10 Noj, winternacht

als ik de lakens uitdeel
vervelen de dorre bladeren
zich op een ijskoude
ondergrond

when I hand out the sheets
the barren leaves
themselves on an icy
ground

 

wenn ich die Blätter verteile
langweilen sich die kargen Blätter
auf einer eisigen
Oberfläche

vergeving

het uitsterste
verweg het randje
van buitenaf
naar binnenin

garen geregen

bevroren water

ijzige koude

grijze hemel

daar een kaars
die hoopvol brandt
vuur dat land
in hoopvol verlangen

 

the furthest
far the edge
from the outside
inside

yarn strung

frozen water

icy cold

grey sky

there a candle
burning hopefully
fire that lands
in hopeful longing

 

das Äußerste
weit der Rand
von außen
innen

Garn aufgereiht

gefrorenes Wasser

eiskalt

grauer Himmel

dort eine Kerze
die hoffnungsvoll brennt
Feuer, das landet
in hoffnungsvoller Sehnsucht

8 Tz’ikin of Adelaar

ergens de lucht

zie ik het offervuur

van een oude vrouw

en nog oudere man

ze bidden en smeken

om landingsrechten

van het leven

hier op aarde …

somewhere the sky

I see the sacrificial fire

of an old woman

and even older man

they pray and beg

for landing rights

of life

here on earth …

 

irgendwo der Himmel

sehe ich das Opferfeuer

einer alten Frau

und eines noch älteren Mannes

sie beten und betteln

um Landerechte

des Lebens

hier auf Erden …

 

 

 

7 I’x of Jaguar

in de stilte van deze nacht
waar de vorsten, water vasten
stellen de laatste bladeren
zichzelf voor een keus
houden we vast
of laten we los

zo de kringloop voedend …

in the silence of this night
where the monarchs, water fasting
the last leaves
themselves a choice
do we hold on
or let go

thus feeding the cycle …

 

in der Stille dieser Nacht
wo die Monarchen, das Wasser fastend
die letzten Blätter
selbst eine Wahl
halten wir uns fest
oder loslassen

und nähren so den Kreislauf …

6 Aj of Bron

waar we de bron aftasten
ons Zelf hervinden vlindert
de vreugde rondom en diep in
het hart …

 

where we probe the source
rediscover our Self butterflies
joy all around and deep in
the heart …

wo wir die Quelle erforschen
unsere eigenen Schmetterlinge wiederentdecken
Freude rundherum und tief im
dem Herzen …

 

5 E of weg

als we samen

namen noemen

de laatste dag

een nieuw begin

wegen kruisen

slingeren en laveren

door de melkweg

 

as we together

name

the last day

a new beginning

roads cross

sway and lane

through the galaxy

 

wenn zusammen

Name

den letzten Tag

einen neuen Anfang

Straßen kreuzen sich

schwanken und spuren

durch die Galaxie

4 B’atz of dans je eigen dans

de dans die zichzelf
in kleine passen voorgaat
de penselen over doeken
zoeken en tasten naar
de naden die draden
onderling op diep niveau
verbinden …

 

the dance that precedes itself
in small steps
the brushes over cloths
searching and groping for
the seams that threads
among themselves at a deep level
connect …

 

der Tanz, der sich selbst vorausgeht
in kleinen Schritten
die Pinsel über Leinwände
suchend und tastend nach
die Nähte, die Fäden
untereinander auf einer tiefen Ebene
verbinden …

 

 

2 Toj of Water – offer

Bij de dageraad
gaat de hemel
in oranje aan

bestaan straatgeluiden
achter een dubbelwandig raam
zit ik met jurk en vest aan

te schrijven

At dawn
the sky
lights up in orange

street sounds exist
Behind a double-paned window
I sit with dress and vest on

writing

 

Im Morgengrauen
leuchtet der Himmel
leuchtet in Orange

Straßengeräusche existieren
hinter einem doppelt verglasten Fenster
Ich sitze mit Kleid und Strickjacke

und schreibe

1 Q’anil of Ster Konijn

een overvloed aan woorden
de akkoorden die een ritme slaan
bestaan uit gesmeed sluitwerk

onder de kerk

duizenden gangen

in het kinderhart
een verlangen
naar (ge)weten

 

an abundance of words
the chords that strike a rhythm
consist of forged clasps

under the church

thousands of corridors

in the child’s heart
a longing
for knowing

 

eine Fülle von Worten
die Akkorde, die einen Rhythmus schlagen
bestehen aus geschmiedeten Klammern

unter der Kirche

Tausende von Korridoren

im Herzen des Kindes
eine Sehnsucht
nach (Wissen)

12 Kame of Transformatie

de dans tussen leven en dood
gebied en gebood stilte in
duister gelegen onderwerelden
vertelden sprookjes zonder
enig besef van de aarde onder
gelaarsde leger schoenen

de dans tussen leven en dood
een vrouw die in stilte een kind
baart, de graal bewaart het geheim
dat geen verstand kan bevatten

slecht bezieling kan verstaan

 

the dance between life and death
field and commanded silence in
dark underworlds
told fairy tales without
any sense of the earth beneath
booted army shoes

the dance between life and death
a woman who in silence
the grail keeps the secret
that no mind can comprehend

only inspiration can understand

 

der Tanz zwischen Leben und Tod
Territorium und beherrschte Stille in
dunklen Unterwelten
erzählte Märchen ohne
keinen Sinn für die Erde unter sich
gestiefelte Armeeschuhe

den Tanz zwischen Leben und Tod
eine Frau, die schweigend ein Kind gebärt
der Gral hütet das Geheimnis
das kein Verstand fassen kann

nur die Inspiration kann es verstehen

9 Aq’ab’al

Ik hou van mij
hou ik van alles
van mij?

Ik hou van mij
hou ik van licht
in mij?

Ik  hou van mij
hou ik van duister
in mij?

vlieg hoger en duik diep
zie de tranen en de pijn
van afgesneden zijn
wortels diep verankerd
verwoest in eeuwen
machtswellust

 

i love me
do I love everything
from me?

i love me
do I love light
in me?

i love me
do I love darkness
in me?

fly higher and dive deep
See the tears and the pain
of being cut off
roots anchored deep
ravaged over centuries
lust for power

 

Ich liebe mich
liebe ich alles
von mir?

liebe ich mich
liebe ich das licht
in mir?

liebe ich mich
liebe ich die Dunkelheit
in mir?

fliege höher und tauche tief
sieh die Tränen und den Schmerz
des Abgeschnittenwerdens
Wurzeln tief eingebettet
verwüstet über Jahrhunderte
Gier nach Macht

8 Iq’ of Wind

begin net te komen
wakker en strakker
het hemd dat nader
dan de rok lijkt af
te hangen van de heup

op de heupen een mand
gevlochten met patronen
waarin verhalen wonen
van generaties terug …

 

just starting to come
awake and tighter
the shirt that seems closer
than the skirt seems to
to hang from the hip

on the hips a basket
woven with patterns
in which live stories
of generations past …

 

gerade anfangen zu kommen
wacher und fester
das Hemd, das näher scheint
als der Rock zu sein scheint
an der Hüfte hängend

auf den Hüften ein Korb
geflochten mit Mustern
in dem Geschichten verweilen
von Generationen zurück …

7 Imox

de waan en zin
stappen in het midden
van een display
zoeken met blikken
open ogen
gesloten oordeel
naar het gekkenhuis

 

the delusion and sense
steps into the middle
of a display
searching with gazes
open eyes
closed judgment
to the madhouse

