5 Tzi’kin of Adelaar

ze vliegt, de zeearend
wiegt zacht

de zon vormt
een schaduw
langs een boom
waar mannelijk
en vrouwelijk

samen het leven
de vrede en vriendschap
respectvol dragen

 

she flies, the bald eagle
cradles softly
the sun forms
a shadow
along a tree
where masculine
and female
life together
peace and friendship
wearing respectfully

 

 

4 I’x of Jaguar

de vrowe zij speelt
met rood en grijs
wordt red purple
in november zon

harten vormen
een speelse basis
in een huwelijk
met het eeuwige
rollen de lemniscaat

ze praat met de koude
over haar onbedekte
lichaamsdelen
en tekent beweging
scheppingskracht
op herbruikbare
doeken …

 

the lady she plays
with red and grey
becomes red purple
in November sun
forming hearts
a playful base
in a marriage
with the eternal
rollen de lemniscate
she talks to the cold
about her uncovered
Parts and draws
movement creative power
on reusable Cloths…

2 Kawoq of Regenstorm

zacht ontwaken
braken en verzaken
is opnieuw voorbij

voor mij een dag
waarbij het gezag
slechts bij een ligt

het gezicht gericht
naar een kloppend hart
zoeken naar

zuiver vergeten
helder weten

 

soft awakening
vomiting and renunciation
is over again
for me a day
where the authority
only at one
face directed
to a beating heart
search for
pure forgetting
clear knowing

1 Thijax of Vuursteen

alleen met jou
omarmen wij
de dagen en gaan
in wit licht

bestaan langer
levenslustig
hier clusteren wij
de vrede

vorstelijke wijsheid
die altijd het niets
overtekent, betekent
hier echt iets

 

only with you
we embrace
the days and go
in white light
exist longer
full of life
here we cluster
our peace
princely wisdom
who always
the nothingness
oversubscribed, means
really something

11 Tz’ikin of Adelaar

we vliegen hoog en droog
over de vlakte
vol gekleurd en vallend
blad

dat
kleine overvolle veld dat
groen was en nu vol-ledig
vele aarde kleuren bevat

de zegen en regen van blad
knispert onder ons
dons en vertering leerkringen
over kringlopen hopen op

we fly high and dry
across the plain
full colored and falling
leaf

this small crowded field
that green and now full-empty
contains many earth colors
the blessing and rain of leaves

crackling among us
down and digestion learning circles
about cycles hope for

7 B’atz of Aap

dansen over de wolken
die grauw en grijs over
ons dekenen
zorgzaam en teder
levens toestoppen

wat licht en helderheid
had kunnen zijn
deze verstilde
vrijdagmorgen in
oktober waar blad
zich laat ontkleuren

en verkleuren in
een dansend lover spel

 

dancing over the clouds
that grey and grey
over our blankets
caring and tender
saving lives some light and brightness
could have been this hushed
Friday morning
in October
true leaf allows itself
to be decolourised
and discolor
in a dancing lover game

6 K’at of Net

waar je gevoel gevangen is
in oude karmische pijnen
azijn in wonden voelt
je wezen bedoelt het leven

kun jij je vol-le-dig omgeven
met wijze introspectie
helend verwarmen wij ons
in eigen en universele armen?

 

where your feelings are trapped
in old karmic pains
vinegar in wounds feels
your being means life

can you surround yourself
fully with wise introspection
healing we warm ourselves
in your own and universal arms?

Multipersoonlijkheid

Drie mensen in je hoofd en lijf
met eigen namen, beamen
door een half jaar heen gezien
dat alleen geheelde lieden
het vliegen waarlijk leren

Je ene naam is warm, lief, betrokken
deelt de kennis oprecht, vervuild door
twee andere persoonlijkheden in je hoofd.

Je tweede naam is de rechter, advocaat
met een heerlijk sausje meesterschap
als Vedisch religieus leider.

Je derde naam is de profeet die
vanuit de hemel waarheid uitstort
niet getoetst aan liefde, wijsheid
of enig mededogen.

