraag als mening wordt gezien
wordt de traumatische pijn
azijn in de grote boze buitenwereld

 

Hoera 3 jaar

drie jaar -die kleine bengel-
wordt je niet zomaar
die peuters kwetsbaar
in draagkracht
flexibel in draaglast
passen en meten
vergeten niet te eten
van het lekkere zoet
op en rond dat feestje

dat je ook nog
luisteren moet
is voor de een
wat eenvoudiger
dan voor de ander

o, wat ben je groot
als mamma vast naar huis gaat
waar jij nakomt met een buurvrouw
om te laten zien
waar jij woont

of met handen vol druiven
door de poort naar huis
paradeert, leergierig gekeken
naar de hand met de schaar
die zomaar blauw zoet uit de boom
tovert

7 Kawoq of Regenstorm

de komende dagen
vragen om bezinning
onderkenning van
het geheim

in het woord
contradictio in terminis
liggen twijfels
over dogma’s
opgeslagen

vanaf hier sta ik
in het oog van de orkaan
keer me langzaamaan
tot alle hoeken
van de grote cirkel …

the next few days
asking for reflection
recognition
of the secret

in the word
contradictio in terminis
there are doubts
about dogmas

stored

from here
I stand in the eye
of the hurricane

turn me slowly
to all corners
of the great circle…

tuingeluk

gedeelde appels
met vogels en insecten
verblijden mij
met hun gave delen
samen met fruit
van de markt
kruiden uit de tuin
worden zij een
smoothie

kruiden die groeien
bloeien, bijen en vlinders
trekken
het is tijd
voor een wintersiropen avontuur
puur de combinatie voelen
bij het wakker worden

de huiskamer geurt …

shared apples
with birds and insects
rejoice me
share with their gift
together with fruit
of the market
herbs from the garden
they become
a smoothie

herbs that grow blooms,
bees and butterflies enjoy them
it’s time for a winter syrup adventure
feel the combination
purely when waking up

the living room smells…

4 Aq’ab’al of dageraad

in niets meer
dan minder
vallen we
tegen de ochtend
dan toch in slaap

wakend bij nacht
gedachten tastend
overvloed
in welzijn en geluk

de druk tot presteren
is af te leren
en oefenen in zijn
een feestelijk festijn
tot de hitte
ook mij breekt
de zon steekt

als ik de koele
bestemming
per fiets heb bereikt

streelt een bed
mijn lijf
gestrekt
tot rust

in nothing more
then less
we fall by morning
then still fall asleep

vigilant at night
mind-groping
abundance
in well-being and happiness

the pressure to perform
can be unlearned
and practice
in his a festive feast
until the heat
also breaks me
the sun stings

if I bike into
the cool destination
have reached te point

is there a bed
my body
stretched to rest

Geertje

waar geiten kazen
pannenkoeken vullen
of uitsmijters dragen

waar diep belegen smaken
gaatjes in woorden hullen
smaken de man raken

daar zij informatie delen
droge kelen smeren
met boerengeluk

aan een tafel uit een stuk
aan het water, tussen hanen
die zich koning wanen

zit daar een broerder op kop
heren langszij met daarbinnen
een dame in het paars

een gebroken laars
glasscherven vol dromen
vergaan in boeken

zij delen geluk met dromen
uit een enkel stuk verlangen
naar een liefdevolle wereld

 

https://hetgeertje.nl/

7 Tz’i of alot

waar god
ons het leven gaf
en de zon
het leven warmt
dat geschapen is
met één woord

 

waar afgoden
het leven nemen
en zij de zon
kopiëren in zwart
vele kinderen
geofferd worden
bloed gedronken

als voeding van Moloch
kerkelijk symbool
gegeven, als de kopieën
van een oud wetend geloof
waar liefde en verbinding
leven wilden weven

ik herroep de programma’s
wis duizend harde schuiven
verbreek verbanden

hef mijn handen
naar de hemel
met mijn voeten op
de aarde …

(allodiale) lego

Lego bevat een logo
dat steentjes omvat uit
succes, opgang en neergang
een levensgang vol struikelstenen

we nemen zo dadelijk de benen
en breken al het oude af
om nieuwe allodiale dromen
tot leven te laten komen

Lego bevat vele kansen
om in het klein de landen
vorm te geven
nieuwe dromen
op te bouwen

vertrouwen in
het leven
omgeven door
liefde

in liefde
omhelzen wij

… bouwen onze droomtuin!

 

Zielenleid

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

onbekende artiest

Oefenen in dankbaarheid
de wijsheid
die zich aandient
in een fluisterend
zielenlied

 

—-

To the Creator, for the ultimate gift of life, I thank you. To the mineral nation that has built and maintained my bones and all foundations of life experience, I thank you. To the plant nation that sustains my organs and body and gives me healing herbs for sickness, I thank you. To the animal nation that feeds me from your own flesh and offers your loyal companionship in this walk of life, I thank you. To the human nation that shares my path as a soul upon the sacred wheel of Earthly life, I thank you. To the Spirit nation that guides me invisibly through the ups and downs of life and for carrying the torch of light through the Ages. I thank you. To the Four Winds of Change and Growth, I thank you.

You are all my relations, my relatives, without whom I would not live. We are in the circle of life together, co-existing, co-dependent, co-creating our destiny. One, not more important than the other. One nation evolving from the other and yet each dependent upon the one above and the one below.

All of us a part of the Great Mystery. Thank you for this Life.

~ Aho Mitakuye Oyasin

13 B’atz of Aap

dans met mij
rondom de leegte
zwarte zon
zwarte gaten
in gesprek
over onze hoofden

ze beloofden
gouden bergen
herbergen
reptilianen
in witte gewaden
zeggen Plejaden
maar ook daar

is het de onware
volheid
die de leegte
heeft gevuld

ze hebben gesmuld
van de lichte liefde
haar gebroken
geloken ogen
kijken haar aan

door het duister
kijken en schouwen kan zij

berouw komt na
de zonde

daarboven
daarbuiten
daaronder

buiten het binnen
waar de gouden draad
gereed ligt

en de kunstenaar
bijstaat
in de scheppingskracht
de liefde lacht
heel zacht