1 N’oj of Aarde

we dragen ons
in de wolkenwagen
liggen dekens

we dragen ons
in de bekkenkom
er ligt dna

we spiegelen ons
delen met graagte
tot het midden
balans houdt

wir tragen uns
im Wolkenwagen
liegen Decken

wir tragen uns
in der Schüssel
da ist dna

wir spiegeln uns selbst
teilen mit Eifer
bis die Mitte
Gleichgewicht

 

8 E of levensweg

de weg legt stappen vooruit
onderlangs sluiten we de bomen
in ons hart

the road lays steps forward
below we close the trees
in our hearts

 

die Straße legt Schritte vorwärts
unten schließen wir die Bäume
in unseren Herzen

4 Tz’ikin of Adelaar

vaar je mee op de golven
van de einder en draag je me
mee met de vingers
in de gaten van de dijk

vaar je mee op de golven
drink je een glas lente limonade
de spade de grond in
zaden in voorzaaibakken

 

 

you sail along on the waves
of the horizon and carry me
along with the fingers
in the gaps of the dyke

Do you sail along on the waves
you drink a glass of spring lemonade
the spade into the ground
seeds in seed trays

 

1 Kawoq of Regenstorm

in gedachten wassen wij
de aura’s en bewegingen
van het eigen wezen schoon
en stelpen onzichtbare wonden
die geslagen zijn
doorheen de eeuwen
voorouders huilen
schuilen in mijn stilte …

in our minds we wash
the auras and movements
of our own being
and mend invisible wounds
that have been inflicted
through the ages
ancestors weep
shelter in my silence …

 

in unseren Köpfen waschen wir
die Auren und Bewegungen
unseres eigenen Wesens
und heilen unsichtbare Wunden
die zugefügt wurden
über die Jahrhunderte
Die Ahnen weinen
Zuflucht in meiner Stille …

3 Tz’ikin of Adelaar

hoog gevlogen
diep gevallen
landend op een nest
duizelingwekkende
hoogten en randen
voor de gewone mens

de grens
tussen alleen
en samen
met je gezin
is het begin
van inzichtelijk zien

flown high
fallen deep
landing on a nest
dizzying
heights and edges
for ordinary people

the boundary
between alone
and together
with your family
is the beginning
of seeing clearly

 

hoch geflogen
tief gefallen
Landung auf einem Nest
schwindelerregend
Höhen und Kanten
für normale Menschen

die Grenze
zwischen allein
und dem Zusammensein
mit der Familie
ist der Anfang
klar zu sehen

 

9 Q’anil of Ster

de speelsheid van de kinderen
in een hondenleven verspeeld
deelt ons in de waarde van
puur en vanzelfsprekend vergeten
dieper weten

 

 

 

 

 

 

the playfulness of the children
wasted in a dog’s life
shares with us the value of
pure and self-evidently forgotten
deeper knowing

die Verspieltheit der Kinder
im Leben eines Hundes verschwendet
teilt mit uns den Wert von
reinen und selbstverständlichen vergessenen
tieferes Wissen

 

 

8 I’x of Jaguar

door de jungle sluipend
een kloppend hart
stromend water en licht

dat door het bladerdak
springend sprankelend
het donkergroene land raakt

foto: Janet Ossebaard 2011

 

schleicht durch den Dschungel
ein schlagendes Herz
fließendes Wasser und Licht

das durch die Baumkronen
hüpfend funkelnd
das dunkelgrüne Land berührend

Paarse vrijdag

De kleur van de dagen
van zwart naar Paars
dieprood de wateren
van de oversterfte
we verwerven weten
het geweten staat stil
ik wil geen gegil
ook geen achterbaks gefluister

De kleur van deze dag
van wit naar Paars
blauw oplichtende ogen
een twinkeling vol leven
het geweten spreekt zich
uit in waarden
en een prachtig perspectief

 