 

der Wahn und der Sinn
tritt in die Mitte
eines Schauspiels
suchend mit Blicken
offene Augen
geschlossenem Urteilsvermögen
in das Irrenhaus

 

6 Ajpu … of Bedrog

waar het verstoten zijn
uit je eigen groep
een roep van leegte en hel
verdwazing en ongeloof
over je minuten en eeuwen tekent

ongekende loyaliteit
altijd weer die aanwezigheid
van het verdeel en heers
in MK-Ultra, het hard leerse
pijnlijke verdwalen

in het (over-)leven
de mensen die je omgeven
trekken aan het kortste eind
om overeind te blijven
moet de pijn er uit

de Aarde en haar bomen
omsluiten je voetstappen
een stormachtige geest
beheerst orkanische gedachten

 

where being disowned
from your own group
a cry of emptiness and hell
stupor and disbelief
draws across your minutes and centuries

unprecedented loyalty
always that presence
of the divide and conquer
in MK-Ultra, the hard-learning
painful getting lost

in the (over-)life
the people who surround you
pull the short straw
To stay upright
the pain has to come out

The earth and its trees
surround your footsteps
a stormy spirit
controls orcanic thoughts

 

wo man aus der eigenen Gruppe
aus der eigenen Gruppe
ein Schrei der Leere und der Hölle
Stumpfsinn und Unglaube
Spuren über Minuten und Jahrhunderte

noch nie dagewesene Loyalität
immer diese Präsenz
des Teilens und Eroberns
in MK-Ultra, das mühsam erlernte
schmerzhafte Verlorengehen

im (Über-)Leben
die Menschen, die dich umgeben
den kurzen Strohhalm ziehen
um zu überleben
der Schmerz muss herauskommen

die Erde und ihre Bäume
umgeben deine Fußstapfen
ein stürmischer Geist
kontrolliert orkanartige Gedanken

 

5 Kawoq of Regenstorm

de dag regent zich open
sluit dekbedden stil toe
wat we ook beogen
we zijn belogen
generaties lang
achter het behang
geplakte herinneringen
verschroeid in verlatenheid

the day rains itself open
closes quilts silently
whatever we aim for
we have been lied to
for generations
behind the wallpaper
pasted memories
scorched in desolation

der Tag regnet sich auf
schließt leise die Steppdecken
was auch immer wir anstreben
wir sind belogen worden
seit Generationen
hinter der Tapete
überholte Erinnerungen
verbrannt in Trostlosigkeit

4 Thijax of Vuursteen

langzaam doen deuren en raam aan

openen en sluiten momenten vol licht

een gedicht schrijft zichzelf en mijn gezicht

heft zich op naar het winterkoude zonlicht

 

slowly put on doors and window

open and close moments full of light

a poem writes itself and my face

lifts itself to the winter cold sunlight

 

langsam aufgesetzte Türen und Fenster

öffnen und schließen Momente voller Licht

ein Gedicht schreibt sich und mein Gesicht

hebt sich dem winterlich kalten Sonnenlicht entgegen

Niet(jes) orgasme

Gedichten en bundels
met de opdracht
van raad en college
bieden wij de eerste
en laatste Houtense
gedichtenbundel
aan u aan

geld geven ze ons niet
we bedelen bij BLIJ
krijgen koffie met papier
beschikbaar is daar een printer
hierbij vouwen en strijken
wij de naden strak en glad
nieten met een oud
kranten nietjes apparaat

gaat er wat mis en strekt
grijs perfectionisme langs de tafel
de jonge god legt zijn handen
op de schouders van de grijze houren
relax, relax …
de heks spreekt over de perfectie
van het imperfecte

een diepe zucht en gelaten
vouwt een glimlach traag
vol zichtbaar genot
over een niet(jes) orgasme

een dwalende waterstraal
langs het raam geniet mee
van een wel-tevreden stapel
bundels vol schoonheid uit
bijeen geraapte schepsels

met nietjes vastgezet
een per boekje
voor het milieu
en uit geldgebrek

Eiland van Schalkwijk

Ze scheppen water
met emmers
uit de straten
pompen zijn  uit gelaten
uit besparings perspectief
dit beleid dient de kas
aldus verheven lieden

die het verdronken land
als erfgoed betreden
welwillend komen zij tegemoet

al dit water dat opkruipt
tegen de stoepranden
ware regenvloed doet
tuinen verdrinken
laat binnenshuis
het leefmilieu tot
paddenstoelen
schimmelparadijs
ontplooien HIER gooien

wij het badwater
over kinderkopjes uit

weven we woorden naar de raad
die pal staat voor de illusie
van duurzaamheid en klimaatdoelen
voelen doen ze het nog niet
met droge voeten in lakschoenen
in het Hoog gelegen Houten

3 No´j of Aarde

Bewaar mij en stel mij
niet teleur in grauwe kleur
deze dag
bij ontwaken

we maken boterhammen
met kaas en humus
schillen fruit
mengen smaak

Preserve me and set me
not disappoint in drabness
this day
upon awakening

we make sandwiches
with cheese and humus
peel fruit
mix flavours

Bewahre mich und setze mich
enttäusch nicht in Tristesse
an diesem Tag
beim Aufwachen

machen wir uns Sandwiches
mit Käse und Humus
schälen Obst
mischen Aromen

2 Ajmaq

de wind ligt
plichten wachten

in zachte doeken
gewikkeld kind
tast, naar moeder

the wind lies
waiting duties

in soft cloths
wrapped child
gropes, to mother

der Wind liegt
wartet auf Pflichten

in weiche Tücher
eingewickeltes Kind
tastet, zur Mutter

13 Ix of Jaguar

in het struikgewas
ver weg in het verborgene
sluipt weten en geweten
door het leven van
alle wezens

in the thicket
Far away in the hidden
creeps knowledge and conscience
through the lives of
all beings

 

im Dickicht
weit weg im Verborgenen
Wissen und Gewissen schleicht
durch das Leben von
aller Wesen

 

Hai ku/koe

Welkom bij de Dorpsdichters, wij zijn in 2019 met drie dichters gestart, om na 10 jaar zonder Dorpsdichter weer een dorpsdichter door de gemeente aangesteld te krijgen. De afspraak is, dat dit per 2026 weer een door de gemeente ondersteund instituut wordt.

Wij zijn inmiddels met 2 mannen en 2 vrouwen, met zo nu en dan een lokale ster, die ons komt versterken. Vandaag is dat Bauke. W e hebben een eigen site, wonderbaarlijk leuke plannen. De bib van Nieuwegein is jaloers op Houten en Houten lijkt steeds weer, de dichtkunst weg te laten Lekken.

Christel van Vliet is een kunstenaar van de overkant van het Amsterdam Rijm Kanaal. Ze is vooral bekend van het Haiku Pad op het eiland van Schalkwijk, maar ze doet veel meer.

Hai ku
Dag koe
man en paard
niet in de mond
te kijken

We vergelijken
de ambtsketen
met de vergeten
en verloren
glorie van
de Jonge heer Ram
en zijn lammeren

 

De volgende dicher is Nico Croes, hij is vooral bekend vanwege zijn Cuba petje en natuurlijk: Avenia de Poesia … De nestor van ons team, steekt ons de loef af met zijn voordrachtskunst
en de wijsheid van zijn grijze haren, is wat mij betreft Goud Waard.

