Reis

wijde weide velden koolraap
golvende bewegingen die
voor onze ogen voorbij trekt

langzaam en snel
donkere en lichte luchten
het zuchen van

hen die verstaan waarvoor
de molens en leugens staan …

wide meadow fields turnip
undulating movements that
passes before our eyes

slow and fast
dark and light skies
the sighing of

those who understand what
the mills and lies stand …

weite Wiesenfelder Rübe
wellenförmige Bewegungen, die
vor unseren Augen vorbeizieht

langsam und schnell
dunkler und heller Himmel
das Seufzen der

derer, die verstehen, was
die Mühlen und Lügen stehen …

 

 

 

4 Ix of Jaguar

kleuren en geuren
in lila en paars
blauwen met goudaders
in lapiz lazilu

bloemen bloeien
een ode aan de dagen
soms gevangen
in een zeldzame straal

zon

 

colors and scents
in lilac and purple
blues with veins of gold

in lapiz lazilu
flowers bloom
an ode to the days
sometimes caught
in a rare ray

sun

Farben und Düfte
in Flieder und Purpur
Blautöne mit goldenen Adern
in Lapizlazuli

Blumen blühen
eine Ode an die Tage
manchmal eingefangen
in einem seltenen Lichtstrahl

Sonne

 

 

 

 

 

 

Hoogheid

Eén priester die elitaire wezens kroont
waarmee zij in de waarde wonen
van aanbeden hoogheid aangesteld
door om het even welke Hemel God

goud of koper, het wordt gevierd
versierd met stenen en juwelen

delen uit de waterruimtesloop
hoop op wijsheid
redding van het kwaad

Lang leve de koning!

Lang leve Wim!

 

2 E of Weg

zoveel woorden
vinden oren
luisteren
raken
treffen
beseffen
dat je zoveel
hebt te delen
mag delen
onderdeel zijn

van …

iedereen in zijn
haar eigen wijze leef-tijd

 

 

so many words
find ears
listen
touch
meet
realize
that you have so much
to share
may share
be part

of …

everyone in their
her own wise life-time

so viele Worte
Ohren finden
zuhören
berühren
treffen
erkennen
dass du so viel hast
so viel zu teilen hast
teilen können
Teil sein

von …

jeder in seiner
ihre eigene weise Lebenszeit

vlinders

spelden op takken
gelakte herinneringen
aan zoveel leven dat
traag vergaat in gif
en straling een virus
dat onzichtbaar
merkbaar alles
tot AI en chaos
terugbrengt
de dood vergroot

vlinders op takken
gelakte herinneringen
aan het ware leven

13 Tz’i of Hond

geslepen kristallen
doorschijnende diamanten
randen en spanten
met bladgoud bedekt

ergens lekt een kraan …

 

cut crystals
translucent diamonds
edges and trusses
covered with gold leaf

somewhere a faucet leaks …

 

geschliffene Kristalle
durchscheinende Diamanten
Kanten und Traversen
bedeckt mit Blattgold

irgendwo leckt ein Wasserhahn …

 

 

12 Toj

water en vuur
duur betaalde huur
van het leven
even geven wij
adem aan de orde
van Rosenkwarts
tegenspelers
voor de Rosenkruisers

water and fire
dearly paid rent
of life
for a moment we give
breath to the order
of Rosenkwarts
adversaries
for the Rosenkruisers

Wasser und Feuer
teuer bezahlte Miete
des Lebens
für einen Moment geben wir
den Atem der Ordnung
von Rosenkwarts
Widersacher
für die Rosenkreuzer

 

 

Texel 2

Bollen en wind
water en licht

vergezicht
versluierd
we kuieren
luieren
aan een tafel
bij paal zoveel

ons aandeel
in genieten
gesprekken
proeven …

 

Bulbs and wind
water and light

vista
veiled
we stroll
lazing
at a table
at pole so many

our share
in enjoyment
conversations
tasting …

 

Glühbirnen und Wind
Wasser und Licht

Ausblick
verschleiert
wir schlendern
faulenzen
an einem Tisch
am Pol so viele

unser Anteil
an genussvollen
Gesprächen
Verkostung …

 

 

Texel

stortregen, stormwind
zonneschijn
ik verdwijn in de wind
vindt kracht om
door te gaan
stop en stap af
stap op en ga door
ik hoor alleen wind
geen verkeer achter mj

 

stormwind
zonneschijn
auto’s en volle terrassen
in Den Burg
uit de wind
in de zon
zomer gevoel

6 Aq’ab’al

deze dagen schrijven lente
tulpen bloeien en groeien
bladeren uit hun schulp
de hulp om te leven
omgeven door beloften
creatiekracht in beeld

these days write spring
tulips bloom and grow
leaves from their shell
the help to live
surrounded by promises
creative power in the picture

 

diese Tage schreiben Frühling
Tulpen blühen und wachsen
Blätter schlüpfen aus ihrer Schale
die Hilfe zum Leben
umgeben von Verheißungen
schöpferische Kraft im Bild