The color of the days
From black to purple
deep red the waters
of excess mortality
we acquire know
conscience stands still
I want no screams
nor any furtive whispering

The color of this day
from white to purple
Blue glowing eyes
a twinkle full of life
conscience speaks
in values
and a beautiful perspective

 

Die Farbe der Tage
Von Schwarz bis Violett
Tiefrot die Wasser
der Übersterblichkeit
wir erwerben Wissen
Das Gewissen steht still
Ich will keine Schreie
und kein hinterhältiges Flüstern

Die Farbe dieses Tages
von weiß bis violett
Blau leuchtende Augen
ein Glitzern voller Leben
Das Gewissen spricht
in Werten
und eine schöne Perspektive

1 N’oj of Aarde

In duizenden bewegingen
keerkringen en pontjes
rondjes over grindpaden

we laten zorgen thuis
pluizen de ruimte en warme
zomersfeer uit in gevoel

het doel was leven en water
wind en zon in vurige passie
op Moeder aarde ervaren

 

 

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

 

In thousands of movements
turning circles and ferries
laps along gravel paths

we leave cares at home
fluff the space and warm
summer atmosphere in feeling

the goal was life and water
wind and sun in fiery passion
on Mother Earth experienced

12 Tz’ikin of Adelaar

als de oer-reflector
een sensatie opvangt

verlangt een meisjeshart
naar rust en gehoor
de zaamheid heeft ze even
daar gelaten

als de achteruitkijkspiegel
in het harnas van geheugen
de leugen detecteert …

springt het innerlijke kind
danst met los haar in de wind

 

as the primal reflector
catches a sensation

A girl’s heart longs
for peace and hearing
The serenity for a moment
left there

Like the rearview mirror
In the armor of memory
detects the lie …

jumps the inner child
dances with loose hair in the wind

 

als der ursprüngliche Reflektor
eine Empfindung einfängt

sehnt sich das Herz eines Mädchens
nach Frieden und Gehör
die Gelassenheit, die sie augenblicklich
dort gelassen hat

Wie der Rückspiegel
in der Rüstung der Erinnerung
die Lüge aufspürt …

springt das innere Kind
tanzt mit offenen Haaren im Wind

 

3 Aj

de dames
en heren
jongleren
met water
geweld
staan blijven
in golven
die beuken
opleuken
van een zon
overgoten
middag
waarin lach
en pret
de toon zet

 

the ladies
and gentlemen
juggle
with water
violence
remain standing
in waves
that pound
up
of a sun
flooded
afternoon
in which laughter
and fun
set the tone

 

die Damen
und Herren
jonglieren
mit Wasser
Gewalt
bleiben stehen
in Wellen
hämmern
auf
einer Sonne
sonnenbeschienen
Nachmittag
an dem Lachen
und Spaß
den Ton angeben

2 E of Weg

Wegen slaan zich
een slag naar binnen
en wederom naar buiten

buiten lopen katers
verstroppertje en
krijgertje te spelen

de wolken dragen water
het feest vangt later
deze dag voor mij

en enige vrienden
ergens in de duinen
aan …

 

Roads turn
a stroke inward
and out again

outside run tomcats
scatter and
tug of war

the clouds carry water
the party catches later
this day for me

and some friends
somewhere in the dunes

Straßen biegen
nach innen
und wieder hinaus

draußen laufen Kater
zerstreuen sich und
spielen im Krieg

die Wolken tragen Wasser
die Party fängt später an
dieser Tag für mich

und einige Freunde
irgendwo in den Dünen
am …

4 Imox

dag lief (poezen)kind
hier vinden wij
het binnenste
dat buitenom
links of rechtsom
uiteindelijke
onderdoor glipt

 

hello sweet (cat) child
here we find
the inner
that outside
left or right
ultimate
slips underneath

 

 

hallo süßes (Katzen-)Kind
hier finden wir
das Innere
das Äußere
links oder rechts
ultimativ
darunter rutscht