Coeba, doe maar, daar baart
Nico schilderijen en woorden
die een geheel vormen en deel
uitmaken van een project
dat helaas nog immer geen einde kent
Nico is betrokken bij vrede en geweld
telt met pen en penseel streken
op eigen-wijze lijnen op doek en papier
en straks op een grote muur …

 

De jongste dichter van ons team Bauke Steenhuizen, is een zeer creatieve geest die bij de beesten en wetenschap af, van alles aan elkaar praat in de meest mooie, dolle, serieuze of luchtige taalkunst.

Liederen en tonen
wonen in woorden
die springend
afdingen op het beeld
dat wordt gedeeld
in schijnbaar los zand
waar een hand vol
jeugd en ondeugd
zich laat horen…

 

O Abraham al jaren zag hij, Danny Keff, er tegenop, die 50, aan de andere kant van de opgelegde jeugdige waardigheid. Wakker worden als altijd en dan beseffen dat je 50 bent. Een vent die voordraagt en zelfs rapt op zijn oudere dag, hij mag gehoord en gezien …

Die kunstwerken en posters, hangen
op veel te weinig plaatsen
we haasten ons van hier naar daar
op het gevaar af dat de verwarring
tegen de plinten klotst
het Houtens bos, de takken van
de bomen zwiepen en iets
met schoenen in een boom …

 

 

 

 

12 Aj of Staf

in het midden van de storm
regen vol van vallend blad

krijgt het leven kleur en vuur
voor tranende ogen

 

in the midst of the storm
rain full of falling leaves

life gets color and fire
for teary eyes

 

inmitten des Sturms
Regen voller fallender Blätter

bekommt das Leben Farbe und Feuer
für tränenreiche Augen

11 E of Weg

je eigen weg gaan en bewandelen
handelen in het licht van jouw eigen
vergeten heilig weten

kom kind

kom

 

going and walking your own way
acting in the light of your own
forgotten sacred knowing

come child

come

 

seinen eigenen Weg gehen und gehen lassen
Handeln im Licht deines eigenen
vergessenen heiligen Wissens

komm Kind

komm

 

10 B’atz of De Levenskunstenaar

het gevaar geweken
we keken door het
kijkgat dat wat dichterbij
de molenwieken raakte

in een perspectief dat
de winterwieven
mysterieus scheppen
in nevelen gehulde werelden

the danger passed
we looked through the
peephole a little closer
the mill sails touched

in a perspective that
the winter winds
mysteriously create
worlds shrouded in mists

 

die Gefahr vorbei
schauten wir durch das
Guckloch ein wenig näher
die Mühlensegel berührten sich

in einer Perspektive, die
die Winterwinde
geheimnisvoll schaffen
in Nebel gehüllte Welten

Duistere nachten

 

Hier op een donkere namiddag

waar het leven lacht naar drie

kinderen die kaarsen branden

voor hun overleden voorouders

dansen de takken hun beperking

in maximale uitbarstingen

duizendvoudige bewegingen

die tegenover het raam tijd

weg tikken naar binnenaarde

6 Kej …

waar we de stoelendans dansen
spelen met het diepe weten

waar we duizend vragen hebben
spelen met het diepe weten

waar we samen spelen in het bos
de elementen leren kennen en verstaan

bestaan de dagen uit voluit leven

 

where we dance the dance of chairs
play with the deep knowing

where we have a thousand questions
playing with the deep knowing

where we play together in the forest
know and understand the elements

the days are full of life

wo wir den Tanz der Stühle tanzen
mit dem tiefen Wissen spielen

wo wir tausend Fragen haben
mit dem tiefen Wissen spielen

wo wir gemeinsam im Wald spielen
die Elemente kennen und verstehen lernen

die Tage bestehen aus vollem Leben

5 Kame of Transformatie

Laat je de wind waaien
door de trauma’s in het DNA

weldra gepatenteerd
opnieuw
wederom
geleden
vergeleken
over gemaakt

ze kraken codes
als zijnde Wralda

zonder weerga
de hel versterkend

werken wij met Fryas
vriendelijke vrijdheid?

 

Do you let the wind blow
through the traumas in the DNA

soon patented
again
again
suffered
compared
about made

they crack codes
as being Wralda

unprecedented
raising hell

are we working with Fryas
friendly freedom?

 

Lass den Wind wehen
durch die Traumata in der DNA

die bald patentiert werden sollen
wieder
wieder
erlitten
verglichen
über gemacht

sie knacken Codes
als Wralda zu sein

noch nie dagewesene
Stärkung der Hölle

arbeiten wir mit Fryas
freundlichen Freiheit?

maandag – 4 Kan

de tijd kruipt richting echt
beslecht het draadje dat binnenin
mij het bewegende deel
ondermijnend heeft verdeeld

de tijd staat op en slaat alarm
Heidense en buitenaardse waarheden
besteden hun geweten uit
aan priesters en lakijen van de Hel

wie vertelt wat waar en zuiver is
de ziel zingt zachtkens naar het hart
dat verwart de oren opent
voor oeroude ware werkelijkheden

time creeps toward real
resolves the thread that inside
me the moving part
has subverted

time stands up and sounds the alarm
Pagan and alien truths
outsource their conscience
To priests and lacquers of Hell

who tells what is true and pure
the soul sings softly to the heart
that confounded ears open
for ancient true realities

 

die Zeit schleicht der Wirklichkeit entgegen
setzt den Faden, der in mir
mich das bewegende Teil
unterwandert hat

die Zeit steht auf und schlägt Alarm
Heidnische und fremde Wahrheiten
lagern ihr Gewissen aus
zu Priestern und Lakaien der Hölle

der sagt, was wahr und rein ist
die Seele singt sanft zum Herzen
das verwirrend seine Ohren öffnet
für die alten wahren Realitäten

 

 

Reis

ik zie je in het midden
van een bos staan
een wiel vol cirkels
danst en draait
rondom

I see you in the middle
of a forest
a wheel full of circles
dances and spins
around

Ich sehe dich in der Mitte
eines Waldes
ein Rad voll von Kreisen
tanzt und dreht sich
um

8 Ajmaq of Zielspad

in het natte waterbad
waar ik met voeten in zat
pak ik de lakens uit
de tas en kast
vouw mijn katoenen sprei
zij aan zij, met herinneringen
aan een hete zomer

voor de koude winter
nemen wij de rode dekens
van wol uit de hooglanden
handen kleuren rood
van de Yakwol …

 

in the wet pool of water
where I sat with feet in
I unwrap the sheets from
the bag and closet
Fold my cotton bedspread
side by side, with memories
of a hot summer

for the cold winter
we take the red blankets
of wool from the highlands
hands color red
from the yak wool …

 

im nassen Wasserbad
wo ich mit den Füßen drin saß
Ich wickelte die Laken aus der
der Tasche und dem Kleiderschrank
faltete meine Baumwollbettdecke
Seite an Seite, mit Erinnerungen
an einen heißen Sommer

für den kalten Winter
wir nehmen die roten Decken
aus Wolle aus dem Hochland
rot gefärbte Hände
aus der Yak-Wolle …

 

 

7 Tzi’kin of Adelaar

vliegt ver hoog
valt diep laag

doorheen  leven
lichte veren
zware klauwen

hauwen zich in
een prooi

een tooi en kroon
ongewone schoonheid

die geen tijd kent

 

flies far high
falls deep low

through life
light feathers
heavy claws

claws into
a prey

an ornament and crown
unusual beauty

that knows no time

 

fliegt weit hoch
fällt tief hinab

durch das Leben
leichte Federn
schwere Krallen

krallt sich in
eine Beute

eine Zierde und Krone
ungewöhnliche Schönheit

die keine Zeit kennt

6 Ix of Jaguar

In zachte herfst lage druk gebieden
ziet de storm kans wat blad te roven

lopen katers in de nacht te struinen
bazuinen hun etens nood met groot
geklaag, hij wil maar wat graag
zijn eten
kleine Tijger …

In mild autumn low pressure areas
storm sees chance to loot some leaves

hangovers roam in the night
trumpeting their food needs with great
moaning, he is only too happy to
his food
little Tiger …

In milden Herbsttiefdruckgebieten
Sturm sieht Chance, Blätter zu plündern

Kater streifen durch die Nacht
trompeten ihre Nahrungsbedürfnisse mit großem
stöhnend, ist er nur zu gerne bereit
sein Futter
kleiner Tiger …

5 Aj of stroming

Stroom je mee op de golven
van de leegte die haar volheid
door de tijd heen laat varen?

