6 K’at of Net

waar je gevoel gevangen is
in oude karmische pijnen
azijn in wonden voelt
je wezen bedoelt het leven

kun jij je vol-le-dig omgeven
met wijze introspectie
helend verwarmen wij ons
in eigen en universele armen?

 

where your feelings are trapped
in old karmic pains
vinegar in wounds feels
your being means life

can you surround yourself
fully with wise introspection
healing we warm ourselves
in your own and universal arms?

5 Aq’ab’al of dageraad

in vroege schemering
is de ontreddering
groot alsook
de verwondering

at early dusk
is the upheaval
large as well
as the wonder

The word Aq’ab’al signifies “darkness.” In K’iche’ Maya, the term “good night” is Xoq aq’ab’. But this sign is also the first light of dawn upon the horizon. It is the moment when darkness and light are equal. It is dusk and dawn, the equal night and day of the equinoxes, the “in between” times. We cannot come fully to the light until we have recognized and understood our own darkness. This is a time when we may easily “walk in between the worlds.”

Gemeente Houten

Vier en drie is zeven
ze weven samen
een groot
multi-culti bedrijf
dat stijf staat
van spanning

de bemanning
wisselt dagelijks
toezicht per bedrijf

ik lijf verwondering in
om de onzin en waanzin
van privaat en publiek
domein dat samen
een plein vult.

https://organisaties.overheid.nl/38261/Gemeente_Houten…
Contactgegevens Gemeente Houten | Overheid.nl

13 Thyax

Laat ons dan samen
de handen ineen slaan
opstaan tegen onrecht
en langzaam het ware

ontdekken en hervinden
verborgen verhalen ophalen
uit het verboden gemaakte
verbonden met al het leven

8 Aj of Staf

laten we liefhebben
alles wat anders is -dan jij-
mensen die vrij zichzelf
willen leven, zo van harte
gezichtspunten delen

laten we liefhebben
alles wat groeit en geen mens
is, doch geschapen door Haar
de moeder van alle leven
dat zij van harte draagt

 

(geïnspireerd op een interview met Mattias Desmet)

4 Toj

Water en vuur
pure bronnen
voor het leven
op Aarde

in dankbaarheid
aanvaarden wij
de werkelijkheid
nemen tijd om

te bezinnen
en beminnen
kinnen tegen elkaar
klimmen wij op …

(kinnen in dubbele betekenis hier)

Water and fire
pure sources
for life
on Earth

in gratitude
we accept reality
take time to

to reflect and love
chins against each other
we climb on…

(chins and kin in has double meaning in Dutch)

1 Kame of Transformatie

Het had al over moeten zijn
de magische beïnvloeding
van dat diep zwarte kwaad

Ondertussen laten de velden
met reflecties hun liefde en wijsheid
in ademtochten vloeien

bemoeien zich slechts met liefde en wijsheid
de tijd gaat door, een koor is stil gevallen in
verwarde waanzin uitgegeven door zwarte

magie
tragedie
gevat

in illusie en traditie
vol dwaling

 

It should have been over
the magical influence
of that deep black evil
Meanwhile, the fields
with reflections their love and wisdom
flowing in breaths
interfere only with love and wisdom
time goes through a choir has fallen silent
in confused madness issued by black magic
tragedy
witty in
illusion
and tradition
full of error

Nee is nee, maar hé …

Gesprek met de wethouder
over dorpsdichters in Houten
meer achtergronden over een
eerder besluit van Jan Overweg

van blauw naar rood
als onmogelijke weg
die uitleg
landt
in de Landen.

Vouw mijn handen
om een kop
kruidenthee.

Voor mij is dit nee
een kans
anderen zien een
gebroken lans …

Erkenning en ondersteuning zijn fijn
als dat pijn van conformatie geeft
leef ik liever arm
vol rijke ideeën.

Bureacratie

de illusie van democratie
gewurgd in duizenden regels
internationale en lokale structuren

we gluren over de randen
van het mogelijke
zoeken naar lekken
om het onmogelijke
mogelijk te maken

hersens kraken en handen
blijven schrijven
mensen glimlachen naar elkaar

 

Met een knipoog ...
Regels zijn dood, mensen leven

Vlajerie

altijd blij
en gastvrij
naar elkaar

zomaar landen
kop koffie in je handen
een vlaai met fruit

rondom in de mond
’n volle smaak
licht gekraak
van die korstbodem

hier nodig ik je uit
om de tijd te nemen
voor open ont-moeten

mag ik jou begroeten?

mijn specialiteit
is vrouwelijk rond
en zacht zoet gebak

zo je wilt een hartig broodje
als kadootje aan elkaar
gastvrij in smaak en gebaar.