1 Thijax of Vuursteen

heel me teder en zacht
steel en straal de liefde
doorheen jouw handen
die mij raken …

heel mijn wezen en hart
streel en straal de liefde
doorheen jouw woorden
die mij raken …

heel mijn denken en ziel
streel en straal de liefde
doorheen jouw wijsheid
die hier beweegt

 

whole me tender and soft
steal and shine the love
through your hands
that touch me …

all my being and heart
caress and beam the love
through your words
that touch me …

all my mind and soul
caress and beam the love
through your wisdom
that moves here

 

heile mich zärtlich und sanft
stehle und strahle Liebe
durch deine Hände
die mich berühren …

mein ganzes Wesen und Herz
streicheln und strahlen die Liebe
durch deine Worte
die mich berühren …

mein ganzer Geist und meine Seele
streicheln und strahlen die Liebe
durch deine Weisheit
die sich hier bewegt

 

Ongenadig

Zo liefdevol en aardig
pakken ze je in
ongenadig slinks en sluiks
duiken ze de levens
van andere mensen in

trekken eigen conclusies
hun illusies ziekelijke waarheid
als enige werkelijkheid
en vaststaand feit
rond gestrooid als confettie

een gevaar voor welzijn
van het grotere geheel
hun overtuigend aandeel in
uitspelen, roddel en laster
maakt levens kapot

So loving and kind
they wrap you up
mercilessly devious and sneaky
they dive into the lives
of other people

draw their own conclusions
their illusions pathological truth
as the only reality
and established fact
strewn around like confetti

a danger to the wellbeing
of the greater good
their convincing part in
playing out, gossip and slander
destroys lives

 

 

So liebevoll und freundlich
wickeln sie dich ein
gnadenlos hinterhältig und heimtückisch
tauchen sie in das Leben
von anderen Menschen

ziehen ihre eigenen Schlüsse
ihre Illusionen pathologische Wahrheit
als die einzige Realität
und feststehende Tatsachen
verstreut wie Konfetti

eine Gefahr für das Wohlbefinden
des Allgemeinwohls
ihre überzeugende Rolle bei
auszuspielen, Klatsch und Verleumdung
zerstören Leben

 

7 Thyax of Vuursteen

de warmte beneemt adem
kwelt de energieke daadkracht
verwacht een onhollandse
gelatenheid die niet altijd
bij ons volks karakter past

de rustige loomheid
verrast de elfenkoningin
die in een begin stadium
ooit ook ei en larve was …

 

 

Heat takes your breath away
torments energetic power
awaits an unholy
resignation, which does not always
corresponds to our national character

the quiet inertia
surprises the fairy queen
who in an early stage
was also once egg and larva …

 

Hitze raubt den Atem
quält energetische Kraft
erwartet eine unheilige
Resignation, die nicht immer
unserem Volkscharakter entspricht

die stille Trägheit
überrascht die Feenkönigin
die in einem frühen Stadium
auch einmal Ei und Larve war …

HÉLKUNDA

de adem
van de geest
geneest
elk deel dat
onderdeel is
geworden
van wanen

we bestaan
wij Feyas mogen
het vermogen
ons allodiaal
vergeten recht
rechtgezet
hernieuwd
ver-krijgen

 

der Atem
des Geistes
heilt
jeden Teil, der
Teil ist
geworden ist
von Täuschungen

wir existieren
wir Feyas dürfen
die Fähigkeit
unser allodiales
vergessenes Recht
berichtigt
erneuert
ver-get

1 E of Weg

lopend  door
bossen zien wij
vergezichten

lichten op
draaien
het leven
naar rust

 

 

walking through
forests we see
vistas

lights up
turn
life
towards rest

 

Wenn wir durch
Wälder sehen wir
Blicke

Lichter auf
drehen
Leben
zur Ruhe

12 Tz’i of Hond

trouw aan je geschiedenis
weten dat cirkels
bewegen door universa
vragen blijven gesteld
antwoorden komen
soms …