Hosje de leerling, schrijft blind zijn
onverwerkte trauma’s en pijn neer
in eindeloze epistels en wee die man
of vrouw die zich afvraagt of deze
waarheid wel past in samen leven
naar Natural Law, in liefde en wijsheid

Altijd een luisterend oor dat gehoor
wil geven aan jouw getraumatiseerde
innelijk wezen.
Zolang je jouw waarheid en koninkrijk
ook echt alleen voor jou als wet en waarheid
weet te doorleven.
Waar enige vraag als mening wordt gezien
wordt de traumatische pijn
azijn in de grote boze buitenwereld

 

Hoera 3 jaar

drie jaar -die kleine bengel-
wordt je niet zomaar
die peuters kwetsbaar
in draagkracht
flexibel in draaglast
passen en meten
vergeten niet te eten
van het lekkere zoet
op en rond dat feestje

dat je ook nog
luisteren moet
is voor de een
wat eenvoudiger
dan voor de ander

o, wat ben je groot
als mamma vast naar huis gaat
waar jij nakomt met een buurvrouw
om te laten zien
waar jij woont

of met handen vol druiven
door de poort naar huis
paradeert, leergierig gekeken
naar de hand met de schaar
die zomaar blauw zoet uit de boom
tovert

7 Kawoq of Regenstorm

de komende dagen
vragen om bezinning
onderkenning van
het geheim

in het woord
contradictio in terminis
liggen twijfels
over dogma’s
opgeslagen

vanaf hier sta ik
in het oog van de orkaan
keer me langzaamaan
tot alle hoeken
van de grote cirkel …

the next few days
asking for reflection
recognition
of the secret

in the word
contradictio in terminis
there are doubts
about dogmas

stored

from here
I stand in the eye
of the hurricane

turn me slowly
to all corners
of the great circle…

tuingeluk

gedeelde appels
met vogels en insecten
verblijden mij
met hun gave delen
samen met fruit
van de markt
kruiden uit de tuin
worden zij een
smoothie

kruiden die groeien
bloeien, bijen en vlinders
trekken
het is tijd
voor een wintersiropen avontuur
puur de combinatie voelen
bij het wakker worden

de huiskamer geurt …

shared apples
with birds and insects
rejoice me
share with their gift
together with fruit
of the market
herbs from the garden
they become
a smoothie

herbs that grow blooms,
bees and butterflies enjoy them
it’s time for a winter syrup adventure
feel the combination
purely when waking up

the living room smells…

4 Aq’ab’al of dageraad

in niets meer
dan minder
vallen we
tegen de ochtend
dan toch in slaap

wakend bij nacht
gedachten tastend
overvloed
in welzijn en geluk

de druk tot presteren
is af te leren
en oefenen in zijn
een feestelijk festijn
tot de hitte
ook mij breekt
de zon steekt

als ik de koele
bestemming
per fiets heb bereikt

streelt een bed
mijn lijf
gestrekt
tot rust

in nothing more
then less
we fall by morning
then still fall asleep

vigilant at night
mind-groping
abundance
in well-being and happiness

the pressure to perform
can be unlearned
and practice
in his a festive feast
until the heat
also breaks me
the sun stings

if I bike into
the cool destination
have reached te point

is there a bed
my body
stretched to rest

Geertje

waar geiten kazen
pannenkoeken vullen
of uitsmijters dragen

waar diep belegen smaken
gaatjes in woorden hullen
smaken de man raken

daar zij informatie delen
droge kelen smeren
met boerengeluk

aan een tafel uit een stuk
aan het water, tussen hanen
die zich koning wanen

zit daar een broerder op kop
heren langszij met daarbinnen
een dame in het paars

een gebroken laars
glasscherven vol dromen
vergaan in boeken

zij delen geluk met dromen
uit een enkel stuk verlangen
naar een liefdevolle wereld

 

https://hetgeertje.nl/

7 Tz’i of alot

waar god
ons het leven gaf
en de zon
het leven warmt
dat geschapen is
met één woord