5 Iq of Wind

de regen en wind
razen langs de ramen
namen geschreven
in het zilte zand

golven komen
wissen weg en af
laf de namen die
samen de strijd voeren

achter schermen
van laptops en i phones
versleten woorden
schone schijn …

de regen en wind
razen langs in stuifzand
namen geschreven
in een hoge golf

 

the rain and wind
race past the windows
names written
in the salty sand

waves come
erase away and off
cowardly the names that
battle together

behind screens
of laptops and i phones
worn out words
clean appearance …

the rain and wind
race past in drifting sand
names written
in a high wave

der Regen und der Wind
rasen an den Fenstern vorbei
Namen geschrieben
in den salzigen Sand geschrieben

Wellen kommen
radieren weg und weg
feige die Namen, die
zusammen kämpfen

hinter den Bildschirmen
von Laptops und I-Phones
abgenutzte Worte
sauberes Aussehen …

der Regen und der Wind
rasen im Treibsand vorbei
Namen geschrieben
in einer hohen Welle

4 Imox

zomer rent
door de dromen
verlangen
naar zee en water
bikini en blote voeten

ergens een open
zandstrand
aan de rand
van het land

 

summer runs
through the dreams
longing
for sea and water
bikini and bare feet

somewhere an open
sandy beach
at the edge
of the country

Der Sommer läuft
durch die Träume
Sehnsucht
nach Meer und Wasser
Bikini und nackte Füße

einem offenen
Sandstrand
am Rande
des Landes

3 Ajpu

laat het licht schijnen
verdwijnen kan altijd nog
open je hart en handen

landen op aarde
gevaarlijk avontuur
soms duur betaald

in ons haalt de dag
een nacht in en
vice versa

let the light shine
you can always disappear
open your heart and hands

land on earth
dangerous adventure
sometimes dearly paid

in us the day catches up
overtakes a night and
vice versa

 

lass das Licht scheinen
du kannst immer verschwinden
öffne dein Herz und deine Hände

lande auf der Erde
gefährliches Abenteuer
manchmal teuer bezahlt

in uns holt der Tag auf
überholt die Nacht und
vice versa

1 Thijax of Vuursteen

armen om mijn middel heen
alleen met de kleuren
in de tuin en gouden dromen

verlangen naar nabijheid
in vrijheid naast elkaar
gewaar zijn in alleen saam

arms around my waist
alone with the colours
in the garden and golden dreams

longing for closeness
in freedom side by side
being aware in alone together

Arme um meine Taille
allein mit den Farben
im Garten und goldenen Träumen

Sehnsucht nach Nähe
in Freiheit Seite an Seite
bewusst in der Einsamkeit zusammen sein

 

13 april II

op vrije vrijers voeten
verlangen verlaten
cirkels de droom
cirkelen dromen
doorheen vrije woorden
op vrijers voeten gezet
op Fryas vrijdagavond

met een krentenbollen droom
in de zoom van een b(r)oek
rondom een kraag van wiskey
waar een tent die asiel zoekt
ruimte inneemt en weer gaat

we praten een slag in de ruimte
lachen om de natte droom
door regen gevulde tonnen
die bron zijn van
ja, van wat
wat

 

13 april

graag grillen grappen en grollen
we rollen door lente bloesem
hoog opstaand groeiend gras
waar paardenbloemen hun
stengels om de dwaasheid
van dit ene droommoment krullen

we vervullen dagen met woorden

zien  zacht muzikale klanken
we bedanken de muze en kiezen
voor woorden op toon en klank

gedragen golven delven wegen
door deze theatrale ruimte …

 

 

12 Ajmaq of 7 generaties

zeven generaties
waar meer of minder
hinder is ondervonden

niet geheelde wonden
etteren en spetteren
bloed doorheen

een goede vrijdag

waar de groepsdruk
uit een stuk
onder leiding van haat
uit een stuk opstaat
tegen de liefde

 

seven generations
where more or less
hindered

unhealed wounds
festering and splattering
blood through

a good Friday

where peer pressure
in one piece
led by hatred
rises in one piece
against love

 

sieben Generationen
wo mehr oder weniger
behindert

Unverheilte Wunden
eitern und spritzen
Blut durch

einen guten Freitag

wo Gruppenzwang
in einem Stück
geführt von Hass
sich in einem Stück erhebt
gegen die Liebe

11 Tz’ikin of Adelaar

het gevaar
van binnen uit
duizend rozen die
zich kruisen
met doornen

vormen voren
en lijnen
die de aarde
openbaren zal

een geval van
vruchtbaarheid
geweldadige strijd

the danger
from within
a thousand roses that
intersect
with thorns

form furrows
and lines
that the earth
will reveal

a case of
fertility
violent struggle

 

die Gefahr
von innen
tausend Rosen, die
sich kreuzen
mit Dornen

Furchen bilden
und Linien
die die Erde
offenbaren wird

ein Fall von
Fruchtbarkeit
gewaltsamer Kampf

10 I’x of Jaguar

boeren bezem door een kast vol rag
van spinnen, waar weveressen
hun levenslessen verwerken
in geheimzinnige patronen
hier wonen de wezens van stand

 

farmers broom through a closet full of rag
of spiders, where weaveresses
process their life lessons
In mysterious patterns
Here live the creatures of rank

 