 

trouw blijven aan  jouw zijn
weten dat cirkels
bewegen door universa
verbonden aan voorouders
antwoorden komen
raak …

 

true to your history
know that circles
move through universes
questions keep being asked
answers come
sometimes …

staying true to your being
know that circles
move through universes
connected to ancestors
answers come
touch …

 

treu zu deiner Geschichte
wisse, dass Kreise
sich durch Universen bewegen
Fragen werden immer wieder gestellt
Antworten kommen
manchmal …

Bleib deinem Wesen treu
wisse, dass Kreise
sich durch Universen bewegen
verbunden mit den Vorfahren
Antworten kommen
berühren …

11 Ajmaq

als wij het geheim
van het leven
uitspelen
in een schimmelspel
vol schimmen
dimmen de geluiden
bij volle maan

as we learn the secret
of life
play out
in a shadow play
full of shadows
dim the sounds
at full moon

 

wenn wir das Geheimnis des Lebens lernen
des Lebens
ausspielen
in einem Schattenspiel
voll von Schatten
die Geräusche dämmern
bei Vollmond

Foto: René vd Brandt

5 Tz’i of Hond

in een zachte parabel
een tel van onachtzaamheid
bewegingen, ze slingeren
door de stilstanden heen

alleen met de vogels
die stoelen onder poepen
gefloept uit het achtergat
zonder onderin te zien

of grijze stoelen te zien
als te bevruchten aarde

 

in a gentle parable
a beat of negligent
movements, they meander
through the stillnesses

alone with the birds
who defecate chairs under
fluttered out of the back hole
without seeing underneath

or seeing gray chairs
as earth to be fertilized

 

in a gentle parable
a beat of negligent
movements, they sway
through the silences

alone with the birds
defecating chairs under
fluttered out of the back hole
without seeing below

or seeing grey chairs
as earth to be fertilised

 

 

4 Ajmaq

Eer uw vader en uw moeder
deze moederdag die wat
immer de wezenlijke kracht is
in traagheid commercieel
toelacht en hier toedicht

eer uw kinderen en hen
die na hen komen, hun dromen
staan in onze D N A codes
diep verborgen ingeschreven
leven we hier bewust …

 

Honor your father and your mother
this mother’s day which is what
is ever the essential force
in inertia commercial
smiles and here dedicates

honor your children and those
who come after them, their dreams
are inscribed in our D N A codes
inscribed deep within
we live here consciously …

 

Ehre deinen Vater und deine Mutter
an diesem Muttertag, der das ist, was
ist immer die wesentliche Kraft
in der Trägheit kommerziell
lächelt und hier widmet

ehrt eure Kinder und diejenigen
die nach ihnen kommen, ihre Träume
sind in unseren D N A Codes eingeschrieben
tief verborgen eingeschrieben
wir leben hier ganz bewusst …

6 Kan of Slang

Zo ik praktisch
met de handen
naar de zon
geheven
zacht over
de aarde wandel

en dans

en dans

en dans

om te voelen
te laten
in gesprek
met het Zelf
en later
de leegte …

 

So I practically
with my hands
toward the sun
raised
softly over
the earth

and dance

and dance

and dance

to feel
let
in conversation
with the Self
and later
the void …

 

 

1 Kej of Hert

Draag je de doeken
wikkel jij je in en over
de daken vliegen
laatste vrije vogels

neem jij je oren
en boor je licht
in de dag
zacht geboren

ochtendgloren

 

You wear the cloths
you wrap yourself in and over
the rooftops fly
last free birds

You take your ears
and drill your light
in the day
softly born

dawn

 