 

Flow along on the waves
of the void that lets its fullness
letting go through time?

 

Fließe auf den Wellen
der Leere, die ihre Fülle lässt
durch die Zeit gehen lässt?

 

 

4 E of Weg

Hoe bewandel jij je wegen
tegenover en binnen-in
het begin, steek over
het lover kleurt en valt
de wegen drogen nu
najaars zonlicht zijn
gezicht over de aarde
spreidt?

How do you walk your paths
across and within
the beginning, cross over
the sequin colours and falls
the roads dry now
autumn sunlight its
face over the earth
spreads?

Wie gehen Sie Ihre Wege
quer und innerhalb
den Anfang, überqueren
die Paillettenfarben und Fälle
die Straßen sind jetzt trocken
das herbstliche Sonnenlicht sein
Gesicht über die Erde
ausbreitet?

 

 

3 B’atz of Aap – i.c.-vonk

de grappen en grollen
wiebelen in de wind
een kind ontwaakt
staakt het fatsoen
wil spelen en doen …

elementen in gesproken woord
vertaald en ingehaald
door spel in weer en wind
op natte aarde
wervelende wind
de kleur van vuur …

 

 

the jokes and antics
wobble in the wind
a child awakens
ceases the decency
wants to play and do …

elements in spoken word
translated and overtaken
by play in wind and weather
on wet earth
swirling wind
the color of fire …

die Witze und Gags
wackeln im Wind
ein Kind erwacht
hört auf mit dem Anstand
will spielen und tun …

Elemente im gesprochenen Wort
übersetzt und überholt
vom Spiel in Wind und Wetter
auf nasser Erde
wirbelnder Wind
die Farbe des Feuers …

 

 

 

 

2 Tz’i of Hond

oog om oog
tand om tand
hand voor hand
is geen liefde
is schuld opschuld
laden

we baden in lucht
kleuren de nacht
wachten en prachtig
de schaduwen
van bomen en bollen …

eye for an eye
tooth for tooth
hand for hand
is not love
is guilt upon guilt
load

we bathe in air
color the night
waiting and beautiful
the shadows
of trees and bulbs …

Auge um Auge
Zahn um Zahn
Hand um Hand
ist keine Liebe
ist Schuld auf Schuld
laden

wir baden in Luft
färbt die Nacht
wartend und schön
die Schatten
der Bäume und Glühbirnen..

1 Toj of Water Offer

regen, wind, ja elementen
geven ons de krenten uit
de Herfstpap

ik hap stukjes rook en vuur
droog op en dan die grote
klap

noodweer
ommekeer
wij jongeleren
met de elementen

 

rain, wind, yes elements
give us the currants from
the Autumn porridge

I munch on bits of smoke and fire
dry and then that big
blow

storm
reversal
we juggle
with the elements

 

Regen, Wind, ja Elemente
gib uns die Johannisbeeren aus
dem Herbstbrei

Ich beiße in Stücke von Rauch und Feuer
trocken und dann der große
blasen

Sturm
Umkehrung
wir jonglieren
mit den Elementen

11 Kame of Transformatie

in het leven
omgeven door mensen

en natuur

in de dood
omgeven door zielen

en liefde

 

in life
surrounded by people

and nature

in death
surrounded by souls

and love

 

im Leben
umgeben von Menschen

und der Natur

im Tod
umgeben von Seelen

und Liebe

10 Kan

Rijen dansers rond het vuur
eten en drinken in overvloed
doet kinderen lachen en spelen

moeders die zoete brokjes honing delen …

Rows of dancers around the fire
food and drink in abundance
Makes children laugh and play

mothers sharing sweet chunks of honey …

 

Reihen von Tänzern um das Feuer
Essen und Trinken in Hülle und Fülle
lässt Kinder lachen und spielen

Mütter teilen süße Honigstückchen …

I.M. Oom Jo

Het boertje
op de arme
Voorsterklei
blij met de uitkoop
de doorloop
vele levens jaren

De rust en humor
de verborgen moeite
met het leven
soms

Het boertje
in de rijke
kruidenstraat
blij met zijn tuin
twee jaren terug
gestopt met groenten

Je laatste weken
een langzaam proces
van versterven
en afscheid

het was tijd
om te gaan …

8 Aq’ab’al of Nacht

zacht de wind
woest de golven
langs panden
die de rondingen
versterken

hard de wind
zacht de golven
in harten
van geliefden
die delen

 

soft the wind
wild the waves
along properties
the curves
strengthen

hard the wind
soft the waves
in hearts
of loved ones
who share

sanft der Wind
wild die Wellen
entlang der Gebäude
betonen die Kurven
verbessern

hart der Wind
sanft die Wellen
in den Herzen
der Liebenden
die teilen

6 Imox

in het licht
van de zachte waanzin
is daar geen begin
ook geen einde …

 

in the light
of soft madness
there is no beginning there
nor end …

im Licht
des sanften Wahnsinns
es gibt dort keinen Anfang
noch ein Ende …

 

4 Kawoq of Regenstorm

er zijn beginnelingen
die beminnen en dansen

de kansen grijpen
zij blijken samen te gaan

we bestaan nog
leven we werken

dansen op aarde
aanvaarden de dag

there are beginners
who love and dance

seize the opportunities
they turn out together

We still exist
living and working

dance on earth
accept the day

 

es gibt Anfänger
die lieben und tanzen

die Gelegenheiten ergreifen
sie stellen sich gemeinsam heraus

es gibt uns noch
leben und arbeiten

tanzen auf der Erde
akzeptiere den Tag

3 Thijax of Vuursteen

Waar is de lijn doorbroken?
Spoken vliegen over velden
geweld en gedwaal
verlies van de taal der liefde
zwaarden kliefden
kerfden harten in bomen

Waterstromen doorbroken
spoken in gedachten
wachten op daglicht
en heling.

Where has the line been crossed?
Ghosts fly across fields
violence and wandering
loss of the language of love
swords cleaved
carved hearts in trees

Streams of water broken
ghosts in thoughts
waiting for daylight
and healing.

 

Wo wurde die Grenze überschritten?
Gespenster fliegen über Felder
Gewalt und Wanderschaft
Verlust der Sprache der Liebe
gespaltene Schwerter
geschnitzte Herzen in Bäumen

Ströme von Wasser gebrochen
Geister in Gedanken
die auf Tageslicht warten
und Heilung.