Bauernbesen durch einen Schrank voller Lappen
von Spinnen, wo Weberinnen
ihre Lebenslektionen verarbeiten
in geheimnisvollen Mustern
hier leben die Kreaturen der Klass

 

 

 

 

9 Aj

de lente vraagt zaden
lokt mijn handen naar
grond tot zaaien

planten zo je wilt
iets in mij schreeuwt
gilt om aandacht

spring demands seeds
lures my hands to
soil to sow

planting if you will
something in me screams
screams for attention

 

der Frühling verlangt nach Samen
lockt meine Hände zum
Boden zu säen

pflanzen, wenn man will
etwas in mir schreit auf
schreit nach Aufmerksamkeit

7 B’atz of Creatiekracht

weven is tekenen
met draden

dansen is bewegen
schept leven

overgave is rust
momenten vol uit

ervaren

 

to weave is to draw
with threads

to dance is to move
creates life

to surrender is to rest
moments full of

experience

weben heißt zeichnen
mit Fäden

tanzen heißt sich bewegen
schafft Leben

sich hingeben heißt ruhen
Momente voll von

Erfahrung

6 Tz’i of Hond – misbruik

de uitstapjes
tot in het midden
uitgemeten
vergeten zijn wij

de dijen open
gewelddadigheid
medogenloosheid
oneindigheid

de ziel van het kind
bevindt zich in leegte
voelt en ziet

niets meer

the trips
to the middle
measured out
we forgot

the thighs open
violence
compassionlessness
infinity

the child’s soul
is in emptiness
feels and sees

nothing more

die Ausflüge
genau in der Mitte
ausgemessen
wir haben vergessen

die offenen Schenkel
Gewalt
Unbarmherzigkeit
Unendlichkeit

das Seele des Kindes
ist in der Leere
fühlt und sieht

nichts mehr

5 Toj of Water en Vuur

razendsnel
geteld en gebeden
beneden alle pijl
dweilen wij

met de kraan open
tot het laatste water

in de zandbak loopt

 

raving
counted and prayed
below all standards
we are mopping

with the tap running
until the last water

runs into the sandbox

rasend
gezählt und gebetet
unter allen Standards
wir wischen auf

bei laufendem Wasserhahn
bis das letzte Wasser

in den Sandkasten läuft

4 Q’anil of Ster Konijn

dragend en verwerkend
de leugens vertragen
vragen vervliegen vrolijk
doorheen het midden
tevoren gaan we achteruit

 

bearing and processing
the lies slow down
questions merrily dissipate
through the middle
beforehand we go backwards

 

tragen und verarbeiten
die Lügen verlangsamen sich
Fragen zerstreuen sich fröhlich
durch die Mitte
vorher gehen wir rückwärts

 

 

waanzin … voor 21 maart

de waanzin
van loze woorden
beloften gedaan
verwachtingen gewekt
mooi weer gespeeld
nee medegedeeld
verpakt in beloften
die gedaan zijn
voor tijdelijke rust
gesust de droom
de politiek leugen
synoniemen genoeg
ik zwoeg mij er
niet doorheen
omheen
steen en been
geklaagd
belagen wij
nog immer
in woorden

3 Kej of Hert

rustig verschuilen wij ons
dragen de gebeden naar beneden
om onderlangs naar boven
uit te vliegen
de goden verleidend

quietly we hide
carry the prayers down
to fly upwards
fly out
tempting the gods

 

 

leise verstecken wir uns
tragen die Gebete hinunter
um nach unten zu fliegen
fliegen hinaus
verführen die Götter

Dorpsdichter in Houten

de waanzin
van loze woorden
beloften gedaan
verwachtingen gewekt
mooi weer gespeeld

nee medegedeeld
verpakt in beloften
die gedaan zijn
voor tijdelijke rust

gesust de droom
de politiek leugen
synoniemen genoeg

ik zwoeg mij er
niet doorheen
omheen

steen en been
geklaagd

belagen wij
nog immer
in woorden

13 K’at of Hagedis

zacht gedragen voetensokken
blokken die teneinde raad spreken
gesprekken gevoerd in luchtledige

bewegingen
omzwervingen

die ten einde raad
verzonnen zinnen in vlagen
naar de waanzin dragen

 

 

softly worn foot socks
blocks speaking in order to council
conversations conducted in vacuum

movements
wanderings

that in the end
invented sentences in fits and starts
to madness

Bella

ze rent en draait|ballen vol zand
in haar stoel een kussen haar mand
zacht dwingende blikken vragen|

om een actie van de mensenroedel

 

she runs and spins|balls full of sand
in her chair a pillow her basket
softly compelling looks ask|

for action from the human pack

 

 

Warm water

ik dacht dat ik goud was
warme baden en zopas
uitgevonden dat het gas
niet goed aangesloten was

hoe mijn gouden kranen
mij koel in staal aanstaren
we varen op de handen
van vermeende welvaart

 

Ich dachte, ich wäre Gold wert
heiße Bäder und gerade jetzt
herausgefunden, dass das Gas
nicht richtig angeschlossen war

wie meine goldenen Wasserhähne
starrt mich an, kühl in Stahl
wir segeln auf den Händen
des angeblichen Wohlstandes