Trägst du die Tücher
hüllst du dich ein und über
die Dächer fliegen
letzte freie Vögel

du nimmst deine Ohren
und bohrst dein Licht
in den Tag
sanft geboren

Morgengrauen

10 Aq’ab’al of Nacht

Slaap je nog
diep verstopt
op de bodem
van je hart

ligt de gouden kraal
je verdwaalt in denken
wenkt de bode die
node het verraad

onschuldig
aan elkaar praat

Slaap je nog
diep verstopt
in de aarde
van je droom

ligt de gouden kraal
je verdwaalt in bossen
hoort de vogels
leert hen stil verstaan

Are you still sleeping
deep down
at the bottom
Of your heart

lies the golden bead
You get lost in thought
beckons the messenger who
node the betrayal

innocent
talks together

Are you still asleep
deep down
in the earth
of your dream

lies the golden bead
you get lost in forests
hear the birds
learns to understand them silently

 

Schläfst du noch
tief unten
auf dem Grund
deines Herzens

liegt die goldene Perle
du verlierst dich in Gedanken
winkt der Bote, der
Knoten den Verrat

unschuldig
spricht zusammen

Schläfst du noch
tief unten
in der Erde
deines Traumes

liegt die goldene Perle
du verlierst dich in Wäldern
hörst die Vögel
lerne sie in der Stille zu verstehen

3 Ajmaq of Uil

daar staan ze
mijn voorouders
op hun schouders
bekijk ik de dagen
hun vragen
krijgen antwoorden
we hoorden
de vogels
vanmorgen
nog weer …

 

there they are
my ancestors
on their shoulders
I watch the days
their questions
get answers
we heard
the birds
this morning
yet again …

 

Da sind sie
meine Vorfahren
auf ihren Schultern
Ich beobachte die Tage
ihre Fragen
bekommen Antworten
wir hörten
die Vögel
heute Morgen
wieder …

9 Toj

Waar karma een warme hand
over het ijskoude getijde
strijkt

blijkt
dieper gelegen waanzin
het begin van een einde

aan te jagen
hier dragen wij
in vrijheid
vlaggen naar haarden
aanvaarden schoonheid
die de lentetijd
ons aanbiedt
het ziet er stralend
veelbelovend uit

 

Where karma extended a warm hand
over the icy tide
strokes

turns out
deeper madness
the beginning of an end

chase
here we
in freedom
flags to hearths
accept beauty
that springtime
offers us
it looks radiant
promising

Strandwacht

Dan mag ik niets
uit iets dat stil
ongewoon en sloom
de dagen vult

rul zand zo nat
waait en braait
rondom mijn wezen
vrezen de koude

mijn tere wangen
kleuren rood
uitvergroot de leegte
van de duinen

 

 

 

Then I may nothing
out of something silent
unusual and sluggish
fills the days

loose sand so wet
blows and brays
around my being
fear the cold

my tender cheeks
color red
magnify the emptiness
of the dunes

9 K’at of hagedis

wij twee gemeenschappelijk
in bewegingen die wiegen
lieven en verheffen

we leggen ons neder in een
enclave onder ceders, op mos
een trosje bessen en druiven

strelend kleuren zij de wangen
verlangen vurig en geaard
baart een liefderijk …

 

we two in common
in movements that sway
love and exalt

we settle down in an
enclave under cedars, on moss
a bunch of berries and grapes

caressing they color the cheeks
Longing ardent and grounded
gives birth to a loving …

8 Aq’ab’al of Nacht

ze lacht en geniet

in een grijs gebied
waar leegte zwijgt
stilte fluisterend

spreekt, breekt zij
trauma door en boort
levensvreugde aan …

 

 

she smiles and enjoys
in a gray area
where emptiness is silent
silence whispering

speaks, she breaks through
trauma and taps into
joie de vivre …

 

Deze vond ik:

And then We were found
The one thing we’ve learned, is there’s one thing for sure
that history is there’s who would write it
That those who would rule, would give us their truth
and force us all here to recite it
From Ancient Greek cultures, to grand Persian sultans
to empires of Egypt and Rome
and China’s great wall, speaks nothing at all
of culture and history at home
Was ours not worth knowing? Our people, our story?
Of customs that long had been here
Of a world that was true, and not really brand new
On record for thousands of years
Their history portrays, we were sadly misplaced
When three Spanish ships ran aground
And five hundred nations received their salvation
after waiting so long to be found
But we did pretty good for being ‘lost in the woods
dating back to 10 thousand BC
Our writings were words, not hieroglyph forms
like those found in Egypt and Greece
Our writings have shown, this long had been home
and something the Maya were proud of
For infinite seasons, their garden of Eden
was one they were never cast out of
The Anasazi had built a palace with cliffs
which spirit inspired the thunder
This great canyon remains in four-corner states
A Mecca they simply called Wonder
So why weren’t we schooled of this nation of jewels
with traditions we still remember?
A culture so near that in twelve hundred years
we’d be taking a train up to Denver
Fort Ancients evolved with what they would call
Three Sisters of corn, squash and beans
And before they were found, their Great Serpent Mound
was crowned at Ohio Brush Creek
The Cahokian tribes built their cities astride
the greatest American rivers
One village maintained, and completely sustained
thirty nine thousand civilians
But one of the greatest nations of Natives
emerged from a Nahua reliance
From the Mexico Valley stood a glorious palace
brought forth by the Aztec alliance
The pyramid culture was left for the future
which spoke of the people’s creator
And we’d truly admired the Incan Empire
which prospered around the equator
Before they were found the Taíno were strong
and harvested land and the sea
They used ancient ways for travel and trade
while maintaining the guidelines for peace
For thousands of years, these nations were here
with resources, wealth and with power
Sharing assets abound, before they were found
Before the fruit had turned sour
Then Columbus showed up with three loads of nuts
The Taíno received them as friends
The white folks had thought the Natives were lost
And Natives were sure it was them
Though cordial at first, this visit got worse
They resembled those guests we all know
They wear out their welcome, won’t do what you tell them
and seems like they’ll never go home
On their very next trip they had seventeen ships
and the Natives would soon to discover
they weren’t here to trade, but to kill and enslave
and make riches for only each other
In a four year time two-thirds of them died
a genocide in a full swing
Slaying young and the old, for God and for gold
for them was that’s very same thing
The Columbus regime, was a killing machine
that ruled with terror and fear
This man once admired was finally fired
so brutal he scared his own peers
But his rule still applied that all Natives must die
throughout the Caribbean nations
And a million once strong were soon dead and gone
through murder, disease and starvation
We were much better off back when we were lost
back when we could truly excel
One way or another all Natives discovered
Columbus was sent here from hell
And this is the case to destroy a whole race
with no trace of hundreds of nations
Telling natives in class, enshrined Euro-trash
is honored for killing relations
And by teaching our youth their version of truth
is keeping their legend intact
They’re entitled to keep the opinions they reap
but never entitled to facts
And that’s where it’s at, they’re ashamed of the facts
of what they had done to the Natives
they can’t figure out, just how to slide out
from lies that they’ve created
So on Columbus day we’ll rain on parades
To compete with the lies and distortion
The facts they’re bending denies ethnic cleansing
that happened in massive proportions
If it’s Columbus you want, he’s yours but don’t flaunt
by teaching this perjury in class
Though Natives are known for signals of smoke
We don’t need it blown up our Ass
(Author) Daaxkoowadein

 

2 B’atz of Aap

leef je naam
open het geheel
en dans
met vreugde
in regen
onder grauw
wolkendek
de heks
slaapt

tot in de lente
als de elfjes
haar wakker
kussen frist zij
het duister
kleurrijk
aan en op-licht

 

live your name
open the whole
and dance
with joy
in rain
under grey
cloud cover
the witch
Sleeps
see you in the spring
like the elves
her awake
pillow she frists t
he dark colorful
light up