 

waar afgoden
het leven nemen
en zij de zon
kopiëren in zwart
vele kinderen
geofferd worden
bloed gedronken

als voeding van Moloch
kerkelijk symbool
gegeven, als de kopieën
van een oud wetend geloof
waar liefde en verbinding
leven wilden weven

ik herroep de programma’s
wis duizend harde schuiven
verbreek verbanden

hef mijn handen
naar de hemel
met mijn voeten op
de aarde …

(allodiale) lego

Lego bevat een logo
dat steentjes omvat uit
succes, opgang en neergang
een levensgang vol struikelstenen

we nemen zo dadelijk de benen
en breken al het oude af
om nieuwe allodiale dromen
tot leven te laten komen

Lego bevat vele kansen
om in het klein de landen
vorm te geven
nieuwe dromen
op te bouwen

vertrouwen in
het leven
omgeven door
liefde

in liefde
omhelzen wij

… bouwen onze droomtuin!

 

Zielenleid

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

onbekende artiest

Oefenen in dankbaarheid
de wijsheid
die zich aandient
in een fluisterend
zielenlied

 

—-

To the Creator, for the ultimate gift of life, I thank you. To the mineral nation that has built and maintained my bones and all foundations of life experience, I thank you. To the plant nation that sustains my organs and body and gives me healing herbs for sickness, I thank you. To the animal nation that feeds me from your own flesh and offers your loyal companionship in this walk of life, I thank you. To the human nation that shares my path as a soul upon the sacred wheel of Earthly life, I thank you. To the Spirit nation that guides me invisibly through the ups and downs of life and for carrying the torch of light through the Ages. I thank you. To the Four Winds of Change and Growth, I thank you.

You are all my relations, my relatives, without whom I would not live. We are in the circle of life together, co-existing, co-dependent, co-creating our destiny. One, not more important than the other. One nation evolving from the other and yet each dependent upon the one above and the one below.

All of us a part of the Great Mystery. Thank you for this Life.

~ Aho Mitakuye Oyasin

13 B’atz of Aap

dans met mij
rondom de leegte
zwarte zon
zwarte gaten
in gesprek
over onze hoofden

ze beloofden
gouden bergen
herbergen
reptilianen
in witte gewaden
zeggen Plejaden
maar ook daar

is het de onware
volheid
die de leegte
heeft gevuld

ze hebben gesmuld
van de lichte liefde
haar gebroken
geloken ogen
kijken haar aan

door het duister
kijken en schouwen kan zij

berouw komt na
de zonde

daarboven
daarbuiten
daaronder

buiten het binnen
waar de gouden draad
gereed ligt

en de kunstenaar
bijstaat
in de scheppingskracht
de liefde lacht
heel zacht

3 K’at of Hagedis

er is een net gespannen
rond de vuurstenen
in het hart van de tent

je bent verloren geraakt
in het midden van een oorlog
die je nog niet had herkend

het went niet
dit gemanipuleer
en gejongleer
met bewustzijn

de pijn is groot
en onverdroten
zoek je weer
naar de weg waar leer

in waarheid
vrij kan vliegen
onderwijl wiegen
wij zielen
in de wind

Orca

Corine Britzel

zo ver jij reizend de wereld
over gaat en voortgaat
door oceanen je voedend
met wat het water je geeft

je leeft in groepen
waar familieleven je dagen
omgeeft en je spreektaal
verder en dieper reikt dan

mensen nu vandaag de dag
nog kunnen en willen
je draagt de wijsheid van het leven
diep in je mee …

moeder en hoeder

Kuiken

Petra van Wijk

daar op een nest
vier mooie
een afwijkende
het zwart grijze zwaantje
als haantje
de laatste

ze zitten daar
veilig op afstand
bewaakt
het maakt
niet uit
het leven

waakt over het lot
tot het eindigt
in oneindigheid
buiten plaats en tijd

daar op een nest
mooie kinders
aan het water
overgelaten
aan het nest …

8 Kan of Slang

waar het verbinden
in een heilig huwelijk
een afschuwelijk beeld
dat onderdeel is
van een dodelijk plan
voor het leven op aarde

waar het verbinden
in een heilig huwelijk
een helend gouden spel
dat onderdeel is
van een liefdevol plan
voor leven als mens die

de menselijkheid altijd omarmt