Multipersoonlijkheid

Drie mensen in je hoofd en lijf
met eigen namen, beamen
door een half jaar heen gezien
dat alleen geheelde lieden
het vliegen waarlijk leren

Je ene naam is warm, lief, betrokken
deelt de kennis oprecht, vervuild door
twee andere persoonlijkheden in je hoofd.

Je tweede naam is de rechter, advocaat
met een heerlijk sausje meesterschap
als Vedisch religieus leider.

Je derde naam is de profeet die
vanuit de hemel waarheid uitstort
niet getoetst aan liefde, wijsheid
of enig mededogen.

Hosje de leerling, schrijft blind zijn
onverwerkte trauma’s en pijn neer
in eindeloze epistels en wee die man
of vrouw die zich afvraagt of deze
waarheid wel past in samen leven
naar Natural Law, in liefde en wijsheid

Altijd een luisterend oor dat gehoor
wil geven aan jouw getraumatiseerde
innelijk wezen.
Zolang je jouw waarheid en koninkrijk
ook echt alleen voor jou als wet en waarheid
weet te doorleven.
Waar enige vraag als mening wordt gezien
wordt de traumatische pijn
azijn in de grote boze buitenwereld

 

13 Kan of Slang

jij leeft
geeft adem
tochten in
reizen door

werelden vol
vorm en kleur
dikke deuren die
openen en sluiten

zo boven, zo beneden
zo binnen, zo buiten

als een geheelde
ziel ten goede komt
verstomt het geweld
wel tellen de krachten
en machten vol pijn
azijnspuiten naar buiten
het liefst in jou

de pure zuivere
binnenkant die
onschendbaar zou
moeten zijn …

 

you live
gives breath
tours in travel
by worlds
full shape and colour
thick doors that open
and close
so above
so below
so inside
so outside
as a healed soul
benefits silences
the violence however,
the forces count and powers
full of pain
vinegar spraying
to the outside
preferably in you
the soul
pure inside
that would be
inviolable
must be…
Van Jaguar Wiskom: There are three day signs which relate to the archetype of Feathered Serpent. One of them is Iq’, which is Feathered Serpent as the wind god, the primal creator spirit who appears in the first few pages of the Pop Wuj. The day sign Aj is the K’iche’ equivalent of the Aztec Acatl (Reed), and relates to the historical Toltec spiritual teacher called Topiltzin Quetzalcoatl.
Kan (Yucatec: Chicchan) simply means “snake” in K’iche’ and symbolizes Feathered Serpent as a manifestation of the energy within the body which is called koyopa.
Koyopa literally means “lightning.” If you are speaking to a campesino with no interest in costumbre (the ancient ways), he is probably referring to actual lightning in the sky. But if you are speaking to a daykeeper, he’s probably talking about the “inner lightning.”
This inner lightning is perceived as a serpent. Bolts of lightning are “serpents in the sky.” This inner lightning or koyopa is a feminine power. My friend Doña Maria told me that when she was a young girl her elders (people born near the beginning of the 20th century) always told her that girls ought not to stare at the lightning, because the affinity between women and lightning was so intense that overly sensitive individuals could easily fall out of balance.
The koyopa is also a messenger. It sends us signals by causing a trembling in one of the 13 major joints in the body. Often, this trembling comes to daykeepers as they perform the divination ritual, and it means that a special message is coming to them from the ancient gods.

Hoera 3 jaar

drie jaar -die kleine bengel-
wordt je niet zomaar
die peuters kwetsbaar
in draagkracht
flexibel in draaglast
passen en meten
vergeten niet te eten
van het lekkere zoet
op en rond dat feestje

dat je ook nog
luisteren moet
is voor de een
wat eenvoudiger
dan voor de ander

o, wat ben je groot
als mamma vast naar huis gaat
waar jij nakomt met een buurvrouw
om te laten zien
waar jij woont

of met handen vol druiven
door de poort naar huis
paradeert, leergierig gekeken
naar de hand met de schaar
die zomaar blauw zoet uit de boom
tovert