9 Ajpu of Licht

de regen over de roze weelde
tegen zoveel vergeelde herinneringen
is geen kruid meer gewassen
maar zo de schoonheid mij
voedt met hoop en liefde
vangt de dagenraad aan

in stilte

 

 

 

the rain over the pink opulence
Against so many yellowed memories
No spice is washed away
But if the beauty
Feeds me with hope and love
The council of days begins

in silence

 

der Regen über der rosa Opulenz
Gegen so viele vergilbte Erinnerungen
Es gibt keine Würze mehr
Doch wenn die Schönheit
mit Hoffnung und Liebe
Der Rat der Tage beginnt

in der Stille

 

7 Thijax

in het vurige midden
daar binnen en buiten
gekeerde pijnpunten
munten die vallen
kwartjes die springen
krokussen verdorren
tulpen gaan open

 

in the fiery middle
there inside and outside
turned pain points
coins falling
quarters jumping
crocuses wither
tulips open

in der feurigen Mitte
dort innen und außen
gedrehte Schmerzpunkte
Münzen fallen
Vierteldollar springen
Krokusse verwelken
Tulpen öffnen sich

6 No’j of Aarde

zacht bewegen zij en leven
in de dampen van moerasgas

ze krioelen bij duizenden
muizen bewegen zich tegen

de berg op en de buyzerd
klopt er een af in zijn nest

 

softly they move and live
in the fumes of swamp gas

they swarm by the thousands
mice move against

up the mountain and the buyzerd
knocks one off in his nest

 

sanft bewegen sie sich und leben
in den Dämpfen des Sumpfgases

sie schwärmen zu Tausenden
Mäuse bewegen sich gegen

den Berg und der Kaufherr
stößt einen in seinem Nest ab

5 Ajmaq of Uil

daar in de duinen
een konijn op de pan
gevangen in het midden
tot het uiterste getergd
onzichtbare straling
die toenadering
belemmert …

 

there in the dunes
a rabbit on the pan
caught in the middle
tormented to the limit
invisible radiation
that approaches
impedes …

 

dort in den Dünen
ein Kaninchen auf der Pfanne
mittendrin gefangen
verhöhnt bis zur Grenze
unsichtbare Strahlung
behindert die Annäherung
behindert …

3 I’x of Jaguar

sluipend door het woud
oud hout krakt en kraakt
het leven maakt
omtrekkende bewegingen
we zingen lente
deze maart dag …

 

prowling through the forest
old wood creaks and creaks
life makes
circumambulations
we sing spring
this March day …

 

schleicht durch den Wald
altes Holz knarrt und knarrt
das Leben macht
Umrundungen
wir singen den Frühling
an diesem Märztag …

2 Aj of Stok Staf

het thuiskomen
in en bij jezelf
de stijlen die jou
ophouden en bouten
in oude houten
steunberen
veren mee in stormen
en orkanen

vlaggen en vanen
wapperen in winden

 

coming home
in and with yourself
the styles that keep you
hold up and bolt
in old wooden
buttresses
spring along in storms
and hurricanes

flags and vanes
wave in winds

 

nach Hause kommen
in und mit sich selbst
die Stile, die dich halten
hochhalten und verschrauben
in alten hölzernen
Strebepfeilern
in Stürmen mitschwingen
und Wirbelstürmen

Fahnen und Windfahnen
winken im Wind

 

 

1 E of Weg

stevig stappen we over keitjes
stenen benemen mij de adem
laat het zakken in de aarde
die zaden van hoop die leven
herscheppen …

briskly we step over cobblestones
stones take my breath away
let it sink into the earth
those seeds of hope that life
recreate …

zügig schreiten wir über Kopfsteinpflaster
Steine rauben mir den Atem
lass ihn in die Erde sinken
diese Samen der Hoffnung, die das Leben
neu erschaffen …

12 Tz’i of de weg van de ziel

Ik val zacht
laat me rollen
dollen om en om
kromme takken
pakken de haren
van een spelend kind
het windt op en af
de tijd van leven
die is gegeven …

 

I fall softly
let me roll
bob around and around
crooked branches
grab the hair
of a playing child
it winds up and down
the time of life
that is given …

Ich falle sanft
lass mich rollen
wippe herum und herum
krumme Äste
packe das Haar
eines spielenden Kindes
es windet sich auf und ab
die Zeit des Lebens
die gegeben ist …

10 Q’anil of Ster

hoe ver ben je
hoe dichterin
en dichterbij
in vrije beweging
de omgeving
omgekeerd
jongleren wij
in vrijheid

how far are you
the closer in
and closer
in free movement
the environment
inverted
we juggle
freely

wie weit sind Sie
je näher dran
und näher
in freier Bewegung
die Umgebung
umgedreht
wir jonglieren
frei

 

 

9 Kej of Hert

stevig staan we
wandelen door stadsbossen
zien kraaien en reeën
wij met zijn tweeën
vrouwen die heling zoeken
in samenspraak
met hoge bomen …

 

 

firmly we stand
stroll through urban forests
see crows and deer
the two of us
women seeking healing
in dialogue
with tall trees …

fest stehen wir
spazieren durch städtische Wälder
sehen Krähen und Rehe
wir beide
Frauen auf der Suche nach Heilung
im Dialog
mit hohen Bäumen …