2 Thijax

Helderheid van geest
leest zich traag doorheen
een vaag vermoeden
één vraag dropt druppels
op een regenboog steen

die alleen haar kleuren
in de zon verdeeld
de stralende waterval
verbleekt
hiermee

 

Clarity of mind
reads slowly through
a vague suspicion
one question drops drops
on a rainbow stone
that only colors hair
distributed in the sun
the radiant waterfall
pale herewith

 

 

10 Ajpu of Licht

 

dans met het moment in ongekende vreugde

zie dan
ze deugden niet
zochten hangende honger
in machtswellust kusten ze de Baäl

namen een nieuwe religie aan
om hun bestaan
als vazal van de macht
in verkrachting van het leven
voor eeuwig
vorm te geven …

zie het aan en dans in vrede
licht, liefde en blijdschap
vol dankbaarheid en respect

13 Tz’i of Hond

foto: Nico Croes

hoe jij jezelf heelt
opdeelt in duizend
facetten
niets kan beletten
dat het leven viert
je zwiert door de nacht
de bezemsteel wacht
in de garage
waar je droom
vrij beweegt …

 

how you heal yourself
divided into a thousand
Facets
nothing can prevent
that celebrates life
you swing through the night
the broomstick is waiting
in the garage
where your dream
moves freely…

11 Q’anil

Overvloed
overvloedig
water en wind
een volle maan
en duisternis
winden woest
de wilden aan

overvloed
overvloedig
vuur en aarde
bewaren diep in
de maan en zon
voeden herinneringen
die verborgen
liggen in de schoot

 

 

Abundance
abundant
water and wind
a full moon
and darkness
winds ferocious
the savages
to abundance
abundant
fire and earth
store deep in
the moon and sun
nourish memories
those hidden
lying in your lap

9 jaar geleden alweer

keer op keer
jongleren
met de dag
dagelijkse
zin en waanzin
met binnenin
het kloppend hart

………..

Balans (gedicht uit 2013)

Als ik jou zie
de Kolibri
in mij zoek
de balans
herstel
waar twee vrouwen
en één verdwaalde
man gillen om winnen
staat het innerkind stil
mijn wil even op uit
hier sluit zich een boek
sla ik de regenboogdoek
om mijn schouder

Dolfijn

Een meisje
zwart jasje
geel tasje
roze witte dolfijn
fijn moment
van samen
spelen en delen
van liefde
in zonlicht

Was vanmiddag met manlief op Castellum, meisje van ongeveer 4 jaar, met een plastic Jumbo tas … stond achter haar moeder bij de pin automaat …
Wij staan daar te wachten … komt ze naar me toe, ik heb hier met dolfijn iets met een kleur … beetje slecht te verstaan …

Natuurlijk wil ik kijken … komt er een knalroze met witte dolfijn boven de rand uit kijken … in een kinderhand, ik vind hem mooi, vraag of ik hem mag aaien … stralend koppie … En ik aai de dolfijn met aandacht. Het kleine meisje dat nog in mij leeft, blij.

Wat een lieve dolfijn en wat een lief meisje … krijg een bedankje van de moeder…

Bijzonder moment.

I.m. de geliefde

de geliefde
wordt gemist
een laagje
overlevingsvernis
dat zichtbaar
wordt in volle dagen

in een beeld
dat gezocht
en gevonden is
van serpentijnsteen
alleen en samen
in herinnering

het is de liefde
de relatie die zoveel
pijn heeft opgevangen
als de wereld je gevangen
hield in een overval
op het buitenste
en binnenste zelf

langzaam delf je het
leven verder open …

haar wijsheid loopt
onzichtbaar wijzend
met je mee

een en een
is altijd meer dan twee
als samen een team
van kennis, weten en wijsheid
samenvoegt …

en de ogen blijven stralen
met koud geperste lijnzaadolie

8 Imox of Waterlelie

dans je met mij in de zon
voel je de druppels regen

fietsend langs de Mark
springen sparkels op
in mijn dankbaar hart

thuisgekomen stromen
tranen van onderweg

uitleg daar gelaten
spelen wij met alles
wat het leven

van mijn oma’s door mij heen …
alleen vandaag  opnieuw
de vraag
waarom?