10 Iq of Wind

woorden stromen en glijden
stilletjes door het water
zien haviken en adelaars
zwevend door de lucht
de pen verzucht in zwijgen
en laat de ziel van harte
spreken …

 

 

 

words flow and slide
quietly through the water
see hawks and eagles
floating through the air
the pen sighs in silence
and leave the soul
wholeheartedly
speak…

8 Ajpu of Licht

gedragen in ongenaakbare
waarheden en onzuiverheden
die samen een palet en
schildering vormen binnen
en buiten de dageraad
in gesprek gaat het om
minder dan een tafelloper
laat staan een tafellaken
servetten zijn gekrompen
klompen versleten en vergeten
de oorsprong van onze
eigen cultuur die als huid
duur is verkocht aan een
reptiliaans gedrocht
dat vrijwel niemand kent
zeker niet wil kennen …

gedragen in ongekende liefde
waarheden en zuivere inzichten
die het eigen pad dagelijks
verlichten
gaan wij voort …

 

 

worn in unapproachable
truths and impurities
which together
create a palette and painting
forms inside and outside
the dawn in conversation
it’s about less
than a table runner
let alone a tablecloth
napkins have shrunk
clogs worn out
and forgotten the origin
of our own culture
that is like skin
expensive is sold
to a reptilian monstrosity
that hardly anyone knows
certainly don’t want to know…
carried in unprecedented
love truths and pure insights
who walk their own path
daily illuminate
we continue…

7 Kawoq of Regenstorm

de komende dagen
vragen om bezinning
onderkenning van
het geheim

in het woord
contradictio in terminis
liggen twijfels
over dogma’s
opgeslagen

vanaf hier sta ik
in het oog van de orkaan
keer me langzaamaan
tot alle hoeken
van de grote cirkel …

the next few days
asking for reflection
recognition
of the secret

in the word
contradictio in terminis
there are doubts
about dogmas

stored

from here
I stand in the eye
of the hurricane

turn me slowly
to all corners
of the great circle…

6 Thijax of waarheid

het is de eerlijkheid die
uiteindelijk de waarheid
van de beleving
onder woorden brengt

helder water sprenkelt
over om het even welk
ongenoegen door luisteren
naar de pijn

van de ander

 

 

it’s the honesty that
ultimately the truth
of the experience
put into words
sprinkles clear water
about any dissatisfaction
by listening
to the pain
of the other

Vorensaterstraat

Oogstfeest Krommerijnstreek, vol nostalgie

De lorrenboer door de straat
een bakker met een kleine kar
de melkboer met flessen
in de achterbak …

het gemak in de stad
voor de deur en de geur
van gaskachels tegen
de gevel van de zitkamer

de voorkamer met tafel
zicht op de straat
met al die karren en buren
we turen van ons bord

naar buiten

4 Ajmaq of Uil

de veren zacht geheimzinnig
voor de een een zegen, de ander
boodschapper van de dood
en even grote varianten
tussen die waarheden in

eer je voorouders
eer je kinderen
waar jij nu hun
toekomst in stilte bepaalt

 

 

 

 

the feathers softly mysterious
for one blessing, the other
messenger of death and equally
large variants
in between those truths
honor your ancestors
honor your children
where you are
now their determines
the future in silence

Liefde en tomaten

liefde voor tomaten
in een doodgeslagen gesprek
hierna dragen we compassie
voor het woord mee en uit

ondeugend of niet
verheugend die kattenharen
en jeukende paardenstaarten

de liefde voor ondeugende streken
blijk te verbleken bij de olong thee
dronkenvrouw – en man schappen

tuingeluk

gedeelde appels
met vogels en insecten
verblijden mij
met hun gave delen
samen met fruit
van de markt
kruiden uit de tuin
worden zij een
smoothie

kruiden die groeien
bloeien, bijen en vlinders
trekken
het is tijd
voor een wintersiropen avontuur
puur de combinatie voelen
bij het wakker worden

de huiskamer geurt …

shared apples
with birds and insects
rejoice me
share with their gift
together with fruit
of the market
herbs from the garden
they become
a smoothie

herbs that grow blooms,
bees and butterflies enjoy them
it’s time for a winter syrup adventure
feel the combination
purely when waking up

the living room smells…

12 B’atz of Aap

de draden die mijn leven
en de jouwe weven heb je
deels in eigen hand
strand je in je onvermogen
drogen je bronnen daag’lijks op
stop dan eens met denken
en ga diep van binnen voelen
wat de scheppende krachten
nu echt zouden bedoelen …

en weef je tapijt in tijden
van goed en kwaad
met liefdevolle passionele aandacht …