2 Noj of Aarde

de zachte fluisteringen
van de voorouders
in mijn hart, start
een nieuw leven, daar
waar wij gaan luisteren
en verstaan

 

the soft whispers
of the ancestors
in my heart, start
a new life, there
where we will listen
and understand

 

das leise Flüstern
der Ahnen
in meinem Herzen, beginnen
ein neues Leben, dort
wo wir hören werden
und verstehen

1 Ajmaq of uil

de voorgeschiedenis
in de belevenis
kleine erfenis schetst
morgen uit vandaag
doorheen gisteren

we glinsteren met
pret-oogjes
kralen vol waarde
in zielstekens
geschreven

 

the past history
in the experience
small legacy outlines
tomorrow from today
through yesterday

we glisten with
fun eyes
beads full of value
in soul-signs
written

 

der vergangenen Geschichte
in der Erfahrung
kleines erbe skizziert
das Morgen aus dem Heute
durch das Gestern

wir glänzen mit
lustigen Augen
Perlen voll von Wert
in Seelen-Zeichen
geschrieben

12 I’x of Jaguar

het telt de stappen
manen wapperen
in de stille wind
een kind speelt racend
door de brandgang

 

it counts the steps
mane waving
in the silent wind
a child plays racing
through the firebreak

 

er zählt die Schritte
Mähnen wiegen sich
im stillen Wind
ein Kind spielt rasend
durch die Feuerschneise

11 Aj of Stok Staf

als de stoffelijke familie
je in de steek laat

het gesprek stokt
op eeuwenoud trauma

is er alleen
je eigen wijze mama

die jou de wijsheid geeft

een ver verborgen vader
die je nader staat dan dat jij weet

vergeten daadkracht sterkt …

if the mortal family
abandons you

the conversation falters
on age-old trauma

there is only
your own wise mama

who gives you the wisdom

a father hidden far away
who is closer to you than you know

forgotten decisiveness strengthens …

 

 

wenn die sterbliche Familie
dich verlässt

stockt das Gespräch
über ein uraltes Trauma

gibt es nur
deine eigene weise Mama

die dir die Weisheit gibt

einen weit weg verborgenen Vater
der dir näher ist, als du ahnst

vergessene Entschlossenheit stärkt …

10 E of Weg

Omarm jij jouw petentie?

De urgenstie van ontvangen
en het verlangen van de ziel

in je dagelijkse stappen
verankeren is

jouw taak

 

Are you embracing your potency?

The urgency of receiving
and the longing of the soul

in your daily steps
anchoring is

your task

Nimmst du deine Potenz an?

Die Dringlichkeit des Empfangens
und die Sehnsucht der Seele

in deinen täglichen Schritten
Verankerung ist

deine Aufgabe

8 Tz’i of Hond

In het dagelijks bestaan
verslaan we de bodem
onder de voeten en groeten
in het midden
de ademtocht
die bezieling brengt

 

In everyday existence
we beat the ground
underfoot and greet
in the middle
the breath
that brings inspiration

 

Im täglichen Leben
schlagen wir den Boden
unter die Füße und grüßen
in der Mitte
den Atem
der Inspiration bringt

7 Toj of Water – Offer

Jouw belemmeringen
beperkingen, bezingen
het leven en geven ons
jou en mij het getijde aan

we bestaan bij
de gratie Gods in het systeem

leem plakt aan steen
hieromheen schilderen
wij onze dromen
op kasteelmuren

vuren en vlammen
worden gedoofd
ergens in het achterhoofd
weten wij dat hiermee
alles voorbij gaat

ondergronds gaat
het vuur vol vlam
voort
gedragen door maagden

 

Your obstacles
limitations, encumber
life and give us
you and me the tide to

we exist by
the grace of God in the system

clay sticks to stone
around this we paint
we paint our dreams
on castle walls

fires and flames
are extinguished
somewhere in the back of our minds
we know that with this
everything passes

goes underground
the fire full of flame
on
carried by virgins

 

Ihre Hindernisse
Einschränkungen, belasten
Leben und gib uns
du und ich die Flut zu

wir existieren durch
der Gnade Gottes im System

Ton klebt an Stein
um diesen malen wir
wir malen unsere Träume
auf Burgmauern

Brände und Flammen
sind erloschen
irgendwo in unserem Hinterkopf
wir wissen, dass damit
alles vergeht

in den Untergrund geht
das Feuer voller Flammen
auf
getragen von Jungfrauen

snoodaard

jij kleine sluwe ondeugd
verheugd kijk je mij aan
komt naast de snoepzak staan
eentje zeg ik
twee neem je er
kijkt ondeugend en berekend

plagend onderken ik je zoeken
naar grenzen en menselijke
wellust die ongeblust het zoete
wil verslinden
bij het groter worden vinden
velen de grenzen

leren respect
een enkele blijft zijn snode
beramingen leven
achtergebleven kinderlijke drang
of ziekelijke bewijslust

Frya kust de wonden
de Vrouwe stelt een grens

 

you little sly vice
delighted you look at me
Comes and stands next to the candy bag
One I say
you take two
looks naughty and calculated

teasingly I recognize your search
for limits and human
lust that unquenched sweet
wants to devour
When growing larger
many find the limits
learn respect
A few continue to live out their nefarious
plots live
backward childish urges
or pathological lust for proof

Frya kisses the wounds
the Lady sets a limit

 

du kleines durchtriebenes Laster
erfreut siehst du mich an
Komm und stell dich neben die Bonbontüte
eins sage ich
du nimmst zwei
schaut frech und kalkuliert

aufreizend erkenne ich deine Suche
nach Grenzen und menschlicher
Lust, die das Süße ungestillt
das Süße verschlingen will
Wenn sie größer werden
finden viele die Grenzen

lernen Respekt
einige wenige leben weiter ihre ruchlosen
Intrigen leben
kindlichen Trieben hinterherhinken
oder pathologischer Gier nach Beweisen

Frya küsst die Wunden
die Dame setzt eine Grenze

 

 

5 Kej of Hert

geboren en verborgen
de eicellen die al drie
vrouwen voor jou hun
slag in het leven van
jouw kind hebben geslagen
dragen herinneringen
en tintelingen van
zeker zeven generaties

pretendeer niet en zie
de prestaties van het dromen
tot leven komen

van Al wat is
waar Wralda …
ademt

 

born and hidden
the eggs that already three
women before you their
battle in the life of
your child
carry memories
and tingling of
at least seven generations

do not pretend and see
the achievements of dreaming
come to life

of all that is
where Wralda …
breathes

 

geboren und versteckt
die Eier, die bereits drei
Frauen vor Ihnen ihren
Schlaganfall im Leben des
deines Kindes
Erinnerungen tragen
und Kribbeln von
mindestens sieben Generationen

tun Sie nicht so, als ob und sehen
die Errungenschaften der Träume
zum Leben erwachen

von allem, was ist
Wo Wralda …
atmet

4 Kame

langzaam dalen wij af
graven een graf uit
steen, klei, zand
de randen tellen dood
groot het onvermogen
echt te zien
misschien
ooit …

 

slowly we descend
dig out a grave
stone, clay, sand
the edges count dead
great the inability
really see
perhaps
ever …

 

langsam steigen wir hinab
graben ein Grab aus
Stein, Lehm, Sand
die Ränder zählen tot
groß die Unfähigkeit
wirklich zu sehen
vielleicht
jemals …

3 Kan of het potentiëel

Het potentieel draagt en gedraagt
zich in een jammerlijke onwetendheid
we glijden de dagen door op onze rug
ogen omhoog
handen omlaag
voelen de aarde onder blote voeten
groeten de wolken die van nature
onze buren waren …

 