8 Kame of de voorouderlijn

mijn zielenpijn
vanuit het verre
lemuria

die zielenpijn
in celgeheugen gevat
die vast zat en zit

bidden en smeken
bekers vol zure wijn
gelijk azijn

dan die ene hand
uitgestrekt
aangegeven

we heffen ons op
zien de ogen
vol liefde …

 

my soul’s pain
from the distant
lemuria

that soul-ache
captured in cellular memory
that was and is stuck

praying and pleading
cups full of sour wine
like vinegar

then that one hand
outstretched
indicated

we lift up
see the eyes
full of love …

 

den Schmerz meiner Seele
aus der Ferne
lemuria

dieser Seelenschmerz
festgehalten im zellulären Gedächtnis
der feststeckte und feststeckt

betend und bettelnd
Becher voll saurem Wein
wie Essig

dann diese eine Hand
ausgestreckt
auf

wir erheben uns
sehen die Augen
voller Liebe …

7 Kan

je eigen bewustzijn
je eigen levenspijn
je eigen dromen

stromen door de straten
laten het leven

bewegen en dragen
het fijne licht
tot een inzicht …

your own consciousness
your own life pain
your own dreams

flow through the streets
make life

move and carry
the fine light
to an understanding …

Ihr eigenes Bewusstsein
Ihr eigener Lebensschmerz
deine eigenen Träume

fließen durch die Straßen
mache Leben

bewegen und tragen
das feine Licht
zu einem Verständnis …

6 K’at of Hagedis

droom je me wakker
help je me laten
praten later wel verder
door en tenen
in koud bergwater
later wordt het helder …

dream me awake
help you let me
talk later
through and toes
in cold mountain water
later it becomes clear …

träume mich wach
helfen Sie mir, damit ich
später reden
durch und Zehen
im kalten Bergwasser
später wird es klar …

5 Aq’ab’al of Nacht

in de armen
van de twijfel

in de armen
van de liefde

in de armen
van het leven

duizenden die
voor ons gingen
die na ons komen

in vertrouwen
en genieten

in vertrouwen
vol dankbaarheid

in vertrouwen
op het leven …

 

in the arm
and of doubt

in the arms
of love

into the arms
of life

thousands who
went before us
who come after us

in trust
and enjoy

in confidence
full of gratitude

 

im Arm und
des Zweifels

in den Armen
der Liebe

in die Arme
des Lebens

Tausende, die
vor uns gegangen sind
die nach uns kommen

im Vertrauen
und genießen

im Vertrauen
voller Dankbarkeit

4 Iq of Wind

Zacht stelen de zonne armen
langs die zijde-wol voelende
jasjes, die om de magnoliabloemen
zijn gevouwen en langzaam
de kracht van  lente weerstaan
knoppen staan meer en meer
gereed om open te gaan

 

 

Softly stealing the sun’s arms
Along those silk-wool feeling
jackets, which are wrapped around the magnolia flowers
Are folded and slowly
resisting the force of spring
buds stand more and more
ready to open

Sanft stehlen sich die Arme der Sonne
entlang jener seidenwollig anmutenden
Jacken, die sich um die Magnolienblüten wickeln
gefaltet sind und langsam
der Kraft des Frühlings widerstehen
Knospen stehen mehr und mehr
bereit, sich zu öffnen

 

3 Imox of Regenstorm

De hogere waanzin
die vol winderzin
de nacht omver blaast
raast met patenten
over de dijken die
zouden moeten bezwijken
de boeren dol
panelen op hol geslagen
gedragen zich als stuurloze
vlotten en bedotten
de illusie
van de Luciferianen

 

The higher madness
which full of wind
blows down the night
races with patents
over the dikes that
should collapse
the farmers mad
panels run wild
behave like rudderless
rafts and hoaxes
the illusion
of the Luciferians

der höhere Wahnsinn
der voll von Wind ist
die Nacht hinunterbläst
wütet mit Patenten
über die Deiche, die
einstürzen sollen
die Bauern verrückt
Paneele verwildern
verhalten sich wie ruderlose
Flöße und Scherzkekse
die Illusion
der Luziferianer

2 Ajpu of licht

duale gedachten

krachten die werken

zij breken smeken

om een ruimte

vol dagende stralen

 

dual thoughts

forces at work

they break begging

for a space

full of diurnal rays

 

Duale Gedanken

Kräfte am Werk

sie brechen bettelnd

um einen Raum

voll von Tageslichtstrahlen

13 Thijax

in de woorden
van mijn ziel
weerspiegeld
in open ogen

is bedrog
en leugen
verbogen
tot liefde

met kristalheldere
lijnen en grenzen …

 

in the words
of my soul
reflected
in open eyes

is deceit
and lie
bent
into love

with crystal clear
lines and boundaries …

mit den Worten
meiner Seele
reflektiert
in offenen Augen

ist Betrug
und Lüge
gebogen
in Liebe

mit kristallklaren
Linien und Grenzen …

12 No’j of Aarde

het bewaren van
kleine geschenken
het wenken
van kinderen
stampvoetend
in de regen

tegen de wind in
op de fiets
tassen vol
een dol hoofd
vol vragen

preserving
small gifts
beckoning
of children
stomping
in the rain

against the wind
by bike
bags full
a mad head
full of questions

Einmachen
kleine Geschenke
winken
von Kindern
stampfend
im Regen

gegen den Wind
mit dem Fahrrad
Taschen voll
ein verrückter Kopf
voll von Fragen

 