 

the threads that make my life
and yours weaving you have
partly in your own hands
stand you in your inability
dry up your sources every day
then stop thinking
and start feeling deep inside
what the creative forces
now would really mean…
and weave your carpet in times
of good and evil
with loving passionate attention…

dialoog

de ware heler
ziet het duister
pijn en angst
voluit aan
in zichzelf

om de weg
te bereiden
voor wie
de wijze weg
wil gaan

Onderstaande was aanleiding voor mijn gedicht

HER NEST
She gathered leaves and little twigs
And she twined all of them together
Out of it a nest was made
For her to hide from stormy weather
Wrapped in the safety of her nest
She curled into a ball
Holding her knees against her chest
She escaped from it all
She chose to make her own safe place
To hide from her own thoughts
No matter where she ran to hide
Her thoughts would leave her not
She couldn't bear the burdens
Nor the weight upon her heart
The pain she had within
Began pulling her apart
Each time she felt fear
In her nest, she would hide
Denying her true feelings
And hiding tears she cried
Isolation wasn't good at all
For she was crumbling apart
It made her feel so very small
Lost alone in her own dark
She thought self care was hiding herself
So she didn't have to feel
But real self care is acknowledging pain
That is truly how one heals

© Janelle Erin Elizabeth Peters 2021 all rights reserved

4 Aq’ab’al of dageraad

in niets meer
dan minder
vallen we
tegen de ochtend
dan toch in slaap

wakend bij nacht
gedachten tastend
overvloed
in welzijn en geluk

de druk tot presteren
is af te leren
en oefenen in zijn
een feestelijk festijn
tot de hitte
ook mij breekt
de zon steekt

als ik de koele
bestemming
per fiets heb bereikt

streelt een bed
mijn lijf
gestrekt
tot rust

in nothing more
then less
we fall by morning
then still fall asleep

vigilant at night
mind-groping
abundance
in well-being and happiness

the pressure to perform
can be unlearned
and practice
in his a festive feast
until the heat
also breaks me
the sun stings

if I bike into
the cool destination
have reached te point

is there a bed
my body
stretched to rest

Verhit autisme

die momenten dat er van alles te doen en regelen valt …
… dat het auti-brein op slot raakt
… van de spanning en chaos
en ik het twee keer zo druk heb, vanwege een vertragende factor die de warmte in combinatie met de strakke planning niet zo goed aan kan
leven met een auti-brein-partner, dwingt tot geduld en creativiteit
….

De bonnen en gedachtenspinsels
rennen over tafel
de weersverwachtingen
vliegen alle kanten op

wat neem je mee
wat laat je thuis

schoenen versleten
bergschoenen te zwaar
dan is je hoofd al vol
en moet je nog schoenen
zien te kopen

staat het huis vol met op
te ruimen en weer
mee te nemen zaken

we maken er een drama van
douchen en bespreken de
bedoelde gang van zaken

in het on-haal-bare
wordt traag een soort van haal-baar
uitgevonden

Glijbanen

daar op de trappen
nat van water en rennende
jongeren die me
de ruimte in de
waterglijbaan
wel wilden geven
maar vast haakten
aan het ouder lenig
lijf

dat niet meer gewend
is aan waterglijbanen
en achtergelaten
benen, die verschenen
kwamen dan later
toch los

met duizend Duitse excuses
en ik
… had vooral lol

8 I’x of Jaguar

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie
met mijn gehele familie

die illusie lijkt voorgoed
voorbij
voor mij

een zwarte schaduw
in een overvolle wereld
die geweld niet schuwt

tatalitarianisme
schalt uit volle borst
een oorlogslied
wereldwijd de tijd
is daar

klaar nu …

wandel traag door gangen
verlangen naar die stille
momenten vol harmonie

Poezenoppas

onderaan de trap
je had de deur
aan de overkant
al gehoord
Tijger wacht
met smart
op dat laatste
lichte stukje lekkers
van de buurvrouw
je oppas voor drie
weken

we keken uit naar het einde
in die eerste week
we namen met spijt afscheid
aan het einde van
drie weken vakantie
waar het huis weer gevuld is
met twee jonge kinderen
en hun ouders …