The potential carries and behaves
itself in woeful ignorance
we slide through the days on our backs
eyes up
hands down
feel the earth beneath bare feet
greet the clouds that naturally
were our neighbors …

 

Das Potenzial trägt und verhält sich
sich in erbärmlicher Unwissenheit
wir gleiten auf dem Rücken durch die Tage
Augen nach oben
Hände nach unten
spüren die Erde unter den nackten Füßen
grüßen die Wolken, die natürlich
unsere Nachbarn waren …

Bosweg

Blote kindervoeten
hangen op boswegen
vol grind en stenen
verlangen
daar toch
naar schoenen

we doen het met de dingen
die mogen en kunnen
verdunnen regen
met humor

 

Bare children’s feet
Hang on forest roads
full of gravel and stones
longing
there anyway
for shoes

we make do with the things
that may and can
dilute rain
with humour

 

Nackte Kinderfüße
Hängen auf Waldwegen
voller Schotter und Steine
Sehnsucht
dort sowieso
nach Schuhen

wir begnügen uns mit den Dingen
die dürfen und können
Regen verdünnen
mit Humor

8 No’j of Denker

de denker en wijnschenker
liggen in het gras te wachten
op de ene mooie regenbui
de schuifpui op een brede kier
hier koelen wij de hitte mee

de denker en de wijsgeer
leren hun heer te kijken
met een open hart, opdat
de start vanaf de winter
een kind danst zingend …

 

the thinker and wine pourer
lie in the grass waiting
for the one nice rain shower
the sliding door ajar
here we cool the heat

The thinker and the sage
Teach their lord to look
with an open heart, that
the start from winter
a child dances singing …

 

der Denker und der Weinausschenker
liegen im Gras und warten
auf den einen schönen Regenschauer
die Schiebetür ist angelehnt
hier kühlen wir die Hitze

der Denker und der Weise
lehren ihren Herrn zu schauen
mit offenem Herzen, so dass
der Start vom Winter
ein Kind tanzt und singt …

7 Ajmaq of Uil

de wijsheid
diep in jou
mij, ja ons
donshaartjes
staartjes
op kinderkopjes

we doppen pinda’s
bij versgemaakt sap
rap en stap voor stap
een hart
onder de riem

the wisdom
deep within you
me, yes us
downy hairs
tails
on cobblestones

we dip peanuts
with freshly made juice
quickly and step by step
a heart
under our belts

die Weisheit
tief in dir
ich, ja wir
Flaumhaare
Schwänze
auf Pflastersteinen

wir dippen Erdnüsse
mit frisch gepresstem Saft
schnell und Schritt für Schritt
ein Herz
unter unseren Gürteln

6 tz’ikin of adelaar

vlieg hoog, hoger, hoogst
droog is het leven en dor
een hor houdt nog muggen
met Billy’s speelgoed toe
tegen …

vlieg hoog, hoger, hoogst
vloeibaar het leven en zacht
het water rond mijn voeten
we zoeten de dagen met
liefde …

 

Fly high, higher, highest
dry is life and barren
A screen still keeps mosquitoes
with Billy’s toys
against …

Fly high, higher, highest
liquid life and soft
the water around my feet
we sweeten the days with
love …

fliege hoch, höher, am höchsten
trocken ist das Leben und unfruchtbar
ein Schirm hält noch Mücken ab
mit Billy’s Spielzeug an
gegen …

flieg hoch, höher, am höchsten
flüssiges Leben und weich
das Wasser um meine Füße
wir versüßen die Tage mit
Liebe …

5 I’x of Jaguar

dat diepe instinct
die zachte adem
beneemt ons
het denken
we stappen en wenken
de dag wakker

 

that deep instinct
that gentle breath
robs us
thinking
we step and beckon
the day awake

 

dieser tiefe Instinkt
dieser sanfte Atem
trägt uns fort
denkend
wir treten und winken
wecken den Tag

4 Aj of diep verbonden

verbonden met blote voeten
op de aarde stappen en
begrijpen dat het rijpend fruit
daar voor jou is gegroeid

vergroeid met de plaats waar je landt
in landen gebonden aan gronden
niet aan lijnen op kaarten, tasten wij
ons bestaan, diep van binnen af …

 

connected with bare feet
stepping on the earth and
understanding that the ripening fruit
has grown there for you

fused with the place where you land
in lands bound by grounds
not lines on maps, we probe
our existence, deep within …

verbunden mit nackten Füßen
das Betreten der Erde und
zu verstehen, dass die reifende Frucht
dort für dich gewachsen ist

verschmolzen mit dem Ort, an dem du landest
in Ländern, die durch Böden verbunden sind
nicht durch Linien auf Landkarten, tasten wir uns
unser Dasein, tief im Inneren …

3 E of Weg

kronkelige bergpaden
naden dicht geregen
verkregen erfenissen
in nutriëteiten gevat
dat kleine geluk
dat niet stuk kan
omdat het hart
gedragen is

 

winding mountain paths
seams laced
inheritances obtained
encased in nutrients
that little happiness
that cannot be broken
because the heart
carried

 

winding mountain paths
seams laced
inheritances obtained
encased in nutrients
that little happiness
that cannot be broken
because the heart
carried

2 B’atz of Aap

in de armen van een geliefde
sliep ze vol vertrouwen in
haar gezin rondom het vuur
na een uur of wat, het hoogverraad
de volgende ochtend staat ze op
verlaten plaatsen en sporen
verbrand in nauwkeurig geplaatste
vuursporen

in de armen van het ware leven
ontwaakt ze uit een droom
haar ziel danst met de geliefden
in prachtig voille jurken rondom
een zegenend wezen vol
hemafrodiete wijsheid …

 

in the arms of a loved one
she slept confidently in
her family around the fire
after an hour or so of high treason
the next morning she stood up
abandoned places and tracks
burned in meticulously placed
traces of fire

in the arms of true life
she awakens from a dream
her soul dances with the lovers
in beautifully voile dresses all around
a blessed being full of
hemaphroditic wisdom …

 

in den Armen eines geliebten Menschen
schlief sie vertrauensvoll in
ihrer Familie um das Feuer
nach einer Stunde oder so, des Hochverrats
am nächsten Morgen stand sie auf
verlassene Orte und Spuren
verbrannt in akribisch gelegten
Spuren des Feuers

in den Armen des wahren Lebens
erwacht sie aus einem Traum
ihre Seele tanzt mit den Liebenden
in wunderschönen Schleierkleidern rundherum
ein gesegnetes Wesen voller
hemaphroditischer Weisheit …

 

 

1 Tz’i of Zelfbesturing

Jouw eigen recht
op leven en innerlijke
wetenschap werd
vermorzeld in
machtsmisbruik

overal en nergens
brengen dansende
woorden
en voeten lev
in beweging.

 

Your own right
to life and inner
science was
crushed in
abuse of power

everywhere and nowhere
dancing
words
and feet lev
in motion.

Ihr eigenes Recht
auf Leben und innere
Wissenschaft wurde
zerschlagen durch
Missbrauch der Macht

überall und nirgends
tanzend
Worte
und Füße schweben
in Bewegung.