11 Ajmaq of Uil

doorhen het zachte pastel veld
kleuren wit en lila bloemen
met gesloten ogen hun
lente belofte

aan laaghangende takken
spruiten jonge blaadjes
zingen zeker lente liedjes
vouwen open

 

through them the soft pastel field
white and lilac flowers colour
with closed eyes their
spring promise

On low-hanging branches
sprout young leaves
sing sure spring songs
unfold

8 Aj of dankbaarheid

de dankbaarheid
voor jou
met je grijze haren

we varen zacht rond
onze morgenstond
gevat in grauw en grijs

gelijk jouw  haren
trillende handen
die banden vasthouden

 

the gratitude
for you
with your grey hair

we sail softly around
our dawn
Cased in grey and grey

like your hair
trembling hands
holding bonds

 

die Dankbarkeit
für dich
mit deinem grauen Haar

wir segeln sanft um
unsere Dämmerung
Umhüllt von Grau und Grau

wie dein Haar
zitternde Hände
die Fesseln halten

Gaslighting

ze spreken kwaad tegenover jou
raken je in je zelfvertrouwen
houwen beelden uit rotsen
trost eren zij de wilde wind
raken diep de vertwijfeling

zaaien momenten van
gespeelde twinkeling
soms ook eigen onzekerheid

omdat het voorjaar is
zetten we een narcis
op tafel …

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gaslighting

 

7 E of Weg

Aan de randen van het kleed
is de aarde heet onder voeten
zoete stappen, krakkende takken
maak mijn dag vol wind en grauw
toch een beetje hemelblauw …

 

At the edges of the rug
The earth is hot underfoot
sweet steps, creaking branches
Make my day full of wind and gray
yet a little sky blue …

 

 

An den Rändern des Teppichs
ist die Erde heiß unter den Füßen
süße Schritte, knarrende Äste
machen meinen Tag voll Wind und Grau
und doch ein wenig himmelblau …

6 B’atz of Aap

dansen we door de nacht
wekken ons bij de dageraad
de gedachten paraat
voeten tasten de ruimte
met aandacht en zacht af

dansen we de dag in
handen geheven naar de zon
die haar vlammende feest
achter kunstige wolken
verborgen voluit viert

 

 

we dance through the night
awaken us at dawn
the thoughts ready
feet scan the space
attentively and gently

we dance into the day
hands raised to the sun
that its flaming feast
Behind artful clouds
hidden in full celebration

 

wir tanzen durch die Nacht
wecken uns im Morgengrauen
die Gedanken sind bereit
Füße sondieren den Raum
achtsam und sanft

wir tanzen in den Tag hinein
die Hände zur Sonne erhoben
dass ihr flammendes Fest
hinter kunstvollen Wolken
verborgen in voller Feierlichkeit

3 Q’anil of Ster

transformerende kracht
een lieve dagelijkse zacht
geuite liefkozing
versterkt het leven
van binnen
vanuit de huid

 

transforming power
a sweet daily gentle
expressed caress
strengthens life
within
from the skin

 

verwandelnde Kraft
eine süße tägliche sanfte
ausgedrückte Liebkosung
stärkt das Leben
in
auf der Haut

1 Kame of Transformatie

Leven en sterven
weven en vergeven
doorhalen en afslaan
bestaan bij
de gratie gods
en tot het lichte
her-inneren

leven en sterven
sterven en leven

 

 

 

Living and dying
weaving and forgiving
strike out and turn away
exist by
the grace of God
and to the light
re-member

living and dying
dying and living

 

Leben und Sterben

weben und verzeihen
schlagen aus und wenden sich ab
existieren durch
die Gnade Gottes
und zum Licht
neu erinnern

Leben und Sterben
Sterben und Leben

 

12 K’at of Hagedis

in de ondergrond
bindt hij zijn dromen
aan stenen en laat
ze vliegen naar de
mensen die daar
hun hoop op leven

 

in the underground
he binds his dreams
to stones and lets
them fly to the
people who live there
live their hopes on

 

unterirdisch
bindet er seine Träume
an Steine und lässt sie
sie zu den Menschen fliegen
Menschen, die dort leben
ihre Hoffnungen weiterleben

8 Ajpu of Licht

het is de grauwe nevel
traag hevelen wij het over
het lover komt al uit en op
lentetopjes openen

 

es ist der graue Dunst
Langsam schöpfen wir ihn ab
die Paillette kommt schon raus und hoch
Frühlingsknospen öffnen sich

 

it is the grey haze
Slowly we siphon it over
the sequin is already coming out and up
spring buds open

7 Kawoq of Regenstorm

in het fluisteren
van de wind
doorheen een lentezon
begint de dag
een dageraad
die in gesprek
het licht aan laat …