4 Tz’i of Hond

de ware kracht
in jou gelegen
kom je alleen dan
tegen in de
regen die de
droge aarde kust

iets sust de kennis
als ze samengaat
met wijsheid en mystiek
unieke waarheden
die verschuiven tussen

gisteren, vandaag en morgen
zorgen voorbij
is het heden nabij
vieren wij de dagen
vol zomerzoet elan

 

Mede geïnspireerd door het boek van Desmet: https://www.bol.com/nl/nl/p/de-psychologie-van-totalitarisme/9300000069409173/

2 Q’anil of Ster

waar sterren stralen
geschiedenissen zich herhalen
uit onverschilligheid
breekt de tijd meer en meer aan
dat het voordeel van bedrog
een trog vol bagger blijkt …

 


 

daar onder in de lade
leeft een genade die buiten
en binnenin een begin
maakt en de schaakmat
gezette patstelling een helling
geeft om zich in een achtbaan
het achteraan en achterin
verstopte naar beneden …

1 Kej of Hert

http://vancouverisland.travel/itineraries/victoria-to-tofino-ucluelet/?asset=1192-ig-17901357709403001

daar in de verte
het groot wetende veld
wordt een held ingewijd
de tijd komt en gaat
hier bestaat de leegte
in alle volheid
doorheen de tijd
met niets dan minder
uit meer en verder …

de dansende Hertman
kan het voortbrengen
en leren aan hem
die met open hart
het vergeten weten
wil doorleven
hem wordt gegeven …

wolken

tussen de wolken
droom ik zweeftijden
we strijden voor vrede
lichte momenten
in vrijheid jij
verblijdt mijn hart
schaduwen van boven
en beneden
kleuren de avond
en vroege morgen

Sylvia Reijbroek

rood, oranje, wit en blauw … in de verte die ene rots
in de branding
als hoop op herstel
van de wet van het land

IM mamma 25-7-1942 _ 27-7-1999

je leefde je laatste jaar
in een zo een zwaar perspectief
je had je kinderen en kleinkinderen lief
hief je stem zonder verstaanbare klanken
je laatste worden aan ons

Geniet er van

op huwelijksreis nooit aangekomen
waar dromen opnieuw in duigen vielen
wielen keerden en we leerden
hoe een reisverzekering een herinnering

als een tinteling in een zinderende zon
op ons netvlies wist te schrijven
hoe verblijven in de levenspijn olie en azijn
over een salade van liefde en verbinding
met familie wist te schrijven

toen nog …

cognitieve dissonantie

je raakt een snaar
ik ruik gevaar
maar kan niet zomaar
van daar naar hier
en omgekeerd

ik zoek vertier en afleiding
maak een buiteling in gedachten
de vaststaande normen op hun kop
werelden op de schop en een stop
voor het vertrouwde denken en weten

vergeten de illusie van onvoorspelbaarheid
in een overgangstijd waar waarheid voorgeschreven

wordt is de wijsheid en het dieper weten
uit verbinding overschreven door een
digitale transhumane werkelijkheid
die de menselijkheid heeft overschreven

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie

Psychotherapie

In de psychotherapie en psychiatrie wordt ook gesproken van cognitieve dissonantie. Bijvoorbeeld als iemand een langdurig traumatische ervaring heeft moeten ondergaan die volkomen strijdig is met wat algemeen gedacht wordt over wat moreel aanvaardbaar is. Dit kan bij het slachtoffer leiden tot verandering van die algemeen geldende opvatting. Het slachtoffer gaat zonder dat hij (of zij) daar erg in heeft positiever denken over de motieven van de dader aan wie hij of zij onderworpen is. Dit kan optreden bij gijzelingen (het stockholmsyndroom) en bij langdurig huiselijk geweld zoals bij seksueel misbruik van kinderen.

 

van harte (h)erkennen

Er zijn mensen die hun hart uitstorten … worstelen met dezelfde zaken als waar ik mee worstel(de).
het is zo simpel
de oplossing
gevoel van (h)erkenning
en mogen zijn die jij bent
is essentieel van je ouders
je mede gezinsleden, jezelf
over en weer lukt dat niet altijd
maar mettertijd glijden we mee
met de woorden van de wind
die het kind verzorgen dat stil
in een hoekje is gekropen