13 Toj of Water en Vuur

water en vuur dragen
puur hun waarden over
drogen takken en cijfers
ijverig hangen ze onder
en bovenlangs de korven
waarden geborgen
zorgen gedeeld
uitgeveegd over jaren
baren ze rotte appels
de zaden planten
jonge bomen …

 

water and fire carry
purely convey their values
dry branches and figures
diligently they hang below
and above along the baskets
values secured
concerns shared
swept out over years
they bear rotten apples
the seeds plant
young trees …

 

Wasser und Feuer tragen
vermitteln rein ihre Werte
trockene Äste und Figuren
fleißig hängen sie unten
und oben an den Körben
Werte gesichert
geteilte Anliegen
über Jahre hinweg ausgefegt
sie tragen verfaulte Äpfel
die Samen pflanzen
junge Bäume …

10 Kame of Voorouders

Ga je met me mee
voel je de lijnen achter je
de vrouwen die je voorgaan
bestaan in jouw d n a
weldra de adem van Wralda
doorheen de codes
van het heilig leven …

 

Will you go with me
feel the lines behind you
the women before you
exist in your d n a
soon the breath of Wralda
through the codes
of sacred life …

 

Wirst du mit mir gehen
die Linien hinter dir spüren
die Frauen vor dir
existieren in deinem d n a
bald den Atem von Wralda
durch die Codes
des heiligen Lebens …

Mantelzorgcafé

Loop je mee?

Fiets je mee?

Speel je mee?

We dragen lasten
passen woorden
in vrije nabijheid
op afstand

Aangeland bij afscheid
is het spijtig dat er
geen berichtgeving
of afscheidsborrel
voor de trouwe (geh)oortjes
is gegeven

Samenleven
mededogen
medeleven
het is om het even
hun gewicht, is
meer dan Goud waard
zwijgzaamheid
gaat gepaard
met een vraag:

Kun je hen de vraag stellen
hun mensen, wat zij willen
zeggen, zonder uit te leggen
dat in de drukte, de stilte
een excuus vormt
voor de zo gewenste
mede-mens-e-lijk-heid

mededogen en aandacht
een oor en een hand
werken altijd
of een mens nu lijdt
of leidend begeleid.

9 Kan of Hoop doet leven

Hoop doet leven
we weven draden
tapen naden af
zodat de regen
ons onder de jas
niet raakt

hoop doet leven
we weven tranen
zoeken pijnen af
zodat alle pijn
ons hart niet breekt

We zijn …

 

Hope brings life
we weave threads
taping seams off
so that the rain
us under the coat does
not touch

Hope brings life
we weave tears
seek out pains
so that all pain
our hearts do not break

We are…

Hoffnung bringt Leben
Wir weben Fäden Nähte
abkleben damit der Regen
uns unter dem Mantel
berührt sich nicht

Hoffnung bringt Leben
wir weben Tränen
Suchen Sie nach Schmerzen
so dass alle Schmerzen
unsere Herzen brechen nicht

Wir sind…

Beveiligde mail

een deel van de boodschap
komt na weken stappen
buiten ons woon- en werkgebied
uiteindelijke via beveiligde mail

heel even vraag ik mij af
wat de zorgpartner mee wil delen

beveiligde mail valt ons dichters ten deel
“onze bewoners hebben niets met poëzie
derhalve maken wij geen gebruik
van uw aanbod”

was getekend
Zorgspectrum
beveiligde mail
heel even vraag ik mij af
in wat voor wereld wij
ons hebben voorgesteld
als team Dorpsdichters

we lichten woorden op
tillen namen uit het slijk
nu blijken wij op de lijst
van de WLZ te staan
hier gaan wij niet voor

ons gehoor is te goed
het verstand nog op orde

 

8 K’at of de zaden der dromen

ik droom mij een wereld
waar het geweld is gestopt
de eigen aardigheden
nu en in het verleden
in het heden van de baan
geveegd zijn …

slapen wij de nachten helder
dromen bij volle manen
terwijl Hollandse regen de hanen
doet zwijgen en strijken wij
de vlaggen in stilte
zoet zilte smaak …

 

 

I dream me a world
where the violence has stopped
its own niceties
now and in the past
in the present have been
are swept away …

we sleep the nights clear
dream by full moons
While Dutch rain silences the roosters
Silences the cocks and we stroke
the flags in silence
sweet salty taste …

Ich träume mir eine Welt
in der die Gewalt aufgehört hat
ihre eigenen Annehmlichkeiten
jetzt und in der Vergangenheit
in der Gegenwart wurden
weggefegt werden …

wir schlafen die Nächte klar
träumen bei Vollmond
während holländischer Regen die Hähne zum Schweigen bringt
die Hähne verstummen und wir streicheln
die Fahnen in der Stille
süßer salziger Geschmack …

6 Iq’ of Wind

waai je denken schoon
gewoon jij in jouw aarding
aanvaarding van het
aan jouw gegeven talent
je bent jij als je vrij
jouw wezen in liefde
en vrijheid
kan
wil
zal

leven …

 

blow your mind clean
just you in your grounding
acceptance of the
talent given to you
you are you when you are free
your being in love
and freedom
can
will
will

live …

 

deinen Verstand frei pusten
nur du in deiner Erdung
Akzeptanz des
Talent, das dir gegeben wurde
du bist du, wenn du frei bist
dein Sein in Liebe
und Freiheit
kann
wird
will

leben …

5 Imox

de waanbeelden en dromen
benemen ons de adem

betreffen het nu in later
zij spatten, spetteren druppels
olie met kleur op maagdelijk
witte ondergrond …

 

the delusions and dreams
take our breath away

concern the now in later
they splash, splatter drops
oil with color on virgin
white background …

 

die Wahnvorstellungen und Träume
rauben uns den Atem

betreffen das Jetzt im Später
sie plätschern, spritzen Tropfen
Öl mit Farbe auf jungfräulichem
weißem Hintergrund …

4 Ajpu of Licht

he, jij daar
straal maar
wees blij
jij en ik
likken
wonden
dansen
vreugderijken
uit de hemel
naar de aarde

 

hey, you there
Just shine
Be happy
You and me
lick
wounds
dance
rejoice
from heaven
to the earth

 

Hey, du da
leuchte
Sei glücklich
Du und ich
lecken
Wunden
tanzen
jubeln
vom Himmel
auf die Erde herab

3 Kawoq of Regenstorm

de waanzin, draagt haar tassen
regenwater, doorheen de dijken
over eindeloze wateren, pareren

we al trappend, weer en wind
het kind in mij nieuwsgierig
naar de dagen van weleer, keer op keer

leer ik kleine dingen bij, zo blij
dat kind in mij …

 

 

 

 

the madness, carries its bags
rainwater, through the dikes
Over endless waters, we parry

As we pedal, weather and wind
The child in me curious
To the days of yore, time after time

I learn little things, so happy
that child in me …

 

der Wahnsinn, trägt seine Säcke
Regenwasser, durch die Dämme
Über endlose Wasser, wir parieren

während wir strampeln, Wetter und Wind
das Kind in mir neugierig
Auf die Tage von einst, immer wieder

Ich lerne kleine Dinge, so glücklich
das Kind in mir …

2 Thijax of Vuursteen

in het samengaan
bestaan de mensen
in de vreemde

ontheemd zijn wij
vrij en blij geworden

verworden we
in regenpoppen
op de Klif gelopen
en gereden

momenten

 

in coming together
the people exist
in the stranger

uprooted we are
become free and happy

we become
into rain dolls
walked on the cliff
and driven

moments

 

im Zusammenkommen
existieren die Menschen
in der Fremde

entwurzelt sind wir
werden frei und glücklich

wir werden
zu Regenpuppen
auf der Klippe gelaufen
und gefahren

Momente

Land van niets

in het land
waar hanen
de dag
aanzeggen
leggen hennen
eitjes
bijen op
bloemen
zoemen
en brengen
leven
verder