 

in the whispering
of the wind
through a spring sun
the day begins
a dawn
that in conversation
leaving the light on …

 

im Geflüster
des Windes
durch eine Frühlingssonne
beginnt der Tag
eine Morgendämmerung
die im Gespräch
die das Licht anlässt …

6 Thijax of Vuursteen

laat me zacht
de dans
dansen
wervelend
draaiend
zoekend
tastend

laat me zacht

dansen
dansen
dansen

centreren
centreren
centreren

 

let me softly
the dance
dance
whirling
spinning
searching
groping

let me softly

dance
dance
dance

center
center
center

 

lass mich sanft
den Tanz
tanzen
wirbelnd
wirbelnd
suchend
tastend

lass mich sanft
tanzen
tanzen
tanzen

Zentrum
Zentrum
Zentrum

Thuis

thuiskomen
in mijn leven
zielsdiep
gelukkig
zwevend
boven dromen
stromen
herinneringen
heilige plaatsen
her-inneren

her-ont-dekken
overdekken
met tedere
verwondering

coming home
in my life
soul-deep
happy
floating
above dreams
stream
memories
holy places
re-remember

re-uncover
overlay
with tender
wonder

 

 

nach Hause kommen
in mein Leben
Seelentief
glücklich
schwebend
über den Träumen
Strom
Erinnerungen
heilige Orte
wieder-erinnern

wieder aufdecken
überlagern
mit zärtlichem
Wunder

5 No’j of Aarde

Het huis dat thuis leek
bleek een hel op aarde
haar schaduw bewaart
een geheim over leven
geven wij het ruimte?

 

The house that seemed like home
turned out to be a hell on earth
its shadow preserves
a secret about life
do we give it space?

Das Haus, das wie ein Zuhause schien
entpuppte sich als die Hölle auf Erden
sein Schatten bewahrt
ein Geheimnis über das Leben
geben wir ihm Raum?

4 Ajmag of voorouders spel

We schrijven letters
spellen woorden
in een taal die door de tijd
veranderd en verarmd is
daar de afgeknepen wijsheid
de dogmatische tijd
door eeuwen heeft geleid.

We schrijven letters
spellen woorden
brengen over in een klank
verlangend naar de vrijheid
voorbij gelegen- en verlegenheid.

 

We write letters
spell words
in a language that has been
changed and impoverished
there the truncated wisdom
the dogmatic age
has guided for centuries.

We write letters
spell words
convey in sound
longing for freedom
beyond opportunity and embarrassment.

 

Wir schreiben Buchstaben
buchstabieren Wörter
in einer Sprache, die sich
verändert und verarmt
dort die abgeschnittene Weisheit
die das dogmatische Zeitalter
jahrhundertelang geleitet hat.

Wir schreiben Buchstaben
buchstabieren Wörter
übermitteln in Tönen
Sehnsucht nach Freiheit
jenseits von Gelegenheit und Verlegenheit.

2 I’x of Jaguar

de bron van mijn bestaan

omgeven door gouden randen

handen geheven naar de zon

het begon in het niets

the source of my existence

surrounded by golden edges

hands raised to the sun

it began in nothingness

 

die Quelle meiner Existenz

umgeben von goldenen Rändern

die Hände zur Sonne erhoben

es begann im Nichts

 

 

1 Aj of Stok/staf

Het ademt weten
geweten danst
in een zoektocht
naar kennis
voorbij
Alexander
die Grote wanen
en plannen
ter Aarde bracht
in machtswellust

ons thuis is gekaapt
een aap, aapt na
weldra de dans
tastend naar het oude
kennen om een keerpunt
te bereiken …

It breathes knowing
conscience dances
in a quest
for knowledge
beyond
Alexander
who has great delusions
and plans
brought to earth
in lust for power

our home has been hijacked
A monkey, mimicking
soon the dance
groping for the old
knowing to reach
to reach …

Es atmet das Wissen
Das Gewissen tanzt
auf der Suche
nach Wissen
jenseits von
Alexander
den großen Wahnvorstellungen
und Pläne
auf die Erde brachten
in der Gier nach Macht

unser Zuhause wurde gekapert
ein Affe, der nachahmt
bald den Tanz
tastend nach dem Alten
wissend, einen Wendepunkt zu erreichen
erreichen …

 

13 E of Weg

Laat me het licht zien
misschien staan we nog op
na de veldslagen om onze ziel
hebberigheid op de hielen

Geef me de kaarsendrager aan
we bestaan bij de gratie van
de eeuwige creatiekracht
ons wacht het bewuste leven

als we ons overgeven
aan de liefde gevoed
door verbinding, zelfmotivering
zelfbeheersing en weten

 

Let me see the light
maybe we will still rise
after the battles for our souls
greed on our heels

Hand me the candle bearer
we exist by the grace of
the eternal creative force
conscious life awaits us

when we surrender
to love nourished
by connection, self-motivation
self-control and knowing

Lass mich das Licht sehen
vielleicht werden wir uns noch erheben
nach den Kämpfen um unsere Seelen
Gier auf den Fersen