12 Kame of Transformatie

de sensatie van een zomermorgen
waar de dauw de bloemen heeft
begroet en verfrist
waar bladeren van bomen
krullen en traag regen roepen
poepen vogels op de tafel
in hun vlucht van en naar
de bessen van de krentenboom

loom gevoel met een doel voor ogen
met droge voeten de tocht door
de schaduw gaan
met de geliefde

koningsdag

Het mag weer
koningsdag
en ik zag
mensen in de zon

genieten op kleedjes
bij kraampjes
krioelen door elkaar
het is eigen raar

dat gewoon menselijk gedrag
er jaren uit lag en soms elders
nog verboden is

het mag weer
koningsdag
lach nog na
die sfeer …

de wegen doorheen het leven
vegen de drama’s weg
en de zon, begint
zijn zomer …

11 Aj

de aardse vader
roept moeder wakker
bij conceptie

kinderen komen en gaan
staan samen op de Aarde
bewaren nog jaren

het geheim
tot de fontanel
sluit en dogma

weldra wijsheid
verovert tot later
het zielenlied …

9 K’at of Hagedis

warm je aan de steen
die in de zon achter
de olijf boom ligt

zacht straalt zij haar
zoete kracht en wacht
op een mens die weet

zij die weet vergeet

nimmer meer en eer

nog status, tellen nog

 

de ijsschots en oertijd

spreken het hart aan

wachten op ommekeer

Geertje

waar geiten kazen
pannenkoeken vullen
of uitsmijters dragen

waar diep belegen smaken
gaatjes in woorden hullen
smaken de man raken

daar zij informatie delen
droge kelen smeren
met boerengeluk

aan een tafel uit een stuk
aan het water, tussen hanen
die zich koning wanen

zit daar een broerder op kop
heren langszij met daarbinnen
een dame in het paars

een gebroken laars
glasscherven vol dromen
vergaan in boeken

zij delen geluk met dromen
uit een enkel stuk verlangen
naar een liefdevolle wereld

 

https://hetgeertje.nl/

7 Tz’i of alot

waar god
ons het leven gaf
en de zon
het leven warmt
dat geschapen is
met één woord

 

waar afgoden
het leven nemen
en zij de zon
kopiëren in zwart
vele kinderen
geofferd worden
bloed gedronken

als voeding van Moloch
kerkelijk symbool
gegeven, als de kopieën
van een oud wetend geloof
waar liefde en verbinding
leven wilden weven

ik herroep de programma’s
wis duizend harde schuiven
verbreek verbanden

hef mijn handen
naar de hemel
met mijn voeten op
de aarde …

bodemrecht

allodiaal recht
met slechts
de zon en mens
op een stukje aarde
geen grond bezit
bodem gebruik
mineralen
schone lucht
water en het vuur
dat door de ether

en het zijn beweegt

 

in bewust zijn
met alles
dat  is en komt
krommen mensen
onder het juk

tot ze het stuk slaan
en er voor gaan …

Zelfschenking II

Zo jij de eenzaamheid
en het stille gemis
tot donkere zware energie
in je leven opneemt en doorslaat

zo jij hunkert naar die
ene arm die onvoorwaardelijk
jouw verdichting mee beleeft
en omgeeft met stralen zon

zo omarmen wij samen
het dicht diepe duister
dat ons wezen nog kan vullen
omhullen dit met zachte
aanvaarding
in dit ontmoeten
groeten wij de aspecten
maken slingers
van rozenkwarts
die ons hart verbinden

met scheppende
lichte liefde
die ons wil doordrenken
eindeloos zuiver
blijft schenken
ons met open armen
onder de waterval zuivert
en wil verwarmen