 

in dem Land
wo die Hähne
den Tag
verkünden
Hühner
Eier
Bienen auf
Blumen
summen
und bringen
Leben

 

 

in dem Land
wo die Hähne
den Tag
verkünden
Hühner
Eier
Bienen auf
Blumen
summen
und bringen
Leben

11 Ix of Jaguar

neem me mee
naar de diepte
van mijn wezen
sta me bij
en neem mij
mee …

de reis is hard
dan weer teder
we zitten neder
bij een vuurtje
muren breken
af …

 

 

take me
to the depth
of my being
be with me
and take me
with me …

the journey is hard
then tender again
we sit down
by a fire
walls break
break down …

 

bringen mich
in die Tiefe
meines Seins
sei mit mir
und nimm mich
mit mir …

die Reise ist hart
dann wieder zart
wir setzen uns
bei einem Feuer
Mauern brechen
zerbröckeln …

10 Aj of Stok, Staf

In diepe graven regeren geesten
beesten zijn het, deze kwelgeesten
regenwater komt en sijpelt doorheen
de aardlagen en dragen verre
restanten van levensgeluk, dat
zelden druk uitoefent, om haar
woord te laten horen …

 

 

 

In deep tombs spirits rule
beasts they are, these tormentors
rainwater comes and seeps through
the layers of earth and carry distant
remnants of life that
seldom presses, to make her
word to be heard …

 

Geister herrschen in tiefen Gräbern
Bestien sind sie, diese Peiniger
Regenwasser kommt und sickert durch
die Erdschichten und tragen ferne
Überreste des Lebens, das
selten drückt, um sein
Wort …

 

 

9 E of Weg

Lieve laat je mij
vrij en beweeg
je mee?

Samen de dans in
bestaan we hier
en nu.

Wegen vormen een
baan vol leven
kom je?

 

Dear let me
free and move
you with me?

Together into the dance
we exist here
and now.

Roads form a
track full of life
will you come?

Lieber lass mich
frei und bewege
du mit mir?

Gemeinsam in den Tanz
wir existieren hier
und jetzt.

Die Straßen bilden eine
Spur voller Leben
kommst du mit?

8 B’atz of Aap

Nieuwe tijden
andere kansen
de hemel gesloten
boven ons
kikkerlandje
mijn handje gevuld
met klein geluk
en woorden zingen
dankbaarheid
over kwaliteit
met geliefden

 

New times
other opportunities
the sky closed
above our
froggy
my hand filled
with small happiness
and words sing
gratitude
about quality
with loved ones

 

Neue Zeiten
andere Möglichkeiten
der Himmel schloss sich
über unserem
kühlen
meine Hand füllte sich
mit kleinem Glück
und Worte singen
Dankbarkeit
über Qualität
mit geliebten Menschen

7 Oc of Hond

de netten van verledens
dna en cel geheugen
verheugen zich
op de Thing, die de zang
van gerechtigheid vangt

zijn woorden in wijsheid
door de tijd heen
zij aan zij vergelijkt
met de wijze woorden

van Frya
haar kinderen
zonen en dochters
hervinden de Moeder
en Wralda ademt
meer en meer
weer de zeer
heilige creatie bries

the nets of pasts
dna and cell memory
rejoice
to the Thing, which captures the song
of justice captures

his words in wisdom
through time
compare side by side
with the wise words

of Frya
her children
sons and daughters
regain the Mother
and Wralda breathes
more and more
again the very
sacred creation breeze

 

die netzwerke der vergangenheit
dna und Zellgedächtnis
freu dich
dem Ding, das das Lied einfängt
der Gerechtigkeit einfängt

seine Worte in Weisheit
durch die Zeit
vergleiche Seite an Seite
mit den klugen Worten

von Frya
ihre Kinder
Söhne und Töchter
gewinnen die Mutter zurück
und Wralda atmet
mehr und mehr
wieder den sehr
heilige Schöpfungsbrise

6 Qej of Hert

de oude eik omvat
met zijn armen
een hut en draagt
ons, daar boven
als we ons met
de 250 jaar
oude ziel
verstaan

 

 

the old oak tree encompasses
with its arms
a hut and carries
us, up there
as we join with
the 250-year-old
old soul
understand

der Alte Eiche umschlingt
mit seinen Armen
eine Hütte und trägt
uns, dort oben
während wir uns mit
die 250-jährige
alten Seele
verstehen

 

Gelselaar

in dat kleine
veilig omcirkelde
door bomen
oeroude
heiligdom
komen we
binnen

in
het kerkje
waar voorheen
een kapelletje
stond

waar mijn voorvaderen
als koster en schrijfleraren
stonden en hun
leven rondom
vorm gaven

 

in that little
safely encircled
by trees
ancient
sanctuary
we enter
inside

into
the little church
where previously
a little chapel
stood

where my ancestors
as sexton and writing teachers
stood and lived their
life around
shaped

 

in diesem kleinen
sicher eingekreist
von Bäumen
uralten
Heiligtum
betreten wir
in

in
die kleine Kirche
wo vorher
eine kleine Kapelle
stand

wo meine Vorfahren
als Küster und Schreiblehrer
standen und ihr Leben
Leben um
gestaltet

5 Q’anil of Ster

De zachte adem
wuift over de gronden
monden vullen zich

met brood en wijn
azijn met fruitsmaak
over salades

winter, lente en zomer
de Germanen droomden
niet over herfst

slechts zomer vol oogst
droog gevallen illusies
we houden conclusies

voor ons.

 

The gentle breath
wafts over the grounds
mouths fill

with bread and wine
fruit-flavored vinegar
over salads

winter, spring and summer
the Germanic people dreamed
not of autumn

only summer full of harvest
illusions run dry
we keep conclusions

before us.

 

Der sanfte Atem
weht über das Gelände
Münder füllen sich

mit Brot und Wein
Essig mit Fruchtgeschmack
über Salaten

Winter, Frühling und Sommer
die Germanen träumten
nicht vom Herbst

nur vom Sommer voller Ernte
die Illusionen versiegen
wir halten Schlüsse

vor uns.

4 Quej of Hert

Laat de dag zich baren
niet te evenaren vreugde
de deugd uit het midden
muggen dansend door
mensenhoog gras
als ook huizenhoge varens
een kleine wens
in alle rust

 

 

 

 

Let the day give birth
unmatchable joy
virtue from the middle
mosquitoes dancing through
human tall grass
As well as house-high ferns
a small wish
quietly

 

Lass den Tag gebären
unvergleichliche Freude
Tugend aus der Mitte
Stechmücken tanzen durch
hohe Gräser
Sowie haushohe Farne
ein kleiner Wunsch
leise

3 Kame of Transformatie

wat zou je willen
grillen wij de karbonade
onder het afdak
op een groen ei

ik blij dat ik dat niet heb
de stapvoetjes van de egel
schrijft zijn eigen regel

wat zou je willen
dromen en laten stromen
zo de regen
de vakantiedag vult

what would you like
grill the chops
under the shelter
on a green egg

I’m glad I haven’t
the hedgehog’s step feet
writes its own line

what would you like
dream and let it flow
so the rain
fills the holiday day

 

Was möchten Sie
die Koteletts grillen
unter dem Schutz
auf einem grünen Ei

Ich bin froh, dass ich nicht
die Füße des Igels treten
schreibt seine eigene Zeile

was würdest du gerne
Träume und lass sie fließen
damit der Regen
den Urlaubstag füllt