Gib mir den Kerzenträger
wir existieren durch die Gnade der
der ewigen schöpferischen Kraft
bewusstes Leben erwartet uns

wenn wir uns hingeben
der Liebe hingeben, die genährt wird
durch Verbindung, Selbstmotivation
Selbstbeherrschung und Wissen

 

 

 

10 Toj

hoor het zachte minnen

zinnen spelen met vuur

water laat het uur

der waarheid in klaarheid

ruw bewegen in stortvloed

overneemt zij het land

in een minnelijke actie

waarin zij haar waanzin

spiegelt, gevoed door Goden

die liever doden

dan scheppen

 

hear the gentle mincing

phrases play with fire

water lets the hour

of truth in clarity

move rudely in torrent

it takes over the land

in an amicable action

in which her madness

mirror fed by Gods

who would rather kill

than create

 

 

höre das sanfte Murmeln

Phrasen spielen mit Feuer

Wasser lässt die Stunde

der Wahrheit in Klarheit

grob im Sturzbach bewegen

es erobert das Land

in einer gütigen Handlung

in dem ihr Wahnsinn

Spiegel gespeist von Göttern

die lieber töten würden

dann erschaffen

 

 

 

8 Kej of Hert

in de stilte van de nacht
lacht het engeltje
van haar wit-zwarte wolkje

naar de Aarde

ze bewaart haar geheimen
stuurt liefdevolle stralen
om verhalen te herleven

op de Aarde

in the silence of the night
the little angel smiles
from her little white-black cloud

to the Earth

she keeps her secrets
sends loving rays
to revive stories

on Earth

in der Stille der Nacht
lächelt der kleine Engel
von ihrer kleinen weiß-schwarzen Wolke

auf die Erde

sie bewahrt ihre Geheimnisse
sendet liebevolle Strahlen
um Geschichten wiederzubeleben

auf der Erde

7 Kame

op de top van mijn dak
hakt ontroering in verstilling
mijn ontwaken in twee delen
warmte en koude
verwondering om zoveel schoonheid
leidt mij naar een warme bron
getekend in ijswitte tekeningen

 

at the top of my roof
chops emotion into stillness
my awakening into two parts
warmth and cold
wonder at so much beauty
leads me to a warm source
drawn in icy white

 

auf dem Dach meines Hauses
zerhackt Emotion in Stille
mein Erwachen in zwei Teile
Wärme und Kälte
Staunen über so viel Schönheit
führt mich zu einem warmen Frühling
gezeichnet in eisigem Weiß

 

 

6 Kan of Slang

Vraag aan de schepper
laat mij licht vangen
in het duister van de tijd
laat lijden tot en einde
komen en dromen
in liefde en integriteit
tot leidraad groeien …

 

Ask the creator
let me catch light
in the darkness of time
Let suffering come to an end
come and dream
in love and integrity
grow into guidance …

 

Frag den Schöpfer
lass mich Licht fangen
in der Dunkelheit der Zeit
Lass das Leiden ein Ende haben
komm und träume
in Liebe und Integrität
zu Leitbildern werden …

 

 

4 Aq’ab’al

de dageraad
in gesprek
met de witte deken
over platte daken
we schaken
schakelend
de stappen over
een vermoeide
Moeder Aarde
zij baarde zoveel
leven
wat is overgebleven
in het Wilde Westen
is op zijn zachts gezegd
een puinhoop van
ongekende orde

we worden opgeroepen
om te heroverwegen
heroveren
herinneren …

dawn
in conversation
with the white blanket
over flat roofs
we play chess
shifting
the steps across
a tired
Mother Earth
she gave birth to so much
life
what remained
in the Wild West
is, to say the least
a mess of
unprecedented order

we are called upon
to reconsider
recapture
remember …

 

Dämmerung
im Gespräch
mit der weißen Decke
über Flachdächern
wir spielen Schach
verschieben
die Schritte über
einer müden
Mutter Erde
sie hat so viel geboren
Leben
was blieb
im Wilden Westen
ist, um das Mindeste zu sagen
ein Chaos von
noch nie dagewesenen Ordnung

sind wir aufgerufen
neu zu überdenken
zurückzuerobern
erinnern …

 

 

3 Iq of Wind

in het licht
van winterlicht
zicht op wit
op zwart
mystiek gedragen

stilte in het woud
koud de handen
uit de mouwen …

in het licht
van winterlicht
uitzicht op
een leven

in the light
of winter light
sight of white
on black
mystically worn

silence in the forest
cold the hands
out of the sleeves …

in the light
of winter light
view of
a life

 

im Licht
des Winterlichts
Anblick von Weiß
auf Schwarz
mystisch getragen

Stille im Wald
kalte Hände
aus den Ärmeln …

im Licht
des Winterlichts
Blick auf
ein Leben

11 N’oj of Denkend

Vele gedachten
zuiver verbindend
verslinden trauma
kom nou en sta
met rechte rug
het leven
in dienst van
de schepping
komt terug

Many thoughts
purely connecting
devour trauma
come now and stand
with a straight back
life
at the service of
creation
will return

Viele Gedanken
rein verbindend
Trauma verschlingen
komm jetzt und steh
mit geradem Rücken
Leben
im Dienst der
Schöpfung
wird zurückkehren